lu.se

Enheten för cancerepidemiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

Aktuella epidemiologiska forskningsprojekt vid avdelningen för cancerepidemiologi

 1. MISS (Melanoma Inquiry Study In Southern Sweden) kohorten. 40000 kvinnor tidigare utan tumörsjukdom i åldern 25-65 år intervjuades 1990 om riskfaktorer vid melanom och bröstcancer. En reintervju har utförts år 2000. Risken för tumörsjukdom och andra kroniska sjukdomar följs prospektivt i relation till olika riskfaktorer. Från tumörpreparat skapas tumour arrays för bröstcancer, melanom och colorektalcancer. Matchningar företas mot centrala nationella register.
 2. Fall-kontrollstudier (sarkom, melanom, lungcancer, bröstcancer, prostatacancer). Populationsbaserade riskfaktorstudier med fall identifierade från tumörregistret och kontroller från befolkningsregister.
 3. Studier over hereditär/familjär cancer (Fall/familjer med bröst, melanom, äggstock, sarkom, individer från familjer med både barn-vuxencancer).
 4. Studier over högriskindivider (risk, prevention, screening, profylaktiska operationer, kemoprevention, modifierande gener).
 5. Identifikation av predisponerande gener (bröst, melanom, akut leukemi).
 6. Molekylärbiologiska studier (biomarkörer i blod/tumörvävnad, CGH, expression av gener)
 7. Cancerprevention (tobaksrelaterad tumörsjukdom, hormoner-cancer, ärftlighet, UV-ljus).
 8. Hälsoekonomiska studier/patientflöden (tumörsjukdomar, sjukdomar associerade med tumörsjukdomar).
 9. Geografiska samband (GIS system cancerincidens).
 10. Studier over speciella exponeringar (kost-cancer, kemiska exponeringar, joniserande- och UV-strålning)
 11. Incidens, prevalens och trendutveckling för olika tumörsjukdomar.