Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev Läkarprogrammet 6/2018

Bästa kollegor,

Nu är det dags för jul och lite ledighet. Vi vill tacka er alla för ert värdefulla engagemang för läkarprogrammet under 2018 och vi hoppas ni får fina och avkopplande helger.

Ny läkarutbildning

Den 28/11 beslöt riksdagen att AT inte ska vara ett krav för läkarlegitimation. Det betyder att läkarexamen blir legitimationsgrundande. Vi väntar fortfarande på regeringens beslut om målen för den nya läkarexamen vilket regleras i högskoleförordningen. Detta är den största förändringen av svensk läkarutbildning sedan AT infördes i början av sjuttiotalet och det är givetvis väldigt spännande att vi nu får möjlighet att vara med att utforma den nya utbildningen. Vi vill särskilt uppmärksamma att mycket av bakgrundsarbetet emanerar från Lunds universitet i och med att det är Stefan Lindgren som lett arbetet med att ta fram den utredning som 2013 föreslog en sexårig legitimationsgrundande läkarexamen. Stefan fick uppdraget 2011 och nu sju år senare går arbetet i mål. Stort grattis Stefan till ett mycket viktigt och gediget arbete!

Vårt arbete med ny läkarutbildning

Det är ännu oklart när den nya läkarutbildningen ska träda i kraft. Programnämnden beslöt dock vid senaste mötet 12/12 att tillsätta en arbetsgrupp som under ledning av Nils Danielsen ska ta fram förslag på ny utbildningsplan för en sexårig läkarutbildning där vi utgår från den målbeskrivning som fanns i regeringens promemoria från juni i år. Eftersom den utbildningsplan vi tidigare beslutat om och som börjar gälla denna termin skrivits med inspiration av förslaget på ny examensordning kommer vi framför allt att behöva se över termin 11 och planera för termin 12. Uppdraget ska redovisas i november 2019 men detta kan ändras när regeringen fattat sitt beslut.

Basalt professionellt förhållningssätt

På T1-T2 och T6-T9 finns från och med vårterminen 2019 ett provmoment med beteckningen ”Basalt professionellt förhållningssätt”. Detta provmoment finns enbart för att vi ska kunna hantera studenter med uppenbart mycket olämpligt beteende. Det kan till exempel handla om att man aktivt stör PBL-arbetet, uteblir från i princip samtliga PBL-övningar eller kliniska placeringar, eller stör sjukvården och agerar på ett sätt som hotar patientsäkerheten. Det är följaktligen mycket grava och ovanliga händelser. Om en student uppvisar ett sådant beteende kan examinator omedelbart betygsätta detta moment med underkänt och då får inte studenten fortsätta med sin PBL eller VIL. Det får stora konsekvenser för studenten och därför är det viktigt att det sker på ett rättssäkert sätt. Programnämnden har därför fastslagit en hanteringsordning där allvarliga händelser dokumenteras så att underlaget för betygsbeslutet blir vederhäftigt. Det är viktigt att studenten informeras och ges möjlighet att åtgärda sina brister. Det är också angeläget att information om denna hantering sprids bland tutorer och kliniska handledare. Provmomentet kommer att introduceras på T3 HT19 och på T4 VT20.

En annan nyhet är att man inte får påbörja en kurs om betygsmomentet ”Basalt professionellt förhållningssätt” på föregående kurs har fått betyget underkänt. Det betyder att de preliminära kurslistor som skickas ut i november respektive maj verkligen är preliminära. I vår kommunikation med studenterna måste vi vara tydliga med att en kursplats då enbart är preliminär och avhängig att moment ”Basalt professionellt förhållningssätt” inte blir underkänt. Men som nämnt så är det enbart verkligt grava händelser som kan leda till ett underkännande och sannolikheten för att en student ska få underkänt är därför mycket liten. Vi kommer att behöva arbeta fram nya rutiner så att vårt administrativa arbete kan bli så enkelt som möjligt även efter denna förändring. Det kan tyckas onödigt krångligt med denna hantering. För vårt förtroende är det dock angeläget att vi kan lyfta ut studenter som till exempel uppenbart hotar patientsäkerheten.

Den mycket viktiga progressionen och måluppfyllelsen rörande professionellt förhållningssätt examineras med andra provmoment, som kursportföljen och provmomentet ”PBL – självkännedom och konstruktivt arbete i grupp”.

Hanteringsplanen finns här.
Uppdraget om ny utbildningsplan samt övriga beslut som fattades av Programnämnden för läkarutbildning 12/12 finns länkade här.

Ny organisation för kursadministratörer

Fakultetsstyrelsen har beslutat att de kursadministratörer som har hela eller den allra största delen av sina arbetsuppgifter åt läkarprogrammet ska organisatoriskt flyttas över från institutionerna till en enhet inom utbildningsavdelningen under fakultetens kansli. Vi kommer fortsätta att driva arbetet mot fyra geografiska noder (BMC, CRC, Helsingborg och SUS Lund) och målsättningen är att samtliga administratörer ska ha sin arbetsplats vid någon av dessa. Med detta hoppas vi på en bättre arbetsmiljö för administratörerna och en ytterligare förstärkning av stödet till våra kurser. Vi arbetar vidare för att likforma rutiner och administrativt arbetssätt genom programmet så att stödet till kurserna ska bli ännu mer robust och mindre sårbart. Målsättningen är att den organisatoriska flytten ska vara fullt genomförd 2019-06-01. Tjänsten som chef för enheten kommer att utannonseras under början av 2019.

Uppdrag 2019

Flera treårsuppdrag i den nya organisationen löper ut till årsskiftet. Undertecknade (Christer Larsson och Peter Svensson) har fått våra uppdrag förlängda. Vi är mycket glada för det och ser fram emot ett fortsatt samarbete med er alla. Stefan Lindgren har också fått förlängt uppdrag som ordförande i examinationskommittén. Kursansvariga, kursortsansvariga och examinatorer för T2, T6 och T7 har också tillsatts för en ny treårsperiod. Vi välkomnar två nya namn – Jan Astermark och Anne Ekdahl – som blir examinator för Klinisk medicin 1 (T6) respektive kursortsansvarig för samma kurs i Helsingborg. En översikt över uppdrag finns under Organisation på PNLs hemsida.

Programnämnden får tre nya ledamöter kommande treårsperiod; två lärarrepresentanter - Tobias Cronberg och Charlotta Nilsson – och en avnämarrepresentant - Pelle Gustafson. De ersätter Mikael Bodelsson, Daniel Nordanstig och Stefan Bremberg. Vi tackar Mikael, Daniel och Stefan för värdefulla insatser och ser fram emot arbetet med den nya programnämnden.

Vad gäller Studiesociala kommittén lämnar Margareta Troein ordförandeposten som tas över av Erik Sturegård. Louise Bennet blir ny ledamot och Arne Lindgren blir vice ordförande. Vi vill framföra ett mycket stort tack till Margareta för hennes bidrag till läkarprogrammet. Margareta har envetet, långsiktigt och mycket framgångsrikt byggt upp professionell utveckling vid läkarprogrammet, varit ledamot i Studiesociala kommittén i 15 år och dess ordförande ungefär halva den tiden. Hon har också varit programdirektör i två kortare omgångar. Få medarbetare har betytt så mycket för programmet som Margareta. Ett mycket varmt tack för detta!

Vi avslutar som vi började med ett stort tack för allas engagemang för läkarprogrammet under 2018 och med en förhoppning om en mycket God jul och ett Gott nytt år!

Christer Larsson, ordförande i programnämnden för läkarutbildning

Peter Svensson, programdirektör