Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 7/2018

2018-12-13

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

December är som vanligt en hektisk tid både på och utanför arbetet. Det har varit och är alltjämt en intensiv hösttermin.

Vi har haft val till institutionsstyrelsen och vår nya styrelse för de kommande tre åren presenteras nedan. 

I tider då landet väntar på regering och sjukvården organiseras om är det mesta sig ändå likt på vår institution. 

Sista november hade vi en intressant dag om e-hälsa som ledde till många efterföljande kontakter och nätverkande, precis som det ska vara. Du kan läsa kort om de olika föreläsningarna längre ner i detta nyhetsbrev.

Myndighetskapital är ett ord som många kanske börjar tröttna på, men vid nyår blir konsekvenserna av att ha ett för stort myndighetskapital en realitet för oss. Av det kapital som överstiger 15 procent av omsättningen ska 10 procent lyftas av och betalas till rektor. 

Det exakta utfallet blir inte klart förrän en bit in på 2019. Redan nu finns signaler om att detta inte är en engångsåtgärd utan vi ska vara beredda på att det kommer att gälla framöver. Har du frågor om myndighetskapital kontaktar du med fördel forskargruppens ekonomistöd. 

Arbetsmiljö är mycket viktigt och av den anledning finns nu en e-kurs i systematiskt arbetsmiljöarbete vid Lunds universitet som är obligatorisk för alla chefer. 

Kursen hittar du på Kompetensportalen. För övrigt rekommenderar jag alla att titta närmare på Kompetensportalen alla interna utbildningar, särskilt du som är chef och ledare. Inte minst inför utvecklingssamtal är det bra att ha tänkt igenom vilket behov av kurser du har. 

En vecka före jul, måndag 17 december, är det öppet hus på kansliet. Ta chansen att träffa alla som arbetar här. Glögg och kaffe serveras. 

Slutligen vill jag tillönska alla en riktigt god jul! 

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Här är institutionens nya styrelse

Höstens elektroniska omröstning för att utse en ny institutionsstyrelse genomfördes 14–21 november. Valet gällde kommande period 1 januari 2019–31 december 2021. Valberedningens förslag fick flest röster och sammansättningen blir därmed följande:

Ordinarie lärarrepresentanter:
Patrik Midlöv (prefekt och ordförande), Gunnar Engström, Holger Luthman, Ulla Westin, Cecilia Svedman, Oskar Hansson, Kristina Sundquist, Martin Lindström

Suppleanter lärarrepresentanter:
Fredrik Gosh, Boel Bengtsson, Anette Agardh

Ordinarie representanter för övrig personal:
Jacqueline Postma, Marketa Sjögren, Pontus Dunér

Suppleanter representanter för övrig personal:
Maria Olofsson

Ordinarie representant för sjukvårdsanställd lärare/forskare
Anders Christensson

Suppleant representant för sjukvårdsanställd lärare/forskare
Daniel Agardh


pulsen pixabay

Riksdagen har fattat beslut om att AT tas bort från läkarutbildningen och ersätts av BT

Den 28 november 2018 fattade riksdagen beslut om att bastjänstgöring ska införas i läkarutbildningen från år 2020. Allmäntjänstgöringen, som varit en del i läkarutbildningen sedan 1969 fasas successivt ut och avskaffas helt när lagändringen träder i kraft från 1 juli 2020.

Beslutet innebär bland annat att läkarutbildningen ska bli legitimationsgrundande, vilket framöver ställer ännu högre krav på läkarprogrammen att garantera att studenterna når målen avseende förmågor och professionellt förhållningssätt.

Regeringskansliet bereder fortfarande förslaget om den nya sexåriga läkarutbildningen och remissvaren. Förslaget i promemorian om en ny läkarexamen innebär en ändring i högskoleförordningen. Det beslutet kommer inte att gå genom riksdagen, utan det är regeringen som fattar beslut om förordningar och förordningsändringar. I nuläget finns enligt Utbildningsdepartementet dock ingen uppgift om när regeringen kan komma att fatta ett sådant beslut. 


Lunds universitet har nya riktlinjer för informationssäkerhet sedan juni 2017

stop security pixabay

Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras på ett sätt som dels säkerställer att universitetets behov av tillgång tillfredsställs och dels att universitetet kan uppfylla tillämpliga förordningar från till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Datainspektionen, Riksarkivet med flera. 

För att leva upp till detta har riktlinjer för informationssäkerhet inklusive information och mallar uppdaterats. 

Riktlinjerna för informationssäkerhet gäller universitetets medarbetare, såväl som

– anställda

– studenter

– samarbetspartners med engagemang i universitetet.

LUISA – obligatorisk utbildning om informationssäkerhet

Universitetets information i alla dess former – talad, digital och skriven – ska hanteras och skyddas på ett korrekt och anpassat sätt.

Som anställd måste du vara medveten om och kunna hantera det så kallade skyddsvärde den information som du har vårdnaden om innehåller. Självstudiekursen LUISA ger dig grunderna i vad detta innebär för dig.

Du genomför LUISA helt online, och efter avslutad kurs kan du återkomma till den när du önskar. 

För att komma till kursen LUISA – LUs informationssäkerhetsutbildning för användare loggar du in i Kompetensportalen med ditt Lucat-ID (kompetensportalen.lu.se). Kommer du inte in direkt till kursen söker du i kurskatalogen efter LUISA – LUs informationssäkerhetsutbildning för användare.

Kursen finns även på engelska i Kompetensportalen: LUISA – LU’s Information Security Training for Users

Kontakt: per.gustafson@design.lth.se (säkerhetschef vid LU)


christmas card pixabay

Välkommen 17 december till kansliernas öppet hus

Du som är verksam vid IKVM, ITM eller CRC, kom till öppet hus. Träffa oss som arbetar på kansliet och även våra prefekter Patrik Midlöv och Lars Dahlin! Vi bjuder på fika med glögg och pepparkakor i glatt sällskap. 

CRC och kanslierna i Malmö för de två institutionerna kliniska vetenskaper och translationell medicin bjuder gemensamt in till öppet hus. 

Ta en kort paus i julstressen med oss, drick ett glas glögg, mingla och gå vår tipspromenad! Byt några ord med oss på kansliet om året som gått och om det nya som står för dörren.

Du är varmt välkommen!

När: måndag 17 december, 13–15
Var: CRC, hus 92, plan 11


Seminarium med fokus på e-hälsa

ehealth pixabay

På förmiddagen fredag 30 november hölls seminariet “E-Health – what is needed for research to reach clinical benefit?” på CRC. Föreläsningarna handlade om alltifrån e-hälsa och digitalisering till entreprenörskap, vad som krävs för att lyckas med sina utvecklingsidéer. 

Patrik Midlöv, prefekt vid IKVM, inledde dagen och lyfte bland annat frågan om universitetens roll. Han berättade även kort om PERHIT-studien, en randomiserad studie om personcentrerad vård, högt blodtryck och informationsteknologi, som pågår vid Lunds universitet och där Göteborgs och Linköpings universitet och även Region Skåne medverkar. 

Henrik Ahlén, ehälsokonsult och strateg i ehälsa från Alfa Bravo AB, tog upp digitaliseringens möjligheter för en offentlig sjukvård i förändring där patienten är mer kompetent än förr och både delaktig och medskapande i sin vårdprocess. 

Fredrik Ståhl, Dianovator AB, berättade om sitt projekt för att fram en digital plattform, en klinikportal, som ska vara ett beslutsstöd för vårdpersonal vid diabetesbehandling. 

Damon Tojjar, forskande läkare vid IKVM, berättade bland annat om plattformen Easy Diabetes – ett AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling. 

Leif Dahlberg, professor i ortopedi vid Lunds universitet och skapare av Joint Academy som arbetar med artrosbehandling på nätet, avslutade dagens seminarium med att berätta om entreprenörens strävan och den envishet som krävs för att lyckas genomföra sina idéer och projekt. 


cold pixabay

Lagändring från 2019 – karensavdrag i stället för karensdag

1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag i lagen (1991:1047) om sjuklön. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. I lagen om sjuklön föreslås avdraget uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Vad gäller för mig som anställd?

Nuvarande karensdag innebär att du som har oregelbundna arbetstider förlorar mer pengar om du är sjuk en dag när du skulle ha jobbat ett långt pass. Det nya karensavdraget är mer rättvist, eftersom avdraget alltid blir 20 procent av sjuklönen.

Nuvarande karensdag innebär också att du kan undvika ett högt avdrag genom att sjukanmäla dig sent om du blir sjuk under arbetstid. Med karensavdraget spelar det ingen roll om du sjukanmäler dig sent på dagen, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

I en del kollektivavtal finns det sedan tidigare överenskommelser om karensavdrag.


Påminnelse om att anmäla bisyssla

bisyssla arbetsgivarverket
Arbetsgivarverkets skrift om bisysslor beskriver bland annat de allmänna bestämmelserna i författning eller avtal som begränsar statliga arbetstagares rätt att ha vissa bisysslor.

Reglerna om bisyssla är till för att begränsa statliga arbetstagares rätt att ha vissa bisysslor. Arbetstagaren är skyldig att, på begäran av arbetsgivaren, upplysa om bisysslor. 

Begränsningar finns för tre olika typer av bisysslor:

 • förtroendeskadlig
 • arbetshindrande och
 • konkurrensbisysslor.

Särskild bisyssleregel

Statsanställdas bisysslor regleras i Lagen om offentlig anställning inom (LOA) och i kollektivavtal. I högskolelagen finns en särskild bisyssleregel för högskole- och universitetslärare. (3 kap. 7 § högskolelagen)

Högskole- och universitetslärare har rätt att vid sidan av sin anställning som lärare ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens område, förutsatt att läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan. 

Anmäl alltid din bisyssla

Samtliga lärare vid institutionen, oavsett anställningens omfattning, ska lämna in en anmälan om bisysslor. Även du som är lärare och inte har någon bisyssla ska anmäla detta. 

 • Du anmäler alltid bisyssla och beskriver den på sådant sätt att det är möjligt för din chef att ta ställning till om bisysslan kan anses tillåten eller inte.
 • Du ska uppdatera en sedan tidigare anmäld och godkänd bisyssla om dess omfattning eller art förändras.
 • Du gör din anmälan om bisyssla i SSC Primula webb. 

Vad händer om jag inte redovisar bisyssla?

Vägrar en arbetstagare att redovisa bisyssla, eller lämnar in felaktiga uppgifter ska det ses som ett brott mot personens anställningsskyldighet. Följden kan bli disciplinåtgärder och/eller uppsägning.

Har du frågor om bisyssla?

Vänd dig till din närmaste chef. Behöver du som är chef hjälp med att reda ut frågor om bisyssla för dig själv eller för en medarbetare vänder du dig till din prefekt och/eller till personalsamordnare på kansliet. 


Lär dig om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) vid Lunds universitet

time sam pixabay

Lunds universitet har som mål att skapa en arbetsmiljö för anställda och studenter som upplevs som utvecklande och stimulerande. Hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet ska integreras i allt vi gör.

Chefer och skyddsombud är viktiga aktörer i det systematiska arbetsmiljöarbetet och grundläggande kunskap om lagar och regler är nödvändigt. 

Obligatorisk onlinekurs i SAM

Kursen är en webbaserad utbildning och ger dig grundläggande kunskap om hur arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd, vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär, hur Lunds universitet har organiserat arbetsmiljöarbetet, vilka olika roller och ansvar vi har, och hur vi samverkar i arbetsmiljöfrågor.

Alla anställda bör gå kursen, men den är obligatorisk för dig som har tilldelade arbetsmiljöuppgifter och är anställd som:

 • Ny chef
 • Erfaren chef
 • Stödfunktion inom området systematiskt arbetsmiljöarbete såsom arbetsmiljösamordnare och personalsamordnare
 • Samordningsansvarig för gemensamma arbetsställen
 • Ansvarig inom utbildningsorganisationen
 • Skyddsombud och dess ersättare

För att komma till kursen loggar du in i Kompetensportalen med ditt Lucat-ID (kompetensportalen.lu.se). Sök i kurskatalogen efter Systematiskt arbetsmiljöarbete vid LU.

Har du frågor om kursen?

 Kontakta Anna Sjösten, personalkonsult vid avdelningen arbetsrätt och anställning, sektionen personal


Hantera 2018 års fakturor i tid

invoice pixabay

Tisdag den 8 januari 2019 är sista dagen att hantera leverantörsfakturor i Lupin för att de ska komma med i 2018 års redovisning. 

Kansliet ber dig därför att hantera alla fakturor före julledigheten – gärna i god tid innan  den 21 december – och därefter löpande fram till deadline. Detsamma gäller för externa kundfakturor som avser 2018.

Lämna in underlagen till kansliet så snart du har möjlighet för att intäkten ska kunna bli bokförd på rätt sida årsskiftet hos oss såväl som hos mottagaren.

Kontrakt och gåvobrev för nya anslag

Kom ihåg att kontrakt och/eller gåvobrev som gäller för nya anslag skannar du in och skickar omgående till din ekonom på kansliet. Detta för att medlen ska kunna bokföras ut till respektive forskargrupp i tid.


Kansliet öppet i mellandagarna

open pixabay

Institutionskansliet håller öppet och är bemannat under samtliga mellandagar. Jul- och nyårsledighet gör dock att bemanningen är begränsad fram till den 7 januari 2019.

Kontakta därför din handläggare omgående före fredag 21 december om du har brådskande ärenden.

Kontakt: katarina.westrin_sjoberg@med.lu.se


Åke Lernmark i topp tio bland världsexperter på typ 1-diabetes

aake lernmark

Två svenska forskare, Åke Lernmark seniorprofessor vid Lunds universitet och Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet rankas bland de allra främsta experterna i världen på typ 1-diabetes. Bakom utnämningen står Expertscape som baserar sin ranking på artiklar i den internationella medicinska databasen PubMed.


Nominera ledamöter till beredningsgrupp i Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2019. De som nomineras ska vara etablerade forskare inom sitt forskningsfält – professorer eller docenter – gärna med erfarenhet av tidigare granskningsarbete. Du kan nominera forskare både inom och utanför Sverige. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Skicka in ditt förslag senast 7 januari. 


Förbered i god tid inför halvtidskontrollen

Timglas/Hourglass

Kom ihåg att i god tid förbereda på institutionen inför din halvtidskontroll. 

Mejla information till institutionens kommunikatör Tove Gilvad som innehåller doktorandens namn, projektets titel, uppgifter om datum och tid, lokal inklusive adress, namn på handledare, granskare och opponenter.

Utöver information om när halvtidskontrollen äger rum skickar du ett abstract (engelska) till institutionen. Det ska innehålla maximalt 350 ord och du delar förslagsvis in det i följande rubriker:

 • Titel
 • Bakgrund
 • Frågeställning/metod
 • Preliminära resultat
 • Betydelse
 • Publicerade delarbeten listar du lämpligen efter abstract

Du behöver inte anmäla halvtidskontrollen till fakultetskansliet.


Karriärutbildning för doktorander

karriarval pixabay

Lunds universitet erbjuder alla doktorander en kurs i att utforma sin individuella karriärplan och konkreta verktyg för att sätta den i verket. Kursen är anpassad för deltagare som arbetar heltid och är helt nätbaserad.

Kursen ges på engelska och är kostnadsfri för dig som är doktorand och för din institution. Du kan inte tillgodoräkna kursen inom din forskarutbildning, men det är en möjlighet för dig som är doktorand att planera din framtida karriär. Karriärplanen kan dessutom utgöra underlag till ditt årliga medarbetarsamtal.

Sista dag att anmäla ditt intresse för denna kursomgång är 31 januari 2019.


forskningens dag arshjul

Vill du arrangera Forskningens dag 2019?

Vill du sätta fokus på din forskning? Att få arrangera Forskningens dag innebär att forskargruppers forskning hamnar i fokus på flera sätt under 2019.

Forskningens dag 2019 äger rum på kvällen tisdagen den 5 november i Malmö och på eftermiddagen onsdagen den 6 november i Lund.

Förslag senast 14 januari

Om du är intresserad av att arrangera Forskningens dag ska du skicka in en intresseanmälan innehållande förslag på program med föreläsare och innehåll, senast den 14 januari 2019 till ella.stensson@med.lu.se.

Rekommendationen är att vara minst 2–3 personer som är vetenskapsarrangörer och ansvarar för det vetenskapliga innehållet, och även ingår i den planeringskommitté som tillsammans planerar evenemanget under året.

På fakultetsstyrelsens möte den 30 januari 2019 presenterar du och gruppen förslaget, och efter det tar fakultetsstyrelsen beslut.

Har du frågor om att arrangera Forskningens dag

Kontakta Ella Stensson på e-post ella.stensson@med.lu.se eller telefon 046‑222 30 18


nationell konferens kliniska studier

Nationell konferens om kliniska studier i Malmö 6–7 februari 2019

Ta chansen och inspireras av talare och konferensdeltagare, diskutera och nätverka med representanter för patientorganisationer, akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter och industri.

Konferensen arrangeras av Kliniska studier Sverige – Forum Söder. Och 6–7 februari 2019 hålls den nationella konferensen om värdet av kliniska studier på Clarion Hotel, Malmö Live.

Temat för årets konferens är ”Värdet av kliniska studier” och syftar bland annat till att diskutera vårdens utmaningar med att integrera forskning i den kliniska verksamheten. 

Några av konferensens talare är:

Peter Asplund, sektionschef för Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, biträdande verksamhetschef, blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Aleksander Giwercman, ReproUnion, överläkare och professor i andrologi vid Lunds universitet, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus.

Susanna Axelsson, generaldirektör, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), leg tandläkare och docent.


lyssna bok tortalk pixabay

Vill du lyssna på texter och läsa med öronen? Testa TorTalk!

TorTalk är ett program som läser upp digital text. TorTalk fungerar på både PC och Mac, och även på surfplattor som använder Windows.

Med TorTalk kan du:

 • Lyssna på digital text i olika format (word, pdf, html, text ...)
 • Lyssna på alla e-böcker och artiklar i fulltext
 • Själv bestämma uppläsningshastigheten
 • Välja bland 20 språk och 60 röster 

Alla vid Lunds universitet kan få fri tillgång till programmet

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan installera TorTalks på sina privata datorer. Programmet är också installerat på många studentdatorer och på bibliotekens datorer. 

Som anställd kan du också få programmet installerat på din dator på jobbet, kontakta din IT‑ansvarig för hjälp.

Observera: För installation på LU:s datorer (till exempel studentdatorer, datorer i biblioteken och anställdas jobbdatorer), hämta program och installationsnyckel i LDC:s programportal.

Har du frågor om TorTalk, kontakta Åsa Forsberg på e-post asa.forsberg@ub.lu.se eller telefon 046‑222 98 31


E-plikt – pliktleverans av elektroniskt material till KB

e plikt pixabay

Sedan 1 januari 2015 är Lunds universitet e-pliktskyldigt. Det innebär att vi ska e-plikta, det vill säga lämna in elektroniskt material till Kungliga biblioteket. På universitet gör du det med hjälp av vårt system E-plikta. 

E-plikt är skyldighet att lämna exemplar av elektroniskt material som har gjorts tillgänglig för allmänheten. Syftet med e-plikten är att samla in och bevara det digitala kulturarvet till stöd för framtida forskning. 

E-plikten innebär att du ska e-plikta, leverera elektroniskt pliktexemplar av, digitala publikationer som du publicerar på våra webbplatser och som är riktade till allmänheten som målgrupp. 

E-plikten omfattar inte digitala publikationer som är riktade till anställda, nuvarande studenter, alumner, forskare vid andra lärosäten eller samarbetspartners. 

Materialet ska bestå av enstaka filer av avslutad och permanent karaktär. Avslutad och permanent karaktär innebär att du inte längre ändrar informationen. E-plikten kan omfatta både texter, bilder, filmer och ljud. 

Det finns sju typer av e-pliktiga publikationer på Lunds universitet 

Det finns sju typer av e-pliktiga publikationer vi ska e-plikta:

 1. Studentrekrytering som till exempel utbildningskataloger, rekryteringsfilmer och anvisningar för att söka utbildning. 
 2. Rekrytering av personal som till exempel rekryteringsfilmer och anvisningar för att söka anställning. 
 3. Rapporter och utredningar av allmänt intresse som till exempel universitetets årsredovisning. 
 4. Minnes- eller jubileumspublikationer. 
 5. Generell information om universitetet till allmänheten som till exempel broschyrer, utställningskataloger, informations- eller marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev och tidskrifter. 
 6. Forskningsinformation till allmänheten som till exempel nyhetsbrev, tidskrifter, informations- eller marknadsföringsfilmer och filmade föreläsningar. 
 7. Forskningspublikationer

Ny lärplattform vid universitetet

luvit lund universitet

Enligt beslut från utbildningsnämnden (STYR 2018/1343) ska lärplattformen Canvas införas på Lunds universitet. Canvas ska ersätta de i dag universitetsgemensamma lärplattformarna Live@Lund och LUVIT (Lund University Virtual Interactive Tool).

Canvas kommer att implementeras på universitetet under perioden från 1 januari 2019 till 31 december 2020.

LUVIT/Live@Lund finns därför kvar under innevarande läsår såväl som under hela nästa läsår, det vill säga för höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Efter det kommer det bara vara möjligt att slutföra kurser i plattformen som har påbörjats under det sistnämnda läsåret.

Frågor om universitetets lärplattform?

Har du frågor om avvecklingen av plattformen är du välkommen att ställa dessa till systemförvaltningen (kenneth.johansson@hist.lu.se).

Har du frågor om Canvas ställer du dessa på e-post till canvas@education.lu.se.


The Minerva Leadership Award

The Future Faculty award for academic leadership

Do you know an inspiring leader and/or good role model within the Faculty of Medicine?

minerva award

Future Faculty aims to reclaim the pride in academic integrity and wants to honor the role models and leaders in the organization who strive to live by these values.

Future Faculty have therefore instated “the Minerva Leadership Award”.

Nominate an inspiring leader

Future Faculty need you to nominate inspiring leaders and/or good role models within the Faculty of Medicine at Lund University, for the annual award for academic leadership.

Future Faculty welcome nominees on any level: post-docs, PIs, teachers, administrative colleagues etc. We want you to nominate someone who you think is a good role model, who leads by example and raise the bar for academic integrity.

The nomination process for the 2018–2019 Minerva Award is open now, until January 16th 2019.

The winner will be announced in April–May 2019 and will receive a prize of 10 000 SEK.


Svensk-dansk framgång för reproduktionsmedicinsk forskning

babyfot reproduktion pixabay

Universitet och sjukhus i Öresundsregionen gör gemensam sak för att lösa utmaningar kring fertilitet. Det dansk-svenska hälsoprojektet ReproUnion fortsätter tack vare bidrag från Interreg, Region Skåne, Region Hovedstaden och Ferring Pharmaceuticals.

Ny forskningsmiljö vid fakulteten

Fem infektionsforskare vid Lunds universitet har tillsammans fått bidrag från Vetenskapsrådet till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika. Med kompletterande expertis på området ska de försöka hitta nya strategier för att undvika och behandla infektioner med antibiotikaresistenta bakterier.


Resursfördelning för Medicinska fakulteten 2019

20 november fattade fakultetsstyrelsen beslut om resursfördelningen för Medicinska fakulteten 2019. Forskningsanslaget till Lunds universitet ökar till totalt drygt 15 mkr och 2,1 mkr av dessa går till Medicinska fakulteten. Dessutom ökar tilldelningen från donationsmedel.


Grattis till …

martin stafstrom foto mikael risedal
Martin Stafström. Foto: Mikael Risedal

Martin Stafström som har fått ny tjänst som universitetslektor i folkhälsovetenskap från 181201.

Sara Regnér som får ny tjänst som universitetslektor i kirurgi från 190101.

Svenska Läkaresällskapets Asklepiospris för bästa artikel

Grattis även till Edith Svensson, läkarstudent och doktorand vid institutionen, som får Asklepiospriset från Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening. Priset delas ut för för bästa projektarbetet och för bästa vetenskapliga artikel.

Edith Svensson får Asklepiospriset för artikeln ”Tumor Necrosis Factor Receptor 1 and 2 Are Associated With Risk of Intracerebral Hemorrhage”.


Aktuella disputationer

Disputation: Nina Schultz i ämnet biomedicin med inriktning neurobiologi
Startar: 14 december 2018, klockan 9
Avhandlingens titel: The Impact of Amyloid Peptides on Pericytes in Alzheimer's Disease

Disputation: Yan Chen i ämnet biomedicin med inriktning genetisk epidemiologi
Startar: 17 december 2018, klockan 9
Avhandlingens titel: Genetic and Environmental Factors in Cardiometabolic Risk

Halvtidskontroller

Onsdag 12 december klockan 9, Karin Jakobsson, "Predictors and early biomarkers for Giant cell arteritis"

Fredag 14 december klockan 13, Hanna Wickström, "Video consultation for patients with hard-to-heal ulcers"/Videokonsultation för patienter med svårläkta sår


Följ institutionens omvärldsbevakning

opposites pixabay

Debatt och nyheter från massmedia och information från departement och myndigheter direkt i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp