Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Strategisk plan 2012-2017

Vår vision är att vara en medicinsk fakultet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors hälsa.

Vår verksamhetsidé är Medicinska fakulteten vid Lunds universitet i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården ska bidra till ökad kunskap med hög relevans för människors hälsa. Detta sker genom utbildning och forskning av högsta kvalitet i samverkan med det omgivande samhället.

Våra strategiska mål för 2012-2017 är att:

 • verksamheten präglas av högsta kvalitet på internationellt ledande nivå och kännetecknas av en stark koppling mellan utbildning, forskning och innovation
 • utbildningarna på grund och avancerad nivå är forskningsanknutna, konkurrenskraftiga och bedrivs med mycket hög pedagogisk kvalitet i ökad samverkan mellan programmen
 • forskarutbildningen är av högsta kvalitet och anpassad till arbetsmarknaden
 • forskningen bedrivs med både spets och bredd – nya forskningsområden och tvärvetenskapliga projekt identifieras och utvecklas
 • tydliga karriärvägar inom fakulteten skapas och ett system för karriärvägledning etableras
 • fakulteten utmärks av ett starkt innovationstänkande som bidrar till en bättre hälso- och sjukvård och etablering av nya medicinska företag, produkter och tjänster
 • internationalisering och globala perspektiv genomsyrar verksamheten
 • samarbetet med vår närmaste samarbetspartner hälso- och sjukvården fördjupas
 • vår verksamhet bedrivs i ökad samverkan med andra fakulteter vid Lunds universitet och strategiskt valda nationella och internationella lärosäten
 • medarbetare och studenter har en attraktiv, kreativ och stimulerande arbets- och lärandemiljö med en bra infrastruktur vilket stärker vår verksamhet och gör oss ännu mer konkurrenskraftiga
 • vi är en fakultet som präglas av gemensamt engagemang, delaktighet och ett demokratiskt och tydligt ledarskap i en miljö som inbjuder till åsikter och debatt i en anda av respekt för andra medarbetare
 • hållbar utveckling blir en naturlig komponent inom utbildning, forskning och andra verksamheter.

Fakultetssstyrelsen antog i december 2012 ny strategisk plan för universitetets verksamhet 2012–2016. Medicinska fakultetens strategiska plan är fakultetens viktigaste styrdokument under denna period. Den vänder sig i första hand till våra anställda och studenter.

Strategisk plan

strategisk plan 2012 2017
Strategisk plan för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet för åren 2012-2017.

Den strategiska planen kan beställas som tryckt broschyr på svenskan eller engelska från fakultetens kommunikationsavdelning: info@med.lu.se

Relaterad information