lu.se

Geriatrik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Information för GÅS-deltagare

Vilken nytta har jag av undersökningen?

Genom att delta i undersökningen bidrar Du till att öka kunskapen om de äldres hälsa och vad som kan påverka livs- och hälsosituationen hos äldre i Sverige. Den ökade kunskapen skapar förutsättningar för en framtida god vård och omsorg.Genom att delta i undersökningen får Du genomgå en kostnadsfri hälsoundersökning. Skulle vi upptäcka något avvikande värde så kan vi, om du vill, kontakta Din ordinarie läkare.

Vem ska undersökas i Skåne och hur väljs man ut?

Ett slumpvis urval av personer 60 år och äldre och som bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad kommun bjuds in till undersökningen. För Dig som bor i Malmö sker undersökningen på vår GÅS-mottagning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. På de andra orterna inrättar vi speciella mottagningar för undersökningarna. Vi tar kontakt för att boka en tid som passar Dig.

Deltagare som är 78 år eller äldre följs upp vart tredje år medan de som är 60-72 år kommer för uppföljning vart sjätte år. Läkarundersökning, funktionstest och minnestester ingår i undersökningen. 

Om jag inte kan komma till mottagningen?

För Dig som inte har möjlighet att komma till vår mottagning, till exempel på grund av rörelsehinder eller av någon annan orsak, gör vi hembesök. Vi kan göra hembesök såväl till det egna hemmet som till någon form av vårdboende. Av praktiska skäl kommer den undersökning vi gör vid hembesöken inte att vara lika omfattande som den på mottagningen.

Undersökningen

Läkarundersökning 

Vid läkarundersökningen får Du svara på frågor om Ditt tidigare och nuvarande hälsotillstånd. Hjärtfunktionen kontrolleras och ett EKG tas. Vi undersöker syn och hörsel, mäter längd och vikt och frågar vilka mediciner Du tar idag. Ta gärna med Dig eventuell medicinlista.

  

Psykolog och enkät 

Hos psykologen får Du svara på frågor som rör Din hälsa och händelser i livet som kan ha haft stor betydelse. Du får också göra minnes- och koncentrationstester. Vi ställer frågor om hur Du bor, om Du arbetar eller är pensionerad, vilka fritidsintressen Du har och om Du klarar dig själv eller behöver någon form av hjälp eller stöd.

 

Sjuksköterska 

Sjuksköterskan kontrollerar Ditt blodtryck och mäter lungfunktion med ett utandningsprov. Blodprov tas för att bland annat mäta blodfetter och blodvärde. Vi testar Din balans, handgreppsstyrka och gör ett gångtest.