Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 6/2016

2016-10-24

Bästa kolleger,

 

De flesta av oss är helt beroende av att framgångsrikt söka externa medel för att kunna finansiera sin egen eller forskargruppens verksamhet.

Hösten är en tid då flera anslagsgivare, bl.a. Vetenskapsrådet, tillkännager sina beslut om fördelning av viktiga anslag.  Mitt i den mest intensiva arbetsperioden är det glädjande att notera att vi har många stora anslag beviljade till institutionens forskare, bl.a. från Novo Nordisk som nyligen tilldelat ett antal IKVM-forskare närmare 16 miljoner kronor sammanlagt.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Det finns också större utlysningar som är öppna eller som är på väg att öppna, en av dessa kan du läsa mer om i detta nyhetsbrev.

Du kan nedan också läsa mer om hur vi framöver måste jobba med våra ansökningar för att säkerställa att forskargruppens eller institutionens ekonomi inte hamnar i obalans. Bakgrunden är de olika regelverk kring OH och indirekta kostnader som många anslagsgivare har.

Vänliga hälsningar

Kristina Åkesson
prefekt

 


Kommande styrelsemöte och forskargruppledarmöte

Höstens andra och sista styrelsemöte äger rum onsdagen den 30 november. Protokoll från senaste styrelsemötet publiceras inom kort på institutionens hemsida.

Måndagen den 28 november är det dags för forskargruppledarmöte – denna gång ett halvdagsmöte efter lunch. Kallelse och dagordning skickas som vanligt via e-post – missa inte chansen till en bra orientering kring vad som är på gång och möjligheten att direkt ta upp frågor och diskutera det som tas upp under mötet.

Några av frågorna på dagordningen är hantering av indirekta kostnader, det fortsatta införande av LUCRIS, universitetets webbportal för forskningsinformation. Vi kommer också att diskutera vad vi kan lära oss av händelserna kring Macchiarini utifrån perspektivet rekryteringar och tjänstetillsättningar.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Viktig info kring anslagsansökningar och dess overhead

Planerar du eller har du sökt ett större externt forskningsanslag? Har du koll på vilken OH-% som anslagsgivaren godtar? Det är nu ännu viktigare än tidigare att forskargruppchefen kontaktar sin ekonom på IKVM:s kansli tidigt – redan innan ansökan lämnas in.

Genom planering på ett tidigt stadium och samråd med forskargruppchefen är förhoppningen att underlätta och möjliggöra att vi även fortsättningsvis kan tillgodogöra oss större anslag och samtidigt hantera overhead- och administrativa kostnader.

 Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


SSMF-stipendier för postdoktoral utbildning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser en omgång 2-åriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Stipendierna är på hel- eller halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare. För erhållande av stipendium förväntas  den sökande att efter den postdoktorala utbildningen förlägga sin forskningsverksamhet i Sverige.

Se SSMF:s hemsida för närmare instruktioner, där även elektronisk ansökan görs från den 15 oktober fram till och med klockan 24.00 den 15 november 2016. (länk)


Uppdragshavare inom läkarprogrammet

Uppdragshavare enligt den nya kurs- och examinationsorganisationen för läkarprogrammet har nu utsetts.

Kontakt: olle.melander@med.lu.se


Läkarprogrammet – praktik under förhandling

Fr.o.m. våren 2018 kommer termin 6 på läkarprogrammet att ha en fyra veckor lång sammanhållen praktik på en avdelning med bred medicinsk verksamhet. För att tillgodose antalet praktikplatser behövs medverkan från ett flertal sjukhus. Förhandlingar pågår nu mellan läkarprogrammets ledning och sjukhusen i Sydsverige.

Kontakt: olle.melander@med.lu.se


LUCRIS öppet för alla – forskningsdatabas stänger

En av fem forskare vid Lunds universitet har nu uppdaterat sin LUCRIS-profil med personlig information – gör det du också!

Den 31 december 2016 stängs dessutom Medicinska fakultetens forskningsdatabas, vilket innebär att eventuell information om din forskning där försvinner.

Vi behöver också synliggöra forskargruppernas verksamhet i LUCRIS, inom kort ombedes därför forskargrupperna på IKVM att via e-post bidra med en kort text som beskriver gruppens forskningsfält.

LUCRIS är Lunds universitets nya forskningsinformationssystem, du kan besöka det på denna adress: http://portal.research.lu.se/

Kontakta institutionens kommunikatör Björn Martinsson vid frågor, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se


Dags att fundera kring forskargruppens webbsidor

Under 2017 kommer Medicinska fakultetens webbsidor, inklusive de som tillhör institutioner och forskargrupper, att läggas över ett nytt publiceringssystem, Drupal. Anledningen är merparten av universitetet redan använder Drupal och att det därför blir billigare samt på sikt fler utvecklingsmöjligheter.

LUCRIS berörs inte av ändringen, och det kan därför vara bra att fundera över om forskargruppen behöver ha en egen webbplats i fortsättningen, eller om den information som finns om gruppen och dess forskare i LUCRIS räcker. Kontakta gärna vår kommunikatör Björn Martinsson för att diskutera vad som kan vara lämpligt.

Mer information och tidsplan för övergång till Drupal kommer senare.

Kontakt: Björn Martinsson, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se


Personalplaner för läraranställda

Nu är det snart dags att lämna in personalplanen för 2016-2018.

För dig som är läraranställd ska vi, enligt lärararbetstidsavtalet (http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetstid/arbetstid-for-larare), årligen upprätta en personalplan där din arbetstid regleras. Detta är obligatoriskt både från arbetsgivarens och arbetstagarens håll.

Många har redan en gammal personalplan som inför kommande period måste uppdateras. Några av er har ingen alls och då måste vi upprätta en helt ny. Alla personalplaner måste uppdateras så att de innefattar år 2017, 2018 och 2019.

Rebecka Kihlberg, personalsamordnare, kommer att skicka ut mer information inom kort.

Kontakt: rebecka.kihlberg@med.lu.se


 

Publikmingel Framtidens primärvård 2016. Foto: Bertil Kjellberg

Givande möte kring framtidens primärvård

Den vetenskapliga allmänmedicinen och forskningen i primärvården blomstrar och lockar till sig nya läkare och annan personal som vill forska. Primärvården står samtidigt i en brytpunkt med stora pensionsavgångar och omflyttning av personal. 

Dessa båda sidor av samma mynt belystes under Framtidens primärvård som arrangerades av Centrum för primärvårdsforskning den 6 oktober 2016 på CRC i Malmö.

Bland de medverkande fanns bl.a. Göran Stiernstedt, statlig utredare, och Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Under dagen uppmärksammades bl.a. också det norska fastläkarsystemet.

Foto: Bertil Kjellberg/CPF


Publiceringsstöd för vetenskapliga artiklar - även i efterhand

Det går att ansöka om att få stöd med upp till 50 procent av tidskriftens publiceringsavgift från LU. Det gäller för avgifter för publicering av artiklar i vetenskapliga tidskrifter under 2016, och det går att ansöka även i efterhand. Publiceringen ska ha skett i en tidskrift med "true open access", dvs. inte hybridtidskrifter som bara delvis har open access-material.


Något att e-plikta?

Lunds universitet är e-pliktskyldigt sedan 1 januari 2015. Det innebär att vi ska e-plikta, dvs. lämna elektroniskt material, till Kungliga biblioteket. E-plikten medför att institutionen ska leverera elektroniskt pliktexemplar av digitala publikationer som  publiceras på samtliga våra webbplatser och som är riktade till allmänheten som målgrupp. Leveransen ska ske inom tre månader.

Exempel är jubileumsskrifter, marknadsföring av utbildningar och broschyrer om verksamheten. (Forskningspublikationer omfattas också, men dessa överförs automatiskt.)

Kontakta vår kommunikatör Björn Martinsson för frågor och skicka publikationerna till honom så ombesörjer han leveransen. Du kan även läsa mer om exakt vilka publikationer som berörs m.m. på universitetets hemsida.

Kontakt: Björn Martinsson, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se


Illustration bloddroppe - Forskningens Dag 2016
Forskningens dag 2016 – Blod för livet

Det är snart dags för årets upplaga av Forskningens dag, den 1 november i Malmö (kvällstid) och den 2 november i Lund (eftermiddag). Temat är ”Blod för livet – vid hälsa och sjukdom”.

Välkommen!


Nytt taxiavtal

Lunds universitet har tecknat avtal med Ringduvetaxi AB för taxitjänster med bil upp till fyra personer.


SUS invigde nya vårdlokaler

Många har säkert noterat att det händer en hel del på sjukhusområdet i Malmö. Den 22 september invigdes två nya byggnader som började uppföras förra året (belägna bredvid endokrinologen respektive bakom Bröstcentrum och Långa raden).

Byggnaderna omfattar totalt 15 000 kvm och 120 vårdplatser. Hit flyttas enheter som berörs av de stora byggarbetena på SUS, för att kunna fortsätta sin ordinarie verksamhet under byggtiden: internmedicin, kirurgi, ögonmedicin, endokrinologi och lungmedicin. Lokalerna håller mycket hög standard och är fullt utrustade för vårdverksamhet.

Om- och nybyggnationerna vid SUS i Malmö beräknas vara klara 2022.


Grattis till…

Porträttfoto av Niklas Mattsson. Foto: Björn Martinsson

Niklas Mattsson (bilden till vänster) är ny universitetslektor inom klinisk minnesforskning i ämnet translationell neurovetenskap.

Stefan Palmqvist är nybliven oavlönad docent i ämnet neurovetenskap.

Parvaneh Ebrahimi är anställd som postdoktor inom klinisk och molekylär osteoporosforskning.

Professor Elisabet Londos har tilldelats Inga Sandeborgs pris för framstående forskning om Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet.

...Alexander Santillo och Anna Zetterqvist för tvååriga stipendier Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Anna Zetterqvist (Vascular ET-coupling) vill öka förståelsen för hur diabetes påverkar endotelcellen, den typ av cell som finns i blodkärlsväggen och som står i direkt kontakt med blodet.

Alexander Santillo (Enheten för klinisk minnesforskning) undersöker hjärnstrukturen thalamus betydelse vid sjukdomar i centrala nervsystemet.

Professor Ulf Gerdtham har erhållit forskningsanslag från Forte om 2,3 miljoner kronor. Forskningsprojektets titel är "Hälsosam livsstil: effektivitet, kostnadseffektivitet och ojämlikhet i Sverige".

Docent Ola Hansson (Diabetes och endokrinologi) får Medeons stipendium om 50 000 kronor för sin forskning inom träningsfysiologi.


Aktuella disputationer

21 okt Helena Malm (biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning) “Transcriptional regulation of miRNA-212 and miRNA-132 and their fine-tuning function of beta cell insulin secretion” Huvudhandledare: professor Lena Eliasson

28 okt Caroline Montén (biomedicin med inriktning experimentell klinisk genetik) ”In search of the missing heritability of celiac disease. From genome-wide linkage & association to a candidate gene approach” Huvudhandledare: docent Daniel Agardh

10 nov Andrea Polistena (experimentell kirurgi) ”Bowel irradiation: the effects on inflammation and matrix-metalloproteinases.” Huvudhandledare: professor Bengt Jeppsson

11 nov Martin Söderholm (klinisk medicin med inriktning epidemiologi) ”Risk factors of subarachnoid hemorrhage in the general population.” Huvudhandledare: professor Gunnar Engström

18 nov Mia Abels (klinisk medicin med inriktning experimentell endokrinologi) ”The role of CART in islet function.” Huvudhandledare: docent Nils Wierup

Halvtidskontroller

21 okt Iris Zahirovic (klinisk minnesforskning) "Prevalens av Lewy body symptom, olämpliga läkemedel och överlevnad på Malmö stads demensboende" Huvudhandledare: Professor Elisabet Londos

11 nov Faiza Siddiqui (allmänmedicin) "Prevention of type 2 diabetes and poor mental Health amongst immigrants from the Middle East to Sweden"

Med reservation för tillkommande disputationer och halvtidskontroller. Mer information finns på Intramed. Läs också artiklar om aktuella avhandlingar och doktorander på institutionens hemsida.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.