Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Fyllnadsval till valberedningen ITM 2019

Valberedningen vid Institutionen för translationell medicin (ITM) har fem ordinarie ledamöter, tre lärare och två teknisk/administrativ personal. Med anledning av nedanstående punkter behövs ett fyllnadsval för ITM:s valberedning för mandatperioden 1 maj 2019–30 juni 2021. 

 • Ordinarie ledamoten i kategorin lärare, Martin Johansson, har avsagt sig sitt uppdrag.
 • Ordinarie ledamoten i kategorin TA-personal, Elin Gudmundsson, har genom ny tjänst flyttat till Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund. 
 • Ordinarie ledamoten i kategorin TA-personal, Anki Mossberg, har genom ny tjänst flyttat till Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund. 
 • Två suppleanter: Styrelsen har 25 september 2018 beslutat att utöka valberedningen med två suppleanter (1 lärare + 1 TA), med "begränsad funktion” (där suppleanters enda syfte är att inom sina respektive personalkategorier automatiskt kunna gå in som ordinarie i valberedningen utifall någon av de ordinarie avsäger sig – eller av någon annan orsak inte kan fullfölja – sitt uppdrag). 

Dags att nominera!

Valberedningen har satt igång arbetet med att sondera kring möjliga kandidater. Du kan nominera kandidater, senast 28 februari till Karin Leandersson i valberedningen på e-post karin.leandersson@med.lu.se. En förutsättning för nominering är att personen ifråga är vidtalad och accepterar att nomineras. 

Tidplan

19–29 februari: Nomineringsperiod

1 mars–28 mars: Valberedningen arbetar

29 mars: Kallelse till val med länk till valsedel skickas ut till alla röstberättigade

5 april: Sista dag för röstning

Hur går valet till?

Fyllnadsvalet kommer att ske elektroniskt under tiden 29/3–5/4 2019. E-post med länk till valsedel kommer den 29 mars att skickas till de som ingår i röstlängden. 

Vem har rätt att nominera och rösta?

Alla som den 1 februari 2019 är anställda vid ITM vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. 

Doktorander med doktorandanställning får inte rösta då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med kapitel 1, paragraf 4 i Högskoleförordningen. 

I röstlängden som är fastställd mars 2019 ser du om du har rätt att rösta. 

Vem kan bli vald?

Lärare: Valet avser ett fyllnadsval till valberedningen av vetenskapligt kompetent lärare. Valbara som företrädare för lärare är fakultetens vetenskapligt kompetenta lärare, det vill säga professorer, universitetslektorer, adjungerade professorer, adjungerade universitetslektor, biträdande universitetslektorer, forskarassistenter, gästprofessorer och postdoktorer.

Teknisk/administrativ personal: Annan anställning än lärare.


Nominerade till val av valberedning

Dessa nominerade har tackat ja till att ingå i valberedningen. 

Lärarrepresentanter:

 • Karin Leandersson, professor (sittande)
 • Lars E. Olsson, professor, sjukhusfysiker (sittande)
 • Anders Bjartell,  professor/överläkare (nyval)
 • Anita Sjölander (suppleant), professor (nyval)

Övrig personal:

 • Anna Stiehm, biomedicinsk analytiker (nyval)
 • Cecilia Malmsten, ekonomiadministratör (nyval)
 • Sandra Klinth (suppleant), personalsamordnare (nyval)

Kontakt för nominering

Karin Leandersson, karin.leandersson@med.lu.se