Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 9/2017

2017-12-19

 

Bästa kolleger,

Då har vi kommit till sista hela arbetsveckan innan årets slut och förhoppningsvis kan vi alla se tillbaka på ett år som inneburit fler positiva än negativa händelser. Forskningen är ju ofta en blandning av upp och ner. Men inte bara forskningen, även inom utbildning är det utmaningar blandade med glädjen av att se studenterna erövra ny kunskap och nya förmågor.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Med årets utgång vill jag också tacka för förtroendet att ha varit er prefekt under de senaste nästan sex åren. Det var med spänning jag såg fram emot uppdraget och det har varit oerhört givande att få lära känna så många av institutionens trevliga, kunniga och kreativa medarbetare.

Det är därför enbart glädjande att få lämna över en institution med så framgångsrik verksamhet inom så många områden till min efterträdare på posten, professor Patrik Midlöv. Jag tar med mig värdefulla lärdomar från arbetet inom institutionen och hoppas i den nya rollen som prodekan fortsatt träffa många av er.

Med det vill jag rikta ett varmt tack till er alla; till er lärare och forskare som är den drivande kärnan och till alla er som bidrar inom administration, laboratorier, patientmottagningar och andra områden för att det ska fungera.

Jag önskar er också en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kristina Åkesson
prefekt IKVM


Senaste styrelsemötet

Protokoll från årets sista styrelsemöte den 22 november 2017 finns nu på hemsidan.


Patrik Midlöv ny prefekt på IKVM

Patrik Midlöv, professor i allmänmedicin, tillträder som ny prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö den 1 januari 2018.

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Patrik Midlöv är sedan 2015 chef för forskargruppen för allmänmedicin och samhällsmedicin vid IKVM. Han är också ansvarig för kursen Individ och samhälle i Lunds universitets läkarprogram (termin 11).

Förutom uppdraget som forskargruppschef har han ledarskapserfarenhet från sin roll som verksamhetschef vid Tåbelunds vårdcentral i Eslöv 2003-2010.

Forskningsfokus är framför allt inriktat på läkemedel och äldre, och inkluderar handledning av ett flertal doktorander. Patrik Midlöv är även kliniskt verksam som distriktsläkare på Tåbelunds

Vårdcentral i Eslöv och är på en del av sin tid AKC-koordinator* vid Centrum för primärvårdsforskning.

Beslut om ny prefekt fattades vid institutionens styrelsemöte den 22 november 2017, då en enig styrelse ställde sig bakom valberedningens förslag.

Patrik Midlöv ersätter Kristina Åkesson, professor i ortopedi, som efter två mandatperioder lämnar prefektuppdraget för att bli prodekan vid Medicinska fakulteten.

*AKC=allmänmedicinska kunskapscentrum

Text: Björn Martinsson
Foto: Kennet Ruona


ulf gerdtham
Hälsoekonomiskt utbyte med Australien

Ulf Gerdtham, professor i hälsoekonomi, har nyligen besökt Monash-universitetet i Melbourne efter en panelinbjudan till en granskning (review) av universitetets centrum för hälsoekonomi.

Han har också  tilldelats en roll som adjungerad professor vid Monash.


Kansliet öppet i mellandagarna

Öppetskylt

Institutionskansliet håller öppet under samtliga mellandagar. Tänk dock på att bemanningen är begränsad. Kontakta därför din handläggare omgående om du har brådskande ärenden.

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


Ny lönehantering på gång – lämna in dina underlag i god tid

Universitetets lönehantering går i mars 2018 över till en annan myndighet, Statens Servicecenter (SSC). I samband med övergången kommer lönesystemet att vara helt stängt den 8 mars – 8 april. Inför förändringen är det viktigt att se till så att alla underlag som ska in i lönesystemet är ifyllda och godkända i god tid. Det gäller bland annat följande underlag:

  • Reseräkningar
  • Ledighet och tjänstledighet
  • Föräldraledighet
  • Friskvårdsersättning
  • Tidrapport vid timanställning

Allra senast i slutet av februari 2018 måste dina ifyllda och godkända underlag vara inlämnade. Kansliet ber om förståelse för längre handläggningstid under inkörningsperioden. 

Många av de blanketter som används idag kommer efter förändringarna att ersättas av hantering i Primula Webb, det gäller till exempel föräldraledighet och friskvård. Mer information om omläggningen kommer i början av 2018.

Vid eventuella frågor kontakta din personalhandläggare på kansliet.


Nya verktyg underlättar för dig som är handledare och doktorand

Projektanmälan, antagning och halvtidskontroll. Det är tre viktiga hållpunkter och milstolpar på väg mot disputationen som alla ska hanteras enligt förutbestämda rutiner. Nu finns det två nya checklistor särskilt framtagna för vår institution som ska göra det enklare för dig att hålla reda på samtliga steg och underlätta hanteringen:

  • Inrättandet av doktorandprojekt och efterföljande antagning
  • Förberedelser och genomförande av halvtidskontroller

Checklistorna har tagits fram av Lena Eliasson som är biträdande prefekt med särskilt ansvar för utbildning på forskningsnivå.

En särskild påminnelse om att inte missa att annonsera halvtidskontrollerna – se anvisningar i dokumentet i länken ovan.  Inrapporterade halvtidskontroller anslås på Intramed under rubriken Forska & utbilda.

Kontakt: lena.eliasson@med.lu.se


Sista datum för 2017 års fakturor

Måndagen den 8 januari 2018 är sista dagen att hantera leverantörsfakturor i Lupin för att de ska komma med i 2017 års redovisning. Observera den 8 januari följer direkt på mellandagarna och trettonhelgen. Kansliet ber dig att om möjligt hantera fakturorna redan före jul – särskilt om du planerar att vara ledig under mellandagarna.

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


Presentation Africa seminar 21 nov 2017

Examensarbeten, doktorand- och forskningsprojekt samt uppdragsutbildning
- allt ryms inom fakultetens Afrika-engagemang.

Bredd och höjd i Afrika-satsning

Det är bredd och höjd i Medicinska fakultetens forskning på den afrikanska kontinenten. Den 21 november 2017 arrangerades ett Afrika-seminarium på BMC i Lund med möjlighet till inspiration inför examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt forskningssamarbeten.

Bakgrunden är fakultetens särskilda satsning på att stärka forsknings- och utbildningssamarbetet i Afrika som påbörjades 2013. Sedan dess har samarbetsprojekten med ett antal universitet och organisationer i Afrika fortsatt.

Korta smakprov från 24 projekt inom bl.a. handkirurgi, mödravård, malaria och hiv dukades upp under ungefär en timme. Bakom presentationerna, där alla sex institutioner fanns representerade, stod studenter, doktorander och forskare.

Vid mötet presenterades även nyheter i form av en ny kurs i global hälsa för doktorander (1,5 p) samt ett nyetablerat nätverk i afrikanska länder (inkluderar organisationer i Etiopien, Uganda, Kenya och Tanzania) som bl.a. kan främja utveckling av forskningsprojekt på plats. Också arbetet med uppdragsutbildningar, s.k. ITP-program, belystes.

Mer information: bjorn.martinsson@med.lu.se

Presentation - Africa seminar 21 November 2017

Charlotte Agardh och Felicia Weije berättade om ett forskningsprojekt inom
sexuell hälsa i Tanzania. Projektet har utförts som en del av läkarprogrammet.


Aktuellt om god forskningssed

Som alltid är det viktigt att vår forskning följer såväl ett etiskt förhållningsätt som god forskningssed. Det har tillkommit uppdaterade dokument som är väl värda att läsa och som påminner oss i dessa angelägna frågor. Dokumenten har lagt så att de kan nås via länkar för att underlätta. Se länkar nedan till aktuella dokument om god forskningssed.


Nya centrumbildningar på Fakulteten

Nu inrättar Medicinska fakulteten vid Lunds universitets och Region Skåne tillsammans fem nya centrum som ska binda samman forsknings- och vårdkedjorna.

Oskar Hansson, professor vid institutionen, är ansvarig för en av dessa - Neurolund. Målet för NeuroLund är att förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av personer drabbade av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer och Parkinson. Centret innefattar dels forskare vid Lunds universitet, dels sjukvårdspersonal vid olika kliniker inom Skånes universitetssjukhus.

Primärvården, patientorganisationer, samt industri som delar centrets målsättning återfinns också samarbetspartnerna.


Färre semesterdagar kan sparas

Möjligheten att spara semesterdagar kommer att ändras från dagens 35 dagar till 30 dagar fr o m den 1 januari 2018.

För den som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade dagar får de överskjutande dagarna tas ut under en femårsperiod fram till den 31 december 2022.

Kontakt: sara.tvermoes@med.lu.se


Trakasserier och sexuella trakasserier

#metoo

Med anledning av upprop och den uppmärksamhet som följer på #metoo-initiativet så är detta en påminnelse om att det råder nolltolerans vid Lunds universitet. Mer information om universitetets policy och hantering av trakasserier finns på Medarbetarwebben.


På kansliet – Björn Martinsson

Portrait photo of Björn Martinsson. Photo: Catrine Werder

Björn Martinsson, är kommunikatör, 75 procent på institutionen och 25 procent vid Institutionen för translationell medicin.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
- I mitt jobb planerar och genomför jag kommunikationsuppdrag både internt och externt. I praktiken innebär det dels att jag är ett stöd för prefekten, bland annat genom IKVM:s nyhetsbrev som jag sammanställer. Dels ger jag råd och stöd till enskilda forskare i kommunikationsfrågor, t.ex. i samband med planeringen av större projekt. Jag har även ansvar för att förvalta och ge inspel till LU:s riktlinjer för kommunikation och vår grafiska profil.

- Extern kommunikation av forskningsnyheter via massmedia och universitetets egna kommunikationskanaler är ett annat område. Jag sköter dessutom vår gemensamma omvärldsbevakning och sammanställer våra dagliga morgonutskick.

Vad är roligast i ditt arbete?
- Det roligaste med mitt arbete är kontakten med alla människor i organisationen – både inom och utom institutionen. Jag uppskattar den stora bredden i såväl mitt arbete som i verksamheten.

Vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete?
- Att nå fram med våra budskap i det informationssamhälle vi lever i är ett exempel. Att se vår kommunikation i ett större perspektiv och sätta det vi kommunicerar i ett sammanhang är en annat.

Vad händer på kommunikationsfronten just nu?
- Vi har ett större projekt kring vår forskningsportal Lucris igång sedan tidigare och nu ska också de externa hemsidorna ses över och där är jag delprojektledare i ett fakultetsgemensamt projekt.

Till sist, vad har du gjort innan började här?
- Jag har bakgrund som journalist och har tidigare också jobbat som kommunikatör och pressekreterare vid Region Skåne.

Text: Emma Hamrefors


Utlysningar från ERC

 

Reseanslag John och Augusta Perssons Stiftelse

John och Augusta Perssons Stiftelse - utlysning av reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare, är öppen. Ansökan inklusive komplett skall vara stiftelsen till handa senast 1 februari 2018.


Viktig info om prefektsignaturer

För dokument och handlingar som kräver underskrift av prefekt ska du kontakta prefektsekreterare Kerstin Troein, dvs. skicka inte handlingar direkt till prefekten.

Kerstin Troein, 040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se 

Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 28, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.


Grattis till…

Ulf Petersson som förordnats till oavlönad docent i kirurgi fr.o.m. den 30 november 2017.

benedict

Benedict Oppong Asamoah (bilden) som förordnats till oavlönad docent i global hälsa fr.o.m. den 1 november 2017. kollas m Sara

Elisabet Londos, Patrik Midlöv och Anders Beckman som av Pedagogisk akademi antagits till ETP – Excellent Teaching Practitioner. Installation av de nya ledamöterna ägde rum i Segerfalksalen på BMC i Lund torsdagen 14 december 2017.


Disputationer

19 jan Jasmine Brandt (klinisk medicin med inriktning kirurgi) ”Thyroid function and breast cancer” Huvudhandledare: professor Jonas Manjer

26 jan Mattias Hoffner (klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi) ”Liposuction of lymphederna: treatment strategy, pathophysiology and long-term outcomes.  Huvudhandledare: docent Håkan Brorson


Halvtidskontroller

10 jan, Cecilia Sjöstedt (allmänmedicin, kardiovaskulär epidemiologi och levnadsvanor) "Individual, familial and neighborhood factors and mental disorders" Huvudhandledare: Xinjun Li

24 jan, Artur Németh (kirurgi) "Role of Capsule Endoscopy in Small Bowel Management" Handledare: Henrik Thorlacius och Ervin Toth

Institutionens halvtidskontroller finns på Intramed under fliken "Forska & utbilda"


Hälsning från Monash

 

Porträtt av Ulf Gerdtham

Professor Ulf Gerdtham

Hälsoekonomiskt utbyte med Australien

Ulf Gerdtham, professor i hälsoekonomi, har nyligen besökt Monash-universitetet i Melbourne. Med hem finns början till ett mer utvecklat forskningssamarbete och doktorandutbyte. Han har också  tilldelats en roll som adjungerad professor vid Monash.

Vad föranledde din resa till Monash-universitetet nu i höst/vinter?
- Jag fick en panelinbjudan till en granskning (review) av universitetets centrum för hälsoekonomi. Dessa reviews sker återkommande, vart sjunde år.

Hade du fler punkter på programmet?
- Under vistelsen deltog jag även i en workshop för doktorander, om ojämlikheter och hälsa. Jag gjorde även en seminariepresentation om sambandet mellan konjunkturvariationer och hälsa. Det blev bra diskussioner vid båda tillfällen. 

Har du några band sedan tidigare till den akademiska världen i Australien?
- Ja, de går tillbaka till mitten av 1990-talet, då jag inledde forskarkontakter med University of Sydney. Sedan dess har flera av personerna bytt lärosäte, bland annat till Monash.

Varför är det intressant att samarbeta med det hälsoekonomiska centret vid Monash?
- De är generellt mycket duktiga inom sin forskning. Det gäller inte minst den metodologiska delen.  Och det finns många möjligheter till samarbeten. Jag hoppas bland annat att vi ska kunna erbjuda våra doktorander utbytesmöjligheter i Australien.

- Monash å sin sida är bland annat intresserade av de ämnen som jag tog upp vid workshopen och seminariet. Vi har också betydligt bättre data att forska på här i Sverige.

Är det stora skillnader inom hälso- och sjukvårdssektorn mellan Sverige och Australien? Och påverkar dessa forskningen?
- Utan att ha en heltäckande bild av hur det fungerar i Australien så kan jag till exempel nämna att det är betydligt vanligare med privata sjukförsäkringar i Australien. Det är även växande i Sverige, men från en låg nivå. Annars är ofta våra frågeställningar inom forskningen i princip ganska lika, men det finns skillnader i den empiriska analysen.

Fakta/Monash-universitet
Monash är Australiens största universitet med fem campus i landet varav det äldsta grundades 1958 och finns i Melbourne. Monash har även verksamhet i flera andra länder, och totalt ca 74 000 studenter. Business and Economics är största fakultet med ca 20 000 studenter.
(Källa: http://www.monash.edu/)

 

Ulf Gerdtham med kolleger från Monash och York

Ulf Gerdtham tillsammans med professor Andrew Jones, University of York,
Dr Sonja Kassenboehmer, Monash University, och Associate Professor Dennis
Petrie, Monash University.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60 Erbjudandet gäller dig som har e-postadress vid Lunds universitet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp