lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Befolkningsstudier

Forskare inom kliniska vetenskaper i Malmö har sedan flera decennier skapat förutsättningar för framgångsrik epidemiologisk och grundvetenskaplig forskning tack vare satsningar på stora befolkningsstudier.

Studierna inleddes på 1970-talet och pågår fortfarande. Den information och de prover som samlats in är ett internationellt unikt material som används av både Lunds universitet och utomstående forskare som bland annat undersöker riskfaktorer för cancer, hjärtinfarkt, lungsjukdomar, reumatiska sjukdomar och diabetes.

Studierna genomförs i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Läs mer om några av de största nedan.

Studier som inte längre rekryterar deltagare 

Men med fortsatta uppdateringar och fortsatt möjlighet till forskning på insamlade data och prover.

Malmö Förebyggande Medicin (MFM)
Fokus på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, dold alkoholism samt lungbesvär. Studien engarerade totalt ca 33 000 kvinnor och män under perioden 1974-1991. Ca 18 000 av dessa deltog i en återundersökning åren 2002 -2006.

 

Malmö Kost Cancer (MKC)
Start 1991 på initiativ av AFA Försäkring och Cancerfonden. Det primära målet har varit att undersöka sambandet mellan kosten och efterföljande cancerrisk. Ca 28 000 kvinnor och män deltog under åren 1991-1996. 2007-2012 genomfördes en återundersökning med bl.a. kardiovaskulärt fokus som omfattade drygt 3 700 individer.

 

Pågående studier

ANDIS
ANDIS (Alla Nya Diabetiker I Skåne) är den första heltäckande kartläggningen av diabetessjukdomar i en större befolkningsgrupp som någonsin gjorts. Målsättningen är att registrera alla nya fall av diabetes i Skåne. Genom att göra det hoppas man på att bättre kunna diagnostisera och behandla olika typer av diabetes. Projektet startade 2008.

 

DiPiS
DiPiS-studien (Diabetes Prediktion i Skåne) påbörjades 2000-2004 med en urvalsdel av 46 000 nyfödda barn i Skåne. Totalt påbörjade nära 5 000 barn en longitudinell undersökning med årliga kontroller av autoantikroppar mot pankreasöarnas betaceller. Barn som utvecklar en eller flera ö-cellsautoantikroppar följs med betacellsfunktionstest upp till fyra gånger om året för att förhindra allvarligt insjuknande i typ 1-diabetes.

 

EpiHealth
Syftet med EpiHealth är att kartlägga orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar som uppträder hos medelålders och äldre personer. Exempel är hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, cancer, demens, depressioner, lungsjukdomar, diabetes, fetma, smärttillstånd i leder och skelett, samt även funktionsnedsättningar och livskvalitet. Målet är att engagera 300 000 invånare i Sverige som är mellan 45 och 75 år.

 

Gott Åldrande i Skåne (GÅS)
”Gott Åldrande i Skåne” startade 2001 och är ett av fyra delprojekt i det nationella projektet "The Swedish National study on Ageing and Care" (SNAC). Avsikten är att:

  • få svar på hur framtida behov av vård och omsorg kommer att se ut
  • få ökad kunskap om vilken betydelse omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar har för äldres hälsa och välbefinnande
  • identifiera riskfaktorer för sjukdom
  • kunna relatera äldres behov i förhållande till vård och omsorgsinsatser 

Inbjudan att deltaga i projektet sker ur ett slumpurval av befolkningen i åldrar från 60 till 93 år i fem deltagande kommuner.

 

Malmö Offspring Study (MOS)
Barn och barnbarn till den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer bjuds in att delta. Barnen är nu i 50-55-årsåldern och barnbarnen är ca 20-30 år gamla. En pilotstudie  genomfördes  2013. I den pågående fullskalestudien inbjuds barn och barnbarn till totalt ca 6 000 deltagare i Malmö Kost Cancer. Syftet är att följa hur sjukdomar ansamlas inom en och samma familj, både genom inverkan av genetiskt arv och livsstilsfaktorer.

 

SCAPIS
SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) är ett forskningsprojekt med målet att identifiera tidiga markörer för sjukdom inom hjärta, kärl och lungor. Studien genomförs på flera platser i landet och delstudien i Malmö startade 2014. 5 000 Malmöbor bjuds in till en omfattande hälsoundersökning.  Totalt ska studien omfatta 30 000 personer i Sverige. Huvudfinansiär är Hjärt-Lungfonden.

 

TEDDY
TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) är ett internationellt forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1 diabetes.  I Sverige är Skåne upptagningsområde. En urvalsstudie genomfördes 2004-2010 och omfattade drygt 48 000 nyfödda barn. I en pågående uppföljningsstudie följs ca 2 500 TEDDY-barn fram till 2025. Huvudfinansiär är National Institutes of Health, USA (NIH).

 

TrialNet-Skåne
TrialNet-Skåne ingår i ett internationellt nätverk av forskare som arbetar för att förebygga, fördröja och motverka utveckling av typ 1 diabetes. Ett 15-tal kliniska centrum på olika platser i världen med filialer deltar i studien med målet att årligen rekrytera totalt 15 000 – 20 000 deltagare.

 

Återanvändning av forskningsdata

Skånes Metadatabas för Epidemiologi
Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME) är en katalog med översiktliga beskrivningar av flera av de epidemiologiska studier som samlats in i Lunds Universitet eller Region Skånes regi. Katalogen omfattar snart 50 studier med information om ca 670 000 deltagare, samt biologiska prover från drygt 200 000 individer. Målet är att SME ska användas som en inspirationskälla för ny forskning och öppna upp för nya forskningssamarbeten genom att synliggöra forskargruppernas arbete och publikationer.

 

Kontaktinformation

Forskar du?

Som forskare är du välkommen att ta kontakt kring möjligheterna att ta del av insamlade data och prover. Följ länk till respektive studie för mer information, läs också om Skånes Metadatabas för Epidemiologi längst ner på sidan.

Vill du delta?

Det är olika regler för vilka som kan delta beroende på studie. Läs mer på respektive studies hemsida där det också finns kontaktuppgifter.

Relaterad information

Forskningsinfrastruktur för biobankning

BBMRI.se är en infrastruktur för att underlätta modern biobanksförvaring. En nod för BBMRI.se har startat vid Lunds universitet med syfte att stödja biobanksbaserad medicinsk forskning.