lu.se

Experimentell hjärnforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskningsprojekt vid LabExpBr

Funktionell återhämtning efter stroke

Hjärnan är en dynamisk vävnad och omformas som svar på våra sinnens aktivering och är en mekanism bakom t.ex. inlärning. Denna s.k. plasticitet är viktig för att hjärnan skall kunna återfå funktion efter skada, och omfattar sårläkning, nybildning av kontakter mellan nervceller, och aktivering av nya nervcellsnätverk. I detta projekt studerar vi ett antal viktiga mekanismer som styr återhämtningen av hjärnfunktion efter skada. Bland annat använder vi avancerad teknik för att undersöka dynamiken i nybildningen av nervcelleskontakterna runt skadan, hur astrocyter och nervceller interagerar under reparationsprocessen och betydelsen av astrocyter och inflammatoriska celler vid sårläkning.

Kylans neuroprotektiva verkan

Terapeutisk hypotermi, dvs kylning av patienten till 33-34°C, är en effektiv hjärnskyddande behandling av hjärnischemi hos hjärtstoppspatienter. Laboratoriet för Experimentell Hjärnforskning har varit ledande i forskningen kring hypotermins skyddande verkan. Vi tror att processer kopplade till cytoskelettet är speciellt känsliga för en måttlig temperatursänkning. Detta projekt syftar till att identifiera de molekylära och cellulära mekanismerna för skyddsverkan. Denna kunskap kan generera nya läkemedel som skyddar hjärnan mot stroke.

Hur nervcellens endoplasmatiska retikel bidrar till hjärnans funktion

Vår forskning syftar till att förstå hjärnans dynamiska processer på molekyl- och cellnivå. Framför allt undersöker vi hur det endoplasmatiska retiklet (ER) bidrar till nervcellernas och deras synapsers funktion. ER är en organell som består av membran inuti cellen och vi studerar dess dynamiska struktur och funktion i levande celler med hjälp av avancerad mikroskopi. ER är viktigt för många aspekter av nervcellsfunktion och dess funktion är störd vid många av hjärnans sjukdomstillstånd som stroke och Alzheimers sjukdom.

Mitokondriell permeabilitet

För kroppens vävnader är effektiv omvandling av syrgas och näringsämnen till energi (ATP) av stor vikt för funktion och överlevnad vid sjukdomsprocesser. Mitokondrien är den cellorganell som i nästan alla celler i kroppen svarar för effektiv ATP-produktion. Vid akuta neurologiska tillstånd, som vid slaganfall eller skallskada, har det föreslagits att mitokondriens funktion är betydelsefull för skadans slutgiltiga omfattning. Ett vanligt tecken på skada i centrala nervsystemet är ackumulering av kalcium i nervcellerna. Detta kan leda till ökad genomsläpplighet (permeabilitet) i mitokondriens membraner, mitokondrie svullnad och stoppad energiproduktion, så kallad mitokondriell permeabilitetstransition (mPT), och orsaka akut eller långsam nervcellsdöd. Detta forskningsprojekt syftar till att i detalj utvärdera mitokondriefunktion och mitokondrieskyddande läkemedel vid sjukdomsprocesser i det centrala nervsystemet.