lu.se

Geriatrik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

Sedan den första professuren i geriatrik tillkom i Malmö 1987 har cirka 200 vetenskapliga publicerats från avdelningen. För närvarande är ett 30-tal doktorander och medarbetare engagerade i projekt kring kognition och demens, geriatrisk rehabilitering och gerontologiska studier. Projekten bedrivs i samarbete med ett flertal institutioner inom Lunds universitet.

Forskargruppen vid avdelningen för geriatrik

Forskargruppen vid avdelningen för geriatrik har utvecklats sedan början av 1990-talet och består idag av Sölve Elmståhl, professor, Ove Dehlin professor em., fyra postdoc;  Arkadiusz Siennicki-Lantz, Eva Nordell, Henrik Ekström och Mats Pihlsgård. Tio doktorander är knutna till forskargruppen tillsammans med 15-20 personer (testledare, läkare, psykolog, kurator, vårdlärare, dataingenjör, sjuksköterska, sekreterare, administratör, handläggare, assistent och informatör).

Sölve Elmståhl är ledare för forskargruppen som arbetar inom tre områden; klinisk och epidemiologisk forskning kring kognition ; funktion, delaktighet och rehabilitering samt geriatrisk nutrition. Samverkan finns mellan områdena både avseende forskare, forskningsfrågeställningar och utnyttjande av data. 

Forskningens syfte

Området klinisk och epidemiologisk forskning kring kognition har som övergripande syfte att studera riskfaktorer för nedsatt kognition särskilt vaskulära mekanismer. Ett andra syfte rör omhändertagande vid nedsatt kognition. Ett flertal kliniska och longitudinella studier har berört mekanismer för störd autoreglering av cerebralt blodflöde, samband mellan hypertoni och hypotoni och blodtrycksreglering med hjälp av imaging metoder och neuropsykometriska tester. Omhändertagande vid kognitiv svikt, särskilt vid stroke och demens studeras för målgruppen närstående och effekter av psykosocialt stöd för anhöriga till demensdrabbade följs i en kontrollerad interventionsstudie.

Området,  funktion, delaktighet och rehabilitering har som syften att studera interaktioner mellan rehabilitering, funktion och delaktighet; samband mellan motoriska och kognitiva funktioner; och ett andra syfte rör mekanismer för nedsatt muskelfunktion och fall. Ett flertal projekt belyser riskfaktorer relaterade till livstillfredsställelse och delaktighet hos grupper med nedsatt funktion (dövhet, lungfunktion) och med kronisk sjukdom (stroke, fraktur, multimorbiditet). Effekter av rehabilitering vid dessa tillstånd har studerats och sjukvårdskonsumtion. Förloppsstudier studerar konsekvenser för aktivitet respektive delaktighet (fritid, sociala, kulturella) av nedsatt funktion. Betydelsen av att kunna köra bil och transportmedel som begränsande faktor för delaktighet, och samband mellan och förmåga att köra bil följs i en populationsstudie.

Metodarbeten

Metodarbeten och framtagning av normalmaterial i en äldre population ingår som en utvecklingsdel, särskilt kring kognition, motoriska funktioner och lungfunktion. Metodutveckling av funktionstest av koordination och rörlighet pågår som en del i att studera motorisk störning som tidig determinant för kognitiv påverkan. Ålderseffekter på funktion och struktur av muskel samt träningsbarhet hos äldre ingår i en interventionsstudie.

Geriatrisk nutrition

Området geriatrisk nutrition har som syften att studera malnutrition, förekomst och bedömning samt strategier för intervention samt interaktioner mellan näringsämnen och sjukdomsrisk, särskilt osteoporos. Tidigare kliniska studier har rört metodutveckling kring kostinstrument och olika interventionsstudier kring att påverka malnutrition. En rad pågående studier rör bland annat samband mellan näringsämnen, tungmetaller och miljögifter för risken att utveckla osteoporos och fraktur i samverkan med Yrkesmedicin. Sociodemografiska skillnader i kostmönster beskrivs i en medelålders och äldre befolkning utifrån populationsstudierna Malmö Kost Cancer och Gott Åldrande i Skåne.

Analys sker utifrån ett antal tillgängliga longitudinella kohortstudier såsom 1) WHO studien Män födda 1914 (n=703); 2) Gott Åldrande i Skåne (n=2900) som del av den nationella studien SNAC; 3) Malmö Kost Cancer (n=28 098); 4) Malmö interventionsstudie för demensdrabbade (MIND, n=300) samt Lund 80+ longitudinella studie (n=333).