Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 7/2016

2016-12-06

Bästa kolleger,

 

Vi går mot årets slut, och förutom att vi närmar oss jul och nyår är det också en tidsperiod då viktiga beslut för vår verksamhet fattas på olika nivåer.

Nyligen presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Regeringen vill bland annat höja basanslag, värna den fria forskningen och satsa på bättre villkor för unga forskare. Allt detta är bra.

Regeringen lyfter också fram jämställdhet och hänvisar bland annat till en rapport från Statskontoret som pekar ut mängden och fördelningen av anslagsmedel/externa forskningsmedel som betydelsefull. Det är en fråga som sysselsatt mina tankar och som också diskuterades  vid det senaste forskargruppledarmötet – läs mer nedan!

De strategiska forskningsområdena (SFO) kan med några få justeringar räkna med fortsatt stöd i ytterligare fem om propositionen passerar riksdagen. Därefter föreslås en ny utvärdering. Även om flera nog hade önskat en mer långsiktig lösning är det glädjande och jag vill särskilt lyckönska våra båda SFO:er vid institutionen, EXODIAB och EpiHealth.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

På det mer lokala planet har fakultetsstyrelsen fattat ett viktigt beslut, om resursfördelningen för 2017, mer om den kan du läsa i Ledningsnytt

Under forskargruppledarmötet berörde vi bland annat också det kollegiala ledarskapet. Läs gärna tänkvärda ord i rektor Torbjörn von Schantz blogg

Ledningsgruppen för institutionen har förändrats i och med att Anders Dybjer blev tf förvaltningschef vid SUS.  Ny i ledningsgruppen är Katarina Johnsson, divisionschef för division 1 (infektion, anestesi och intensivvård, ortopedi, akutsjukvård och internmedicin) vid SUS. Katarina har tidigare varit verksamhetschef inom barnmedicin under ett antal år. Vi hälsar Katarina välkommen och jag ser fram emot samarbetet.

Samtidigt vill jag varmt tacka Anders Dybjer för de värdefulla insikter kring sjukvårdens arbete och förändring som han bidragit med samt engagemanget för att gemensamt stärka klinisk forskning och utbildning.

Varma adventshälsningar

Kristina Åkesson
prefekt


Kommande styrelsemöten

IKVM:s institutionsstyrelsemöten under första halvåret 2017 äger rum: Onsdag 15 februari respektive onsdag 24 maj.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Forskargruppledarmöte 28 november 2016, Rebecka Forslund.

Nytt och viktigt kring anställningar - Rebecka Forslund.

 

Forskargruppledarmöte 28 november 2016, Peter Lanbeck.

Framtidens sjukvård, nybyggnationer i Malmö och
klinisk forskning - Peter Lanbeck från SUS berättade.

Forskargruppledarmöte: jämställdhet och Macchiarini-fallet på programmet

Den 28 november var det dags för höstens andra forskargruppledarmöte, med utrymme för fördjupning i olika frågor. En punkt gällde fördelningen av höstens forskningsanslag från bland andra Vetenskapsrådet (VR). Årets bidragsbeslut innebär att VR fördelar närmare en miljard kronor inom medicin & hälsa med start i år och därefter med uppföljande delutbetalningar i upp till fyra år. Anslående i den statistik som prefekt Kristina Åkesson presenterade var KI:s fortsatt kraftiga dominans som innebär att mer än hälften av ovan nämnda VR-medel har tilldelats KI-forskare.

Värt att notera är också jämställdhetsperspektivet där utvecklingen i år gick bakåt istället för framåt. Gapet mellan antalet kvinnor respektive män som erhållit anslag ökade inom medicin & hälsa-kategorin. Den enskilda bidragskategorin för forskaranställning i klinisk miljö (halvtid) var talande för att det råder stora skillnader i fördelningen mellan könen - endast ett av de sex bidragen tilldelades en kvinna.

Eftermiddagens välfyllda program innehöll bl.a. även följande:

  • Fakultetens budget – prognoserna pekar på plus 2017 medan det därefter förutspås ekonomiskt tuffare tider. Fakulteten räknar dock med dynamiska år för verksamheten som kräver fortsatt offensiv satsning.
  • ST-barometern – stora förbättringar de senaste åren på SUS, till exempel är det nu 80-85 procent av ST-läkarna som tycker att de har ett bra utbildningsprogram eller kan tänka sig rekommendera sjukhuset till en kollega.
  • Universitetssjukvård – information om resultatet av utvärderingen med avseende på SUS och övrig skånsk hälso- och sjukvård.
  • LUCRIS – bakgrund, tidsplan och kommande arbete med det nya systemet för att visa forskningsinformation på webben. Besök portalen och uppdatera din profil – det har redan flera hundra vid fakulteten gjort (se nedan).
  • Dokumentation – handlingsplan för arkivering av forskningshandlingar m.m. på IKVM är på gång.
  • Nyanställningar och rekryteringar – glöm inte att kontakta HR på kansliet i god tid. Det kan ta 1-2 månader innan en tjänst eventuellt kan annonseras ut pga. avstämning med facket, genomgång av ekonomi m.m. Kontakta Claes och Rebecka på kansliet och fyll i den obligatoriska anställningsblanketten om du vill rekrytera.
  • Forskarutbildningen – studieplan läggs numera upp helt elektroniskt. Aktuell handledarinformation finns på Intramed
  • Läkarutbildningen T10 – Bodil Ohlsson informerade om vikten av att som handledare för examensjobb noga planera tidsåtgången för att säkerställa kvalitet och möjlighet för studenterna att bli klara i tid. Tänk på att en biträdande handledare kan avlasta och underlätta handledningen. Mer information om T10 
  • KI och fallet Macchiarini – diskussion kring hur risken för att skada forskningen i framtiden genom felaktiga rekryteringar och oetiska forskningsprojekt kan minimeras. Sten Hecksechers utredning var utgångspunkt.

Kontakt: kristina.akesson@med.lu.se och kerstin.troein@med.lu.se
   

Forskargruppledarmöte 28 november 2016, Ulla Westin, Bodil Ohlsson och Carl Turesson.

Tillfälle att träffa kolleger - Ulla Westin, Bodil Ohlsson
och Carl Turesson.


Ny chef för Skånes universitetssjukhus

Porträttfoto av Björn Eriksson.

Björn Eriksson har utsetts till ny förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård där bland annat Skånes universitetssjukhus ingår. Björn Eriksson är läkare och disputerad i kardiologi (hjärtsjukdomar). Idag arbetar han som regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen, och det nya jobbet tillträder han den 15 januari 2017.


VR har presenterat 2017 års utlysningar

Närmast i tur av de återkommande VR-utlysningarna är Internationell postdok och Konferensbidrag som öppnar den 18 januari 2017, därefter följer Proof of concept i livsvetenskaper den 1 februari 2017. Utlysningen för projektbidrag i medicin och hälsa öppnar den 15 februari 2017.

Nytt under 2017 är bland annat möjligheten att ansöka om nya anslag till infrastrukturprojekt av nationellt intresse som redan har VR-bidrag. I de fall den befintliga bidragsperioden närmar sig sitt slut kan projekten delta i denna utlysning.


Personalnytt på kansliet

Emma Hamrefors, ekonomiadministratör, är åter från föräldraledighet. Tack till Maria Öhlin som vikarierat för Emma och som lämnade oss den 30 november!

Rebecka Forslund (f.d. Kihlberg) lämnar sin anställning som personalsamordnare den 13 januari 2017. Rekryteringen av efterträdare pågår. Vi tackar Rebecka för hennes tid på IKVM och önskar henne lycka till!

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


På kansliet – Viktoria Petri

Porträttfoto av Viktoria Petri. Foto: Björn Martinsson

Viktoria Petri är controller och har arbetat på kansliet sedan februari 2015. För närvarande har hon bland annat hand om elva forskargruppers ekonomi (se vilka på IKVM:s hemsida).

Vad har du gjort tidigare?
- Jag kommer närmast från ett arbete som financial controller vid KCI Medical (Acelity) i Köpenhamn. Det är ett medtech-bolag som bl.a. säljer produkter för sårläkning med undertryck. Jag har också ett förflutet i bank- och försäkringsbranschen och har bl.a. varit redovisningsansvarig på Cerdo som tillhandahåller olika banktjänster.

Finns det något särskilt som du tagit med dig till universitetsvärlden, från tidigare erfarenheter?
- Även om det handlar om ekonomi, budget och uppföljningar så är det på många vis vitt skilda världar. Det är stora skillnader i organisationens uppbyggnad, och det är också delvis olika fokus.

- Här är det till exempel viktigt att säkerställa att donerade forskningsmedel förbrukas inom utsatt tid, medan det i den privata sektorn är mer ensidigt fokus på försäljning och att reducera kostnader.

Vad gör du förutom att jobba med forskargruppernas ekonomi?
- Jag har en hel del analys- och rapportarbete: budget, prognoser och ekonomiska uppföljningar. De behövs i flera olika sammanhang, till exempel behöver vår prefekt och institutionsledning underlag för att kunna fatta beslut och kommunicera ekonomiskt utfall.


Fler fyller på i LUCRIS – gör det du också!

LUCRIS förstasida

I den nya webbportalen LUCRIS kan interna och externa besökare söka information om forskare och doktorander vid Lunds universitet. Flera hundra verksamma vid Medicinska fakulteten har redan fyllt på med porträttfoto och en kort beskrivning av den egna forskningen. Gör detsamma du, om du inte redan är igång! Fakulteten har satt den 15 mars 2017 som slutdatum – då ska alla ha en uppdaterad profil i LUCRIS.

Mer information om hur du gör samt kort instruktionsfilm finns på Intramed

Kontakt på IKVM: Björn Martinsson, kommunikatör, bjorn.martinsson@med.lu.se , 040-39 10 60


Forskningens dag och Världsdiabetesdagen på nätet

Illustration bloddroppe - Forskningens Dag 2016

För dig som inte kunde närvara vid årets upplaga av Forskningens dag 1-2 november 2016 med temat ”Blod för livet” finns möjlighet att i efterhand följa föreläsningarna via videoinspelningar på webben. Detsamma gäller arrangemanget i samband med Världsdiabetesdagen den 14 november 2016 på Rådhuset i Malmö.


Ledningsnytt, E-bulletinen och Närv! blir ett

Medicinska fakulteten samordnar av resursskäl sina interna kommunikationskanaler Ledningsnytt, E-bulletinen och Närv! till ett samlat elektroniskt nyhetsbrev med planerad utgivning varannan vecka. Nyordningen träder i kraft i början av 2017.

Kontakt: elisabeth.dawson@med.lu.se alt bjorn.martinsson@med.lu.se


Välkommen till Medicinhistoriskt seminarium

Årets tema är ”Medicinhistoriska aspekter på externa faktorer som påverkat medicinsk utveckling och läkarroll”. Professor Peter M Nilsson vid Internmedicin på IKVM som även är verksam vid Enheten för medicinens historia hälsar alla intresserade välkomna.

Seminariet äger rum vid Skånes universitetssjukhus i Lund, onsdagen den 7 december 2016 kl 13.00-16.15.


Lunds universitet fyller 350 år

lu 350

2017 firar Lunds universitet 350 år. Redan den 19 december startar jubileet. Firandet kommer sedan att pågå hela 2017 med evenemang, kulturveckor, vetenskapsveckor och en jubileumskurs.

 Kontakt: Cecilia.Schubert@kommunikation.lu.se


Grattis till…

Ingvar Syk, som anställts som adjungerad professor i kirurgi fr.o.m. den 1 december 2016.

Carl Turesson, som anställts som adjungerad professor i reumatologi fr.o.m den 10 november 2016.

till alla vid IKVM som erhållit anslag från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden med flera anslagsgivare under hösten!

Niklas Mattsson, biträdande lektor och Alzheimerforskare, har erhållit pris som "Yngre framgångsrik forskare i Region Skåne". Prissumman om 60 000 kr delades ut i samband med Forskningens dag i Malmö den 1 november.

Nils-Otto Sjöberg, professor emeritus vid fakulteten, har tilldelats fakultetens silvermedalj ”för sina utomordentliga insatser för Medicinska fakulteten”. Medaljen delades ut vid Forskningens dag i Malmö den 1 november.


Aktuella halvtidskontroller

13 dec Olga Calcagnile (anestesiologi och intensivvård) "S100B and mild head injury guidelines - clinical aspects and validation" Huvudhandledare: docent Johan Undén

13 dec Nina Schultz (klinisk minnesforskning) " Pericytes in mechanisms linking type 2 diabetes to dementia" Huvudhandledare: docent Malin Wennström

14 dec Rasmus Waehrens (Allmänmedicin, psykiatrisk epidemiologi och migration) "Irritable Bowel Syndrome – IBS A study of inherited and environmental risk factors" Huvudhandledare: docent Bengt Zöller

15 dec Abrar Ahmad (Allmänmedicin, psykiatrisk epidemiologi och migration) "Identification of biomarkers associated with risk of venous thromboembolism" Huvudhandledare: docent Ashfaque Memon

16 dec Anna-Märta Gustavsson (klinisk minnesforskning) "Kognitiva och neuroradiologiska förändringar i det normala åldrandet och vid tidiga kognitiva sviktsymtom" Huvudhandledare: docent Katarina Nägga


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.