lu.se

Geriatrik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Gott Åldrande i Skåne

gott aaldrande i skaane

 

Gott åldrande i Skåne (GÅS) en studie som ska ge kunskap om vad som påverkar de äldres hälsotillstånd och vård och omsorg (se bakgrundsfakta).

GÅS är ett delprojekt i den nationella befolkningsstudien - Swedish National study on Aging and Care (SNAC ).

Gott Åldrande i Skåne riktar sig till ett urval av personer 60 år och äldre vilka bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby eller Ystad.

Studien består av två delar: en vårdsystemdel och en befolkningsdel:

GÅS - Befolkningsdel
GÅS - Vårdsystemdel

Projektledare för studien är Sölve Elmståhl, professor i geriatrik vid Lunds universitet och överläkare i geriatrik solve.elmstahl@med.lu.se 

Projektet genomförs av Geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö samt forskargruppen i geriatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet.
Utöver Region Skåne medverkar även kommunerna i Malmö, Eslöv , Hässleholm , Osby och Ystad 

Bakgrund 

Ökad kunskap behövs för att bättre förstå vad som påverkar äldres hälsotillstånd och deras vård och omsorg. Andelen äldre ökar i samhället vilket medför större behov av vård och omsorg. Regeringen har beviljat statsbidrag för en uppbyggnad av longitudinella databaser som beskriver äldres hälsotillstånd och behov av vård och omsorg och hur detta tillgodoses av kommuner och landsting.

Projektet ”Gott Åldrande i Skåne” (GÅS) startade 2001 och är ett av fyra delprojekt i det nationella projektet "The Swedish National study on Ageing and Care" (SNAC). Avsikten är att få svar på hur framtida behov av vård och omsorg kommer att se ut och få ökad kunskap om vilken betydelse omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar har för äldres hälsa och välbefinnande, identifiera riskfaktorer för sjukdom och kunna relatera äldres behov i förhållande till vård och omsorgsinsatser. Övriga delprojekt genomförs i Blekinge, Hälsingland och Stockholm.    

Syfte

Att i en befolkningsundersökning få kunskap om och följa:
- Normalt åldrande
- Funktionsförmåga
- Förekomst av sjukdomar och dess riskfaktorer
- Äldres hälsa och livssituation
- Behov av vård och omsorg

Så här går det till

Inbjudan att deltaga i projektet sker ur ett slumpurval av befolkningen i åldrar från 60 till 93 år i de fem deltagande kommunerna. Under åren 2001 till 2004 deltog därigenom 2931 personer. En första återundersökning av deltagare 81 år och äldre genomfördes under 2005-2007. En andra återundersökning av alla som var med i den ursprungliga basundersökning genomfördes under 2008-2010 då även nya deltagare bjöds in. I slutet av år 2010 startade en tredje återundersökning och under hösten 2012 rekryterades nya deltagare, 60 respektive 81 år, varvid 524 personer födda åren 1952 respektive 1931 undersöktes. År 2013 startade den fjärde återundersökningen och jämsides med den har 1079 nya deltagare, 60 respektive 81 år gamla bjudits in och undersökts. 

Deltagare som är 78 år eller äldre följs upp vart tredje år medan de som är 60 – 72 år kommer för uppföljning vart sjätte år. Läkarundersökning, funktionstest och minnestester ingår i undersökningen.

Aktuella frågeställningar och studier kring olika organfunktioner

 • Hjärnans funktion, särskilt minnesförmåga
 • Reglering av hjärnans blodtryck
 • Variation i blodtryck under dag och natt
 • Läkemedelsanvändning
 • Bentäthet och osteoporosfrakturer, effekter på funktionsförmåga
 • Lungfunktion och riskfaktorer
 • Njurfunktion, sjuklighet och riskfaktorer
 • Motorisk förmåga, särskilt balans, styrka och koordination
 • Multisjuklighet, vad kännetecknar äldre med flera sjukdomar samtidigt
 • Vanliga symptom hos äldre

Aktuella frågeställningar och studier kring social delaktighet

 • Tillgänglighet vid olika aktiviteter
 • Bilkörning och faktorer som påverkar att sluta köra bil
 • Omfattning av vård och omsorg
 • Närståendes insatser
 • Hur sjukdom hanteras
 • Synen på prioritering av sjukvårdsresurser
 • ADL, tillfredsställelse och livskvalitet, särskilt vid hörselnedsättning