lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Birgitta Sahléns grupp

Temporalt baserade hypoteser om språkanvändning och språkstörning 

I projektet undersöker vi hur olika språkliga och kommunikativa funktionshinder hos barn påverkar och påverkas av tidsmässiga aspekter i kommunikationen. Exempelvis studerar vi den ömsesidiga anpassningen i samtal till följd av ett kommunikativt handikapp hos den ena parten, vilken betydelse talhastighet och prosodi har för språkförståelsen, vilken roll lillhjärnan spelar för talproduktion och talperception och hur hjärnreaktionspotentialer förändras av språkljudsträning. Vidare jämför vi ordval och ordbetydelser i berättelser hos barn med olika språk-, tal- och hörselhandikapp.

team sahlen

 

The Linnaeus Environment Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning (CCL) 

Vår senaste publikation:

Sandgren O, Ibertsson T, Andersson R, Hansson K & Sahlén B. 'You somtimes get more than you ask for': responses in referential communication between children and adolescents with cochlear implant and hearing peers. International Journal of Language and Communication Disorders, 2010. [Abstract] 

linkoeping 2011