Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 7/2020

2020-11-16

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Pandemin präglar alltjämt mycket av vårt arbete här på universitetet. När antalet smittade och sjuka i covid-19 är höga är det extra viktigt att vi alla bidrar till att minska smittspridningen genom att följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, och även riktlinjerna från Region Skåne och naturligtvis universitetets egna. 

Grönt ljus för nya läkarutbildningen

Lunds universitet har nu fått tillstånd att utforma examen för den nya läkarutbildningen som är tolv terminer i stället för dagens elva, och ska leda till legitimation utan någon allmäntjänstgöring. Jag vet att många inom läkarprogrammet har arbetat mycket för att anpassa utbildningen till dessa förutsättningar. Tack för det!

Faktultetens nya dekan och prodekan

Nu är det klart! Rektor har beslutat att tillsätta framröstat dekanpar vid fakulteten. Vår egen professor Kristina Åkesson blir dekan, och Martin L Olsson, professor vid institutionen för laboratoriemedicin, blir prodekan. Denna dynamiska duo börjar sina nya uppdrag 1 januari 2021. 

Uppföljningssamtal senast 31 december

Under årets sista kvartal är det dags att följa upp ditt utvecklingssamtal. Du och din chef ska tillsammans följa upp överenskomna aktiviteter, individuella mål och kompetensutvecklingsplaner, och dåde din chef och du som anställd har ansvar för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i dessa planer. Uppföljningssamtalen ska vara genomförda senast 31 december 2020. 

Har du inte haft din uppföljning? Kontakta din närmaste chef för att boka tid.

Bidra till verksamhetsberättelsen för 2020!

Jag påminner våra forskargruppsledare om att bidra till institutionens verksamhetsberättelse för 2020. Du som är forskargruppsledare har fått ett utskick per mejl med länk till ett webbformulär. Vi hoppas att webbformuläret underlättar för dig med att sammanställa det viktigaste som hänt under det gångna året i din grupp. I år vill vi dessutom gärna höra om och hur covid-19 kan ha påverkat din forskning.

Lämna ditt bidrag till verksamhetsberättelsen senast 15 december. 

Tack till forskargruppschefer som svarat på vår enkät

Stort tack till alla forskargruppschefer som svarade på enkäten om arbetsmiljö under covid-19. Vi hade en svarsfrekvens med 67 procent, vilket är mycket bra. 97 procent svarade att de har medarbetare i sina grupper som arbetar hemma, och övervägande fungerar detta bra. Situationen är kanske inte optimal med en pågående pandemi som tvingar oss att ställa om och arbeta på distans, fast vi tycks ändå ha goda förutsättningar att bibehålla en god arbetsmiljö just nu. De mindre bra orsakerna ser ut mestadels handla om ergonomi vid hemarbete, vilket kan vara fullt förståeligt. 

Vi kommer att använda oss av dessa för att lära och försöka optimera arbetsmiljön i dessa speciella tider. Oavsett om ni arbetar hemma eller på arbetsplatsen så har arbetsgivaren alltid ansvar för arbetsmiljön. Det är därför extra viktigt nu, då ni kanske inte alltid träffas fysiskt, att återkoppla till närmaste chef om hur arbetet går men även hurdan arbetsmiljön är. 

Resultaten för enkäten sammanställs nu för institutionerna i Malmö såväl som för övriga institutioner vid fakulteten, och du som är forskargruppschef får i början av nästa år ta del av en risk- och konsekvensanalys som HR arbetar fram utifrån enkätens resultat. 

Webbinarium om att arbeta under corona

I oktober höll vi vid de två institutionerna i Malmö ett gemensamt webbinarium om arbetsmiljö under corona, där medarbetare från företagshälsovården pratade om att arbeta under corona. Torsdag 26 november håller vi samma webbinarium, fast denna gång på engelska.

Vill du delta eller har frågor, kontakta kansliets personal- och arbetsmiljösamordnare Sara Tvermoes på sara.tvermoes@med.lu.se 

Grattis till våra forskare

Grattis Linda Johnson, forskare inom kardiovaskulär epidemiologi, som får Sparbanken Skånes forskningspris 2020 för nyskapande studier av faktorer som ökar risken att drabbas av förmaksflimmer. 

Grattis Jonas Manjer, som får anslag från Cancerfonden för att undersöka spårämnen och risken för bröstcancer. 

Och slutligen, stort grattis till alla våra forskare som får anslag från Vetenskapsrådet: Emma Ahlqvist, Alexandru Schiopu, Bengt Zöller, Emily Sonestedt, Åke Lernmark och Jan Sundquist.

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Nytt om läkarutbildningen

Grönt ljus för nya läkarprogrammet

pulsen pixabay

Hösten 2021 antas den första kullen till det nya sexåriga läkarprogrammet. Detta sedan Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har gett Lunds universitet tillstånd att utfärda examen för den nya, förlängda, utbildningen.

Arbetet med att förnya läkarutbildningen har pågått vid Lunds universitet sedan 2013 då Stefan Lindgren på regeringens uppdrag presenterade sin utredning där han bland annat föreslog en förlängning av läkarprogrammet. Den nya utbildningen har en ny examensbeskrivning och nya mål för läkarexamen. I mars skickade universitetet in en omfattande ansökan till UKÄ om tillstånd att utförda examen för ny läkarutbildning och det har nu beviljats av UKÄ.

Redan hösten 2018 gjordes läkarprogrammet vid Lunds universitet om och fick ett nytt upplägg anpassat för att senare kunna utökas från dagens elva till tolv terminer.


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Doktorander: Rapportera aktivitet, försörjning och uppnådd andel senast 15 december

Nu är det dags för dig som är doktorand att rapportera in hur mycket forskning du bedrivit under det senaste halvåret och hur detta finansierats. 
Doktornader vid institutionen får snart utförligare information i mejl från Kerstin Troein. Senast tisdag 15 december ska du rapportera dina uppgifter. 

Uppdatering av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

 • Anställda som är friska men inte kan komma till sin arbetsplats på grund av förhållningsregler från läkare, ska kontakta sin närmaste chef och diskutera möjligheten att arbeta hemifrån.
 • Om du som chef bedömer att det inte finns möjlighet för den anställde att arbeta hemifrån så kan den anställde ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. 

Mer information och finns på HR-webben.

Uppföljningssamtal 

Enligt årshjulet för RALS är det nu dags för uppföljningssamtal. Uppföljningssamtal ska vara genomförda innan årets slut. Att hålla dessa uppföljningssamtal underlättar för chef såväl som för medarbetare. Formen för uppföljningssamtalen kan vara muntlig och behöver ingen skriftlig dokumentation, utan det är upp till dig som är chef hur du stämmer av dessa möten med dina medarbetare. Att föra egna anteckningar kan vara att rekommendera. 

Vid uppföljningssamtalet får både chef och medarbetare möjlighet att upptäcka eventuella brister och kan bli uppmärksamma på vad som behöver göras för att uppfylla de mål som man tillsammans tidigare har formulerat under ett utvecklingssamtal. Samtalet är även ett bra verktyg för ansvarig chef inför kommande lönesättning, eftersom det blir lättare att motivera den. Kansliets HR hjälper gärna dig som är chef om du har frågor eller om är några oklarheter.

Uppföljningssamtalen ska vara genomförda senast 31 dedcember 2020.

Preliminärt återkommer kansliets HR i slutet av november eller i början av december med mer information om RALS för 2021.

Stöd för hantering av gäster i verksamheten

Nu finns det information, stöd och en checklista på HR-webben för en sammanhängande bild av vad som behöver tänkas på och förberedas inför mottagande av gäster. Informationen finns på HR-webben, under fliken Övrigt stöd. Där finns även den nya blanketten som är gemensam för hela universitetet. Det kommer även att finnas en engelsk version av blanketten.

Personalplaner

Uppdatering personalplaner pågår under november månad. Deadline för att ladda upp undertecknad personalplan i LU Box är 20 november. Har du frågor gällande personalplaner, kontakta personalsamordnare Linnea Gard.

Möjlighet att ansöka om medel för lika villkor

Lunds universitet vill stimulera arbetet för lika villkor på universitetet med bland annat inbjudan att ansöka om riktade medel. Finansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön är återkommande, medan inbjudan att söka medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor är en ny satsning som förväntas återkomma årligen. 

Sista dag för ansökan är den 29 januari 2021. Nytt för i år är att ansökan ska göras på särskild blankett för respektive medel.

Vid frågor, kontakta Lena Lindell på sektionen HR via e-post jol@hr.lu.se

Semester och julledighet

Vi påminner om att det är dags att planera för semester i samband med jul och nyår. Viktigt att komma ihåg är att alla anställda i enlighet med semesterlagen måste ta ut minst 20 semesterdagar per år. Detta är oberoende av vilken tjänst du har, tjänstgöringsgrad och anställningstid. Du som har tjänat in färre än 20 semesterdagar ska i största mån ta ut alla dina betalda semesterdagar. 

Det är viktigt att du har koll på ditt semestersaldo och att du ansöker om semester i god tid. Detta för att underlätta planering av verksamheten och för att din semesterersättning ska hinna betalas ut i december.

Påminnelse om rutiner för friskvårdsbidrag

För att få ersättning för friskvårdsaktiviteter som är inhandlade och betalda under 2020 måste anställda ha lagt upp ett ärende i Primula senast den 15 januari 2021. Därefter upphör möjligheten att söka ersättning för 2020 års aktiviteter.

Sista dag för inlämning av underlag

För att vi på HR ska kunna garantera att ditt ärende hinner bli hanterat innan julledigheten är 30 november sista dag för inlämning av underlag till HR.

Det gäller alla typer av underlag, även intermittenta anställningar. De underlag som inkommer efter den 30 november kommer att hanteras i mån av tid. 


Ekonomi och information från kansliet

pengar ingress

Lönekostnadspåslag

Lönekostnadspåslag (LKP) är kostnaden för arbetsgivaren att ha en person anställd utöver själva lönen. Inför 2021 kommer lönekostnadspåslaget höjas till 53,5 procent. Justeringen är nödvändig på grund av senaste årens höjda pensionsavgifter. 

Budget 2021

Budget 2021 är ekonomifunktionens huvudsakliga arbetsuppgift under november månad. Institutionen kommer rapportera den totala budgeten i början av december. Alla forskargrupper kan vara förberedda på att bli kontaktad av ekonomen för att kunna sammanställa en budget inför det nya året. 

Valet av skyddsombud är klart

Val av skyddsombud har precis avgjorts för perioden 2021–2023.

Johan Lind kommer fortsatt att vara huvudskyddsombud för perioden. Han är dessutom skyddsombud för skyddsområde CRC Hus 92 plan 11 (kansli)

För skyddsområde CRC Hus 91 plan 10–12 (lab) och hus 60 plan 9, valdes Laila Jacobsson med ersättare Maria Eugenia Cordero  Concha

För skyddsområde CRC Hus 20 plan 10–16 (lab), valdes Anna Hedelius. 

Tack till alla som engagerade sig i valet!

Katarina Westrin-Sjöberg, administrativ chef vid medicinska institutionskansliet i Malmö


arbeta under corona seminarium engelska

Join the web seminar: Work during Covid-19

On November 26: Web seminar in English with the Occupational Health Care on work environment during the pandemic.

The Covid-19 pandemic has affected all employees at Lund University, some more than others. In some work groups, co-workers have been working from home since before the pandemic, while in others this has offered an entirely new situation. 

In a Zoom lecture, Linda Kuhn and Matilda Eklund from the Occupational Health Care, talks about the importance of a good work environment when working from home, and how to attain it.

Solid tips will be given on how to maintain a good work environment, how to get a good work structure throughout the day, the need for social interactions as well as ergonomic considerations.

 • What: Seminar on work during Covid-19
 • Where: Zoom
 • When: 26 November 2020, at 10:00–11:30 AM.
  Question time after the lecture that ends at 11:00.

Would you like to participate?

Register your interest to Sara Tvermoes at sara.tvermoes@med.lu.se no later than November 23.

We hope to see you at the Zoom lecture! / Medical Department Office with the Occupational Health Care at Lund University


Bröstbevarande kirurgi ökar livskvaliteten och är lika säker som traditionell kirurgi

michael rose

På senare år har tekniker inom bröstbevarande kirurgi, onkoplastik, utvecklats för att vid behandling av bröstcancer förbättra både det funktionella och estetiska resultatet. Onkoplastik är lika säker som konventionell bröstbevarande kirurgi vid bröstcancer och patienternas hälsorelaterade livskvalitet ökar. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet.

– Att rekonstruera bröstet med onkoplastik i samband med canceroperationen är en lika säker metod som att ta bort hela bröstet, förutsatt att bröstet strålbehandlas efter kirurgin. Onkoplastik som behandlingsmetod varken fördröjer efterbehandlingen eller försämrar prognosen. Patienterna är nöjdare med resultatet och deras psykosociala välbefinnande efter operation ökar på kort såväl som på lång sikt, säger Michael Rose, doktorand vid Lunds universitet och specialistläkare i kirurgi och plastikkirurgi på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Danmark.

Risken att förlora ett bröst kan öka de psykiska påfrestningarna vid en bröstcancerdiagnos. Onkoplastik kombinerar två kirurgiska principer: 

 • Bröstkirurgi för att ta bort tumören. 
 • Plastikkirurgi för att rekonstruera bröstet vid canceroperationen. 

I Danmark och Sverige har onkoplastik använts i över ett decennium. Behandlingsmetoden introducerades redan 2008 i Danmark på Sydvestjysk Sygehus och används även vid kliniker i Europa och USA. Liksom i Danmark råder det även inom svensk bröstcancerkirurgi ännu tydliga skillnader inom landets regioner för vilka patienter som erbjuds tekniken eller inte. 

Onkoplastik i Sverige

I Sverige pågår liknande forskningsstudier som i Danmark med syfte att avgöra den bästa operationen för varje enskild bröstcancerpatient. Bland annat har Bröstcancerförbundet stött initiativet från Svensk förening för bröstkirurgi (SFFB) att kompetensutveckla svenska kirurger och lär ut tekniken genom nationella årliga kurser.

– Inom Region Skåne är onkoplastikkirurgi fullt introducerad, och på Skånes universitetssjukhus är samtliga bröstkirurger utbildade i onkoplastikkirurgi. Vi erbjuder operationsmetoden till alla patienter som planeras för bröstbevarande kirurgi där vi bedömer att onkoplastikkirurgisk teknik ger ett bättre postoperativt resultat eller gör det möjligt att ta bort större tumörer, kommenterar Lisa Rydén, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.


Akademiskt hattrick: Tre disputationer samma vecka

henrik thorlacius

Hallå Henrik Thorlacius, överläkare och professor som forskar på kirurgi! Tre av dina doktorander disputerade varannan dag under första veckan i november. Hur känns det?

Det är kul. Jag hade ett akademiskt hattrick planerat redan 2002 fast då ville en av doktoranderna i sista stund vänta tills efter sommaren och därför blev det inte av den gången. Att det blev tre samma vecka just nu är snarast en tillfällighet, fast eftersom jag har haft 35 doktorander som disputerat borde en sådan här hattrick rent statistiskt hända förr eller senare.

Har du hunnit fira ordentligt?

Alla disputationer gör vi numera helt digitalt via Zoom, och allt firande är därför på paus nu i och med corona. Fast många har hört av sig med gratulationer, vilket är väldigt roligt.


Cancerfonden ger 131 miljoner till cancerforskning

11 november beslutade Cancerfondens forskningsnämnd att ge 131 miljoner till den mest framstående cancerforskningen vid Lunds universitet.

Sammanlagt beviljades ett 40-tal anslag i form av pengar eller forskarmånader till universitetet, och det var ett något högre belopp än 2019.

Dekan Erik Renström vid Medicinska fakulteten lyfter fram den stora betydelsen av finansiering från Cancerfonden. Han anser också att anslagen är ett kvitto på att cancerforskningen vid  Lunds universitet och Medicinska fakulteten fortsatt är ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt profilområde:

- Cancerforskning är det enskilt största området vid Medicinska fakulteten. Det är mycket glädjande att se hur väl våra kollegor hävdar sig och därmed bidrar till vår gemensamma profil, säger Erik Renström.

Grattis Jonas Manjer, som får anslag från Cancerfonden!

Porträtt av Jonas Manjer.
Jonas Manjer

Hallå där Jonas Manjer, du var en av de forskare från Lunds universitet som fick anslag från Cancerfonden. Totalt tre miljoner kronor på tre år för forskningsprojektet Breast cancer and trace elements: thyroid hormones, selenium, iodine, zinc and copper in relation to risk, prognosis and prediction.

Jonas Manjer, professor i kirurgi, hur känns det?

Forskning är ofta en rätt långsam process och det är mycket "vardag" i arbetet. Ett anslag från Cancerfonden ger inte bara pengar, det är också kul och ger energi framåt! Medel som dessa är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete, och nu kommer vi att kunna finansiera forskningstid för doktorander och de analyser som planeras är kostsamma. 

Vad handlar ditt forskningsprojekt om?

Vi undersöker vi om olika spårämnen påverkar risken för bröstcancer och om det påverkar hur det går efter diagnos, om prognosen påverkas. Spårämnen kan exempelvis vara selen, zink, jod och koppar, och experimentella studier har tidigare föreslagit att de skulle kunna påverka utvecklingen av cancer. Bland annat har det gjorts en hel del studier på om selen påverkar risken för bröstcancer, fast man har inte kunnat se någon påverkan på risken. 

Vi har tidigare gjort den största studien hittills på prognos där såg vi att de med höga nivåer har en bättre överlevnad, och nu vill vi undersöka detta i en ännu större grupp. I studien Sweden Cancerome Analysis Network – Breast, även kallad SCAN-B studien, har vi nu samlat in blodprover på cirka 15 000 kvinnor och vi har påbörjat våra analyser bland cirka 2 000 bröstcancerpatienter.


Vetenskapsrådet ger 180 miljoner till forskning inom medicin och hälsa

Lunds universitet erhåller ett tillskott om ca 180 miljoner till forskning inom medicin och hälsa de kommande åren. Det framkom när Vetenskapsrådet (VR) 2 november presenterade ett nytt anslagsbeslut.

Från institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö fick sammanlagt sex forskare anslag från VR, Emma Ahlqvist, Alexandru Schiopu, Bengt Zöller, Emily Sonestedt, Åke Lernmark och Jan Sundquist.


Samarbeten inom LU där våra forskare medverkar

Ny metod kan utvärdera läkemedel mot alzheimer 

Lundaforskare har tagit fram en metod som kan mäta effekten av olika lovande läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Med den nya metoden har forskarna kunnat se att en specifik läkemedelskandidat hindrar bildningen av de små proteinklumpar som tros skada nervcellerna i hjärnan. Forskarna hoppas nu att deras metod kan underlätta utvecklingen av nya läkemedel mot demenssjukdomen.

Sara Linse och Oskar Hansson, båda professorer vid Lunds universitet, ligger bakom studien. 

Falsk trygghet när du köper skyddsprodukter mot covid-19 på nätet 

Lite över en miljon personer kan ha handlat icke godkända skydd mot covid-19 på nätet, produkter som kanske inte fungerar eller är förfalskade. Detta visar en enkätundersökning gjord av Lunds universitet med hjälp av KANTAR Sifo.

Enkäten är ett resultat av det tvärvetenskapliga samarbetet mellan etnologerna Susanne Lundin, Talieh Mirsalehi och medicinaren Margareta Troein.


Cheng Luan får kinesiskt pris för framstående forskning

cheng luan

Stort grattis till Cheng Luan, forskningsingenjör från Kina och postdok i forskargruppen Diabetes – öcellspatofysiologi, som prisas av den kinesiska regeringen för sin framstående forskning.

– Jag glömmer aldrig telefonsamtalet från den kinesiska ambassaden i Sverige när de meddelade att jag fått priset. Det är ett av de största ögonblicken i mitt liv. Att få det innebär att min forskning och mina vetenskapliga prestationer bedöms vara framstående av den kinesiska regeringen. Jag känner mig stolt och hedrad över priset och jag är oändligt tacksam mot min handledare professor Erik Renström och min bihandledare docent Enming Zhang för deras outsinliga uppmuntran, hjälp, stöd och vägledning under min resa som forskarstuderande. Jag skulle aldrig fått det utan dem. Jag vill också tacka Lunds universitet som gett mig en fantastisk plattform att utveckla mig själv på.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om hur jonkanaler kan påverka hur insulinproducerande betaceller åldras eller förlorar sitt normala sätt att fungera så att risken för typ 2-diabetes ökar. Jag är speciellt intresserad av kanaler för kalciumjoner. De består av många olika delar, eller subenheter, som man inte vet idag vad de har för verkan. Min forskning visar på tidigare helt okänd betydelse för att reglera hur gener uttrycks i betacellen.

Award for outstanding Chinese student abroad

Congratulations to Cheng Luan, research engineer from China and postdoc in the research group Diabetes - Islet Patophysiology who is given the Chinese government award for outstanding self finance students abroad.

– I would never forget how excited I was when I got the phone call from the Embassy of China in Sweden notifying me that I got this award. It is one of greatest moments in my life. Being granted for this award means my scientific research development and accomplishment during my PhD study period is admitted on a outstanding level by the Chinese government from a professional point of view. Hence, I feel very proud and honoured to be able to get this award. Most importantly, I am sincerely grateful to my supervisor professor Erik Renström and my co-supervisor associate professor Enming Zhang for their tremendous encouragement, help, support and guidance, which are endless throughout my PhD study journey. I would never get this award without their supervision. I would also like to thank Lund University to provide me a wonderful platform to develop myself. 

What kind of research you do?
– I am doing research with the focus on islet pathophysiology in type 2 diabetes, mainly by exploring the novel roles of voltage-gated calcium channel subunits and calcium signals in pancreatic beta-cell in humans and rodents, and establishing the association between ion channels and islet-enriched transcription factors, and the effects on beta-cell gene expression, aging, dedifferentiation, secretion capacity and diabetes development.


Alexandru Schiopu får Prins Daniels forskningsanslag

alexandru schiopu

Alexandru Schiopu, docent i kardiologi vid Lunds universitet och specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus, får Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare. Anslaget, som delas ut av Hjärt-Lungfonden och är på 6 miljoner kronor, gör det möjligt för Alexandru Schiopu och hans kollegor att utveckla en ny behandling som dämpar inflammationen och minskar skadan i hjärtat efter en hjärtinfarkt och som på sikt kan bidra till att färre hjärtinfarktpatienter utvecklar hjärtsvikt och dör.

Vid en hjärtinfarkt brister ett plack i ett av hjärtats kranskärl och en blodpropp i kärlet leder till syrebrist, hjärtmuskelskada och inflammation. För några år sedan upptäckte Alexandru Schiopus forskargrupp att proteinet kalprotektin spelar en viktig roll i hjärtinflammationen efter en hjärtinfarkt.

Med hjälp av en nyutvecklad molekyl som hämmar kalprotektinets funktion har forskarna i prekliniska experiment lyckats minska inflammationen och den påföljande hjärtmuskelskadan, vilket har lett till betydande förbättring av hjärtfunktionen efter en infarkt.


Ny tidning av Vetenskap & hälsa: Genvägar till ett bättre liv

vetenskap och haelsa omslag hoesten 2020

Går det att laga hjärnan med friska gener? Finns det bot mot dödliga ärftliga muskelsjukdomar? Kan vi påverka våra gener genom vad vi äter och hur vi motionerar – och kommer det i framtiden vara möjligt att med skräddarsydda stamceller återskapa insulinproduktionen hos personer med diabetes? Höstens nummer av tidningen Vetenskap och hälsa är här, och denna gång är temat genvägar till ett bättre liv.

Med genterapi kan vi redan idag behandla vissa sjukdomar, som till exempel blödarsjuka, eller vässa immunförsvaret så att det blir bättre på att angripa cancerceller. Den Nobelprisade gensaxen Crispr har öppnat upp för helt nya möjligheter att laga gener genom att till exempel byta ut enstaka bokstäver eller att stänga av gener som ger upphov till sjukdom.

Men tekniken väcker även etiska frågor. Att bota sjukdomar som orsakar stort lidande och där behandlingen räddar liv verkar oproblematiskt. Men tänk om det blev möjligt att ”förbättra” människor, till exempel göra dem mer stresståliga eller tåla skadliga komponenter som kan finnas i arbetsmiljön? Och vad säger lagen? Vi har frågat medicinetiker, jurister och medicinhistoriker.


Har du en riktigt bra idé?

sweah gloedlampa

Det finns massor av idéer bland forskare och studenter vid Lunds universitet som kan hjälpa oss att möta de samhällsutmaningar världen står inför. Därför delar LU Innovation, tillsammans med Sparbanken Skåne, varje år ut pris till idéer så bra att de kan bli framtidens innovationer. Denna gång ska totalt 400 000 kronor delas ut och ett särskilt pris, Framtidens Innovation för social förändring, går till nytänkande lösningar som utmanar traditionella system och bidrar till att lösa sociala utmaningar. 

Anställda och studenter inom alla discipliner vid Lunds universitet är välkomna att söka, senast den 8 december 2020. 

Do you have a great idea? 

There are lots of ideas among researchers and students at Lund University that could help us meet the societal challenges facing the world. That is why LU Innovation, together with Sparbanken Skåne, award prizes for Future Innovations every year. This year we are awarding a total of SEK 400 000 and a special prize – Future Innovation for Social Change – goes to innovative solutions that challenge traditional systems and contribute to solving social problems.

All students and employees of Lund University are welcome to apply, no later than 8 December 2020. 


Decolonize Global Health Educational Day

save the date student event

Join us at the Decolonize Global Health Educational Day on Zoom Tuesday 8th December 2020 at 8:30 - 12:30.

In collaboration with the Faculty of Medicine at Lund University, a student group from the master’s program in public health would like to invite you to our online event “Decolonize Global Health Educational Day” on Tuesday 8th December 2020 at 8:30 - 12:30. 

Currently, in Global Health academic discourse, there are numerous discussions taking place regarding the need to teach global health in a historically rich context. Additionally, there is a growing desire to acknowledge the colonial roots of this profession, address the power imbalances in research approaches, and confront discriminatory practices. Inspired by the success of other global health student groups across the globe, we have decided to contribute to this conversation and hope to bring a new perspective to this issue. 

Our goal is to bring together critical thinkers and discuss the importance of decolonization in the field of public health. More information regarding the speakers and their area of expertise to follow shortly. We hope you are able to attend the event, and we look forward to engaging in meaningful discussions with you as we work together to decolonize our institution. 

Report your interest

If this is of interest to you, please RSVP using this link: https://forms.gle/U1vt8Dv4usACY5567

For questions and contact 

MPH student group, studentglobalhealth.lund@gmail.com 


Utlysning av tematiska samverkansinitiativ 2021–2023

Sista ansökningsdag är 28 januari 2021.

Ledigkungörelse finns på Medarbetarwebben (PDF-länk 141kB, öppnas i ny flik)

Observera: Ansökan ska inte göras i ansökningssystemet, utan skickas enligt instruktioner i ledigkungörelsen till samverkan@lu.se

För frågor kontakta Carin Nilsson, avdelning samverkan, sektion FSI, carin.nilsson@fsi.lu.se


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen till handa senast 1 februari 2021. 

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.

Adress: John och Augusta Perssons stiftelse, Prennegatan 6 E, 223 53 Lund.

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan ditt brev når fram.

Har du frågor? Kontakta jap-stiftelsen@outlook.com 


Sök anslag ur Fanny Ekdahls stiftelse för pediatrisk forskning

Stiftelsen utdelar anslag för vetenskaplig forskning inom området pediatrik vid Lunds Universitet. Stiftelsen välkomnar ansökningar till all forskning som kan förbättra barns hälso- och sjukvård och särskilt ansökningar från disputerade som är i uppbyggnadsfas av egen forskning. Ansökan ska vara inne senast 26 november 2020.

Ansökan i två exemplar ska innehålla projektbeskrivning, kostnadsberäkning, den sökandes CV och i förekommande fall kopia på tillstånd från Regionala etikprövningsnämnden eller Etikprövningsmyndigheten. Särskild blankett finns inte.

Frågor?

Upplysningar om anslagen får du på telefon 0736-250617 eller mejla dina frågor till rolf.ljung@med.lu.se

Ansök senast

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 26 november 2020 under adress: Handelsbanken Lund, Att. Monica Rosenqvist, Box 86, 221 00 Lund 

Utdelning av forskningsanslag äger rum i december 2020.

Redogörelse för utförd forskning ska sändas till stiftelsen inom två år.


Lunchseminarium 25 november: Etiska aspekter på forskningsdonationer

Forskning och forskningsinfrastruktur finansieras till stor del av externa medel. Vanligtvis är dessa sökta i konkurrens hos nationella eller internationella forskningsråd eller stiftelser. Men forskning och forskningsinfrastruktur finansieras även av filantropiska medel, genom donationer från företag, stiftelser eller privatpersoner.

Donationer kan ge upphov till etiska frågor, exempelvis

 • Hur hanteras specifika önskemål eller till och med krav från
 • donatorn? 
 • Vilka synpunkter kan universitetet ha på̊ pengarnas ursprung?
 • Vilka etiska frågeställningar kan uppstå̊ vid eventuella utträngningsseffekter rörande annan forskning på institutionen?
 • Kan vi utforma generella etiska riktlinjer kring donationer?

Seminariet diskuterar dessa och andra etiska aspekter på donationer till universitetet.

Sista dag för anmälan till detta seminarium är 18 november 2020.


Seminarium 9 december: Medicinhistoriska aspekter på medicinens magi och dess magiker 

Medicinhistoriskt seminarium 2020 arrangerat av enheten för medicinens historia vid Lunds universitet. 

Läs hela programmet för seminariet i kalendariet.


Grattis till ...

linda johnson
Linda Johnson.

Linda Johnson som får Sparbanken Skånes Forskningspris 2020.

Linda Johnson, forskare inom kardiovaskulär epidemiologi vid Lunds universitet får Sparbanken Skånes Forskningspris 2020 för sina nyskapande studier av faktorer som ökar risken att drabbas av förmaksflimmer. Förmaksflimmer är vanligt, mer än 370 000 människor i Sverige har diagnosen. Den innebär att hjärtats elektriska system inte fungerar riktigt som det ska, vilket leder till att hjärtat ”flimrar”, det slår oregelbundet och ofta snabbt. Det är idag känt att risken att drabbas av stroke ökar vid förmaksflimmer, men sambanden är inte helt klarlagda. Det vill forskaren och läkaren Linda Johnson ändra på. 

Jonas Manjer, professor i kirurgi som får anslag från Cancerfonden för att undersöka spårämnen kopplade till bröstcancer. 

Grattis även till ...

Alla forskare vid institutionen som får anslag från Vetenskapsrådet. Mer om respektive forskare i deras profil på Lunds universitets forskningsportal.

Nyanställda

 • Miriam Sjödahl Jakobsen, forskagruppsadministratör i forskargruppen geriatrik från 23 november 2020.

Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Helena Kornfält Isberg i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin
Startar: 27 november, klockan 9
Avhandlingens titel: Urinvägsinfektioner i primärvården

Disputation: John Molvin i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiologi
Startar: 27 november, klockan 13
Avhandlingens titel: Biomarkers in cardiovascular dysautonomia: An emerging field

Disputation: Sai Pradeep Chandra Bompada i ämnet klinisk medicin med inriktning diabetes och endokrinologi
Startar: 14 december, klockan 14
Avhandlingens titel: Epigenetic Mapping in Type 2 Diabetes- glucose-triggered histone modifications in various tissues

Disputation: Christoffer Tengryd i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär forskning
Startar: 17 december, klockan 9
Avhandlingens titel: Extracellular matrix in atherosclerotic plaques: its role in plaque stability

Disputation: Naeimeh Atabaki Pasdar i ämnet biomedicin med inriktning experimentell endokrinologi och genetik
Startar: 7 december, klockan 13
Avhandlingens titel: Enhancing prediction and causal inference in metabolic dyshomeostasis

Disputation: Iram Faqir Muhammad i ämnet klinisk medicin med inriktning epidemiologi
Startar: 18 december, klockan 9
Avhandlingens titel: Biomarkers and cardiometabolic diseases

Halvtidskontroller

19 november, Jasmina Medic Spahic, "Postural Tachycardia Syndrome – The Role of Cardiovascular Dysautonomia and Inflammation"

20 november, Sara Bergwall, "Diet, physical activity and the risk of abdominal aortic aneurysm and cardiovascular disease"

24 november, Mohammad Barghouth, "Critical roles of the granular insulin core and mechanosensor PIEZO1 inglucose-induced insulin secretion in pancreatic b-cells"

24 november, Esther González-Padilla, "Sugar intake and its association with risk markers and genetic factors, and the media discourses regarding sugar taxation" 

3 december, Parisa Torabi, "Cardiovascular autonomic dysfunction in syncope-related syndromes"

8 december, Malachi Ochieng Arunda, "Neonatal Survival in East Africa: Assessing Trends and Progress of Selected indicators and Determinants in Kenya, Tanzania and Uganda”

11 december, Pia Svensson, "Improving Access to Sexual and Reproductive Health Literacy among Migrants in the Context of Resettlement in Sweden"

14 december, Rebecca Svensson Neufert, "Aspects on rectal washout in rectal cancer surgery"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp