lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Undersökning av stressutlöst ischemi viktig för att identifiera patienter i behov av kranskärlsvidgning

2018-04-11

Vid stabil kranskärlssjukdom är blodflödet till hjärtmuskulaturen begränsat under arbete, så kallad stressutlöst ischemi. Enligt rådande rekommendationer bör patienter med stabil kranskärlssjukdom undersökas avseende förekomst och utbredning av stressutlöst ischemi, innan de genomgår invasivt ingrepp i syfte att öppna upp de förträngda kranskärlen.

– Det är inte alla patienter som genomgår en undersökning för att avgöra om det finns stressutlöst ischemi och dessutom finns det flera olika metoder för att utvärdera stressutlöst ischemi, berättar Shahnaz Akil, legitimerad biomedicinsk analytiker som skrivit avhandlingen ”On stable coronary artery disease – Diagnostic aspects of stress-induced myocardial ischemia”.

shahnaz akil
Shahnaz Akil har nyligen disputerat vid avdelningen för klinisk fysiologi. Bild: Katarina Ehrenborg

I avhandlingen genomfördes en unik prospektiv studie där patienter undersöktes med magnetkamera (MR) och med Positron Emission Tomografi (PET) för att utvärdera förekomst av stressutlöst ischemi före och efter att de genomgick koronarangiografi. Kranskärlen vidgades i samband med koronarangiografin baserat på resultaten från denna.

– Angiografören var blindad för resultaten från PET och MR och baserade sitt beslut om att genomföra en kranskärlsvidgning eller ej utifrån vad koronarangiografin visade samt den tillgängliga kliniska informationen. Vi såg då att fyra av 33 patienter genomgick en kranskärlsvidgning i onödan, då undersökningen med PET inte visade på stressutlöst ischemi varken före eller efter den genomförda interventionen. Vi såg också att fem av 33 patienter som hade haft nytta av en kranskärlsvidgning inte fick denna behandling.

Utvärdering av stressutlöst ischemi kan göras idag med metoder som arbetsprov, myokardscintigrafi, hjärt-MR eller PET.

– Vi såg flera begränsningar med arbetsprovet, vilket gör metoden mindre tillförlitlig, särskilt hos kvinnor. PET är den metod som är gold standard idag för absolut kvantifiering av myokardperfusion och som vi använde oss av i två av studierna. När vi genomförde våra studier kunde MR inte göras med absolut kvantifiering av perfusion, men den metoden är nu validerad av vår grupp och gör MR till en mycket bra metod där all information om patientens hjärta kan samlas in vid ett och samma tillfälle icke-invasivt och utan någon extra stråldos till patienten.

KATARINA EHRENBORG