lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskarutbildning

Inför halvtidskontroll

När handledare och doktorand är överens om att halva forskarutbildningstiden har förflutit, tar handledaren initiativ till att en halvtidskontroll genomförs. Kontrollen sker i form av ett offentligt seminarium, som på lämpligt sätt och i god tid annonseras inom institutionen (anmälan till fakultetskansliet behövs inte). Utöver information om att halvtidskontrollen ska äga rum skall ett abstract (engelska) skickas till institutionen. Detta skall innehålla max 350 ord och förslagsvis delas in i följande rubriker: 

  • Bakgrund
  • Frågeställning/metod
  • Preliminära resultat
  • Betydelse
  • Publicerade delarbeten listas lämpligen efter abstract

Inför halvtidskontrollen ska portfolion och uppdaterad studieplan inte bara skickas till granskarna utan även till institutionens biträdande prefekt för FU. Portfolion examineras inte av FU-prefekten vid halvtidskontrollen, men doktoranden får feedback om den är undermålig.

Anmäl även halvtidskontroll och maila abstract till kommunikatör Olle Dahlbäck.

Efter halvtidskontroll

Intyg om godkänd halvtidskontroll skall, när det är underskrivet av granskarna, skickas till biträdande prefekt för FU för granskning och underskrift. En kopia av intyget på halvtidskontrollen skall även skickas till forskningsadministratör Annika Törling-Ring.

Karin Jirström, FU-ansvarig IKVL

Inför disputation

Vid disputation ska du innan disputationsanmälan ha fått din portfolio godkänd av FU-prefekten. Du skickar en länk till en visningssida till honom/henne i god tid, d.v.s. senast en månad innan disputationsanmälan. Det som bedöms och examineras är ditt eget urval av reflektioner inom vart och ett av de tolv områdena. FU-prefekten styrker därefter godkännandet av portfolion genom ett intyg som ska skickas till sekretariatet för forskarutbildningen. 

Disputationsanmälan med alla bilagor, utom PDF på delarbeten som ska mailas till Anette Saltin, skall skickas eller lämnas i original till biträdande prefekten för FU för tillstyrkan, postadress se höger kolumn, senast tre månader innan planerad disputation. Efter tillstyrkan lämnar prefekten ansökan till kansliet.

Krav på avhandling

Innan avhandlingen lämnas till fakulteten ska bitr. FU-prefekt kontrollera och godkänna att den uppfyller de krav som kan ställas på en avhandling. Fakulteten har angett riktlinjer för dessa.

Statistik forskarutbildningen

Relaterad information

KONTAKT

Bitr. prefekt, FU-ansvarig

Karin Jirström
Postadress:
Lunds universitet
IKVL, Avdelningen för Onkologi och Patologi
Kampradhuset, bv
Barngatan 4, 221 85 Lund
HS 32
E-post: Karin Jirström
Tel. 046-2220829

Forskningsadministratör

Annika Törling-Ring
E-post: Annika Törling-Ring
Tel. 046-173128 eller 046-173069

Kommunikatör

Olle Dahlbäck
E-post: Olle Dahlbäck