lu.se

Klinisk fysiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

EKG-forskning

EKG-undersökning är ett av de viktigaste och mest frekvent använda redskapen för diagnostik av hjärtsjukdom. Vid flera kliniskt viktiga diagnoser, t.ex. akut hjärtinfarkt, har EKG en avgörande roll i diagnostiken och därmed även i behandlingen av patienten. Dessa egenskaper motiverar vidare forskning med syfte att öka informationsutbytet ur den registrerade signalen.

Modern EKG-utrustning nyttjar sofistikerad, datorbaserad teknik, vilket har skapat förutsättningar för ökat informationsutbyte. Forskning och utveckling inom detta område har pågått vid vår avdelning i flera decennier. På basen av gruppens arbete har datorbaserade system för vilo-EKG, arbets-EKG och ambulatoriskt EKG (långtids-EKG) framtagits och dessa har blivit normgivande i svensk sjukvård.

Aktuell forskning omfattar följande områden:

 • Högfrekventa QRS-komponenter
  Målsättningen är att kartlägga i vilka kliniska situationer som analys av QRS-komplexets högfrekventa innehåll kan tillföra diagnostisk information som inte är tillgänglig i standard-EKG.
 • 12-avlednings-EKG för bestämning av myokardskada vid akut hjärtinfarkt
  Målsättningen är att undersöka hur väl olika EKG-metoder fungerar för prediktion av myokard som kan räddas vid akut hjärtinfarkt.
 • Förbättrad diagnostik av akut hjärtinfarkt
  Målsättningen är att undersöka hur diagnostiken av akut hjärtinfarkt kan förbättras med hjälp av extra elektroder och/eller förfinade kriterier.
 • Ett nytt avledningssystem för EKG-registrering (EASI)
  Målsättningen är att vidarutveckla och validera en metod för EKG-tagning som kräver färre elektroder än nuvarande standardiserde avledningssystem.

Medarbetare

Olle Pahlm, docent överläkare           [ publikationer]
Bo Hedén, PhD, överläkare              [ publikationer]
Jonas Pettersson, PhD, läkare          [ publikationer]
Michael Ringborn, läkare                [ publikationer]
Leif Sörnmo, professor, PhD, Civilingenjör   [ publikationer]
Elin Trägårdh, läkare, doktorand          [ publikationer]
Annika Thulin Welinder, läkare, doktorand  [ publikationer]