Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 8/2017

2017-11-08

Bästa kolleger,

 

Året närmar sig sitt slut. Vi har nyligen ställt tillbaka klockorna och kan konstatera att det endast är några veckor till första advent.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Mitt i hektiska november hanterar vi också ett par viktiga ärenden på institutionsnivå. Den ena handlar om att det efter två perioder snart är dags för mig att lämna stafettpinnen för prefektuppdraget vidare. Som det har kommunicerats i tidigare nyhetsbrev har valberedningen arbetat med frågan under hösten, och vid kommande styrelsemöte den 22 november ska frågan tas upp om vem som blir ny prefekt vid IKVM från och med 2018.

Vi avslutar i dagarna också ett fyllnadsval till styrelsen, vars mandatperiod löper ytterligare ett år. Läs mer om detta nedan.

Jag vill också passa på att gratulera samtliga forskare vid institutionen som erhållit anslag från Vetenskapsrådet!

Vänliga hälsningar

Kristina Åkesson
prefekt IKVM


Styrelsemöte och beslut om ny prefekt

Onsdagen den 22 november hålls höstens sista styrelsemöte på IKVM. Styrelsen beslutar då om valberedningens förslag till ny prefekt (beslutet ska även godkännas av dekanus). Protokoll från senaste sammanträdet den 27 september samt tidigare möten finns på hemsidan.


Årets sista möte för forskargruppsledare

Årets sista möte för forskargruppsledare äger rum fredagen den 1 december kl 13.30.

Mer information: kerstin.troein@med.lu.se


Fyllnadsval till styrelsen

Ett fyllnadsval pågår just nu till institutionsstyrelsen. Lennart Minthon, ordinarie styrelseledamot i kategorin lärare, har avsagt sig sitt uppdrag. Likaså har Nils Wierup, suppleant i styrelsen i kategorin TA-personal, genom ny tjänst flyttat till Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

Ett fyllnadsval för nuvarande styrelses återstående period, 2018-01-01 – 2018-12-31, genomförs därför. Valet pågår 1-8 november 2017 och röstberättigade har fått elektronisk valsedel via e-post.


Porträttfoto av Peter M Nilsson. Foto: Kennet Ruona

Peter M Nilsson, medarrangör till mötet om den nya
dataskyddsförordningen från EU.

Ställ dina frågor om EU:s nya dataskyddsförordning!

Den nya EU-gemensamma dataskyddsförordningen kommer att påverka LU:s medicinska forskning på flera vis. Lyssna till en av landets främsta experter, Magnus Stenbeck, och ställ dina frågor direkt!

Den 5 december inbjuder fakulteten tillsammans med det strategiska forskningsområdet EpiHealth alla forskare till möte om den nya EU-gemensamma dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018.

Det är Magnus Stenbeck, docent vid KI, som informerar oss vid mötet – varför?
- Magnus Stenbeck har en omfattande bakgrund inom epidemiologi och hantering av forskningsdata. Han har bland annat haft uppdrag vid Socialstyrelsen och VR och  i sin nuvarande tjänst har han KI:s uppdrag att följa utvecklingen inom personuppgifter och dataskydd. Han är en av landets mest välinsatta personer i ämnet, berättar Peter M Nilsson, professor vid IKVM och genom SFO EpiHealth medarrangör av mötet.

Vilka forskare berörs av den nya EU-förordningen?
- Alla som hanterar personuppgifter berörs mer eller mindre. Vi är många vid LU som bedriver forskning som i något avseende inkluderar patienter eller andra delar av befolkningen. I de fall då vi dessutom följer upp deltagarna över tid, t.ex. i befolkningsstudier, kan förordningen innebära stora förändringar. Vi har dock inte hela bilden klar ännu.

Finns det några frågor som enlig dig behöver särskild belysning?
- Ja, till exempel hur den nya förordningen förhåller sig till tidigare påskrivna och informerade samtycken för deltagande i forskningsstudier. Vid Lunds universitet forskar vi delvis också på data och material som tillhör andra organisationer, t.ex. Region Skåne, och vi behöver veta vad som gäller i dessa fall.

Vad görs vid Lunds universitet?
- Eftersom universitetet är en myndighet finns här särskilt utsedda som är ansvariga för personuppgiftslagen (PUL). Vid LU finns också ett förberedande projekt inför förändringarna som leds av Kristina Arnrup Thorsbro. Därtill är fakulteten representerad i universitetets forskningsnämnd.

Förutom att delta i mötet, kan man som forskare förbereda sig ytterligare?
- Förberedelser och diskussion är i full gång i samhället och det går att uppdatera sig bland annat via internet och universitetets blogg (se länkar nedan), avslutar Peter M Nilsson.

EU-förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer tillsammans med ett antal svenska anpassningar att ersätta nuvarande PUL.

Efter ca 45 minuters presentation finns lika mycket tid för frågor och diskussion. Välkommen!

Tid: Tisdagen den 5 december 2017, kl 15.30 – 17.00
Plats: Palaestra, Lund


SUS möter framtiden med ny organisation

Infektionskliniken vid SUS i Malmö, fasadbild. Fotograf: Roger Lundholm

Den 15 september 2017 tillträdde den nya ledningsorganisationen vid Skånes universitetssjukhus. Den största skillnaden mot tidigare är att organisationen blivit plattare genom att divisionsnivån inte längre finns kvar. Sjukhuschefen Björn Eriksson har samtidigt tillsatt tre biträdande förvaltningschefer som får en viktig roll i arbetet med att hålla ihop verksamhetens huvudprocesser. Katarina Johnsson, medlem i IKVM:s ledningsgrupp och tidigare chef för division 1, har tilldelats en av dessa tre tjänster.

Förändringarna följer på ett politiskt uppdrag att se över organisationen. Sjukhuset når inte sina mål, och enligt Björn Eriksson finns problem inom bland annat tillgänglighet, kompetensförsörjning och ekonomi. Han har i samband med omorganisationen även lyft fram att sjukhuset behöver utveckla samarbetet med akademin ytterligare vad gäller forskning och utbildning.

Ett undantag vid förändringarna är division 5 som bland annat omfattar primärvården. Den blir kvar i liknande form, med betoning på bland annat samordning av vårdkedjan och integrering med slutenvårdsverksamheter.

På SUS pågår för närvarande även en översyn av administrationen. Denna är liksom omorganisationen del av ett större förändringsarbete, SUS 2022, som innebär att sjukhuset ska rustas för att möta framtiden. (Källa: nyhetsbrevet SUSnytt)


Omslag skrift nyanställda IKVM
Info för alla nya medarbetare mellan två pärmar

Nu finns en introduktionsskrift för alla nyanställda på IKVM. Här har vi samlat praktisk information kring lön, arbetstid, sjukanmälan, semesterregler m.m. samt en kortfattad beskrivning av institutionen och universitetet. Målet är att nya medarbetare framgent ska få skriften som en del av sin introduktion.

Skriften är en pdf-fil som skrivs ut på vanlig kopiator/skrivare.

Kontaktpersoner: sara.tvermoes@med.lu.se eller bjorn.martinsson@med.lu.se


Snart dags att knyta ihop 2017

Vad hände under 2017 och hur går det för IKVM? Vi närmar oss årsskiftet och kommer liksom tidigare sammanställa året som gått i text och siffror i en verksamhetsberättelse. Det gäller både utvecklingen vid vår institution i stort och enskilda händelser av större vikt.

Institutionens forskargruppsledare får därför via e-posten en kort information i november. Där framgår vilken typ av uppgifter det handlar om tillsammans med en uppmaning att skicka några korta rader till kansliet i de fall det finns något att rapportera.

Kontaktperson: bjorn.martinsson@med.lu.se


Nya läkarprogrammet - remissvar utbildningsplan

IKVM har nyligen lämnat inspel kring fakultetens förslag till utbildningsplan för den nya läkarutbildningen vid LU.  Mer information om remissvaret: olle.melander@med.lu.se


Nu införs lönesättande samtal

Symbol för dialog - två pratbubblor

En större förändring under 2018 är att samtliga Saco-anslutna medarbetare ska få sin lön fastställd genom lönesättande samtal. Kortfattat innebär ändringen att den anställda ska få tydligare kännedom om på vilka grunder lönen sätts och vad hen kan göra för att påverka sin lön.

Det lönesättande samtalet innebär att forskargruppschefen eller motsvarande fattar beslut om, och har en dialog om ny lön direkt med den anställde. För att ha bästa möjliga förutsättningar inför verksamhetsåret 2018 ska ambitionen vara att utvecklingssamtalet är genomfört senast i januari 2018.

Alla chefer som ska genomföra lönesättande samtal ska ha genomgått en särskild utbildning i lönesättande samtal som kommer att erbjudas vid olika tillfällen under våren och ev. även webb-baserat.

Icke-anslutna kommer att kunna välja huruvida de vill ha lönesättande samtal. För OFR-anslutna fortgår lönrevisonen som tidigare.

Mer information: sara.tvermoes@med.lu.se


LUCRIS förstasida

Nytt om webben och LUCRIS

I anslutning till införandet av forskningsportalen LUCRIS genomför institutionen även en översyn av hur vår forskning delas in och presenteras. Målsättningen är bland annat att erbjuda forskningsgrenar som ingår i större kostnadsställen möjlighet till en egen presentation i LUCAT och LUCRIS.

Vi behöver fortfarande fylla på med fler PI-presentationer (samt färdigställa påbörjade gruppresentationer) i LUCRIS. Kontakta vår kommunikatör Björn Martinsson för hjälp och mallar, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se 


Påminnelse - något att e-plikta?

Lunds universitet är e-pliktskyldigt sedan 1 januari 2015. Det innebär att vi ska e-plikta, dvs. lämna elektroniskt material, till Kungliga biblioteket.

För institutionen medför e-plikten att vi ska leverera elektroniskt pliktexemplar av digitala publikationer som  publiceras på samtliga våra webbplatser och som är riktade till allmänheten som målgrupp. Exempel är jubileumsskrifter, marknadsföring av utbildningar och broschyrer om verksamheten. (Forskningspublikationer omfattas också, men dessa överförs automatiskt.)

Leveransen ska ske fortlöpande inom tre månader efter publicering – detta är en påminnelse ifall du glömt. Kontakta vår kommunikatör Björn Martinsson för frågor och hjälp med leverans. Du kan även läsa mer om exakt vilka publikationer som berörs på universitetets hemsida.

Kontakt: Björn Martinsson, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se


Glasögonrekvisitioner flyttar in i Lupin

Glasögon

Rekvisition av glasögon finns nu som formulärbeställning i Lupin. När du stämt av och fått godkännande att beställa från din chef, sök på glasögon eller Synoptik i Lupin, välj den butik som passar dig bäst – det finns 14 butiker i Skåne tillgängliga.

Tryck på krysset vid ”Beställ” så kommer rekvisitionen fram. Fyll i informationen, efter godkännande av ansvarig chef mailas ordern till vald butik. Bokningslänk till butikerna finns i formuläret.

Den som inte har behörighet att beställa i Lupin ber sin inköpssamordnare eller en kollega om hjälp att fylla i formuläret. 

Kontakt: sara.tvermoes@med.lu.se


Inspirera gymnasieelever på NMT-dagar

Nu kan du anmäla dig som föreläsare till vårens Naturvetenskap-, Medicin- och Teknikdagar (NMT-dagarna) den 12-16 mars 2018.

NMT-dagarna anordnas varje år sedan 1998 av naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet.

Under NMT-dagarna hålls populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasieelever som studerar naturvetenskap, teknik och vård och omsorg. NMT dagarna besöks varje år av runt 6000 gymnasieelever och lärare. Skicka in din anmälan senast den 15 november 2017.


afrika
Inbjudan till Afrikaseminarium den 21 november

Den 21 november bjuder fakultetsledningen in studenter och medarbetare till ett seminarium om forsknings- och utbildningssamarbetet i Afrika. Syftet med seminariet är att presentera pågående samarbeten i Afrika samt att inspirera till framtida samarbetsprojekt. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Tid: Den 21 november mellan kl. 17-19.30
Plats: Belfragesalen, BMC, Lund


Prispengar i potten för innovatörer

Tillsammans med Sparbanken Skåne har LU Innovation skapat ett pris för anställda och studenter vid Lunds universitet som har idéer som kan bli framtidens innovationer.

Tävlingen är öppen fram till 13 december och genom Sparbanken Skåne delas sammanlagt 200 000 kronor ut.


Nationellt forskningsmöte om diabetes

Second Swedish Diabetes Summit genomförs 21-22 november i Göteborg. Talare från åtta olika svenska lärosäten deltar tillsammans med utländska gästtalare. Lunds universitet representeras av professor Charlotte Ling samt docent Anders Rosengren (knuten till både Lunds universitet och Göteborgs universitet).

Mötet arrangeras av bl.a. det strategiska forskningsområdet Exodiab och vänder sig både till forskare inom grundforskning och inom det kliniska fältet. Därtill forskare i life science-industrin, hälso- och sjukvårdspersonal samt representanter för patientorganisationer.


Precision medicine och typ 2-diabetes

Den 30 november anordnar LUDC-IRC ett heldagsseminarium i Malmö om den senaste forskningen inom individanpassad behandling av typ 2-diabetes. På programmet finns föreläsare från flera länder inom forskning samt från life science-industrin och diabetesorganisationer. Anmäl dig senast den 12 november.

Mer information: pernilla.siming@med.lu.se


bild av en penna och en bok
Viktig info om prefektsignaturer

För dokument och handlingar som kräver underskrift av prefekt ska du kontakta prefektsekreterare Kerstin Troein, dvs. skicka inte handlingar direkt till prefekten.

Kerstin Troein, 040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se 
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 28, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.


Grattis till…

… alla på institutionen som erhållit forskningsanslag från Vetenskapsrådet!


Disputationer

16 nov Olga Calcagnile (klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård) ”Clinical validation of S100B and the Scandinavian Guidelines for management of traumatic brain injury in adults”. Huvudhandledare: docent Johan Undén.

17 nov Berglind Jónsdóttir (klinisk medicin med inriktning barndiabetes) ”Childhood Thyroid and Islet Autoimmunity. Immunogenetics, Risk Factors and Prediction” Huvudhandledare: docent Helena Elding Larsson.

23 nov Jones Ofori (biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning) ”Non-coding RNAs in beta cell insulin secretion; emerging players in Type 2 Diabetes pathogenesis.” Huvudhandledare: professor Lena Eliasson

24 nov Helena Tydén (klinisk medicin med inriktning reumatologi) ”Studies on cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus.” Huvudhandledare: professor Anders Bengtsson

24 nov Markus Lundgren (klinisk medicin med inriktning barndiabetes) ”Type 1 diabetes in children: Risk factors and impact of participation in prospective follow-up.” Huvudhandledare: docent Helena Elding Larsson

27 nov Maria Wemrell (folkhälsovetenskap med inriktning medicinsk antropologi) ”An intersectional approach in social epidemiology: Understanding health heterogeneity” Huvudhandledare: professor Juan Merlo

7 dec Abdulla S. Kazim (klinisk medicin med inriktning diabetologi) ”Roles of Ca2+ channel subunits in pancreatic beta-cells.” Huvudhandledare: professor Erik Renström

Med reservation för tillkommande disputationer. Mer information finns på Intramed. Läs också artiklar om aktuella avhandlingar och doktorander på institutionens hemsida.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson. För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp