Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 7/2017

2017-10-12

Bästa kolleger,

 

Med detta nyhetsbrev skickar jag en hälsning lite tidigare än planerat. Anledningen är att jag vill göra er uppmärksamma på några viktiga beslut och kommande förändringar.

Dels gäller det datahantering och informationssäkerhet. Forskare, lärare och TA-medarbetare – alla hanterar vi en mängd data av mer eller mindre känslig natur. Det gäller till exempel forskningsdata som behöver skyddas mot hackerattacker och olika typer av intrång. Samtidigt hanterar vi personuppgifter där det är viktigt att följa regelverk och undvika att begå misstag som kan leda till att uppgifterna blir publika med risk att hamna i fel händer.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Dels gäller det beslutet i högskoleförordningen om biträdande lektorat (BUL), det vill säga utformningen av den akademiska befattningen kommer skilja sig något från hur vi hanterat den inom LU fram tills nu.

Jag vill också passa på att påminna om ett par löpande rutiner, för prefektunderskrift samt arbetsplatsintyg.

Vänliga hälsningar

Kristina Åkesson
prefekt IKVM

 


Skärpta krav för hantering av personuppgifter

Paragraftecken

Den svenska personuppgiftslagen (PUL) ersätts den 25 maj 2018 av en ny EU-gemensam dataskyddsförordning.

Den nya förordningen överensstämmer till stor del med PUL men innebär i vissa avseenden en skärpning. Förändringen kommer bl.a. leda till ökade krav på dokumentation och tydliga rutiner för att inhämta och spara samtycken till registrering.

Etikprövningslagen uppfattas fortsatt som en fungerande skyddsåtgärd vid behandling av känsliga uppgifter.

Vid Lunds universitet finns ett särskilt projekt, ”Hantering av personuppgifter inom Lunds universitet”, för att underlätta övergången till de nya reglerna. Projektet utgör hjälp och stöd, ansvaret för personuppgiftshanteringen ligger fortsatt i linjeorganisationen.

Verksamheterna vid LU kommer att få ytterligare information inför övergången.

Kontakt PUL-projektet: Jonas Wisbrant, kommunikatör, 046-222 34 83, jonas.wisbrant@cs.lth.se

 

… och inbjudan till möte om hur vår forskning påverkas

Med anledning av ovanstående inbjuder Medicinska Fakulteten, tillsammans med SFO EpiHealth, alla forskare vid Lunds Universitet samt inom Region Skånes sjukvård till ett informationsmöte kring den nya EU-gemensamma dataskyddsförordningen.  Fokus är på dess betydelse för forskningen.

En av landets experter inom området, docent Magnus Stenbeck, Karolinska Institutet, ger en översiktlig föreläsning samt deltar i diskussionen.
Mötet äger rum tisdagen den 5 december 2017 på Palaestra i Lund.


Dataluckor och informationssäkerhet – nya riktlinjer vid LU

Tangenter dator. Foto: Mostphotos

Lunds universitet hanterar en stor mängd data, bland annat statistik, forskningsdata och uppgifter om medarbetare. Både intern revision och praktiska händelser, bland annat sk. phishing där medarbetare via e-posten luras att lämna ut uppgifter, har visat att säkerheten för och medvetenheten om informationshanteringen behöver förbättras. Därtill kommer nya lagar och ökade krav från omvärlden (se notis ovan om PUL/EU-förordning).

Lunds universitet har nyligen beslutat om nya riktlinjer för informationssäkerhet som ska öka medvetenheten samt bidra till en säkrare hantering.

 

Obligatorisk utbildning om informationssäkerhet

LUISA är en obligatorisk webbutbildning som ska ge grundkunskap i informationssäkerhet som varje medarbetare behöver för att kunna förebygga kunskaps- eller informationsförlust i alla delar av sitt arbete, för sin egen såväl som för universitetets del.

Utbildningen ska genomgås av alla LU-medarbetare i enlighet med rektorsbeslut. Kursen är även tillgänglig på engelska.

För att komma till kursen, ska du logga in i Kompetensportalen med ditt Lucat-ID. (kompetensportalen.lu.se) Sök i kurskatalogen efter LUISA - Informationssäkerhetsutbildning för användare.

Kontakt: per.gustafson@bygg.lu.se  (säkerhetschef LU)


Meriteringsanställning införs vid LU

Regeringen fattade sommaren 2017 beslut om ändringar i högskoleförordningen. Förändringarna innebär att regeringen ersatt den tidsbegränsade meriteringsanställningen i högskoleförordningen med en ny meriteringsanställning, biträdande universitetslektor (BUL). Den anställningen ger rätt till att ansöka om befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Den nya meriteringsanställningen påminner till stora delar om hur LU jobbar med biträdande universitetslektorer sedan tidigare men det finns två viktiga skillnader:

  • Den nya meriteringsanställningen är avsedd för forskare som avlagt doktorsexamen/motsvarande högst fem år före ansökningstidens utgång mot tidigare sju år från doktorsexamen/motsvarande.
  • Den nya anställningstiden kan vara fyra-sex år och inte som tidigare högst fyra år.

Universitetet och fakulteten arbetar med lokala riktlinjer och anpassning - ytterligare information kommer längre fram. Ambitionen är att de nya reglerna ska börja gälla från den 1 januari 2018.


Viktig info om prefektsignaturer

För dokument och handlingar som kräver underskrift av prefekt ska du kontakta prefektsekreterare Kerstin Troein, dvs. skicka inte handlingar direkt till prefekten.

Kerstin Troein, 040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se 
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 28, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.


Vid behov av arbetsplatsintyg

Vid behov av arbetsplatsintyg att bifoga till ansökningar mm: För att underlätta ska följande information skickas till institutionens sekreterare Kerstin Troein:

  • Namn
  • Personnr (ev.)
  • Tjänst/befattning
  • Forskargrupp
  • Forskargruppschef

Vi frågor kontakta Kerstin Troein 040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se


Byte av uppehållstillstånd för doktorander

När en doktorand byter anställning till gästforskare eller när en medföljande blir anställd behöver personen i fråga byta uppehållstillstånd. Enligt en ny handläggningsordning från Migrationsverket måste personen resa tillbaka till sitt hemland och invänta Migrationsverkets beslut där. Detta kan dock undvikas om personen ansöker om det nya uppehållstillståndet i god tid före det gamla löper ut.

Kontakt på institutionen: sara.tvermoes@med.lu.se eller claes.moreau@med.lu.se 


Uppskattat möte kring våra infrastrukturer

Den 3 oktober 2017 samlades forskare från fakultetens verksamheter i Malmö och företrädare för ett 20-tal av LU:s forskningsinfrastrukturer inom life science. Syftet var att presentera och underlätta samverkan och gemensamt utnyttjande av forskningsinfrastrukturer. Sammanlagt 55 personer närvarade vid infrastrukturmässan på CRC.

Mer information: anna.mansfeld@med.lu.se


Porträttfoto av Sara Lindgren

Hon skuggade prefekten under en dag

Sara Lindgren är jurist på LU:s juridiska avdelning. Hon är specialist inom affärsjuridik och är bland annat rådgivare åt IKVM och IKVL, främst i samband med olika avtalsfrågor. Den 27 september 2017 följde hon med IKVM:s prefekt Kristina Åkesson under en arbetsdag.

Varför önskade du att tillbringa en arbetsdag gemensamt med vår prefekt?
- Jag ser det som en del av min kompetensutveckling. Eftersom jag har många ärenden med anknytning till institutionen så vill jag gärna veta mer om verksamheten. Genom att följa Kristina under en dag har jag fått inblick i en del av de frågor som prefekten hanterar i sin chefs- och ledarroll.

- Inblicken är också till hjälp i universitetets ambition att förenkla avtalshanteringen. Avtal med låg risk, som till exempel kan handla om akademisk samverkan eller gäller ett lågt belopp, behöver inte alltid vår medverkan. De kan ofta hanteras snabbare och enklare utan oss, bland annat med stöd och hjälp från vår hemsida. Vår ambition är att ha möjlighet att lägga ner mest tid där vi gör störst nytta, till exempel vid uppdragsforskning med företag. Men har man frågor är man givetvis alltid välkommen att kontakta oss, oavsett situation.

Vad hände under dagen?
- Det var en händelserik dag med styrelsemöte på institutionen och även en hearing inför dekanvalet där Kristina Åkesson tillsammans med Erik Renström är nominerade. Däremellan berättade Kristina om hur hon jobbar. En prefekt har många arbetsuppgifter och det har varit intressant att följa med och ställa frågor kring hur hon får det att fungera.

Har du tillämpat metoden tidigare – dvs. att följa en person under en heldag på jobbet?
- Nej, men jag tycker att det är något som inte bara jag utan fler borde göra någon gång då och då. Det är ett bra sätt att få inblick i varandras verksamheter och gör att vi bättre kan knyta samman universitetets stora organisation.

Intervju och foto: Björn Martinsson


Ny Pufendorf-utlysning

Forskare vid LU har nu möjligheten att söka ASG (Advanced Study Group) vid Pufendorfinstitutet. I en ASG ges forskare tillfälle att arbeta tillsammans med ett forskningsproblem eller idé som befinner sig i ett tidigt skede i en tvärvetenskaplig miljö. Sista ansökningsdatum 15 januari 2018.

På Pufendorfinstitutets hemsida finns också information om utlysningen av tema-ansökningar som öppnade i september med sista ansökningsdatum 8 januari 2018.


Etikrådet inbjuder till seminarier

Etikrådet vid Lunds universitet inbjuder till seminarier:

  • ”Läraren – inspirerande mentor och kamrat eller myndighetsutövare?” (den 12 oktober)
  • ”Värdekonflikter och saklighet i det internationella seminarierummet” (den 8 november)

 


Disputationer

20 okt, Mia Tyrstrup (klinisk medicin med inriktning allmänmedicin) “Quality in antibiotic prescribing in primary care - Current practice, relation to guidelines and bacterial resistance.” Huvudhandledare: docent Katarina Hedin

27 okt, Marcus Ohlsson (klinisk medicin med inriktning internmedicin) ”Cardiac arrest: Risks and outcomes” Huvudhandledare: professor Olle Melander

27 okt, Geeti Puri Arora (klinisk medicin med inriktning diabetologi) ”Gestational Diabetes Mellitus in North India. Prevalence, Diagnostic criteria, Pathophysiological Aspects, Genetic and Non‐Genetic Origins in the State of Punjab“ Huvudhandledare: professor Leif Groop

16 nov, Olga Calcagnile (klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård) ”Clinical Validation of S100B and the Scandinavian Guidelines for Management of Head Injury in Adults.” Huvudhandledare: docent Johan Undén

17 nov, Berglind Jónsdóttir (klinisk medicin med inriktning barndiabetes) ”Childhood thyroid and islet autoimmunity – immunogenetics, risk factors and prediction.” Huvudhandledare: docent Helena Elding Larsson


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp