lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Nya upptäckter kring cancerformen neuroblastom

2012-03-02

Forskare vid Department of Oncogenomics, Academic Medical Center vid universitetet i Amsterdam har efter flera års arbete upptäckt genomiska defekter i barntumören neuroblastom. Resultaten har i dagarna publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. (IKVL-forskning)

Studien visar att endast ett fåtal återkommande mutationer som leder till avvikande protein finns i tumörcellernas DNA och att dessa ökar med åldern och sjukdomsstadium.

ingrid oera

– Av de mutationer vi kunde påvisa, var ett flertal lokaliserade i gener som är viktiga för normal utveckling (differentiering) av neuroblaster. Vi har således identifierat två grupper av patienter som är associerade med låg överlevnad, nämligen de som har defekter i dessa gener och en grupp med chromotrypsis (stor mängd av brott i en kromosom). Kunskap om skador i dessa gener möjliggör fortsatta studier för att utveckla behandlingsmöjligheter som kringgår gendefekterna, säger Ingrid Øra, docent vid Avdelningen för pediatrik vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus samt gästforskare vid universitetet i Amsterdam.

– En del av analyserna i detta omfattande projekt har emellertid utförts i Lund, berättar hon.

Neuroblastom är den tredje vanligaste cancerformen efter leukemi och hjärntumör som drabbar barn, med en medelålder av två år vid diagnos. Den existerar knappt hos vuxna.

Sjukdomen har sitt ursprung i det sympatiska nervsystemet och därför kan man få neuroblastom på flera olika ställen i kroppen, vanligast är att den uppstår i binjuren.

I Sverige insjuknar mellan 15-20 barn om året i neuroblastom, något som medför att internationella samarbeten är av stor vikt vid forskning rörande denna tumörform. Hos äldre barn där sjukdomen hunnit sprida sig överlever mindre än hälften av barnen trots intensiv behandling.

OLLE DAHLBÄCK