lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Hallå där…

2017-04-27

Anne Ekdahl, överläkare och specialist i geriatrik vid Helsingborgs lasarett, som har fått 3,9 miljoner kronor från Kamprad-stiftelsen för sin kliniska randomiserad studie som ska jämföra gängse vård med vård via ett geriatriskt sjukhusanslutet team.

Vad kommer interventionsgruppen att få tillgång till som är utöver gängse vård?

– De kommer ha tillgång till ett interprofessionellt team med läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och apotekare som kan hjälpa dem och stödja dem i kontakt med vården. Som exempel så kommer apotekaren göra en grundlig genomgång av alla mediciner som patienten har för att se vad som kan optimeras. Sedan presenteras det för läkaren som får fatta beslut om eventuell förändring i behandlingen. Dessutom kommer alla deltagare att screenas för begynnande demenssjukdom så att detta kan tas i akt vid vårdplanering och liknande.

anne ekdahl
Anne Ekdahl. Bild: Lena Fritze

Vilka får vara med i studien?

– Det är multisjuka äldre som identifieras genom sjukhusets akutmottagning. Personer över 75 år med tre eller flera besök inom ett år med tre eller flera diagnoser sorteras fram och kontaktas för att vara med i studien. Från denna grupp har vi ett ganska stort bortfall på ca två tredjedelar på grund av att en tredjedel redan gått bort och en tredjedel är så sjuk att de avböjer att medverka.

Vad är nyttan med att sätta samman ett geriatriskt team?

– Vården idag kan upplevas fragmentarisk och det finns brister i kontinuitet, informationsöverföring och bristande delaktighet i vården av den äldre och dennes anhöriga. Genom projektet ges ett tillägg till den vanliga vården av ett multiprofessionellt team (Geriatriskt Sjukhusanslutet Team (GerSAT) för att ”dirigera” vården mera rätt. Då kan den äldre och dennes anhöriga känna sig tryggare och det finns bättre förutsättningar för att skapa bättre kontinuitet, informationsöverföring och ökad delaktighet.

– Ett annat motiv för projektet är den stora kostnad som denna patientgrupp medför, inte minst i form av sjukhusinläggningar som inte alltid är medicinskt motiverade och som utsätter den äldre för stora risker.

KATARINA EHRENBORG