Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 6/2019

2019-10-14

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Hösten drar fram med rekordfart och från 1 november får kansliet en ny personalsamordnare, Sarah Quist. Sarah kommer från en anställning vid institutionen för hälsovetenskaper och är därför inte alls någon nykomling när det gäller HR-arbete eller forskningsfrågor inom fakulteten. Varmt välkommen Sarah! 

Full aktivitet med RQ20

Arbetet med RQ20, kvalitetsutvärdering av forskningen vid Lunds universitet, är nu i full gång. Jag hoppas att vi alla bidrar till detta så att de som tagit på sig uppdrag som ordförande i en panel eller Unit of Assessment (UoA) får rimliga förutsättningar att klara sina uppdrag. 

Arbete med lönebildning pågår

Lönebildningsprocessen pågår nästan året runt med olika delar. Det är en dynamisk process vilket innebär att några av de tidigare rutinerna kommer att ändras. När allt är klart skickar kansliet ut specifik information om detta till dig som är chef med personalansvar. 

Dags för Verksamhetsberättelse 2019

Vår verksamhetsberättelse är ett viktigt sätt för oss att tillhandahålla lättillgänglig information om vår institution för både externt och internt bruk. Arbetet med verksamhetsberättelse för 2019 har påbörjats under oktober och kommer att pågå en tid framöver. Institutionens forskargruppsledare fick vid frukostmöte 2 oktober kort information om arbetet med verksamhetsberättelsen, och kansliet har även skickat ut e-post med presentation från mötet efteråt. Kommunikatör Tove Gilvad håller i arbetet med vår verksamhetsberättelse, kontakta henne om du har frågor.

Tipsa din forskargruppsledare!
Alla medarbetare är naturligtvis välkomna att ge input om viktiga aktiviteter och händelser som bör vara med i institutionens verksamhetsberättelse för 2019. Har du förslag och idéer, lyft det med din forskargruppsledare. Läs mer om arbetet med verksamhetsberättelsen i detta nyhetsbrev.

Verksamhetsberättelsen för 2018 finns uppladdad på institutionens webbsida på den fakultetsgemensamma webbplatsen. Läs och sprid den gärna!

Myndighetskapitalet

Förra året lärde vi oss vad myndighetskapital är och gränsen som gällde 2018 gäller även i år. Vid överstigande myndighetskapital gör rektor/universitet ett avlyft på 10 procent. Du som är forskargruppsledare bör ha tät dialog med din ekonom kring att planera optimalt inför avlyft myndighetskapital innan årets slut. 

Stort grattis till Lil Valentin!

Söndagen den 13 oktober tog Lil Valentin emot Ian Donald Gold Medal vid världskongressen för ultraljud, obstetrik och gynekologi i Berlin. Utmärkelsen delas ut årligen av The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). Läs om Lil Valentin och hennes forskning i detta nyhetsbrev. 

Och stort grattis till Kristina Sundquist!

Kristina Sundquist är den forskare vid Lunds universitet med flest citeringar inom området medicin och livsvetenskap med en sjunde plats i 100-i-topplistan över Sveriges flitigast citerade medicinforskare. Detta framgår av årets rankning som tidskriften Fokus gör över de forskare i Sverige som citerats flitigast i internationella tidskrifter. Vår egen institution, liksom institutionen för translationell medicin, är för övrigt väl representerade på Fokus ärofyllda lista. Läs om Kristina Sundquists forskning i detta nyhetsbrev. 

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Snart dags att sammanfatta 2019 

Försättsbladet till institutionens verksamhetsberättelse visar ett kollage av bilder.

Vi behöver ditt bidrag till vår verksamhetsberättelse för 2019

På kansliet är vi just nu i uppstart med arbetet att sammanställa årets händelser och aktiviteter i en ny verksamhetsberättelse. Du som är forskargruppsledare är en viktig del i detta arbete, och vi behöver din input!

Du kan bidra med tips för 2019 från din forskargrupp. I ditt bidrag beskriver du i korthet det viktigaste som har hänt eller händer under året. Senare i oktober får du e-post med mer detaljerad information om vad vi efterlyser och hur du kan bidra. Men fundera redan nu på vad du tycker är viktigt att ha med i sammanhanget där vi belyser bredden av institutionens forskning och verksamhet. 

Vad har hänt 2019 i din forskargrupp när det gäller: 

 • Forskningsaktiviteter och händelser
 • Forskningssamarbeten i nätverk och industri
 • Publikationer
 • Uppdrag och representation externt
 • Priser och utmärkelser
 • Nya beviljade anslag under året

Behöver du inspiration för innehåll/underlag att bidra med kan du kika i förra årets verksamhetsberättelse. 

Se förra årets verksamhetsberättelse

Har du sett institutionens verksamhetsberättelse för 2018? Vet du var den finns att få tag på? Om inte ska vi hjälpa dig vidare.

Gör så här:

 1. Besök institutionens nya webbsida på fakultetens gemensamma webbplats.
 2. I marginalen under rubriken Verksamhetsberättelse hittar du två länkar till pdf-filer för 2016 och 2018 års verksamhetsberättelse.
 3. Läs institutionens verksamhetsberättelsen för 2018 direkt online eller ladda ner till din dator.

Kontakta kansliets kommunikatör Tove Gilvad om du har frågor, vill bidra.


Välkommen Sarah, ny personalsamordnare

Sarah Quist, personaldministratör, foto: Ylva Nilsson

Fredag 1 november börjar vår nya personalsamordnare Sarah Quist att arbeta och vara en del av institutionernas gemensamma kansli i Malmö.

Sarah kan personal- och arbetsrättsfrågor och har redan sedan tidigare erfarenhet av HR-arbete inom fakulteten. Hon kommer direkt från en anställning på institutionskansliet för hälsovetenskaper. 

Du hittar Sarah tillsammans med resten av kansliets medarbetare i byggnad 92, plan 11, på CRC. 

Välkommen Sarah!

Kontakt: sarah.quist@med.lu.se


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt från institutionen kliniska vetenskaper i Malmö

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på institutionens kansli ge dig relevant information och stöd, och kontakta oss gärna om du har frågor.

Personalplaner

I november är det återigen dags att uppdatera personalplanerna. Det gäller dig som har en läraranställning som:

 • professor (även gästprofessor, seniorprofessor och adjungerad professor)
 • universitetslektor (även biträdande och adjungerad)
 • forskarassistent
 • postdoktor
 • universitetsadjunkt och adjungerad universitetsadjunkt

Vi uppmärksammar dig redan på att arbetet med personalplaner är på gång. Tidigare år har deadline varit 30  november och sannolikt är det samma tid i år igen. Har du frågor kring din personalplan, kontakta din personalsamordnare.

Uppföljningssamtal

Enligt årshjulet för RALS är det nu hög tid för uppföljningssamtal. Vi rekommenderar starkt att hålla uppföljningssamtal, vilket underlättar för chef såväl som medarbetare. Formen för uppföljningssamtalen kan vara muntlig och behöver ingen skriftlig dokumentation.

Vid samtalet får både chef och medarbetare möjlighet att upptäcka eventuella brister och kan vara uppmärksamma på vad som behöver göras för att uppfylla de mål som tidigare har formulerats under ett utvecklingssamtalet. Samtalet är även ett bra verktyg för ansvarig chef inför kommande lönesättning, eftersom det blir lättare att motivera den.

HR hjälper dig gärna om du har frågor eller om det är några oklarheter.

Arbetsmiljösamordnare

Från 1 oktober är Sara H Tvermoes arbetsmiljösamordnare för de två institutionerna kliniska vetenskaper i Malmö och translationell medicin. Hon fortsätter att jobba som personalsamordnare och har kvar sina forskargrupper. Mer information om arbetsmiljösamordningen i nästa HR-nytt.

Introduktion för nyanställda vid institutionen

Torsdag 24 oktober håller HR en introduktion för alla nyanställda medarbetare på institutionen. Bland annat informerar vi om vad det innebär att vara anställd på Lund universitet, och i synnerhet på IKVM. Och det blir naturligtvis fika!

Anmälan gör du snarast till din personalsamordnare.

Semester och julledighet

HR på kansliet vill påminna om att det redan nu dags att planera för julens semester. Det är viktigt att hålla koll på ditt semestersaldo och se till att hålla det på en rimlig nivå. Viktigt att komma ihåg är att alla anställda, oavsett tjänst, tjänstgöringsgrad och anställningstid i enlighet med semesterlagen måste ta ut minst 20 semester dagar per år. Du som har tjänat in färre än 20 semesterdagar behöver inte ta ut alla dina semesterdagar. Alla dagar över 35 kommer vid årsskiftet att betalas ut i lön, vilket på ett individplan är att se som en ekonomisk förlust eftersom dessa pengar skattas.

För dig som har en anställning med flextidsavtalet, det vill säga alla medarbetare utom de med lärar- eller doktorandtjänst, är årets jul  med alla klämdagar en riktigt jackpot. Det ställer dock ett högre krav på planering när det gäller att ta ut semesterdagar, eftersom vi har ett krav på att minska institutionens väldigt höga saldo med sparade semesterdagar.

HR på kansliet arbetar med att ta fram en nulägesrapport över semestersaldot som när den är klar skickas ut till respektive forskargruppschef. 

Observera att sista dag för att registrera din julledighet i Primula är 1 december!

Sista dag för inlämning av underlag

För att vi på HR ska kunna garantera att ditt ärende hinner bli hanterat innan julledigheten är 30 november sista dag för inlämning av underlag till HR. Det gäller alla typer av underlag, även intermittenta anställningar. De underlag som inkommer efter den 30 november kommer att hanteras i mån av tid.


Ekonomi och information från kansliet

Bokslut och prognos i korthet: Planera för myndighetskapital

pengar ingress

Bokslut för tertial 2 är nu färdigt och vi har även prognostiserat ett utfall för helår 2019. Glädjande nog är vi duktiga på att söka bidrag och att faktiskt lyckas med detta arbete, vilket gör att våra intäkter är högre än vad vi beräknade vid årsskiftet 2018 som utfall för 2019. I gengäld har vi också anställt fler personer under 2019 jämfört med vad vi budgeterade för.

Sammantaget visar vår institution ett bättre resultat än vad vi förväntade oss inför 2019, vilket egentligen inte är enbart positivt. Detta eftersom vi har ett krav på oss att förbruka de medel vi förväntas inbringa och vi även har krav på oss att förbruka myndighetskapitalet. Vår prognos för helåret ser ut att landa på en liten vinst vid årsskiftet.

Du som har ekonomiansvar i din forskargrupper, kontakta din ekonom redan nu för att planera ekonomin så effektivt som möjligt. Tänk även på att du behöver planera ekonomiskt för förbrukning av myndighetskapitalet enligt rektors beslut.

Uppföljning kring ramavtal för frakttjänster

Sedan årsskiftet 1 januari 2019 har Lunds universitet upphandlat ramavtal gällande frakttjänster med tre leverantörer.

Dessa avtal är rangordnade på följande vis:

 1. DHL Express Sweden AB
 2. Your Special Delivery Service Sweden AB (YSDS)
 3. Wordl Courier Sweden AB 

Universitetet har nu gjort en analys hur ovan upphandling har fungerat internt gällande fraktinköp. Det visar sig att vi  i stor omfattning inte anlitar leverantörer enligt upphandlad rangordning, och dessa ”felköp” verkar vara spridda i verksamheten. Det är viktigt att vi alla i våra verksamheter kontaktar inköpsavdelningen med synpunkter på varför vi inte anlitar leverantörerna. Detta för att få svar på om det finns orsaker till att vi inte anlitar dessa och undersöka vad i avtalen som går att förbättra med mera.

Har du synpunkter på de upphandlade leverantörerna för frakttjänster? Kontakta Håkan Ericsson, hakan.ericsson@eken.lu.se

Inventering av inventarier på gång

Inventeringsunderlagen är på väg ut till forskargrupperna inom kort. Vid inventeringen stämmer vi av alla inventarier mot inventeringsrapporten och avvikelser noteras enligt instruktion. Samma rutin som tidigare gäller även i år. 

Fakturering av utbildningslokaler för annat syfte än utbildning

 • Utbildningslokaler som används i annat syfte än för utbildning kommer att debiteras i efterhand. Om en lokal avbokas mer än 30 dagar i förväg debiteras ingen hyra.
 • För lokal som avbokas 30–14 dagar debiteras halv hyra.
 • Vid senare avbokning ska beställaren stå för hela hyreskostnaden

Lil Valentin får utmärkelse för vetenskapliga bidrag inom obstetrik och gynekologi

lil valentin
Lil Valentin. Foto: Tove Gilvad

På världskongressen i ultraljud i obstetrik och gynekologi i Berlin söndag 13 oktober tog Lil Valentin emot Ian Donald Gold Medal. Utmärkelsen delas ut årligen av The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). 

Ian Donald Gold Medal går till en person som har gett ett enastående vetenskapligt bidrag till hur ultraljud praktiseras inom obstetrik och gynekologi genom forskning och innovation. 

Lil Valentin, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, forskar inom gynekologiskt och obstetriskt ultraljud. I slutet av 1990-talet inledde hon tillsammans med belgiska och brittiska kollegor ett forskningssamarbete kring hur olika typer av äggstocksförändringar ska kunna skiljas från varandra med hjälp av ultraljud, det vill säga hur man kan skilja mellan godartade och elakartade cystor på äggstockarna. 1997 bildade de det internationella forskningssamarbetet International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) som i dag har medarbetare vid fler än 50 ultraljudscentra över hela världen.


Open meeting with the Faculty management October 23

The management of the Faculty of Medicine at Lund University invites all employees to an open meeting on October 23, at CRC in Malmö. This time we will focus on the plans for a new Virology centre in Malmö. 

Time: 15:15-16:00, October 23.
 Place: Agardhsalen, Clinical Research Centre, Jan Waldenströms gata 35, Malmö


Fiber förhindrar framtida perifer arteriell sjukdom 

stefan acosta emily sonestedt med flera
Från vänster övre raden: Sara Bergwall, Emily Sonestedt, Shahab Fatemi och Anders Gottsäter. Från vänster nedre raden: Stefan Acosta, Andrea Kulezic, och Moncef Zarrouk. Foto: Tove Gilvad

Stefan Acosta, Emily Sonestedt och flera forskare vid institutionen har tillsammans i en studie kommit fram till att fiber reducerar risken för perifer arteriell sjukdom, vilket kan ha stora betydelser för förbättrad hälsa. Studien är publicerad i Vascular Medicine och har även uppmärksammats i ett blogginlägg hos SAGE Journals Blogs.

Den publicerade studien är resultatet av ett multidisciplinärt samarbete mellan forskargrupperna för vaskulära sjukdomar och nutritionsepidemiologi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetet med studien har sitt ursprung i det examensprojekt och masterarbete Andrea Kulezic genomförde under termin 10 i sin läkarutbildning, och där Stefan Acosta var handledare.


Seminarium 13 november: Etiska aspekter på samverkan med läkemedels­industrin

etik medicin lakare pixabay

Det är viktigt att forskningen vid Lunds universitet kommer samhället till gagn. Samtidigt kan kontakter mellan Lunds universitet och industrin ge upphov till etiska frågeställningar kring exempelvis universitetets autonomi och krav på tillgång till data och inflytande över hur studierna utförs.

Etikrådet vid Lunds universitet arrangerar därför ett seminarium med syfte att diskutera och belysa etiska frågeställningar i mötet mellan forskare och läkemedelsindustrin. 

När: 13 november 2019 klockan 12–13. Lunchsmörgås, vatten och kaffe serveras 11.30. 
Var: Fernströmssalen, BMC

För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering. Du kan delta i seminariet även utan lunchsmörgås. 

Sista dag för anmälan är den 1 november 2019.


Tips och råd för e-posthantering för extern och intern e-post

at sign pixabay

På Medarbetarwebben hittar du nu rekommendationer för hur vi hanterar e-post vid Lunds universitet. Du får generella tips och råd på vad du bör tänka på kring mottagaren och hur du kan göra med innehållet i din e-post. Syftet är att effektivisera våra kommunikationsvägar och underlätta för mottagare.

Tips and advice on email management for internal and external emails

On the Staff Pages you will find some recommendations on how to manage emails at Lund University. The aim is to streamline our communication channels and make things easier for recipients.

Gemensam e-postsignatur

När du skickar e-post som anställd vid Lunds universitet bör det tydligt framgå att du är en del av universitetet – detta är en viktig del av vårt ansikte utåt. På Medarbetarwebben hittar du rekommendationer för hur du skriver din signatur, som du kan kopiera och använda som mall.

Common email signature

When you send an email as a Lund University employee, your association with the University should be clear – this is an important element of our public face. On the Staff Pages, you will find recommendations for how to compose your email signature, which you can copy and use as a template.


Nominera din kandidat till 2020 års administrativa pris!

Anställda och studenter vid Lunds universitet inbjuds härmed att föreslå kandidater till Lunds universitets administrativa pris 2020, senast den 1 november.


Nätverk inom Life Science

Den 4 november finns möjlighet för forskare vid Lunds universitet att kostnadsfritt medverka vid årsmötet för Medicon Valley Alliance. Petter Hartman, VD, berättar här mer om vinsterna för såväl samhället som den enskilda forskaren när life science-nätverken stärks och samarbeten frodas över nationsgränserna.

 Networking within Life Science

On 4 November there is an opportunity for researchers at Lund University to participate free of charge in the annual meeting of the Medicon Valley Alliance. Petter Hartman, CEO, talks about the benefits for both society and individual researchers when life science networks are strengthened and cooperation flourishes across national boundaries.


Digitala lösningar för förbättrad diabetesvård – möte i Uppsala 17 oktober

Arrangörer för mötet 17 oktober i Uppsala är Diabetessamverkan Sverige, där LUDC ingår, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Acando Consulting AB


exempel illustration media tryck

Illustrera ditt budskap

Behöver du illustrationer för att förklara och nå ut med ditt budskap? Nu ingår illustrationshjälp som en del av Media-Trycks utbud.

Du kan till exempel få hjälp med illustrationer till informationsmaterial, instruktioner, vetenskapliga posters och avhandlingar.  Oavsett vilken typ av illustration du behöver så är du alltid välkommen att kontakta Media-Tryck.


Forskningens dag 2019

forskningens dag 2019

Psykisk ohälsa är ett växande problem som vi behöver tackla tillsammans. Den behandling som finns idag är otillräcklig. Kom och hör om hur morgondagens behandling och förebyggande arbete kan se ut.

Presentationer av och med forskare vid Lunds universitet och Region Skåne. Årets vetenskapliga arrangörer är Åsa Petersén, Åsa Westrin och Anders Håkansson och moderator för dagen är Anne-Marie Rauer.

Varmt välkomna till ett arrangemang av Medicinska fakulteten, Region Skåne och Erik K. Fernströms Stiftelse. Fritt inträde utan föranmälan.

MALMÖ 5 november klockan 17–20*, Jubileumsaulan, SUS Malmö

LUND 6 november klockan 14.30–18*, Aulan, SUS Lund

Samma program i Lund och Malmö. Arrangemanget streamas 6 november och eftersänds.

*En timma innan arrangemanget är du välkommen på öppet hus och prova-på-aktiviteter. Evenemanget streamas den 6 november och eftersänds.


Konferens 12–14 februari 2020 med nätverket sömn och hälsa

Sömn är viktigt

Den 12–14 februari 2020 håller nätverket för sömn och hälsa en konferens och även en kursdag i sömn. Temat i år är Sömn – i hälsans frontlinje. Konferensen genomförs av nätverket sömn och hälsa i samarbete med plattformen för hälsa i samverkan vid högskolan Kristianstad och WHO-CC kliniskt centrum för hälsofrämjande vård, Lunds universitet. 


Elsa Lundberg och Greta Flerons fond för studier av läkemedelsbiverkan

Stöder genom stipendier studier samt klinisk och experimentell forskning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Sökande skall vara ledamot av Läkaresällskapet i Lund.

Ansökan öppnar 15 november och stänger 1 januari 2020.


Pufendorfinstitutet: Appplications to Advanced Study Gruoups and Themes at the Pufendorf Institute

Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet öppnar nu de årliga utlysningarna för ansökningar till ASG och Teman

The Pufendorf Institute for Advanced Studies announces the yearly calls for application to ASG and Themes


Medicinska fakultetens välkomstdag för nyanställda

Fakultetskansliets avdelning för HR-stöd har nu arrangerat en fakultetsgemensam välkomstdag för nyanställda vid medicinska fakulteten. Detta gäller för den som anställts under de senaste två åren. Anmäla dig senast 15 november.

Vad: Medicinska fakultetens välkomstdag för nyanställda
När: Torsdag 21 november, klockan 9–11.30 
Var: På BMC D15, Belfragesalen, Klinikgatan 32, Lund
Hur: Mer information, program och anmälan, hittar du i fakultetens kalendarium på medicin.lu.se

Kontakt: Malin.Rehnstam@med.lu.se


The world's most cited researchers

Paul Franks, Leif Groop, Olle Melander and Peter Nilsson, are among the most cited researchers in the world, according to Web of Science. 

The list recognizes world-class researchers selected for their exceptional research performance, demonstrated by production of multiple highly cited papers that rank in the top one percent by citations for field and year in Web of Science.


Grattis till ...

Emma Ahlqvist, docent på LUDC, som får Medeons stipendium på 50 000 kronor. Stipendiet delas ut vid Världsdiabetesdagen på Quality hotel View i Malmö den 9 november. 

Och stort grattis till ...

kristina sundquist
Kristina Sundquist. Foto: Johan Bävman

Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och verksamhetschef vid Centrum för primärvårdsforskning, som är bland tio-i-topp i Fokus rankning av de svenska forskare som är flitigast citerade internationellt.

I början av oktober publicerade tidskriften Fokus en rankning över de forskare i Sverige som citerats flitigast i internationella tidskrifter. Kristina Sundquist, , är den forskare vid universitetet som har flest citeringar inom området medicin och livsvetenskap och den sjunde mest citerade på 100-i-topplistan över Sveriges mest citerade medicinforskare.


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Lukas Tomas i ämnet biomedicin med inriktning kardiovaskulär forskning
Startar: 18 oktober, klockan 9
Avhandlingens titel: Immuno-metabolic and Cellular Traits in Cardiovascular Disease

Disputation: Carl-Fredrik Rönnow i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi
Startar: 18 oktober, klockan 13
Avhandlingens titel: Implementation of colorectal ESD in a western institution

Disputation: Alexander Lind i ämnet klinisk medicin med inriktning immunologi
Startar: 15 november, klockan 9
Avhandlingens titel: Autoimmunogetic Aspects of Vaccine-Induced Narcolepsy

Disputation: Mia Stiernman i ämnet klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi
Startar: 16 november, klockan 9
Avhandlingens titel: Patient Reported Outcomes in Patients with Cleft Lip and Palate

Disputation: Anna Nilsson i ämnet klinisk medicin med inriktning reumatologi
Startar: 29 november, klockan 13
Avhandlingens titel: Pulmonary involvement in primary Sjögren’s syndrome

Disputation: Malin Ek i ämnet klinisk medicin med inriktning internmedicin
Startar: 6 december, klockan 13
Avhandlingens titel: Gastrointestinal symptoms in endometriosis; aspects of comorbidity, autoimmunity and inflammatory mechanisms

Halvtidskontroller

Torsdag 17 oktober klockan 13, Peter Nymberg, "Prevention in primary healthcare with mindfulness, physical activity and self-rated health"

Torsdag 17 oktober klockan 13, Anastasios Koulaouzidis, "Optimising performance of clinical capsule endoscopy"

Torsdag 17 oktober klockan 13, Torgny Wessman, "Identification of prognostic factors in patients with acute dyspnea"

18 november, klockan 9, Sigridur Oskarsdottir, "Assessing risks of glaucoma"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp