Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev Läkarprogrammet 4/2016

Bästa kollegor,

Höstterminen är i full gång och vi välkomnar 120 nya studenter till läkarprogrammet. Det är en härlig tid, lite av en nystart, och det är mycket spännande som händer.

Innehåll:

Nyheter från Programnämnden (PNL)

Programbokslut

Vid senaste nämndsammanträdet fastställdes programbokslutet som hade ställts samman av Examinationskommitténs ordförande, Stefan Lindgren. Slutsatsen är att våra studenter i mycket stor utsträckning klarar våra examinationer och att vi har en god genomströmning. Studenterna verkar också anse att de uppnår de mål som ställs. Viktiga utmaningar som pekas ut i bokslutet är bland annat att säkerställa att våra examinationer faktiskt bedömer samtliga mål och att utveckla bedömningarna under studenternas kliniska placeringar. Olika aspekter rörande kursvärderingar diskuterades under sammanträdet och Examinationskommittén kommer att titta över dessa.

Ny Klinisk medicin 1 (T6)

Klas Sjöberg redovisade arbetet med förslag på utveckling av Klinisk medicin 1. Det viktigaste förslaget är att kursen inleds med två veckors introduktion följt av en fyraveckors placering på en och samma medicinavdelning. Eftersom alla studenter ska ha denna placering samtidigt förutsätter detta att vi samarbetar med samtliga sjukhus i Södra sjukvårdsregionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Södra Halland). Tanken är att studenterna då ska få en grundlig förståelse för det generiska avdelningsarbetet och introduceras till de vanligaste internmedicinska sjukdomstillstånden. Man har också beskrivit vilka färdighetsmål som ska uppnås och bedömas. Nu vidtar ett gediget arbete med förhandlingar med landsting/regioner, konkretisering av de kliniska placeringarna, framtagande av studiematerial till de längre placeringarna, mm. Vi måste också ta fram riktlinjer för vilka studiesociala aspekter som gör att en student ska prioriteras för placering på eller nära hemorten. Målsättningen är att nya Klinisk medicin 1 ska ges första gången vårterminen 2018.

Stort tack till alla som bidragit till och arbetat med arbetsgruppens förslag!

Moodle och e-lärande

Kristina Källén som leder programmets arbetsgrupp för Moodle/E-lärande rapporterade om status och problem/möjligheter. Alla kurser använder nu Moodle som lärplattform och nu vidtar nästa steg att ta fram en strategi för hur vi utvecklar vårt e-lärande. Här är det viktigt att skapa budgetutrymme och engagemang. Särskilt viktigt är att de kursansvariga sätter sig in i arbetet inom kursen och stöttar utvecklingen av studentaktiva moment som baseras på e-lärandeverktyg och arbetar för ett ortsgemensamt arbetssätt.

Stort tack till arbetsgruppen och alla inom programmet som arbetar med implementeringen av Moodle!

Mer information går att läsa i protokollet till nämndssammanträdet som finns här.

Christer Larsson, ordförande PNL

Nyheter från Programledningen

Ny ledningsorganisation

Nu är den nya ledningsorganisationen på plats. Biträdande programdirektören Cecilia Holm och undertecknad har startat upp ledningsgrupperna för läkarprogramet. Cecilia leder en grupp med kursansvariga från Termin 1-5, och jag leder en grupp för Termin 6-11. Studenterna har utsett representanter till båda grupperna. Vi har diskuterat ledningsfrågor, ekonomi, pedagogik och utveckling av programmet. Vi handlägger även kontinuerligt ärenden som dyker upp.

Kick-off för den nya ledningsstrukturen på läkarprogrammet var den 13 september och på programmet stod ekonomi och höstens budgetarbete som presenterades av Christer Larsson och David Ganrot. Nils Danielsen presenterade arbetet med ny utbildningsplan och Stefan Lindgren diskuterade examination och hur programmet ser på detta i nuläget. Från administratörsnätverket ”Ryggraden” presenterade Petra Palm hur arbetet med schemaläggning för läkarprogrammet framskrider och glädjande nog har Anders Beckman tillsammans med Region Skåne hittat en förhoppningsvis stabil struktur för hur vi tillsammans ska sköta RS Id kort för våra studenter framgent.

Du kan läsa mer om läkarprogrammets nya ledningsorganisation här.

Längre kliniska placeringar

Onsdagen 28 september träffade vi Blekinge (Karlskrona) samt Kronoberg (Växjö) för att börja konkretisera hur vi ska kunna placera våra studenter på dessa orter för i första hand en längre klinisk placering på Klinisk medicin 1 (T6). Diskussionen fördes i mycket positiv anda och förhoppning är att vi ska kunna starta VT 2018. Samma diskussion kommer att genomföras med Halmstad den 12 oktober. Två arbetsgrupper har bildats - en som kommer att jobba fram avtal och en grupp som ska titta på innehållet i den planerade fyraveckors sammanhållna placeringen. I januari 2017 kommer en återrapport från arbetsgrupperna att ske till PD.

Peter Svensson, programdirektör

Nyheter från Examinationskommittén

Kursbokslut

Programbokslutet pekar på betydelsen av att vidareutveckla våra kursvärderingar. Bokslutsmodellen innebär att studenternas och lärarnas uppfattningar om utbildningen tillsammans med de resultat man uppnått ska utgöra utgångspunkt för en handlingsplan för att ytterligare höja kvaliteten. Examinationskommittén arbetar för att öka studenternas delaktighet i boksluten. Vi tror att återkommande avstämningar med studenterna under kursens gång och att studenterna tillsammans med examinatorn utformar handlingsplanen, samt att studenterna sedan kommunicerar denna handlingsplan till nästföljande kurs, kan vara ett sätt att arbeta. Det är också angeläget att arbetsmiljöaspekter blir en del av boksluten.

Single best answer multiple choice

Examinationskommittén fokuserar under hösten på att utveckla och genomföra det flervals format som PNL beslutat ska vara den metod vi använder för prövning av kunskaper. Terminerna samverkar, vi har en gemensam mall att skriva frågorna i och en central hantering av frågebanken för hela programmet är under uppbyggnad. Vi har etablerat ett nationellt samarbete mellan samtliga lärosäten för att på sikt bygga en nationell frågebank, en bank som sannolikt även kan komma att kopplas till den frågebank som byggs för prövningen av läkare med examen utanför EU som ansöker om svensk legitimation. Detta innebär givetvis mycket arbete inledningsvis. Men på sikt är jag säker på att en sådan bank blir både arbetsbesparande och kvalitetshöjande.

Professionell utveckling

Andra saker som examinationskommittén arbetar med är principer för omprov för studenterna samt utvecklingen av portföljen för dokumentation av studenternas progression avseende Professionell utveckling. Av central betydelse är att antalet tillfällen då studenternas patientmöten observeras på ett strukturerat sätt utökas kraftigt. Lika viktigt är att studenterna vid varje tillfälle får återkoppling på sina prestationer. Vi noterar med glädje att flera terminer nu utökar inslagen av långa placeringar för studenterna inom ramen för deras verksamhetsintegrerade lärande. Det är en nödvändig förutsättning för möjligheterna att bedöma den enskilde studentens professionella utveckling. 

Stefan Lindgren, ordförande Examinationskommittén

 

Nyheter från Internationella kommittén

Det har dykt upp frågor rörande examinatorns respektiver kursansvarigs roller vid utbyten. Examinatorn har till uppgift att bedöma vilka mål en utresande student ska uppnå under sitt utbyte. Oftast täcker utlandsplaceringen bara några av de ämnen som ingår i terminskursen. När examinatorn fastställt detta vidtar en planering med kursortsansvariga och ämnesansvariga hur studenten ska uppnå och bedömas för resterande mål på kursen. Kursansvarig yttrar sig om inresande studenter har tillräcklig behörighet för att gå kursen. Internationella kommittén bidrar gärna med stöd och råd i dessa beslut. En placering på annan ort innebär alltid att studenten får lära sig andra saker än på placeringen på hemmaorten, lite mindre av vissa saker men lite mer av andra. Placeringen i ett helt annat sjukvårdssystem och kultur innebär samtidigt att man får unika och värdefulla erfarenheter som man tar med sig i sin utveckling till läkare.

Jesper Petersson, ordförande Internationella kommittén

Nyheter från Studiesociala kommittén

En vecka före terminsstart hade Studiesociala kommittén sitt stora sammanträde för bedömning av tillträde till kurser. Det är ett möte som engagerar oss i nästan sju timmar, eftersom det är så många individärenden och besluten är myndighetsutövning som kräver rättssäkerhet. Kommittén har fyra läraledamöter och två studentledamöter. Studievägledarna och handläggarna är adjungerade.

En uppgift är att se till att antalet studenter överensstämmer med det antal vi ersätts för. Det är inte helt lätt att planera; studenter tar studieupphåll (sjukdom, forskning, föräldraledighet, avkoppling), en del klarar inte tillträdeskrav vid spärrar och sedan är det svårt att styra återkomst till studier eftersom en del av dem har platsgaranti (beroende på skäl till frånvaro) och andra kan få vänta på plats.

I genomsnitt ska vi ha 115 studenter per termin, och nu varierar antalet mellan 100 och128. Antalet studenter redovisas i tabellen till höger. Termin 2-5 gör ett jättejobb! Anledningen till att Termin 1 är en mindre kurs är att vi antagit 120 studenter, men fyra av dem har kunnat tillgodoräkna huvuddelen av Termin 1.

Margareta Troein, ordförande Studiesociala kommittén

Termin: 1

Studenter:
116

2

124

3

128

4

122

5

126

6

110

7

113

8

100

9

111

10

122

11

120