lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Miljögifter stör gener och försvårar mäns fortplantning

2012-10-25

I en ny avhandling undersöks om genetik, miljö och livsstil kan påverka fertiliteten hos män. Det presenteras också ny genetisk kunskap som kan påverka tolkningen av PSA-test som görs vid misstänkt prostatacancer.

Tidigare forskning har dragit paralleller mellan olika miljögifter och sämre reproduktionsförmåga både hos människor och djur. Christel Björk, som är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, har undersökt om miljögifterna påverkar mannens androgenreceptor.

Porträttfoto av Christel Björk. Foto: Björn Martinsson

Christel Björk

Fokus på PCB och DDT

Androgenreceptorn är ett protein som har en viktig funktion i mannens fortplantingssystem. Den får bl.a. information från könshormonet testosteron som binder till receptorn. Receptorn förmedlar därefter den hormonella effekten genom att reglera andra gener. Fel i receptorn kan påverka fertiliteten och bl.a. leda till sjukdom och infertilitet hos barnet.

Christel Björk undersökte huruvida två miljögifter med stor spridning, PCB och DDT, påverkade androgenreceptorns funktion. Studien bygger på blodprover från ca 700 män som undersökts i laboratorium. Männen kom från Grönland, Polen, Sverige och Ukraina. Gifterna fick de bl.a. i sig via Östersjöfisk (Sverige), sälar och valar (Grönland) eller via jordbruk.

Hon fann att män med hög exponering för DDT samt hög exponering för båda gifterna i kombination hade nedsatt funktion på androgenreceptorn. Men det var inte alla män som hade sämre funktion, utan det berodde även på vilka genetiska egenskaper de utrustats med från fosterstadiet.

- Ett ämne kan påverka kroppen på ett visst vis, och på ett helt annat när det uppträder i kombination med andra ämnen. Hur kroppen svarar på dessa ämnen varierar också mellan olika individer. Det är komplicerade samband som det forskas mycket kring, berättar Christel Björk.

Ny förståelse som kan användas vid PSA-test

I ett annat av avhandlingens arbeten undersöktes om PSA-värdet i blodet ändras beroende på mannens genetiska egenskaper. Förhöjda värden kan innebära högre risk för cancer, men inte för alla.  En av slutsatserna var att det finns betydligt fler män med naturligt höga PSA-värden än vad tidigare forskning visat.

- Vet man att det är en man som har ett naturligt högt PSA-värde kan man ta hänsyn till det vid PSA-testet, och kanske kan patienten slippa att genomgå en krävande behandling med risk för biverkningar, säger Christel Björk.

Avhandlingen innehåller också studier kring samband mellan mannens reproduktion och dioxiner respektive rökning.

Christel Björk är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och disputerar på avhandlingen ”Genetic, environmental and life-style effects on androgen receptor function” den 26 oktober.

Text och foto: Björn Martinsson