lu.se

Reumatologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Reumatologi

Reumatologi är läran om de reumatiska sjukdomarna. Traditionellt omfattar reumatologi området ”rörelseorganens sjukdomar” och det delvis överlappande området ”inflammatoriska systemsjukdomar”. I gruppen inflammatoriska reumatiska sjukdomar är reumatoid artrit (ledgångsreumatism) vanligast. Spondylartriter (ankyloserande spondylit, psoriasisarrtit, reaktiv artrit, artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom) är en annan viktig grupp av inflammatoriska ledsjukdomar. Artros är den vanligaste reumatiska sjukdomen och är en sjukdom där inflammation inte har en framträdande roll i symtombilden. Bland de inflammatoriska systemsjukdomarna, där symtom från andra organ än leder utgör huvudproblemet, kan nämnas systemisk lupus erytematosus (SLE), systemisk skleros, poly/dermatomyosit och den mångfasetterade gruppen av vaskulitsjukdomar.

Forskningen vid avdelningen för reumatologi omfattar flertalet av dessa sjukdomstillstånd och har en translationell prägel med samverkan mellan kliniska och grundforskningsinriktade projekt. En forskargrupp studerar artritsjukdomar i en rad projekt med fokus på allt från effekter av biologisk behandling och rehabiliterande åtgärder till identifiering av patofysiologiska mekanismer och markörer för vävnadsangrepp. En annan grupp studerar sjukdomen SLE. Här har en epidemiologisk patientkohort byggts upp och denna studeras nu både avseende kliniska och experimentella frågeställningar. En tredje forskargrupp studerar sjukdomen systemisk skleros. Man följer på ett strukturerat sätt en stor grupp patienter med avseende på sjukdomsmanifestationer i olika organsystem. Ett flertal beröringspunkter finns mellan dessa tre huvudlinjer i avdelningens forskning och flera projekt bedrives integrerat. Inom samtliga grupper bedrives epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning där sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor deltar i projekten. Avdelningens forskare deltar i omfattande nationella och internationella forskningsnätverk.

Vid avdelningen bedrives utbildning för läkarstudenter under huvudsakligen termin 7, forskarutbildning och utbildning på ST-nivå.

Avdelningen har ett nära samarbete med reumatologiska kliniken vid USiL, vilket är en förutsättning för de kliniska forskningsprojekten och för utbildningsaktiviteterna.

Molekylär skelettbiologi

Brosk och ben är vävnader som innehåller mycket extracellulär rnatrix. Sammansättningen av matrix bidrar till dess speciella egenskaper: brosket motstår belastning och ger låg friktion medan benet fungerar främst som support, skyddar inre organ och mjuka vävnader (tex hjärna, hjärta och lungor), fungerar som hävstång till musklerna i skapandet av rörelse men bidrar också med lagring av kalcium. Forskningen syftar till att förstå funktion och struktur för olika proteiner i matrix samt hur dessa interagerar med varandra eller med cellerna i vävnaden. Vidare studeras olika vävnaders molekylära sammansättning med olika former av proteomik. Vid ledsjukdomarna artros och reumatoid artrit drabbas brosket genom nedbrytning av vävnad och förlust av funktion. Vi studerar denna vävnads-nedbrytning för att kartlägga tidiga förlopp i sjukdomsprocessen. Detta leder till ökad förståelse som är kritisk vid utveckling av nya biomarkörer för tidigare diagnostik samt utveckling av ny terapi.

Kontakt

Avdelningschef 
Professor
Anders Bengtsson
Tel: +46 46 177147

Ekonom 
Anna Lindstén Janson
Tel: +46 46 178531

Postadress 
Avdelningen för Reumatologi
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund

Internpost 
Hämtställe 32

Besöksadress 
Avdelningen för Reumatologi
Reumatologkliniken Lund
Kioskgatan 3
Skånes universitetsjukhus

Möten

-

Länkar