lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Verksamhet

Verksamhetens övergripande mål

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, är basen för de kliniska lärarnas, forskarnas och deras personals anställningar och förordnanden och skall tillgodose deras arbetsmiljö och kompetensutveckling. Genom att erbjuda effektiv administrativ service skall institutionen främja forskning, utbildning och informationsverksamhet. Detta sker i ett mycket nära samarbete med sjukvårdsorganisationen i centrering kring patienten och sökandet efter ny kunskap som leder till ny eller förbättrad terapi och diagnostik. Som ett instrument härför bibehåller institutionen de akademiska avdelningarna, motsvarigheterna till sjukvårdens verksamhetsområden. Demokratiska värderingar, öppenhet och kritiskt tänkande skall prägla verksamheten. Universitetets och fakultetens strategiska planer skall genomföras så att de på bästa sätt anpassas efter verksamheten vid institutionen.

Verksamhetsidé

Institutionen integrerar patientnära klinisk forskning men också experimentell och epidemiologisk forskning med relevans för sjukvården. Självständiga forskargrupper samordnas inom de olika avdelningarna, vilka i sin tur ingår i någon av de fyra områdena, vilka tillsammans utgör basen för institutionen (se organisationsskiss). Ömsesidig representation mellan klinik och institution återskapar närheten mellan sjukvård och akademi.

Framgångsrika forskare/forskargrupper och lärarinsatser utgör den ekonomiska förutsättningen för institutionens existens. Institutionen skall bidra med skapandet av god personalpolitik och arbetsmiljö, skapande av resurser, spridande av positiv information och skall främja kontakter över institutions- och fakultetsgränser, nationellt och internationellt.

Institutionen kommer att eftersträva transparent och effektiv ekonomihantering samt väl fungerande informationskanaler.

Ledning

Institutionen leds av en institutionsstyrelse bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, teknisk och administrativ personal samt studeranderepresentanter.

Ansvarsfördelning

Prefekten har övergripande arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvar, personalansvar och ekonomiansvar. Biträdande prefekter ansvarar för handläggning av forskarutbildningsärenden respektive grundutbildningsärenden. Delar av prefektansvaret delegeras till områdes-/avdelningsnivå för att nå närhet till verksamheten. Varje forskargrupp har eget ekonomiskt ansvar.

Prefekt

bo baldetorp
Bo Baldetorp.

IKVL i siffror

Sektioner: 4
Avdelningar: 31
Anställda: 466
Professorer: 52
Professorer (adjungerade): 12
Gästprofessorer: 2
Seniorprofessorer: 23
Inskrivna forskarstuderande: 502 (243 kvinnor, 259 män)
Doktorander (medicinare): 368
Doktorander (övriga): 134
Doktorsexamen 2017: 62
Intäkter 2017: 481,5 mkr
Externa bidrag: 358,6 mkr
Statliga anslag: 122,9 mkr
Resultat 2017: -1,9 mkr