Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 8/2020

2020-12-14

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Ett mycket annorlunda år går mot sitt slut. Det betyder tyvärr inte att pandemin är över, utan tvärtom ser det ut som vi har en lång tid framför oss med alla de begränsningar Covid-19 medför. 

Jag tackar alla medarbetare för att ni så bra har klarat av de omställningar som har krävts för undervisningen såväl som för forskningen. Det är viktigt att vi nu fortsätter att följa de nationella och regionala riktlinjer som kommer under tiden, liksom Lunds universitets egna föreskrifter. 

Gå med i vår cononakommitté!

I dagarna har vi gemensamt med institutionen för translationell medicin beslutat att i början av nästa år sätta samman en coronakommitté. Syftet med kommittén är att den ska arbeta proaktivt med frågor som rör vårt arbete och vår arbetsmiljö under en pågående pandemi. För att kommittén ska bli av behöver vi intresserade som vill delta, så kontakta vår arbetsmiljösamordnare på kansliet om du vill veta mer. Läs mer om coronakommittén i detta nyhetsbrev. 

Nya tjänster vid IKVM

Resursfördelningsbeslut för 2021 har beslutats av fakultetsstyrelsen. Det innebar bland annat att vår institution fick tre nya lärartjänster med universitetslektorat i:

  • klinisk minnesforskning
  • nutritionsepidemiologi
  • diabetes med inriktning translationell diabetesforskning 

Bidra till vår verksamhetsberättelse!

Jag påminner åter alla vid institutionen om att vi vill ha in fler bidrag till verksamhetsberättelsen för 2020. Samtliga forskargruppsledare har fått ett mejl med webbformulär att fylla i med det som är relevant att lyfta i vår verksamhetsberättelse. Har du förslag på händelser och aktiviteter som borde vara lyftas i detta forum, prata med din närmaste chef. 

Sänkta overheadkostnader för 2021

Vid årets sista institutionsstyrelsemöte fattades beslut om att sänka OH avseende forskning från 21 procent till 20 procent. Det är en tydlig ambition att hålla OH-nivån på en förhållandevis låg nivå, fast precis som varje forskargrupp måste även institutionen ha en ekonomi i balans. Därför är det möjligt att vi under kommande år behöver höja OH-nivån igen och när så utrymme finns är det naturligtvis prioriterat att sänka OH. 

Tack för fortsatt förtroende!

Vid samma styrelsemöte tidigare i december beslutades det även att Holger Luthman fortsatt är ställföreträdande prefekt för perioden 2021–2023, och att jag själv under samma tid fortsätter mitt uppdrag som institutionens prefekt. Holger och jag tackar för förtroendet. Lena Eliasson fortsätter samtidig som biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning, och Elisabet Londos som biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Vi fyra utgör tillsammans med Katarina Westrin Sjöberg (kanslichef)) och Katarina Johnsson (representant för Sus/sjukvården) institutionens ledningsgrupp. Och jag betonar att vi verkligen är en grupp som leder verksamheten tillsammans. Och därför är vi mycket måna om att få in synpunkter eller förslag som kan förbättra förutsättningarna för vår forskning, undervisning och vår gemensamma arbetsmiljö. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i ledningsgruppen.

Grattis till våra forskare

Grattis Klas Sjöberg, adjungerad professor hos oss från 1 december 2020.

Grattis till våra forskare som får anslag från Mats Paulssonstiftelserna för forskning inom life science: Isabel Gonçalves, Albert Salehi och Claes Wollheim.

Stort grattis också Oskar Hansson, som för andra året i rad återfinns på Web of Science lista över högt citerade forskare!

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år!

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Introduktionsdag för nya chefer 27 januari 2021

Du som är ny chef vid Lunds universitet är välkommen till en halvdags introduktion. Att vara chef på Lunds universitet innebär att du har ett viktigt uppdrag i dina tre roller som arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. Ett gott ledarskap spelar stor roll för universitetets möjligheter till framgångar inom forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Under denna halvdag får du bland annat lyssna till Lunds universitets planeringschef, förvaltningschef och vår nya rektor, och höra mer om vad chefsrollen innebär och hur några av alla de chefer som redan finns i verksamheten upplever sitt uppdrag. De delar även med sig av tips och goda råd till dig som ny chef och det finns möjlighet för dig som deltar att ställa frågor.

Evenemanget genomförs helt digitalt och du anmäler dig via Kompetensportalen.

Ny sida på HR-webben om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) ingår i alla steg av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Läs mer om vad OSA innebär och hur du som chef kan arbeta med OSA på sidan Organisatorisk och social arbetsmiljö som är under uppbyggnad på HR-webben.

Uppdaterade föreskrifter om uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö och brandskydd

Lunds universitet föreskrifter om uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö och brandskydd (STYR 2020/2060) har uppdaterats. En viktig förändring i uppgiftsfördelningen är att tidsbegränsningen är borttagen och fördelningen löper
istället tillsvidare så länge man innehar samma uppdrag/anställning och har förutsättningar att utföra uppgifterna. Beslutet träder i kraft den 14 december 2020.

Befintliga fördelningar är skrivna med en tidsbegränsning till den 31 december 2020 då nuvarande rektors mandat går ut. Samtliga uppgiftsfördelningar inom universitet är därför föremål för uppdatering vilket bör ske snarast. Görs inte uppdateringen innan årsskiftet kvarstår dock ansvaret för de uppgifter man fått fördelade till sig om man innehar samma uppdrag/anställning.

Flextidsblankett och andra arbetstidsöversikter för 2021

För teknisk och administrativ personal finns nu den avancerade flextidsblanketten att ladda ner i Excelformat på sidan Personalblanketter och mallar på Medarbetarwebben. På webbplatserna finns även denna information för 2021:  

Stöd för hantering av gäster i verksamheten

Nu finns det information, stöd och en checklista på HR-webben för en sammanhängande bild av vad som behöver tänkas på och förberedas inför mottagande av gäster. Informationen finns på HR-webben, under fliken Övrigt stöd. Där finns även den nya blanketten som är gemensam för hela universitetet. Det kommer även att finnas en engelsk version av blanketten.

Påminner om att du kan ansöka om medel för lika villkor

Lunds universitet vill stimulera arbetet för lika villkor på universitetet med bland annat inbjudan att ansöka om riktade medel. Finansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön är återkommande, medan inbjudan att söka medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor är en ny satsning som förväntas återkomma årligen. 

Sista dag för ansökan är den 29 januari 2021. Nytt för i år är att ansökan ska göras på särskild blankett för respektive medel.

Vid frågor, kontakta Lena Lindell på sektionen HR via e-post jol@hr.lu.se

Dags att ansöka om friskvårdsersättning

För att få ersättning för friskvårdsaktiviteter som är inhandlade och betalda under 2020 måste du som är anställd lägga upp ditt ärende i Primula senast den 15 januari 2021. Därefter upphör möjligheten att söka ersättning för 2020 års aktiviteter.

Ekonomiinformation

Hantera 2020 års fakturor i tid 

invoice pixabay

Måndag 11 januari 2021 (klockan 18) är sista dagen att hantera leverantörsfakturor i Lupin för att de ska komma med i 2020 års redovisning. 

Ekonomerna på kansliet ber dig därför att hantera alla fakturor före julledigheten! Observera att fakturor för inköp av anläggningstillgångar på VSH 11 eller 21 ska hanteras senast 17 december klockan 18 – och därefter löpande fram till deadline. Detsamma gäller för externa kundfakturor som avser 2020. 

Lämna in dina underlag till kansliet så snart du har möjlighet för att intäkten ska kunna bli bokförd på rätt sida årsskiftet hos oss såväl som hos mottagaren. 

Kontrakt och gåvobrev för nya anslag

Kom ihåg att kontrakt och/eller gåvobrev som gäller för nya anslag skannar du in och skickar omgående till din ekonom på kansliet. Detta för att medlen ska kunna bokföras ut till respektive forskargrupp i tid.


Kansliet öppet i mellandagarna

open pixabay

Medicinska institutionskansliet i Malmö håller öppet och är bemannat under samtliga mellandagar. Jul- och nyårsledighet gör dock att bemanningen är ytterst begränsad fram till den 7 januari 2021.

Kontakta därför din handläggare omgående före fredag 18 december om du har brådskande ärenden.

Kontakt: katarina.westrin_sjoberg@med.lu.se


arbeta under corona seminarium engelska

Gå med i vår Coronakommitté

I snart ett år har vi jobbat under väldigt speciella omständigheter med en pågående covid-19-pandemi. Mycket har vi ändå lärt oss, om oss själva och varandra, och framför allt om hur anpassningsbara vi är. Organisationen har trots pandemi kunnat hålla sin verksamhet igång, och det är tack vare alla dedikerade och engagerade medarbetare som det har varit möjligt. Därför vore det samtidigt viktigt att dela dessa erfarenheter för att fortsätta lära oss hur vi kan bli ännu bättre.

Nu står vi inför en välbehövlig julvila, och förmodligen även en påfrestande senvinter och vår. För att i möjligaste mån kunna hantera, förebygga och arbeta proaktivt med vår arbetsmiljö och psykosociala hälsa planerar vi att starta en covid-19-kommitté för våra två Malmöinstitutioner.

Syftet med kommittén är att den ska arbeta proaktivt för att hitta de bästa sätt hur vi hanterar den ansträngning i verksamheten som medföljer under vårt arbete mitt i en pågående pandemi. Frågor om arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala, om medarbetarskap och ledarskap kan vara intressanta.

Till kommittén behöver vi deltagare representerade inom flera områden. Detta för att täcka in så många aspekter som möjligt. Arbetet med kommittén påbörjar vi redan i januari 2021.

Vill du vara med i vår coronakommitté?

Har du frågor eller vill vara med i arbetet med kommittén kontaktar du Sara Tvermoes på kansliet, sara.tvermoes@med.lu.se

Join our Corona committee

2020 has proven to have been an unusually challenging year, placing considerable pressure on many of us in our work and private lives. We have learned a lot about ourselves, about each other and, above all, how very adaptable we are. And despite all the challenges, the Department has not only continued to remain operational, but in many ways excelled. This speaks volumes about the dedication, commitment, empathy and versatility and that characterizes all those working within our department, regardless of job title.

A well-deserved Christmas break is just around the corner. However, with Covid-19 infections in Skåne and other parts of Sweden on the rise, it is likely that the early months of 2021 will continue to be challenging. Recognizing this, and taking forward feedback received in recent months, we have decided to work proactively to address the growing challenges Covid-19 is throwing our way. Accordingly, a Covid-19 committee for our two departments, ITM and IKVM, will be convened in the coming weeks.

The idea is that this committee will work proactively to find ways in which to best handle the strains the organization, work environment and co-workers might face as the pandemic wears on. We wish the members of the committee to come from all different areas, in order to represent and cover as many aspects as possible.

The committee will, in the first instance, focus on gathering information from employees to understand common challenges and, subsequently identify actionable and effective solutions that help improve the work environment. Together with you, the intention is to mitigate some of the pressures forced upon us by Covid-19.

The committee will include representatives from key groups within the departments, including HR, health and safety, academic scientists, and lab and other support staff. We anticipate that the committee will begin its work in January 2021.

Do you want to join the corona committee?

 If you are interested in learning more and/or to be a member of the committee, please contact Sara Tvermoes. sara.tvermoes@med.lu.se


martin magnusson och amra jujic
Martin Magnusson och Amra jujic. Foto: Tove Gilvad

Hormoner kopplas till åderförkalkning – forskare vill öka kunskap om diabetesbehandling

Diabetes behandlas i dag med inkretinhormoner för att minska risken för hjärtkärlsjukdomar och andra riskfaktorer sjukdomen kan ge upphov till. I en ny studie har forskare från Lunds universitet sett nya samband mellan hormonerna GIP och GLP-1 och åderförkalkning. Själva tror forskarna att deras fynd kan ha betydelse för framtida studier och behandling av diabetes. Studien är publicerad i Diabetes Care.

När vi äter utsöndras inkretinhormonerna GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide) och GLP-1 (glucagon-like peptide-1) från tarmen. Dessa stimulerar insulinutsöndringen i bukspottkörteln och bidrar till att blodsockret efter en måltid sjunker till normala nivåer, den så kallade inkretineffekten. Hos den som har diabetes typ-2 är inkretineffekten nedsatt, vilket leder till hämmad insulinproduktion. Därför är GIP och GLP-1 i dag terapeutiska mål för att behandla insulinnivåerna hos patienter med typ 2-diabetes. 

I den aktuella studien har forskarna undersökt kopplingar mellan hormonhalterna i blodet och sett hur GIP och/eller direkt stimulering av GIP-receptorn även verkar ha negativa kardiovaskulära effekter. 
 
– Vi såg att höga fysiologiska nivåer av GIP var kopplat till en signifikant ökad risk för tidiga tecken på åderförkalkning, medan höga fysiologiska nivåer av GLP-1 i stället kunde koppas till en minskad risk. Sambanden höll statistisk signifikans även efter att de korrigerats för kända riskfaktorer, säger Martin Magnusson, adjungerad professor vid Lunds universitet, överläkare på Skånes universitetssjukhus, och även Clinical Fellow i diabetes vid Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM) i Lund.

Incretin hormone levels linked to arteriosclerosis

Diabetes is currently treated using incretin hormones to reduce the risk of cardiovascular disease and other medical issues that the illness can trigger. Now researchers from Lund University in Sweden have noted new links between these hormones and arteriosclerosis, and believe their discovery could be significant for treatment of diabetes in the future. The study is published in Diabetes Care.

When we eat, the incretin hormones GIP and GLP-1 are secreted by the intestine. These stimulate insulin secretion in the pancreas and contribute to the reduction in blood sugar to normal levels following a meal – known as the incretin effect.
This incretin effect is inhibited in those with type-2 diabetes, leading to hampered insulin production. This is why these hormones are currently therapeutic targets for treating insulin levels in diabetes patients.
In the current study, the researchers measured hormone levels in the blood.
“We saw that high levels of GIP were linked to a significantly higher risk of early signs of arteriosclerosis, while high levels of GLP-1 were instead linked to a lower risk. This link maintained statistical significance even after it was corrected for known risk factors”, says Martin Magnusson, adjunct professor at Lund University and senior consultant in cardiology at Skåne University Hospital, as well as Clinical Fellow in diabetes at the Wallenberg Centre for Molecular Medicine at Lund University.


oskar hansson och niklas mattsson carlgren

Validerade biomarkörer förutsäger individens risk att utveckla alzheimer

Forskare publicerar nya rön om validerade biomarkörer för individens risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Med en modell som kombinerar nivåerna av två specifika proteiner i blodet hos personer med lättare minnessvårigheter kan forskarna förutsäga risken att utveckla alzheimerdemens på individnivå. Forskarna har även utvecklat en onlinetjänst, en app där läkaren skriver in patientens undersökningsresultat för att få fram en riskbedömning.

Oskar Hansson och hans kollegor har länge forskat kring olika biomarkörer för förbättrad diagnostik i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Det senaste året har de också utvecklat träffsäkra markörer i blodprov för alzheimer. Målet har varit att kunna identifiera sjukdomen tidigt i sjukdomsförloppet, innan själva demensstadiet, bland annat för att kunna sätta in symtomlindrande behandling, undvika onödiga undersökningar och skapa trygghet för patienterna.

– I dag söker många personer med Alzheimers sjukdom vård när de endast utvecklat lättare minnessvårigheter, det vill säga många år innan demensstadiet av sjukdomen. Det är ofta svårt för läkare att ställa rätt diagnos på personer som har lättare minnessvårigheter, eftersom många olika tillstånd utöver alzheimer kan orsaka detta. I den aktuella studien har vi utvecklat en modell, som bygger på resultat från ett enkelt blodprov, och som med hög validitet kan förutsäga vem som kommer att utveckla alzheimerdemens inom fyra år, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid enheten för klinisk minnesforskning på Skånes universitetssjukhus.

App predicts risk of developing Alzheimer’s

A new study from Lund University in Sweden shows that validated biomarkers can reveal an individual’s risk of developing Alzheimer’s disease. Using a model that combines the levels of two specific proteins in the blood of those with mild memory impairment, the researchers are able to predict the risk of developing Alzheimer’s. The researchers have also developed an app that doctors can use to give patients a risk assessment.

Oskar Hansson and his colleagues have been researching different biomarkers for a long time to produce better diagnostics at an early stage of Alzheimer’s disease. Over the past year, they have also developed accurate markers in blood tests for Alzheimer’s. The aim has been to identify the disease at an early stage of its progression, before the actual dementia stage, in order to begin treatment to ease symptoms, avoid unnecessary examinations and create a sense of security among patients.

“Many people with Alzheimer’s disease currently seek care when they have only developed mild memory impairment, meaning many years before the dementia stage of the disease. It is often difficult for doctors to give the correct diagnosis in people with mild memory impairment, as many different conditions other than Alzheimer’s can be the cause. In this study we developed a model that is based on the results of a simple blood test and that with a high degree of validity can predict who will develop Alzheimer’s dementia within four years”, explains Oskar Hansson, professor in neurology at Lund University and consultant at the clinical memory research unit at Skåne University Hospital.


Oskar Hansson på Web of Science lista 2020

Medicinare med bland världens mest citerade forskare

Analysföretaget Clarivate Analytics, listar varje år världens mest inflytelserika forskare. Med på listan finns bland andra lundaforskarna Sara Linse, Oskar Hansson och Johannes Rousk. Oskar Hansson är den medicinska forskare som för andra året i rad kvalar in på listan över högt citerade forskare som Web of Science sammanställer årligen. 

Oskar Hansson är professor i neurologi på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

– Det är roligt att två av de tre Lundaforskarna på listan jobbar med Alzheimers sjukdom. Det visar att vårt universitet är duktigt inom fältet. Som läkare tycker jag att det är extra kul för alla våra patienter i regionen som har Alzheimers. Sen hoppas jag så klart att vi kan få bygga vidare på det här så att vi får ännu starkare forskning inom det här viktiga fältet.


Brexit – vad gäller nu?

31 december 2020 upphör övergångsperioden efter att Storbritannien lämnat EU. Från 1 december 2020 är det möjligt för brittiska medborgare som redan är bosatta i Sverige att ansöka om uppehållsstatus.

Den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att bo och arbeta i Sverige under i stort sett samma förutsättningar som en EU-medborgare. Kraven för ansökan ser olika ut beroende på grunden för vistelsen i Sverige. Arbetstagare behöver exempelvis skicka in anställningsbevis. Ansökan är gratis och sker med fördel på Migrationsverkets hemsida. 

Det är möjligt att söka ända fram till den 30 september 2021. I väntan på att ansökan ska beviljas kommer den sökande få ett intyg som visar att processen är pågående. Du kan även följa ärendet på Migrationsverkets webbplats.

Efter att Storbritannien lämnat EU-samarbetet kommer brittiska medborgare, om inget annat bestäms i ett avtal med Storbritannien, behandlas som tredjelandsmedborgare. Detta innebär att de kommer behöva legalisera sin vistelse i Sverige genom att söka antingen visum eller uppehålls-/arbetstillstånd beroende på grunden för vistelsen.

För mer information:


Nya hedersdoktorer vid fakulteten 2021

doktorshatt

Framstående insatser inom reumatologi och epidemiologi samt logopedi och audiologi lyfts fram när medicinska fakulteten utser två nya hedersdoktorer för 2021. Tuhina Neogi och Laurence B. Leonard kommer att promoveras i Lunds domkyrka den 27 maj 2021.

Fakultetens nya hedersdoktorerna är:

  • Professor Tuhina Neogi är verksam vid Boston University School of Medicine, USA, inom området reumatologi. Hon är en världsledande expert inom de båda ledsjukdomarna gikt och artros och är också en högt uppskattad och prisad mentor för andra forskare inom området. 
  • Professor Laurence B. Leonard är verksam vid Purdue University, USA, och har under en lång och betydelsefull karriär studerat orsakerna till och konsekvenserna av språkstörning hos barn. Framför allt har han bidragit med teoretiska ramverk för hur språkstörningens orsaker ska förstås, vilket har haft stor betydelse för logopediskt omhändertagande av barn med dessa svårigheter.

Läs mer om fakultetens nya hedersdoktorer på medicin.lu.se


Var med och bidra – tillsammans kartlägger vi smittspridningen!

covid 19 symptom study app logo

COVID Symptom Study är ett icke-kommersiellt initiativ som startades för att bidra i kampen mot covid-19. I studien COVID Symptom Study används en mobilapp, som utvecklats av ett brittiskt hälsoföretag, med hjälp av vilken deltagarna rapporterar hur de mår, sina riskfaktorer, symtom och förlopp relaterat till covid-19.

Studien är beroende av engagemang från deltagare, befintliga såväl som nya. Nu hoppas man från projektet, som bland annat leds av LU-forskarna Paul Franks och Maria Gomez, att universitetets medarbetare och studenter ska vilja överväga att delta i studien. Tillsammans kan vi tillhandahålla data som kan bidra till att covid-19-pandemin blir kortare och att kunskaperna om covid-19 ökar snabbare. 


Populärvetenskapliga arrangemang på lu.se

På lu.se finns nu både en samlingssida för inspelade, större populärvetenskapliga arrangemang och en samlingssida för podd-serier inom universitetet. Fler evenemang och poddar är på väg, så sidorna byggs ut i efterhand.


Klartecken från regeringen – fakultetens dekan blir rektor 

erik renstroem

Regeringen har utsett medicinska fakultetens dekan Erik Renström till rektor för Lunds universitet 2021–2026. Renström är läkare och professor i experimentell endokrinologi, verksam vid vår instituttion, och har lång akademisk erfarenhet bakom sig. De senaste tre åren har han varit dekan för medicinska fakulteten.

Erik Renström installeras 22 januari 2021 vid en ceremoni. Rektorsinstallationen utformas efter rådande restriktioner och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kommentar och lyckönskning från ministern för högre utbildning och forskning (Regeringens webbplats)

Erik Renström blir rektor för Lunds universitet

Regeringen har utsett Erik Renström till rektor för Lunds universitet 2021–2026. Renström är läkare och professor i experimentell endokrinologi med lång akademisk erfarenhet bakom sig. Han är för närvarande dekan för medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

- Det känns oerhört spännande och lite högtidligt att ha fått förtroendet att vara rektor. Med uppdraget följer ett stort ansvar, men det som dominerar för mig är den entusiasm och vilja till nyorientering jag redan fångat upp från alla delar av universitetet, säger Erik Renström.

- Jag kommer närmast att rekrytera en universitetsledning som representerar Lunds universitets breda verksamhet. Även nästa prorektor blir viktig för att staka ut de kommande åren. Centralt är kvalitetsfrämjande åtgärder och att öka universitetets kreativa kraft och mod. Lunds universitet ska också stärka sin röst och renodla sin karaktär som en förändrande kraft i samhället. En konkret uppgift är den utveckling av universitetets campus som pågår i Brunnshögsområdet, men också inom våra verksamheter i Helsingborg och Malmö.

Erik Renström to be the vice-chancellor of Lund University

The Government has appointed Erik Renström as the vice-chancellor of Lund University for the term of office 2021–2026. Renström, a physician and professor of experimental endocrinology, has extensive academic experience. He is currently the dean of Lund University’s Faculty of Medicine.

“It feels very exciting and a little solemn to be entrusted with the role of vice-chancellor. The positions brings with it considerable responsibility, but what is uppermost for me is the enthusiasm and desire for a new orientation that I have already sensed from all parts of the University”, says Erik Renström.

“First of all, I will recruit a University Management team that represents the broad activities of Lund University. The next deputy vice-chancellor will also be important for mapping out the years to come. Quality enhancement measures and increasing the University’s creative power and courage will be crucial aspects. Lund University will also strengthen its voice and refine its character as a force for change in society. One concrete task is the development of the University’s campus that is ongoing in the Brunnshög area, but also within our organisations in Helsingborg and Malmö.


Maggie Stephens stiftelse stöttar forskning inom medicin

Elva forskare verksamma vid medicinska fakulteten i Malmö och i Lund får anslag från Maggie Stephens stiftelse på 200 000 kronor vardera. Stiftelsen grundades av docent Fredrik Koch 1959 med huvudsakligt ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning.

Maggie Stephens stiftelse delar ut extra anslag som går till forskare där samtliga är kliniskt verksamma och etablerar forskningslinje efter disputation.

Fredag 6 november 2020 beslutade stiftelsens styrelse att ge forskningsanslag till elva forskare verksamma vid medicinska fakulteten. Tre av dessa är verksamma vid institutionen för kliniska vetenskaper Malmö.

Gå till medicin.lu.se för se samtliga elva forskare som fått forskningsanslag från Maggie Stephens stiftelse


Utlysning av tematiska samverkansinitiativ 2021–2023

Sista ansökningsdag är 28 januari 2021.

Ledigkungörelse finns på Medarbetarwebben (PDF-länk 141kB, öppnas i ny flik)

Observera: Ansökan ska inte göras i ansökningssystemet, utan skickas enligt instruktioner i ledigkungörelsen till samverkan@lu.se

För frågor kontakta Carin Nilsson, avdelning samverkan, sektion FSI, carin.nilsson@fsi.lu.se


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen till handa senast 1 februari 2021. 

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.

Adress: John och Augusta Perssons stiftelse, Prennegatan 6 E, 223 53 Lund.

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan ditt brev når fram.

Har du frågor? Kontakta jap-stiftelsen@outlook.com 


Grattis till ...

Våra forskare som får anslag från Mats Paulssonstiftelserna för forskning inom life science:

Isabel Gonçalves får två miljoner kronor projektet "Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt".

Albert Salehi och Claes Wollheim får 430 000 kronor fölr projektet "Nya anti-diabetiska små molekyler för prevention och behandling av typ 2 diabetes och dess organkomplikationer".

Grattis även till Klas Sjöberg, adjungerad professor från 1 december 2020.


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Naeimeh Atabaki Pasdar i ämnet biomedicin med inriktning experimentell endokrinologi och genetik
Startar: 14 december, klockan 13
Avhandlingens titel: Enhancing prediction and causal inference in metabolic dyshomeostasis

Disputation: Sai Pradeep Chandra Bompada i ämnet klinisk medicin med inriktning diabetes och endokrinologi
Startar: 14 december, klockan 14
Avhandlingens titel: Epigenetic Mapping in Type 2 Diabetes- glucose-triggered histone modifications in various tissues

Disputation: Christoffer Tengryd i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär forskning
Startar: 17 december, klockan 9
Avhandlingens titel: Extracellular matrix in atherosclerotic plaques: its role in plaque stability

Disputation: Iram Faqir Muhammad i ämnet klinisk medicin med inriktning epidemiologi
Startar: 18 december, klockan 9
Avhandlingens titel: Biomarkers and cardiometabolic diseases

Disputation: Elin Oscarsson i ämnet klinisk medicin med inriktning pediatrik
Startar: 29 januari, klockan 9
Avhandlingens titel: Aspects of infant food factors on intestinal inflammation and effects of probiotics in celiac disease autoimmunity

Disputation: Henrik Jutesten i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi
Startar: 5 februari, klockan 9
Avhandlingens titel: On long-term outcome of anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer

Halvtidskontroller

14 december, Rebecca Svensson Neufert, "Aspects on rectal washout in rectal cancer surgery"

16 december, Minilik Amogne, "Behavioural and biological factors related to increased risk of HIV transmission among female sex workers in Ethiopia"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp