Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Fyllnadsval till fakultetsstyrelsen 2019

Anna Rignell-Hydbom har avsagt sitt uppdrag som ledamot i Medicinska fakultetsstyrelsen. Ett fyllnadsval för att ersätta henne ska göras för mandatperioden 2019-04-01– 2020-12-31. Valet kommer att ske elektroniskt under mars 2019. Valet avser ett fyllnadsval av vetenskapligt kompetent lärare i fakultetsstyrelsen.


Uppdatering 2019-04-01:

Valet är avslutat
Medicinska fakulteten har valt Diana Karpman till lärarrepresentant i Medicinska fakultetsstyrelsen för mandatperioden 2019-04-01– 2020-12-31.


Tidplan

  • 8 – 18 februari: Nomineringsperiod
  • 18 februari – 4 mars: Valberedningen arbetar
  • 5 mars: Kallelse till val med länk till valsedel skickas ut till alla röstberättigade
  • 26 mars: Sista dag för röstning
  • 27 mars: Rösträkning

Valberedningens förslag

Valberedningen vid Medicinska fakulteten har erhållit nominering av 17 personer med lärartjänst vid fakulteten som ersättare till Anna Rignell-Hydbom. Anna har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag. Valberedningen kallade fyra personer till intervju. En av dessa drog tillbaka sin kandidatur och ytterligare en person hade inte möjlighet att komma till det planerade intervju-tillfället. Efter intervjuer och intern diskussion föreslår i valberedningen att Diana Karpman, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund väljs till ordinarie lärarrepresentant i fakultetsstyrelsen. Ytterligare information om processen kan fås muntligt av valberedningens ordförande.

Hur går valet till?

Valet sker elektroniskt under tiden 5–26 mars. Alla röstberättigade vid Medicinska fakulteten får den 5 mars ett e-postmeddelande med länk till sin valsedel. Röstningen avslutas den 26 mars kl 24.00. Du röstar anonymt, ingen kan se hur du röstat.

Vem har rätt att nominera och rösta?

Alla som den 1 januari 2019 är anställda vid Medicinska fakulteten vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning får inte rösta då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med kapitel 1, paragraf 4 i Högskoleförordningen.

Vem kan bli vald?

Valet avser ett fyllnadsval av vetenskapligt kompetent lärare i fakultetsstyrelsen.  Valbara som företrädare för lärare är fakultetens vetenskapligt kompetenta lärare, det vill säga professorer, universitetslektorer, adjungerade professorer, adjungerade universitetslektor, biträdande universitetslektorer, forskarassistenter, gästprofessorer och postdoktorer.

Mot denna bakgrund är följande valbara:

Medicinska fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen är fakultetens högsta beslutande organ. Styrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan inom Medicinska fakultetens verksamhet.  I fakultetsstyrelsen ingår företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa ledamöter.