lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskarutbildning

Portfolio

Efter halvtidskontrollen ska portfolion, uppdaterad utifrån halvtidsopponenternas rekommendationer, skickas till institutionens biträdande prefekt för FU.

Portfolion examineras inte av FU-prefekten vid halvtidskontrollen, men denne måste se den och ges möjlighet att kommentera om den är undermålig. Kopia skickas därefter till doktorand/handledare.

Inför halvtidskontroll

Till huvudhandledare och doktorand
I samband med att halvtidskontroll utannonseras skall ett abstract (engelska) bifogas. Detta skall innehålla max 350 ord och förslagsvis delas in i följande rubriker: Bakgrund, Frågeställning/metod, Preliminära resultat, Betydelse.
Publicerade delarbeten listas lämpligen efter abstract. (Sänd även ditt abstract med e-post till institutionens kansli för publicering på IKVL:s hemsida och dessutom en kopia av intyget på halvtidskontrollen till forskningsadministratör Annika Törling-Ring: e-post )

Karin Jirström, FU-ansvarig IKVL

Inför disputation

Vid disputation ska du innan disputationsanmälan ha fått din portfolio godkänd av FU-prefekten. Du skickar en länk till en visningssida till honom/henne. Det som bedöms och examineras är ditt eget urval av reflektioner inom vart och ett av de tolv områdena. FU-prefekten styrker därefter godkännandet av portfolion genom ett intyg som ska skickas till sekretariatet för forskarutbildningen. 

Krav på avhandling

Innan avhandlingen lämnas till fakulteten ska bitr. FU-prefekt kontrollera och godkänna att den uppfyller de krav som kan ställas på en avhandling. Fakulteten har angett riktlinjer för dessa.

Statistik forskarutbildningen