Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 6/2020

2020-10-19

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

En bit in på höstterminen kan vi konstatera att pandemin alltjämt påverkar vår vardag och det ser ut som att detta kommer att gälla under lång tid framöver. Vi bör därför se till att ha beredskap för att rekommendationerna framöver kanske till och med kan komma att skärpas, lokalt och regionalt. 

Arbetsmiljö under pandemin

För många har det fungerat utmärkt att arbeta hemma helt eller delvis, och det är viktigt att vi ser till att alla har en god arbetsmiljö oavsett om vi befinner oss på vår arbetsplats eller arbeta hemifrån. Prata därför med din närmaste chef om din arbetsmiljö. Företagshälsovården och HR kan också hjälpa dig om du har frågor som rör din fysiska såväl som psykiska arbetsmiljö. 

När det gäller arbetsmiljön är även våra skyddsombud mycket viktiga. Jag hoppas att alla anställda vet vem som är skyddsombud, om inte rekommenderar jag dig att ta reda på det. 

Välj nytt skyddsombud

Onsdag 28 oktober är det passande nog dags att välja skyddsombud. Du som är anställd vid Lunds universitet kan på valdagen 28 oktober vara med och påverka din arbetsmiljö genom att välja skyddsombud. Läs mer i detta nyhetsbrev om hur du går tillväga.

Myndighetskapital

De flesta är numera väl bekanta med vad myndighetskapital är och innebär, och den gräns som gällde för 2018 och 2019 gäller även för i år 2020. Vid överstigande myndighetskapital görs ett avlyft på tio procent. Alla institutionens forskargruppschefer bör därför ha tät dialog med sin ekonom kring dessa frågor. 

När vi väl har god ordning på vår arbetsmiljö och ekonomi kan vi fortsätta med vårt framgångsrika arbete inom forskning, undervisning och den tredje uppgiften. 

Tack för din input!

I förra nyhetsbrevet efterlyste jag information om forskning och undervisning inom farmakologi. Tack för alla svar jag fick in. Vi kommer att titta på möjligheterna till nya samarbeten inom farmakologi, inte minst inom konkreta forskningsprojekt. 

Grattis till våra forskare

Jag vill gratulera Boel Bengtsson som från i maj är professor i oftalmologi vid vår institution.

Jag vill även gratulera Anders Gottsäter som från 1 oktober är professor i medicin hos oss – i en förenad befattning som överläkare och specialistläkare vid Sus Malmö.

Grattis till Oskar Hansson som belönas av Svenska Läkaresällskapet för sin alzheimerforskning.

Grattis också till Niklas Mattsson-Carlgren som även han belönas av Svenska Läkaresällskapet för framstående forskning kring Alzheimers sjukdom.

Stort grattis till Alexandru Schiopu som var en av de forskarna som prisades av LU innovation för framtidens innovationer.

Jag även gratulera Alexandru Schiopu som i dag har tilldelats Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare år 2020 för sin forskning om hjärtinfarkt. 

Och slutligen vill jag gratulera Linda Johnson som är en av tre forskare från fakulteten som får projektanslag från Svenska sällskapet för medicinsk forskning.

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Val av skyddsombud 28 oktober

megafon pixabay

Kansliet påminner dig som är  anställd vid Lunds universitet att välja skyddsombud. Valet sker endast på valdagen den 28 oktober 2020.

På valdagen 28 oktober 2020 kan du välja skyddsombud genom att mejla ditt val till kansliets administrativa chef Katarina Westrin Sjöberg katarina.westrin_sjoberg@med.lu.se

Vill du ha ytterligare information om valet av skyddsombud, vänligen ta del av de valanslag som finns på anslagstavlan vid just ditt skyddsområde.

Observera: Val av skyddsombud gäller endast dig som anställd vid Lunds universitet.


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Personalplaner

I november är det återigen dags att uppdatera dina personalplaner. Det gäller dig som har en läraranställning som:

 • professor (även gästprofessor, seniorprofessor och adjungerad professor)
 • universitetslektor (även biträdande och adjungerad)
 • forskarassistent
 • postdoktor
 • universitetsadjunkt och adjungerad universitetsadjunkt 

Vi uppmärksammar dig nu på att arbetet med personalplaner redan är på gång. Tidigare år har deadline för personalplaner varit 30 november och sannolikt är det samma tid för detta i år igen. 

Har du frågor kring din personalplan, vänligen kontakta kansliets personalsamordnare Linnea Gard. 

Uppföljningssamtal

Enligt årshjulet för RALS är det nu hög tid för uppföljningssamtal. Vi rekommenderar starkt att hålla uppföljningssamtal, vilket underlättar för chef såväl som medarbetare. Formen för uppföljningssamtalen kan vara muntlig och behöver ingen skriftlig dokumentation. 

Vid samtalet får både chef och medarbetare möjlighet att upptäcka eventuella brister och kan vara uppmärksamma på vad som behöver göras för att uppfylla de mål som tidigare har formulerats under utvecklingssamtalet. Samtalet är även ett bra verktyg för ansvarig chef inför kommande lönesättning, eftersom det blir lättare att motivera den lön som blir satt. 

HR hjälper dig gärna om du har frågor eller om det är några oklarheter. 

Introduktion för nyanställda

Tisdag 20 oktober klockan 14–15 håller personalsamordnarna en introduktion för alla nyanställda medarbetare på institutionen som i första hand riktar sig till nyanställda de senaste tolv månaderna.

Bland annat får du information om vad det innebär att vara anställd på Lund universitet, och mer specifikt vad det innebär att vara anställd på IKVM. Introduktionen sker digitalt via Zoom och ingen föranmälan krävs.

Om du inte har fått information tidigare och vill delta, vänligen kontakta kansliets personalsamordnare Linnea Gard. 

Höstens välkomstdagar på universitets- och fakultetsnivå är inställda, eftersom det bedöms att dagarna inte kan genomföras på ett säkert sätt på grund av den nuvarande pandemi-situationen. Gör en intresseanmälan för universitetets välkomstdag i Kompetensportalen för att få uppdatering om kommande datum. 

Semester och julledighet

Vi påminner om att det redan nu är dags att planera för semester i samband med jul och nyår. Viktigt att komma ihåg är att alla anställda i enlighet med semesterlagen måste ta ut minst 20 semesterdagar per år. Detta är oberoende av vilken tjänst du har, tjänstgöringsgrad och anställningstid. Du som har tjänat in färre än 20 semesterdagar ska i största mån ta ut alla dina betalda semesterdagar. 

Det är viktigt att du har koll på ditt semestersaldo och att du ansöker om semester i god tid. Detta för att underlätta planering av verksamheten och för att din semesterersättning ska hinna betalas ut i december. 

Sista dag för inlämning av underlag

För att vi på HR ska kunna garantera att ditt ärende hinner bli hanterat innan julledigheten är 30 november sista dag för inlämning av underlag till HR.

Det gäller alla typer av underlag, även intermittenta anställningar. De underlag som inkommer efter den 30 november kommer att hanteras i mån av tid. 

Påminnelse om rutiner för friskvårdsbidrag

För att få ersättning för friskvårdsaktiviteter som är inhandlade och betalda under 2020 måste anställda ha lagt upp ett ärende i Primula senast den 15 januari 2021. Därefter upphör möjligheten att söka ersättning för 2020 års aktiviteter.

Så hanterar du situationer när anställda och studenter insjuknar i covid-19

sick fever pixabay

Sektionen HR och Företagshälsovården har tillsammans tagit fram en guide för chefer/verksamhetsansvarig och/eller kursansvariga om hantering av situationer när anställda eller studenter har insjuknat i konstaterad covid-19.

Information om hur du hanterar situtaion när person/er i arbets- eller studentgrupper har insjuknat i covid-19 hittar du:

Även chefer behöver stöd

Precis som anställda kan chefer behöva stöd av sin närmaste chef när arbetssituationen upplevs ansträngd. På HR-webben finns information och vägledning om vad vi bör tänka på i kristider.

Du som är chef är alltid välkommen att vända dig till din HR-funktion vid kansliet och till Företagshälsovården för att få stöd. Det finns också möjlighet att ta hjälp av universitetets upphandlade stöd. 

En minienkät har även skickats ut till forskargruppschefer med syfte att inventera behov av stöd bland våra chefer. 

Definition av begreppet hemarbete/arbete hemifrån

Sektionen HR har fått signaler om att vi behöver förtydliga begreppet hemarbete (det vill säga att arbeta hemifrån som många anställda gör under pandemin).

Hemarbete innebär arbete på bostadsadressen. Annan plats ska  på förhand godkännas av närmaste chef. Detta utifrån flera aspekter, till exempel arbetsmiljö och försäkring.

Informationen har lagts till på HR-webben på svenska på sidan Arbeta hemifrån (HR-webben) och på engelska på Staff pages.


Vill du eller dina kollegor lära mer om Primula?

SSC

Du som är operativ och taktisk kontaktperson för lönerelaterade tjänster har i höst chansen att gå Statens Servicecenters webbinarier för att lära dig mer om Primula.

Statens servicecenter (SSC arrangerar Primula webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer under hösten 2020.

Första tillfället är redan den 21 oktober för medarbetare och chefer. Sista anmälningsdag 19 oktober.

Höstens webbinarier

21 oktober klockan 9–9.45
Sista anmälningsdag den 19 oktober.

18 november, klockan 99.45
Sista anmälningsdag den 16 november.

15 december, klockan 99.45
Sista anmälningsdag den 11 december.

SSC erbjuder ytterligare tillfällen under 2021, som exemeplvis visning om ”Rapporter”, och återkommer med mer information längre fram.


Save the date: Vi tackar av Erik Renström

erik renstroem

Med anledning av att Erik Renström vid årsskiftet lämnar sitt uppdrag som dekan vid medicinska fakulteten arrangeras en avtackning 8 december klockan 11–15 i Gamla biskopshuset i Lund. 

Avtackningen arrangeras i olika blocktider dit du får anmäla dig, allt för att göra avtackningen så coronasäker som möjligt. 

Vidare information och inbjudan skickas ut från fakultetskansliet senare under hösten.

So save the date – December 8 – and stay tuned!


Vad händer inom RQ20?

RQ20 är kvalitetsutvärdering av forskningen vid Lunds universitet. RQ20-kontoret har i september tagit emot samtliga ämnesrapporter från de externa ämnespanelerna, totalt 32 stycken. De skickas sedan ut till forskningsmiljökoordinatorerna för att faktagranskas. Förhoppningen är att samtliga rapporter är faktagranskade och klara i oktober.

Vid sidan av arbetet med ämnesrapporterna förbereddes i september de transversella panelmötena som planerades starta i vecka 39 och som behandlar övergripande och tvärgående teman. I samråd med rektor har det beslutades att dessa genomförs digitalt. Först ut var panelen för infrastruktur i slutet av september.

Sammansättningen av den slutliga RQ20-rapporten går för övrigt framåt. Tillsammans med RQ20:s referensgrupp har det tagits fram en innehållsförteckning, i vilken det bland annat inkluderas ett förord från rektor och ett avsnitt om fakulteternas arbete med att utforma paneler och forskningsmiljöerna. 

Syftet med RQ20  är att ge en bild av hur väl forskningen vid Lunds universitet står sig i en internationell jämförelse. Utvärderingen ska framför allt blicka framåt genom att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i universitetets olika forskningsmiljöer och skapa ett underlag för den framtida verksamhetens utveckling.

RQ20 bygger på den egna nyttan, självvärderingen ska kunna användas direkt av de utvärderade miljöerna för planering, för verksamhetsbeskrivningar och som underlag för medelsansökningar.


Jubileum för tioåring som är högaktuell under pandemin

akutmottagning och infektionsklinik sus malmoe
Akutmottagning och infektionsklinik, SUS, Malmö. Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

Det byggdes för att på bästa möjliga sätt ta hand om smittade patienter och framtida pandemier. På kuppen blev det en prisvinnare och ett landmärke för hela MalmöNu firar infektions- och akutverksamheterna tio år i ”Runda huset” på Skånes universitetssjukhus.


Tre artiklar om våra forskare och pågående patientstudier

Svaren kan finnas i en tesked blod

Allt som behövs är en tesked blod. För forskarna kan det rymma ledtrådar, kanske till och med svaren på frågorna de ställer. När provet lämnats har Charlotte Brundin, biomedicinsk analytiker på Skånes universitetssjukhus och labbansvarig för PreCiSe-studien, 48 timmar på sig att analysera det.

Matdagböckerna ger svar på forskarnas frågor

Mat kan göra oss sjuka och den kan göra oss friska. - Dagens kostrekommendationer är för allmänna. Idealet hade varit att man utifrån ett blodprov vid födseln fick veta vilken diet som är bäst för just sig, säger Carin Andrén Aronsson, forskande dietist och enhetschef vid Skånes universitetssjukhus.

I gränslandet mellan sjukvård och akademi

Till POInT-mottagningen på Clinical Research Centre i Malmö kommer föräldrar med sina små barn. En av forskningssjuksköterskorna som tar emot dem är Annika Björne Fors som samordnar all provtagning och alla besök i studien.


Doktorspromotion 27–28 maj 2021

doktorshatt

Dekanerna vid Lunds universitet har gemensamt beslutat att doktorspromotionen 2021 äger rum under två dagar. 

Doktorspromotionen inleds torsdag 27 maj och avslutas fredag 28 maj. Samtliga doktorer som skulle ha promoverats i maj 2020 har möjlighet att göra det i maj 2021 tillsammans med årets doktorer. 

Professorsinstallationen skjuts fram till 2021

Med anledning av rådande covid-19-pandemi är professorsinstallationen som var planerad till 16 oktober 2020 framskjuten till nästa år.


Nominera din kandidat till 2021 års administrativa pris!

Anställda och studenter vid Lunds universitet erbjuds att föreslå kandidater till Lunds universitets administrativa pris 2021. Genom priset vill universitetsledningen uppmärksamma utmärkta insatser i administrationen inom hela universitetet. Nomineringen måste skickas in senast den 30 oktober.

Lunds universitets administrativa pris ska utdelas årligen till anställd vid Lunds universitet för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller för service och effektivitet utöver det vanliga. Rektor kommer att utse en eller två pristagare som tilldelas en prissumma på 15 000 kr som ska användas av pristagaren för egen kompetensutveckling. Pristagaren får utöver detta även ett diplom.


Sök anslag ur Fanny Ekdahls stiftelse för pediatrisk forskning

Stiftelsen utdelar anslag för vetenskaplig forskning inom området pediatrik vid Lunds Universitet. Stiftelsen välkomnar ansökningar till all forskning som kan förbättra barns hälso- och sjukvård och särskilt ansökningar från disputerade som är i uppbyggnadsfas av egen forskning. Ansökan ska vara inne senast 26 november 2020.

Ansökan i två exemplar ska innehålla projektbeskrivning, kostnadsberäkning, den sökandes CV och i förekommande fall kopia på tillstånd från Regionala etikprövningsnämnden eller Etikprövningsmyndigheten. Särskild blankett finns inte.

Frågor?

Upplysningar om anslagen får du på telefon 0736-250617 eller mejla dina frågor till rolf.ljung@med.lu.se

Ansök senast

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 26 november 2020 under adress: Handelsbanken Lund, Att. Monica Rosenqvist, Box 86, 221 00 Lund 

Utdelning av forskningsanslag äger rum i december 2020.

Redogörelse för utförd forskning ska sändas till stiftelsen inom två år.


Lunchseminarium 25 november: Etiska aspekter på forskningsdonationer

Forskning och forskningsinfrastruktur finansieras till stor del av externa medel. Vanligtvis är dessa sökta i konkurrens hos nationella eller internationella forskningsråd eller stiftelser. Men forskning och forskningsinfrastruktur finansieras även av filantropiska medel, genom donationer från företag, stiftelser eller privatpersoner.

Donationer kan ge upphov till etiska frågor, exempelvis

 • Hur hanteras specifika önskemål eller till och med krav från
 • donatorn? 
 • Vilka synpunkter kan universitetet ha på̊ pengarnas ursprung?
 • Vilka etiska frågeställningar kan uppstå̊ vid eventuella utträngningsseffekter rörande annan forskning på institutionen?
 • Kan vi utforma generella etiska riktlinjer kring donationer?

Seminariet diskuterar dessa och andra etiska aspekter på donationer till universitetet.

Sista dag för anmälan till detta seminarium är 18 november 2020.


Grattis till ...

linda johnson
Linda Johnson.

Linda Johnson som är en av tre forskare från fakulteten som får projektanslag från Svenska sällskapet för medicinsk forskning.

Linda Johnson får 6 800 000 kronor för fyra års forskning på heltid vid institutionen för kliniska vetenskaper. Hennes projekt heter "Förmaksmyopati som förstadium till förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke" och det övergripande målet är att upptäcka individer med ökad risk för förmaksflimmer, och erbjuda en insats som förhindrar detta. Av flera anledningar är det vitkigt att kunna upptäcka ökad risk för förmaksflimmer för att kunna förebygga sjukdomen och dess komplikationer Det skulle innebära förbättrad hälsa för många människor. 

Niklas Mattsson-Carlgren som belönas av Svenska Läkaresällskapet för framstående forskning kring Alzheimers sjukdom.

Niklas Mattsson-Carlgrenbelönas för framstående kliniska forskning om sjukdomsmekanismerna vid Alzheimers sjukdom, omfattande både hjärnavbildning (PET och MRI) och proteinbiomarkörer i blod och likvor, vilken lett till nydanande kunskap om betydelsen av amyloid och tau patologi för progress av neurodegeneration och utveckling av kliniska symptom.

Oskar Hansson som belönas av Svenska Läkaresällskapet för sin alzheimerforskning.

Oskar Hansson leder en forskargrupp som utvecklar metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom och relaterade sjukdomar. Framför allt har forskargruppen förbättrat den diagnostiska säkerheten under de tidiga skedena av sjukdomarna. Utöver förbättrad diagnostik arbetar forskargruppen för att förstå de underliggande sjukdomsmekanismerna bättre.

Alexandru Schiopu som var en av de forskarna som prisades av LU innovation för framtidens innovationer.

Alexandru Schiopu tog hem det stora innovationspriset för sitt projekt som utvecklar en revolutionerande behandling för patienter som drabbas av hjärtinfarkt. Genom att minska inflammationen i hjärtat kan patientens hjärtfunktion förbättras och risken för hjärtsvikt reduceras, vilket påverkar patientens prognos och livskvalitet avsevärt. Det innebär inte bara stora sociala vinster, utan också stora ekonomiska vinster.

Alexandru Schiopu har i dag 19 oktober 2020 även har tilldelats Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare år 2020 för sin forskning om hjärtinfarkt. 

Grattis även till ...

Boel Bengtsson, ny professor i oftalmologi från maj 2020.

Anders Gottsäter, ny professor i medicin från 1 oktober 2020.

Kristina Klintö, ny oavlönad docent inom logopedi, universitetsanknuten till till institutionen kliniska vetenskaper Malmö

Nyanställda

 • Anika Wüstefeld, doktorand inom forskargruppen klinisk minnesforskning från 1 oktober
 • Nina Forss, projektadministratör inom forskargruppen internmedicin – epidemiologi från 28 oktober.

Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Michael Rose i ämnet  klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi
Startar: 23 oktober, klockan 13
Avhandlingens titel: Oncoplastic Breast Surgery - Surgical Strategy, oncological and Patient-reported Outcome

Disputation: Avin Hawez i ämnet klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi
Startar: 2 november, klockan 9
Avhandlingens titel: On Generation and Function of Neutrophil Extracellular Traps in Abdominal Sepsis

Disputation: Raed Saddam Madhi i ämnet  klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi
Startar: 4 november, klockan 9
Avhandlingens titel: On the Mechnisms of Neutrophil Extracellular Traps in Acute Pancreatitis.

Disputation: Johan Linders i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi
Startar: 6 november, klockan 9
Avhandlingens titel: On the role of neutrophils and NETosis in acute pancreatitis

Disputation: Helena Kornfält Isberg i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin
Startar: 27 november, klockan 9
Avhandlingens titel: Urinvägsinfektioner i primärvården

Disputation: John Molvin i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiologi
Startar: 27 november, klockan 13
Avhandlingens titel: Biomarkers in cardiovascular dysautonomia: An emerging field

Disputation: Sai Pradeep Chandra Bompada i ämnet klinisk medicin med inriktning diabetes och endokrinologi
Startar: 14 december, klockan 14
Avhandlingens titel: Epigenetic Mapping in Type 2 Diabetes- glucose-triggered histone modifications in various tissues

Disputation: Christoffer Tengryd i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär forskning
Startar: 17 december, klockan 9
Avhandlingens titel: Extracellular matrix in atherosclerotic plaques: its role in plaque stability

Halvtidskontroller

21 oktober, Ada Uldahl, “Atopy, atopic dermatitis and the impact of contact allergy in adolescents in Southern Sweden”

30 oktober, Emil Rydell, "Prognostic markers in pre-diagnostic and early phases of rheumatoid arthritis”

30 oktober, Erik Lindgren, "Skeletal Development the First Three Decades in Life"

2 november, Mari Rosenqvist, "Sepsis – an ED perspective"

13 november, Christopher Nilsson, "Aspects of ethnicity on blood pressure regulating mechanisms and kidney function in a defined population"

13 november, Erik Agger, "Factors predicting recurrence in rectal cancer"

20 november, Sara Bergwall, "Diet, physical activity and the risk of abdominal aortic aneurysm and cardiovascular disease"

14 december, Rebecca Svensson Neufert, "Aspects on rectal washout in rectal cancer surgery"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp