lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Malmö Förebyggande Medicin - MFM

På 1970-talet startade ett primärpreventivt projekt vid Medicinska kliniken, UMAS (numera SUS, Malmö), under ledning av professor Bertil Hood. Malmö Förebyggande Medicin började 1974 bjuda in alla män från vissa födelsekohorter (1921-1949) och något senare började man undersöka kvinnor födda (1926-1949). Då projektet avslutades 1991 hade cirka 22 000 män och 11 000 kvinnor deltagit. Detta representerade cirka 70 procent av alla inbjudna. Rekrytering och insamling av data har tidigare beskrivits i flera referenser .

Baslinjeundersökningen innehöll ett frågeformulär som främst behandlade livsstil och socioekonomiska faktorer. Alla deltagarna lämnade ett blodprov och genomgick en fysisk under-sökning där man mätte blodtryck, längd och vikt samt undersökte lungfunktion. Ett flertal laboratorieparametrar  analyserades direkt, plasma och serum sparades i minus 20°C.

Efter fem till tio år upprepades undersökningarna för cirka 6 000 män, s k re-screening.

I början av 2000-talet bjöds alla som deltagit i baslinjeundersökningen in till en återundersökning. Den omfattade ett förkortat frågeformulär samt blodprovstagning. Denna gång sparades både serum, plasma och DNA. Totalt deltog drygt 11 500 män och 6 500 kvinnor i återundersökningen.