lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

Forskningen vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi omfattar ett antal projekt som undersöker mänsklig kommunikation och kommunikationsstörningar. Vi inriktar oss på typisk  såväl som  atypisk utveckling av kommunikationsförmågan, studerar en- och flerspråkiga individer, samt  individer med kommunikativa funktionsnedsättningar inom områdena  tal, språk, röst och hörsel.

Exempel på specifika forskningsfrågor är:

  • Hur barn och ungdomar interagerar verbalt och icke-verbalt  i samtal och hur samtalsstrategier är relaterade till kognitiva och sociala faktorer.
  • Hur barn och ungdomar tillägnar sig, utvecklar och använder olika aspekter av språket, t ex hur lexikala förmågor är relaterade till kognition i övrigt och till själva aktiviteten (samtal, berättande, läsning och skrivning).
  • Hur perception och produktion av tal och språk och timing av artikulatoriska rörelser är associerade till cerebellär funktion.
  • Hur begränsningar i det auditiva systemet manifesterar sig i olika kommunikativa kontexter och hur de är kopplade till taluppfattning, taltydlighet och kognitiva processer.
  • Hur röstanvändning påverkas av ljudmiljö, t ex relationen mellan lärares röstanvändning och akustik i klassrummet.
  • Hur läkningsprocessen går till efter röstkirurgi och röstterapi

Vårt övergripande mål är att förbättra klinisk och pedagogisk tillämp.ning. Vi vill med forskningen utveckla metoder för utredning/bedömning, prevention och intervention, samt verka för evidensbaserad praktik. Ytterligare information om våra forskningsområden finns i länkarna till vänster och nedan.

Forskargrupper

Publikationer

För lista över våra publikationer se här: LUP