Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Facility Management inom Medicinska fakulteten

Med-service

Kontakta Med-service


Ny organisation för fastighets- och servicetjänster

Från och med den 1 januari, 2021 samlades fastighets- och servicetjänsterna vid Medicinska fakulteten i en gemensam enhet, som kallas Med-service, istället för att som tidigare vara uppdelade i tre vid BMC, CRC respektive HSC.

Syftet är att skapa förutsättningar för högre kvalitet och nöjdare brukare. Serviceutbudet ska utvecklas och alla verksamheter vid fakulteten ska ha likvärdiga möjligheter att ta del av tjänsterna.

Ett implementeringsprojekt, tillsammans med de nuvarande driftsenheterna och i dialog med andra delar av fakulteten, arbetar för att underlätta en smidig övergång för både driftspersonal och brukare. Läs mer om projektet nedan.

Fakultetsstyrelsen beslutade den 29 april om att införa en ny Facility Management-organisation vid Medicinska fakulteten. Fakultetsstyrelsen har i sitt beslut tagit hänsyn till den dialog och de remissynpunkter som följt på det organisationsförslag som presenterades i mars. Det innebär bland annat att biblioteks- och IT-tjänster (BIKT) inte ingår i den nya enheten.

Namnbyte till Med-service

Styrelsen som tidigare hette Facility Management styrelsen heter nu Med-service styrelsen och enheten som tidigare hette Facility Management-enheten heter nu Med-service.

Nyhet och beslut om namnbytet

Den nya organisationen i korthet

Med-service styrelse

En ny styrelse ersatte de tre husstyrelserna vid BMC, CRC och HSC, den 1 september 2020. Styrelsens uppdrag är att ansvara för ledning och styrning av utförande av fastighets- och arbetsplatsanknutna service- och drifttjänster vid fakulteten. Styrelsen är organisatoriskt placerad under Fakultetsstyrelsen. Ordförande för styrelsen är Eva Ekvall Hansson.

Med-service_styrelsens sammansättning

Lokalsamordningsnämnd

En lokalsamordningsnämnd inrättades den 1 september 2020.

Nämnden ska säkerställa att fakultetens lokalförsörjning planeras med god framförhållning bland annat i fråga om hyra av nya lokaler, ombyggnationer och nybyggnationer. Nämnden arbetar på uppdrag av Fakultetsstyrelsen och med övergripande styrning av dekanus med lokalplanering och lokalutveckling på strategisk och taktisk nivå för fakultetens verksamheter. Ordförande för nämnden är Cecilia Lundberg.

Lokalsamordningsnämndens sammansättning

Med-Service enheten

En gemensam enhet ersatte de tre driftsenheterna vid BMC, CRC och HSC den 1 januari 2021. Hugh Connell är chef för enheten.

Enheten ansvarar för utförande av fastighets- och arbetsplatsanknutna service- och drifttjänster i fakultetens lokaler. Samt att dessa genom en systematisk dialog med brukarna kontinuerligt förbättras och utvecklas.

Enheten är indelad i tre avdelningar:

  • Verksamhetsstöd
  • Teknik och service
  • Reception, konferensstöd och enhetsstöd

Enheten är organisatoriskt underställd Med-service styrelsen som fastställer och reviderar enhetens tjänsteutbud.

Vad är Facility Management?

Facility management innebär strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en facilitet (byggnad eller fastighet) ska fungera effektivt. Facility managementtjänster delas ofta in i två kategorier: 

  • fastighetsanknutna tjänster ("hårda tjänster", exempelvis fastighetsskötsel, energioptimering, säkerhet) 
  • arbetsplatsanknutna tjänster ("mjuka tjänster", exempelvis lokalvård, reception, posthantering). 

I den svenska SIS standarden (SS_EN 15221-1 2006, Facility Management -Termer och definitioner) definieras Facility Management som integration av processer inom en organisation för att upprätthålla och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättra effektiviteten hos kärnverksamheten. (Källa: Wikipedia)


Implementeringsprojekt stödjer införandet

Ett projekt med uppgift att förbereda och stödja införandet av den nya Facility Management-organisationen pågår 1 maj 2020 – 15 september 2021. Projektet ska:

  • Förbereda ny Med-service styrelse och Lokalsamordningsnämnd
  • Förbereda nya enheten Med-service
  • Säkerställa smidig övergång för medarbetare vid nuvarande driftsenheter och brukare

Projektets syfte är:

Att omfattningen på fastighets- och arbetsplatsanknutna service och drifttjänster ska vara likvärdig för fakultetens samtliga verksamheter.

Att kvaliteten i fastighets- och arbetsplatsanknutna service- och drifttjänster för fakultetens verksamheter uppfattas av brukarna som hög, jämn och förväntad.

Projektägare

Kristina Åkesson, dekan

Styrgrupp

Kristina Åkesson, dekan, ordförande
Eva Ekvall-Hansson, ordförande Med-service styrelsen
Cecilia Lundberg, ordförande Lokalplaneringsnämnden
Hannie Lundgren, forskningschef, Region Skåne
Jan Nilsson, vice ordförande Lokalplaneringsnämnden

Projektgrupp

Projektledare
Åsa Söderberg

Projektgrupp
Hugh Connell, enhetschef Med-service
Johan Lind, huvudskyddsombud (Malmö)
Sofia B Liljedahl, kommunikatör
Christina Mihaly, projektadministratör
Anders Mårtensson, huvudskyddsombud (Lund)
Olga Naumova-Frennesson, arbetsmiljösamordnare
Mikael Rydahl, HR-ansvarig

Referensgrupp

Administrativa chefer vid institutionerna, chefer för BIKT, BMSD samt LBIC

Projektet ersätter den tidigare implementeringsgruppen som arbetat mars-april 2020

Styrelsebeslut

Ny Facility Management-organisation beslutad vid Fakultetsstyrelsen den 29 april 2020.

 

Presentationsmaterial

 

Projektplaner

 

Nedan plan för avslutat genomlysningsprojekt "Facility Management inom Medicinska fakulteten" 2019-2020:

 

R-o-k-beskrivning

 

Mer läsning/intervju

Ont om plats på fakulteten
Intervju med Cecilia Lundberg, ordförande för Lokalplaneringsnämnden. Publicerad den 2 mars 2021.
Nyhet och intervju

Vad är Med-service?
Intervju med tf enhetschef Hugh Connell.
Nyhet och intervju

Ny organisation för våra hus
Intervju med Eva Ekvall Hansson, ordförande för Facility management-styrelsen (nu Med-service styrelsen) och Cecilia Lundberg, ordförande för Lokalplaneringsnämnden. Publicerad 2 september 2020.
Nyhet och intervju

Förslag ska ge gemensamt utbud av servicetjänster
Intervju med dekanus Erik Renström och projektledare Linda Petersson om det förslag som presenterades den 10 mars 2020
Nyhet och intervju

Webinarium 10 juni 2021