lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Malmö Kost Cancer studien - MKC

Cancerfonden tog i början av 1990-talet initiativ till en stor kohortstudie med det primära målet att undersöka sambandet mellan kosten och efterföljande cancerrisk. Studien kom att ledas av professorn i internmedicin, Göran Berglund och professorn i epidemiologi, Lars Janzon. Mellan 1991 och 1996 rekryterades 17 000 kvinnor (födda 1923-1950) och 11 000 män (födda 1926-1945), vilket motsvarade ett deltagande på 40 procent. Rekryteringen finns utförligt beskrivet i flera referenser . MKC är en del av EPIC  - The European Prospective Investigation into Diet and Cancer. Detta samarbete involverar cirka 20 liknande kohorter i tio europeiska länder. Totalt finns data och biologiskt material från ca 550 000 personer.

Baslinjeundersökningen bestod av ett frågeformulär  som rörde livsstil, socioekonomiska faktorer, mediciner och tidigare sjukdomar. En viktig del av baslinjeundersökningen var kostmätningar. Deltagarna fick föra dagbok under en vecka och skriva ned vad de åt, sedan gjordes kompletterande individuella intervjuer med var och en. Kroppskonstitutionen undersöktes på flera sätt; längd, vikt, höft- och midjeomkrets mättes. Fettprocent beräknades med en impedansmetod. Slutligen lämnade alla blodprov som separerades och sparades i minus 80°C eller minus 140°C. DNA har extraherats på alla individer med s k mini-prep metodik. Detta ger dock bara ett begränsat utbyte och för närvarande pågår DNA extraktion med s k maxi-prep.

Redan tidigt utökades studien med ytterligare frågeställningar. I en kardiovaskulär del undersöktes ca 6 000 män och kvinnor. Deltagarna lämnade kompletterande blodprover, denna gång fastande, och man undersökte också intima-media, tjockleken på halskärlen, med ultraljudsteknik. En annan kompletterande undersökning var de bentäthetsmätningar som utfördes på en stor del av alla deltagare. Slutligen undersökte det s k ”Nack-Skulder- Projektet” faktorer relaterade till kronisk smärta.

Fem år efter baslinjeundersökningen kontaktades alla deltagare som var i livet och ombads fylla i frågeformuläret en andra gång. Totalt svarade drygt 22 000 individer på formuläret.

Mellan 2007 och 2012 pågick en återundersökning av den kardiovaskulära delen. Drygt 3 700 individer deltog. Återundersökningen bestod av ett frågeformulär, mätningar av kroppskonstitutionen, blodtryck, sockerbelastning (OGTT), ultraljud carotis och artärstyvhet samt blodprovstagning.

I Malmö Offspring Study bjuds ett antal barn och barnbarn till den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer in att delta. Barnen är idag i 50-55-årsåldern och barnbarnen är ca 20-30 år gamla. MOS startade 2013. Efter utvärdering är målet att starta en fullskalig studie där barn och barnbarn till totalt ca 6 000 deltagare i Malmö Kost Cancer bjuds in. Sammanlagt handlar det om stora delar av totalt ca 15 000 barn och barnbarn som då får inbjudan.