Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Så här styrs fakulteten

Medicinska fakulteten är en organisatorisk enhet inom Lunds universitet. Fakulteten har det högsta ansvaret för forskning och utbildning inom medicin, vård och hälsa vid Lunds universitet.

Länkarna i texten nedan går till den externa webbplatsen.

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen är fakultetens högsta beslutande organ. Styrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan inom Medicinska fakultetens verksamhet.  I fakultetsstyrelsen ingår företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa ledamöter.

Fakultetsledning

Dekanen företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen har en ställföreträdare som kallas prodekan. Dekanen är ordförande i fakultetsstyrelsen och prodekanen är vice ordförande. Dekanen och prodekanen är valda av fakulteten. Dekanus utser övriga medlemmar i fakultetsledningen. I ledningen sitter vicedekaner med specifika ansvarsområden.

Institutioner

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet består av sex institutioner i Lund och Malmö där fakultetens forskning, forskarutbildning samt uppdragsutbildning bedrivs. För att föra samman forskargrupper med likartade ämnesinriktningar har vissa institutioner bildat avdelningar med två eller flera grupper.  Medverkande personal i utbildning på grund- och avancerad nivå är i regel anställda vid institutioner, men det är fakultetens tre utbildningsnämnder som har ansvaret för all utbildning på grund- och avancerad nivå.

Institutionsstyrelser

Instruktionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen vilken leds av en prefekt. 

Institutionsledning

Prefekten är institutionens chef och företräder institutionen inom och utom universitetet. Prefekten utser biträdande prefekt för samordning av utbildning på grund- och avancerad nivå, samt en biträdande prefekt för samordning av utbildning på forskarnivå. Ytterligare biträdande prefekter kan utses.

Forskningsmiljöer, centrumbildningar och nätverk

Ibland samarbetar flera forskargrupper i ett nätverk eller en centrumbildning för att tillsammans kunna ta sig an större utmaningar. Många centrumbildningar är samarbetsorgan för frågor som är fakultets- eller ämnesövergripande. Fakulteten har flera starka forskningsmiljöer och centrumbildningar som består av flera forskargrupper som fått extern finansiering i nationell eller internationell konkurrens.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Medicinska fakultetens grundutbildningsnämnd har ett ekonomiskt och strategiskt ansvar för fakultetens utbildning på grund- och avancerad nivå.

Dessutom finns under denna grundutbildningsnämnden programnämnder (för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, läkarutbildning, rehabiliteringsutbildningar samt masterutbildningar). Programnämnderna arbetar på grundutbildningsnämndens delegation och ansvarar för utveckling, planering och ledning av kurser och utbildningsprogram.

Alla lärare är anställda vid en institution men undervisar i utbildningsprogrammen på uppdrag av programnämnderna.

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden ansvar för fakultetens utbildning på forskarnivå.

Andra nämnder, kommittéer och arbetsgrupper

Vissa av fakultetens arbetsuppgifter bereds i ämnesspecifika nämnder och kommittéer som arbetar på delegation från fakultetsstyrelsen. De är docenturnämnden, tre Hälsa, Miljö och Säkerhetskommittéer samt nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Forsknings- och infrastrukturnämndens uppgift är att se till att ekonomiska och infrastrukturella resurser för forskning disponeras på ett effektivt sätt.
Lärarförslagsnämndens uppgift är att bereda, ledigkungöra samt ge av förslag vid anställningar inom samtliga lärarkategorier utom universitetsadjunkt, samt postdoktor och arbetet regleras av universitetsstyrelsens beslut.

Dekanus tillsätter emellanåt utredningar och arbetsgrupper som tar fram beslutsunderlag i specifika frågor.


Stöd, administration och infrastruktur

Medicinska fakultetens verksamhet är placerad på sjukhusområdena i Lund och Malmö samt inom fakultetens tre hus: BMC, Medicon Village, CRC och HSC. Husen leds av en husstyrelse som även ansvara för husens serviceorganisation.

Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, MedCUL, är en enhet för att samordna kvalitetsarbetet inom fakultetens utbildningsverksamhet och ansvarar även för fakultetens högskolepedagogiska utbildning

Bibliotek & IKT vid Medicinska fakulteten ger service inom tre områden: lärande/undervisning, forskning och vetenskaplig publicering samt informationsförsörjning. IT-service är integrerad i biblioteksorganisationen.

Biomedicinsk service ansvarar för att förse fakultetens forskningsverksamhet god service med in vivo-modeller.

Bioimaging center, LBIC, har till uppgift att förse universitetets forskningsverksamhet med en infrastrukturell plattform för human och djurexperimentell avbildningsteknik.

Administration

Fakultetskansliet, som leds av kanslichefen, ansvarar för att bereda ärenden för fakultetsstyrelsen och fakultetsledningen samt se till att fattade beslut verkställs. Fakultetskansliet ger även service, information och rådgivning till institutioner, utbildningsnämnder och andra enheter inom fakulteten.

Varje institution har ett institutionskansli. De leds av var sin administrativ chef som är den som under prefekten ansvarar för kansliets verksamhet, ekonomi och personal.