lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

IKVL har berikats med fem nya docenter

2018-11-01

Emma Niméus, Henrik Ahlenius, Magnus Hillman, Lisa Påhlman och Ruben Smith är samtliga nyblivna docenter vid institutionen. Här presenteras kort deras forskning.

emma nimeus

Emma Niméus, docent i kirurgi:

Emma Niméus forskning har som mål att bättre förstå vilka patienter med bröstcancer som kan utveckla återfall. Genom att kombinera genomik- och proteomikanalyser i parade patientmaterial från primärtumörer och återfallen är målet att identifiera mutationer som är pådrivande i utvecklingen av återfall och som på sikt kan användas som nya biomarkörer för att förutsäga återfall.

Genom storskaliga masspektrometri-studier kan vidare nya okända proteiner identifieras som kan utgöra en startpunkt för utveckling av nya prognostiska markörer eller som målproteiner för nya behandlingar inom bröstcancer.


henrik ahlenius
Henrik Ahlenius. Bild: Tove Smeds

Henrik Ahlenius, docent i neurovetenskap:

Henrik Ahlenius forskar på normalt och patologiskt åldrande av stamceller och nervceller i hjärnan för att förstå och i förlängningen kunna förhindra sjukdomar som Alzheimers och demens.

I sin forskning har han bland annat utvecklat nya metoder för omvandling av stamceller till olika nervceller och astrocyter. Dessa används sedan i kombination med genteknik för att studera cellernas funktion och hur mutationer påverkar funktionen och kommunikationen mellan celler. Framtida planer involverar att kunna ta fram även oligodendrocyter och microglia. Detta skulle möjliggöra nya bättre modeller av åldrande och degeneration av alla de viktigaste celltyperna i hjärnan och deras interaktion med varandra.


magnus hillman
Magnus Hillman.

Magnus Hillman, docent i biomedicin:

Magnus Hillman driver tre primära forskningslinjer med diabetes som den gemensamma nämnaren. Han studerar hur dysfunktionell inflammation leder till graviditets-diabetes samt hur man kan använda inflammatoriska markörer för att förutsäga redan under första trimestern vilka kvinnor som riskerar att drabbas.

Vidare studerar han biomarkörer som kan användas för att förutspå risk för diabetes-relaterade kärlkomplikationer redan vid diabetesdiagnosen. Som tredje linje bedriver han forskning tillsammans med LTH för att studera hur den ändrade tillverkningsmetoden för mjölkpulver som används i välling kan kopplas samman med den ökade förekomsten av diabetes typ 1 i den svenska befolkningen.


Lisa Påhlman, docent i experimentell infektionsmedicin:

lisa paahlman
Lisa Påhlman.

Lisa Påhlmans huvudsakliga forskningslinje handlar om luftvägsinfektioner vid den med medfödda sjukdomen cystisk fibros och hos lungtransplanterade individer. Båda patientgrupperna har gemensamt att de lätt drabbas av akuta och kroniska luftvägsinfektioner vilket leder till successivt försämrad lungfunktion.

Forskningsprojekten syftar bland annat till att kartlägga betydelsen av olika mikrober i luftvägarna hos dessa patienter, samt att identifiera biomarkörer för att särskilja akut och kronisk luftvägsinfektion. Därutöver driver Lisa Påhlman även projekt som handlar om antibiotikaresistens och antibiotikabehandling av stafylokockinfektioner.


Ruben Smith, docent i neurologi:

ruben smith
Ruben Smith. Bild: Karin Enell Smith

Ruben Smith studerar neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra närbesläktade kognitiva sjukdomar. Dessa är alla svårdiagnosticerade sjukdomar och Ruben Smiths forskning syftar till att utveckla nya metoder för säkrare och tidigare diagnos samt att utveckla biomarkörer och imaging-tekniker för att kunna utvärdera effekt av behandling.

Vidare arbetar han med att studera skillnader och likheter mellan de neurodegenerativa sjukdomarna för att man i framtiden ska kunna ställa diagnosen baserat på vilken patologi som orsakar dem. Idag baseras diagnoserna främst på symtombilden, men symptomen vid många av sjukdomarna är snarlika, vilket gör det svårt att med säkerhet skilja sjukdomarna åt. 

Intervjuer: KATARINA EHRENBORG