lu.se

Geriatrik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

GÅS-forskning

Geriatrisk forskning vid Lunds universitet vilken utgått ifrån GÅS-SNAC

Avhandlingar

Sandin Wranker L: Gender pespecetives on pain among older adults. Findings from the Swedish National study on Aging and Care (SNAC) – Blekinge. 2016 Lunds universitet

Dahlrup BFamily caregiving, a long and winding road. Aspects on burden and life satisfaction among caregivers from the general population study 'Good Aging in Skåne' and effects of psychosocial intervention, 2015 Lunds universitet

Selan S: Self-awareness of heart failure and hospital utilisation in the oldest old with heart failure, with a focus on nutritional status and sleep quality, nov 2015, Licentiatsavhandling, Lund universitet

Stenhagen M: On Falls in the Elderly –Epidemiological Studies from the Longitudinal General Population Study ‘Good Aging in Skåne’ (GÅS), Sweden, 2014 Lunds universitet

Enkvist Å. Life satisfaction and the oldest-old. Results from the population study Good Aging in Skåne, 2013 Lunds universitet

Steij-Stålbrand A matter of life and health. Life satisfaction, personality and mortality ion two populations of elderly. 2011, Lunds universitet

Condelius A. Utilization of medical health care among older people. In relation to long-term municipal care. 2009, Lunds universitet

Ekström H. The influence of fracture on activity, social participation and quality of life among older adults. Results from the population study Good Ageing in Skåne. 2009, Lunds universitet

Kristensson J. Healthcare consumption, experiences of care and test of an intervention in frail old people. Implications for case management, 2008, Lunds universitet

Karlsson S. Older people’s public health care and social services. Functional ability, health, complaints, agreement in needs assessment and care satisfaction, 2008, Lunds universitet

Andersson M. Health care consumption and place of death among old people with public home care or in special accommodation in their last year of life. Äldre personers sista tid i livet. Livskvalitet, vård, omsorg och närståendes situation, 2007, Lunds universitet

Hovde B. Vårdsökande och behovstillfredställelse bland äldre invandrare i södra Sverige. Licentiatexamen, 2006, Lunds universitet

Werngren-Elgström M. Deaf sign language users - Prevalence and aspects of quality of life in old age, 2006, Lunds universitet 

Werntoft E. Older people’s view of prioritisation in health care, 2005,. Lunds universitet 

Pågående avhandlingsarbeten

Natarajan Gavriilidou Nivetha:  Evolving geriatric anthropometrics – an interplay with lifestyle changes, birth cohort effects and survival implications. Data from the general population study Good aging in Skåne (GÅS). 2017 (juni). Lunds universitet. 
Lindberg Terese: Arrhythmias in older people- focusing atrial fibrillation. Epidemiology and impact on daily life, 2017 (maj). Lunds universitet
Kragh Ekstam Annika: Medication in older hip fracture patients – falls, mortality and osteoporosis. , 2017 (juni). Lunds universitet

Axelsson Johan: Riskfaktorer för nedsatt kognitiv funktion.
Denvall Vera: Bilkörning och äldre 
Orsolya Szanto: Riskfaktorer för kronisk obstruktiv lungsjukdom
Furuäng Linda: Vaskulära riskfaktorer för nedsatt kognition 
Werner Karin: Vaskulära riskfaktorer och incidens av njurfunktionspåverkan.
Ericsson Terese: Arytmi, incidens och prevalens i äldre befolkning 
Johansson Suzana: Egenvård och depression hos äldre med hjärtsvikt 
Dozet Alexander: Vård- och omsorgstagare och deras vårdkonsumtion i regional sjukvård – ett hälsoekonomiskt perspektiv. 
Lindström Daniel: Polyneuropati, förekomst och mekanismer
Mårtensson Lizette: Samband mellan tillgänglighet i bostaden  och funktionsförmåga
Luoto Johannes: Incidens och prediktor för COPD
Overton Marie-Claire: Förekomst av MCI och riskfaktorer 

Pågående och avslutade fördjupningsstudier

Anderberg Johan: Variation i Mini mental test beroende på sociodemografiska bakgrundsfaktorer. 15 hp, 2006
Jonsson Joanna: Kartläggning av förskrivningsmönstret hos äldre med osteoporosrelaterade frakturer i Skåne 15 hp, 2006
Jönsson Maria: Ortostatisk hypotension och subjektiv minnesstörning. 15 hp, 2004
Rasmussen Helene: Förekomst av smärta och funktionsnedsättning vid osteoporosrelaterad fraktur hos äldre i Skåne 15 hp, 2006
Rönn Jenny: Blodtrycksfall, pulstryck och lindriga kognitiva symtom. 15 hp, 2006
Olsson Stefan: Mild cognitive impairment och förmaksflimmer, 2008
Enkvist Åsa: Prediktorer för livstillfredsställelse och funktionsförmåga, 15 hp, 2009
Hägg Miriam, Houston Britta: Äldres sömnkvalitet, sömnvanor och användning av sömnmedel, 15 hp, 2010
Stenhagen Magnus: Falls in the elderly: a multifactorial analysis of risk factors from the Swedish population study Good Ageing in Skåne, 15 hp, 2010
Linder Henrik: Polyfarmaci och olämplig läkemedelsbehandling hos äldre, 15 hp, 2011
Kopljer Marija: Livstillfredsställelse och börda hos anhörigvårdare, (pågående)
Widerström Elisabeth: Ortostatisk hypotension som prediktor för kognition och MCI, en 6-årsuppföljning, 2012.
Overton Marie-Claire: Exploring the test leader-effects on neuropsychological tests designed to measure speed of processing, episodic memory and spatial ability. Data from the longitudinal population study “Good Aging in Skåne” (GÅS). 30 hp, 2015