lu.se

Psykiatri

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Psykiatri


Vi gratulerar Jonas Eberhard, nybliven docent vid avdelningen för psykiatri, IKVL. 

Jonas har mer än 40 års erfarenhet av psykiatriskt arbete, är specialistläkare i psykiatri sedan 1993, och disputerade 2007 med en avhandling "Schizofreni i ett longitudinellt perspektiv" baserad på en 5-årig observations och uppföljningsstudie av drygt 200 psykospatienter avseende neurokognition och andra kliniska aspekter.

"Mitt övergripande forskningsfokus är psykiatrisk och somatisk patientevaluering: målsättningen är att mäta, individualisera och förbättra behandlingsresultat och hälsa hos personer med psykiska störningar med fokus på patienternas egna bedömningar av sina sjukdomstillstånd, samt att arbeta med utveckling av självskattningsskalor & applikationer och identifikation av kliniskt relevanta biologiska markörer. Ett projekt syftar till att undersöka effekten av en livsstilsintervention på förekomsten av metabolt syndrom hos personer med allvarlig psykiatrisk sjukdom, självrapportering kombinerat med mätning av fysiologiska markörer - ett annat projekt undersöker de medicinska konsekvenserna av olika subdiagnoser av bipolär sjukdom via analys av nationella registerdata", säger Jonas Eberhard som samarbetar med andra forskargrupper i Sverige och med kollegor på Maudsley Institute of Psychiatry, King’s College i London där han gjorde sin 'post-doc' 2009-2010. Som medicinsk rådgivare inom Lundbeckkoncernen med internationellt ansvar för etablerade och ’pipeline’ läkemedel arbetar Jonas ffa med utveckling av antipsykotika och kognitionshöjande läkemedel.

Jag ser fram emot avdelningens samarbete med Jonas. Hans docentur innebär ett viktigt tillskott för psykiatriforskningen, säger Åsa Westrin, avdelningschef, psykiatri IKVL och enhetschef för Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Region Skåne.


Utlysning av Forsknings- och utvecklingsmedel internt inom Division Psykiatri

Nu finns det möjlighet att söka medel för doktorandveckor, lön för post-dok tid och bidrag för införande av nya metoder. Sökande måste ha en anknytning till Region Skåne.


Mats Berglund får Systembolagets kunskapspris

Systembolaget delade den 12 maj ut ett kunskapspris till en forskare som bidragit med ny kunskap inom alkoholområdet. Glädjande går priset, som delades ut för första gången, till professor emeritus Mats Berglund, som har en bakgrund som professor i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö. Läs mer...


Forskarskola för klinisk verksamma läkare

Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet ska genomföra en forskarskola för klinisk verksamma läkare under hösten och vintern 2016-2017. Läkare verksamma inom SUS, primärvården, laboratoriemedicin och psykiatri, samt andra sjukhus inom Region Skåne, som är registrerade doktorander, har möjlighet att delta i kursen. För mer info klicka här

Anmälningar av tilltänkta deltagare sker av verksamhetschefer och ska nå Anette Saltin senast den 15/4 2016.


 Sök forsknings- och utvecklingsmedel

Det finns nu möjligheter att söka forsknings- och utvecklingsmedel internt inom Division Psykiatri i de regionala FOUU- medel som fördelas till Skånevård SUND, medel som direkt kan hänföras till division Psykiatri. Mer information finner du i bifogad fil nedan.


 Sveriges Radio 8 februari

Ett inslag i Sveriges Radios program ”Vetandets värld” den 8 februari, talar om att skräddarsydd vård vinner alltmer terräng. Detta tack vare sofistikerade laboratorieanalyser som ger upplysningar om viktiga biomarkörer och gensignaturer som kan användas för individualiserad behandling vid vissa typer av cancer. Lyssna på programinslaget i radions P1-kanal, där en av de som intervjuas är docent Åsa Westrin.


Systematisk forskning krävs för att minska självmorden

Docent Åsa Westrin, avdelningen psykiatri, är en av författarna bakom debattartikeln. Varje dag är det ca 4 personer som tar sitt liv i Sverige. Detta är ett allvarligt folkhälsoproblem och svårt att komma till rätta med. Orsakerna bakom varje suicid varierar och utgör ett komplext mönster.

  • Läs artikeln här

Radiosändning 18 december: Om brukarstyrda inläggningar

Inslag om "brukarstyrda inläggningar" i P1-morgon fredagen den 18 december 2015.


Vetenskapsrådet har fattat beslut om Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning 2015.

Forskningsprojektet som drivs av PNU har som syfte att jämföra den antidepressiva effekten av Ketamin med Elektrokonvulsiv terapi. Projektet har nu tilldelats ca 9 miljoner kronor. Totalt inkom 165 skissansökningar. Av dessa gick 52 vidare och blev fullständiga ansökningar. 10 ansökningar beviljades.Tre av forskarna i studien är Pouya Movahed, Lund, Joakim Ekstrand, PNU/Univ och Mats Lindström, Malmö.


Nu har Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri funnits i snart ett år. Läs gärna hur det gått i rapporten som finns här.


Natalie Laporte och Marie Asp antagna som doktorander

Natalie Laporte och Marie Asp är antagna som doktorander vid enheten för suicidforskning vid avdelningen för psykiatri.


 Daniel Lindqvist ny docent

– Det är mycket värdefullt för avdelningen att Daniel blivit docent. Vi gläds alla med honom och ser fram emot det fortsatta samarbetet! säger Åsa Westrin, avdelningsföreträdare för avdelningen för psykiatri.


 Sjöbringdagen 2015

Inbjudan till Sjöbringdagen 2015, fredag 27 november på Hotel Lundia.


 Årets forskardagar 26-27 november: Sex, drugs and a sugar roll - beroendetillståndens mångfald

Årets forskardagar i Svenska alkohol- och drogforskares förening, SAD, fokuserar bl.a. på icke-substansberoende. Dag 1 är öppen för medlemmar medan dag 2 är öppen för alla. Arrangemanget är på Grand hotell i Lund. Anmälan krävs.


 Artikel i Sydsvenskan om Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri

Debattartikel i Svenska Dagbladet om psykiatrisk diagnostik av ST-läkaren Johan Fernström som forskar vid avdelningen för psykiatri.


 Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster. Sista ansökningsdag är 15 maj.


 Hösten 2015 startar en ny forskarskola i psykiatri!

Den akademiska psykiatrin vid Göteborgs och Lunds universitet kommer återigen driva en forskarskola i psykiatri för att stimulera personer som är intresserade av psykiatrisk forskning.

Upplägg
Forskarskolan (20hp) startar igen Hösten 2015 och omfattar 6 block vari metoder inom olika forskningsområden gås igenom med interaktiva pedagogiska tekniker. En seminarieserie där olika ämnesområden behandlas ingår också.

Vem kan söka?
Peroner som står i begrepp att påbörja forskarutbildning eller som redan startat, men ännu ej genomgått halvtidskontroll.

Hur söker man?
Instruktioner om hur man söker till forskarskolan finns på forskarskolans hemsida:

Hälsningar
Åsa Westrin
Avdelningschef, Avdelningen för psykiatri, IKVL, Lunds universitet


Kan självmordsbenägna patienter ha nytta av D-vitaminbehandling?

En studie visar att självmordsbenägna patienter har D-vitaminbrist samt att nivåerna är kopplade till en ökad inflammation i kroppen.

Kontakt

Avdelningschef

Forskningsadministratör

Postadress
Forskningsenheten
Box 117
221 85 Lund

Besöksadress
Baravägen 1, Lund

Telefon
046-17 88 91
Fax
046-17 60 48

Internpost
HS 32

Länkar

Vill du stödja vår forskning?