Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 5/2019

2019-09-09

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Efter en något slumrande sommar sjuder åter våra arbetsplatser av aktiviteter.

Nya forskargruppsledare

Denna höst har vi fått två nya forskargrupper och därmed även två nya forskargruppsledare. Vi hälsar Philipp Kaldis, lektor och forskare i lever, metabolism och sjukdomar, och Bengt Zöller, professor i allmänmedicin. Hjärtligt välkomna!

Arbetet med RQ20 fortsätter

Arbetet med RQ20 är i full gång och jag uppmanar alla berörda att vara aktiva i detta arbete. Läs gärna mer om RQ20 i rektor Torbjörn von Schantz blogginlägg: Stora forskningsvärderingen RQ20 drar i gång.

Två kanslier blir ett

På kansliet pågår arbetet med sammanslagning med kansliet för institutionen translationell medicin. De båda institutionsstyrelserna har fattat beslut om denna organisationsförändring och MBL-förhandlingar blev klara före sommaren. För forskargrupperna ska processen knappast märkas, men på sikt hoppas vi att alla märker av de positiva effekter vi förväntar oss av ett gemensamt kansli i Malmö, framför allt med mindre sårbarhet framöver. 

Verksamhetsberättelse 2019

Under hösten påbörjar kansliet arbetet med institutionens verksamhetsberättelse för 2019. Jag påminner alla forskargruppsledare om att efter hand notera viktiga händelser och aktiviteter under året, och som vore bra att belysa i vår verksamhetsberättelse när vi sedan sammanfattar året som gått. 

I oktober kontaktar kansliet dig som är forskargruppsledare med förfrågan om att få input till nästa verksamhetsberättelse. Därför är det bra att du redan nu har förberett, och risken att saker glöms bort minskar. 

Fakultetens välkomstdag för nya medarbetare

I höst arrangerar fakultetskansliets avdelning för HR-stöd en fakultetsgemensam välkomstdag för nyanställda vid medicinska fakulteten. Ta tillfället i akt att tipsa dina medarbetare om dagen som hålls den 21 november i Lund. Du hittar mer information, program och anmälan, i fakultetens kalendarium på medicin.lu.se.

Avdelning firar 50 år!

Vi uppmärksammar även vår framgångsrika verksamhet inom dermatologi och venereologi som fyller 50 år. 18 oktober anordnas en heldag där forntid, nutid och framtid inom detta dynamiska forskningsfält presenteras. Platserna är begränsade, och anmälan sker senast 20 september. Läs mer om jubileet och hur du anmäler dig längre ner i nyhetsbrevet.

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Nytt om forskarutbildningen

Forskare i laboratoriet. Foto: Björn Martinsson

För antagning av doktorander till forskarutbildningen, gäller hel- och halvtidsdoktorander, har kansliet för forskarutbildningen tagit fram nya blanketter där de nationella reglerna för doktorandantagningen tydligare framgår. 

Förtydligande information om de nya blanketterna kommer senare att gå ut direkt till berörda från fakulteten och de som är ansvariga för forskarutbildningen. 


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt från institutionen kliniska vetenskaper i Malmö

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på institutionens kansli ge dig relevant information och stöd, och kontakta oss gärna om du har frågor.

Riktlinjer för arbetsbristprocessen 

Universitet har en process för hur vi går tillväga när en person behöver sägas upp. Denna process kalla för arbetsbristprocess och består av ett antal steg som leder fram till antingen uppsägning eller omplacering. Arbetsbrist behöver inte betyda brist på arbetsuppgifter, utan kan till exempel röra sig om en organisationsförändring. 

Eftersom Lunds universitet är en stor organisation har denna process oundvikligt sett annorlunda ut på de olika fakulteterna. Därför har rektor nu fattat beslut om universitetsgemensamma riktlinjer vid arbetsbrist. I dagsläget finns det endast en svensk version, men en engelsk översättning är på väg. Dessa riktlinjer ska vi förhålla oss till och är skyldiga att följa. Har du som är chef vid institutionen några frågor är du varmt välkommen att höra av dig Sara Tvermoes på e-post sara.tvermoes@med.lu.se.

SFAD – systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering

Som ett led i fakultetens arbetsmiljöarbete kan institutionen erbjuda våra forskargrupper att utnyttja möjligheten att spela SFAD-spelet. SFAD står för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering. och spelet kan vara ett sätt att bidra till en god psykosocial arbetsmiljö inom en arbetsgrupp. Om intresse finns hos din forskargrupp att använda SFAD-spelet, kontakta kansliets personalsamordnare Sara Tvermoes på e-post sara.tvermoes@med.lu.se för mer information.

Debitering av utbildningslokaler

Grundutbildningen har tidigare fattat beslut om debitering av utbildningslokalkostnader, vilket nu har blivit uppmärksammat eftersom hyreskostnad har blivit debiterat i efterhand för vårterminen.

Tänk på att om du avbokar en lokal mer än 30 dagar i förväg debiteras ingen hyra. För lokal du avbokar 30–14 dagar i förväg debiteras halv hyra. Vid senare avbokning får du som beställare stå för hela hyreskostnaden.

Medicinska fakultetens välkomstdag för nyanställda

Fakultetskansliets avdelning för HR-stöd har nu arrangerat en fakultetsgemensam välkomstdag för nyanställda vid medicinska fakulteten. Detta gäller för den som anställts under de senaste två åren.

Vad: Medicinska fakultetens välkomstdag för nyanställda
När: Torsdag 21 november, klockan 9–11.30 
Var: På BMC D15, Belfragesalen, Klinikgatan 32, Lund
Hur: Mer information, program och anmälan, hittar du i fakultetens kalendarium på medicin.lu.se

Kontakt: Malin.Rehnstam@med.lu.se

Primula och Internet Explorer

Sektionen HR påminner även om att du bör se över vilken webbläsare du använder för Primula. För att användning av Primula ska bli optimal rekommenderar systemleverantören av programmet att inte använda Internet Explorer som standardwebbläsare. Detta är i linje med Microsofts rekommendationer, och du kan läsa mer på Microsofts webbplats.

Använder du Internet Explorer kan det medföra att vissa funktioner går långsamt. Använd gärna en annan webbläsare där hastigheten för att hämta och visa stora datamängder är bättre.

Möte med forskningsadministratörer

Du som är forskningsadministratör knuten till våra verksamheter är välkommen till höstens första administratörsmöte onsdag 30 september klockan 10–11.30 på CRC i lokalen 60-10-015. Medarbetare från kansliets HR och ekonomi lyfter sådant som är aktuellt och du är välkommen att bidra med frågor och egna funderingar. 

Påminnelser från kansliet

Semester

Vi på kansliet vill påminna om att huvudsemestern ska ha tagits ut under perioden juni-augusti, de tjugo dagar per år som man är skyldig att begära semester för. Man måste dock ta ut så många dagar under året att man vid årets slut inte har mer än 30 sparade dagar. Kontakta kansliets HR om du har några frågor.

Nya rutiner för friskvård, läkarvård och läkemedel

cold pixabay

Från och med 1 juli är det sektionen HR som ska slutgodkänna samtliga ärenden om ersättning för friskvård, läkarvård och läkemedel. Det innebär att du som är anställd, efter att du har rapporterat i Primula, framöver alltid skickar underlaget till sektionen HR istället för till din granskare på din institution/enhet. 

Anledningen är att avlasta granskarna i verksamheten eftersom deras arbetsbelastning ökat i samband med övergången till Statens servicecenter (SSC).

Från 1 juli skickar du ditt underlagt tillsammans med originalkvitto med internpost till sektionen HR, HS 31 och märk internposten med ”Granskning”. 

Skulle du mot förmodan skicka underlaget till kansliet skickar vi på HR det vidare till sektionen HR  för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Introduktionsdag för nya chefer

I höst, onsdag 6 november, får du som är ny chef vid Lunds universitet en halvdags introduktion för nya chefer på Skissernas museum i Lund. Uppdragen som chef och ledare skiljer sig åt beroende på var i verksamheten man befinner sig men det finns också universitetsgemensamma förväntningar på ett chefsuppdrag.

Att vara chef på Lunds universitet innebär att du har ett viktigt uppdrag i dina tre roller som arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. Ett gott ledarskap spelar stor roll för universitetets möjligheter till framgångar inom forskning och utbildning. 

Under dagen kommer du att få möjlighet att höra mer om vad chefsrollen på Lunds universitet innebär, Lunds universitets uppdrag och hur några chefer vid universitetet upplever sitt uppdrag.

Du får även möjlighet att nätverka med andra chefer vid universitetet. 

När: Onsdag 6 november 2019 klockan 9–13
Var: Skissernas museum, Finngatan 2, 223 62 Lund
Anmälan senast: Onsdag 9 oktober 2019

Du anmäler dig själv till introduktionsdagen för nya chefer i Kompetensportalen senast 9 oktober.

Workshop i höst om kränkande särbehandling och trakasserier för dig som är chef 

Utbildningen om kränkande särbehandling och trakasserier tar upp begreppsdefinitioner, reder ut arbetsgivarens och medarbetarens rättigheter och skyldigheter och ger ett par exempel på hur vi som arbetsgivare kan arbeta med förebyggande insatser. Den ger även kunskap om det skriftliga chefsstöd som finns för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Målgrupp för workshoppen är chefer med personalansvar. Workshoppen ges vid två tillfällen:

  • Onsdag 13 november kl 10–12
  • Onsdag 11 december kl 10–12

Anmälan till workshoppen kränkande särbehandling och trakasserier gör du i Kompetensportalen.

Kontakt: Anna Sjösten och Lena Lindell, sektionen HR


Nya regler för moms vid konferenser

pengar ingress

Skatteverket har gett ut ett nytt ställningstagande som ändrar momsreglerna för tillträde till evenemang. Universitetets vetenskapliga konferenser omfattas av detta. Alla deltagare på en konferens ska betala moms på deltagaravgiften. Det enda undantaget är svenska statliga myndigheter som betalar via faktura eller banköverföring från myndighetens bankkonto. 

Redan när du planerar ditt arrangemang så måste du ta ställning till hur stor deltagaravgiften ska vara och hur du ska ta betalt. Deltagare från företag och organisationer inom EU med VAT-nummer har möjlighet att via sin lokala skattemyndighet begära tillbaka momsen på deltagaravgiften. Du kan tipsa deltagare om detta redan vid registreringen. 


Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem

etikprovningsmyndigheten logga

Etikprövningsmyndigheten lämnar nu det ärendehanteringssystem som utvecklats i Prisma för etikprövningar. Anledningen är att det inte ger det stöd som var avsikten. 

Nu upphandlar myndigheten i stället ett nytt ärendehanteringssystem och ambitionen är att det nya systemet ska finnas på plats under 2020. Tills dess använder  myndigheten en övergångslösning för att hantera etikprövningar. Prisma stängs för etikansökningar den 27 september. Med övergångslösningen öppnar myndigheten för ansökningar igen den 7 oktober.


Delta i höstens Lucris-workshoppar

lucris

I höst finns möjlighet forskare och forskningsadministratörer att få en presentation av Lucris och forskningsportalen. Workshopparna fokuserar på hur du kan redigera din Lucris-profil och presentera dina projekt, publikationer och andra forskningsrelaterade aktiviteter. 

Du får veta hur du kan skapa CV i Lucris. Deltagare är välkomna att skicka in frågor i förväg. Workshop-tillfällen erbjuds på både svenska och engelska.

Participate in LUCRIS workshops this autumn

This autumn there is opportunity for researchers and research administrators to get a presentation of LUCRIS and the research portal. Also hands-on help and assistance working and entering information in LUCRIS.

Datum och anmälan/Dates and registration

På svenska

In English


Enheten för dermatologi & venereologi 50 år!

Medarbetare är välkomna att delta fredag 18 oktober 2019 när enheten för dermatologi och venereologi håller en jubileums-och utbildningsdag. Under dagen håller nationella och internationella föreläsare som Hywell Williams, Tove Agner och Suzana Ljubojevic viktiga och intressanta föredrag.

Jubileumsdagen med föreläsningar pågår klockan 8.30–15.30 på Forskningscentrum (MCF), Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Waldenströms gata 5.
Vill du delta? Anmäl dig på e-post till Tina Lejding, tina.lejding@skane.sesenast 20 september 2019. 

Att delta är kostnadsfritt, dock är antalet platser begränsat och först till kvarn gäller.


redcap

Lunchseminarier om REDCap, datahanteringsverktyg för kliniska forskningsstudier

Har du funderat över att använda REDCap för hantering av forskningsdata för klinisk forskning, men inte startat än?

Nu erbjuder Bibliotek & IKT kortare lunchseminarier (45 minuter) regelbundet med olika ämnen kring REDCap både för nybörjare och mer avancerade användare. Lunchmötena sker i datorsal och ges vanligtvis tisdagar och torsdagar (undantag kan förekomma), platsen varierar mellan BMC, HSC och CRC. 

Lunch seminars about REDCap, electronic data capture for clinical research studies

Have you considered using REDCap for clinical research data management, but not yet started? 

Library & ICT now offer shorter lunch seminars (45 minutes) on a regular basis around different REDCap subjects. We welcome beginners as well as a more advanced users. The meetings take place in a computer room, usually on Tuesdays and Thursdays (exceptions apply), at BMC, HSC or CRC.


Samband mellan glutenmängd och risk för celiaki bekräftas i stor studie

daniel agardh och carin andren aronsson

En stor studie bekräftar att mängden gluten sannolikt inverkar på risken att utveckla celiaki. I den nya långtidsstudien från Lunds universitet ingår barn från flera länder.

Studien är av observationstyp och påvisar därför inte orsakssamband, men den är den hittills mest omfattande i sitt slag. Resultaten presenteras i den ansedda i tidskriften JAMA.

Sammanlagt har drygt 6 600 barn med förhöjd risk att utveckla celiaki följts från födseln fram till femårsdagen. Barnen kommer från Sverige, Finland, Tyskland samt USA och deltar i forskningsprojektet TEDDY.

– Det finns i studien en tydlig koppling mellan mängden gluten som barnen får i sig och risken att utveckla celiaki eller förstadium till celiaki. Detta bekräftar våra tidigare fynd gjorda på svenska barn, berättar Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och ansvarig för studien.


Om celiakiforskning på Specialkostmässan i Malmö

Barn som i screening visat sig ha hög risk för att utveckla celiaki kandelta i PreSiCe (Prevention Celiaki i Skåne) en studie som drivs av Lunds universitet i samarbete med Region Skåne.

Lördagen den 28 september 2019 medverkar vi på Specialkostmässan i Malmö. Då kan du lyssna på föredrag om forskning och ställa frågor om PreCiSe-studien.


Forskningens dag 2019

forskningens dag 2019

Psykisk ohälsa är ett växande problem som vi behöver tackla tillsammans. Den behandling som finns idag är otillräcklig. Kom och hör om hur morgondagens behandling och förebyggande arbete kan se ut.

Presentationer av och med forskare vid Lunds universitet och Region Skåne. Årets vetenskapliga arrangörer är Åsa Petersén, Åsa Westrin och Anders Håkansson och moderator för dagen är Anne-Marie Rauer.

Varmt välkomna till ett arrangemang av Medicinska fakulteten, Region Skåne och Erik K. Fernströms Stiftelse. Fritt inträde utan föranmälan.

MALMÖ 5 november klockan 17–20*, Jubileumsaulan, SUS Malmö

LUND 6 november klockan 14.30–18*, Aulan, SUS Lund

Samma program i Lund och Malmö. Arrangemanget streamas 6 november och eftersänds.

*En timma innan arrangemanget är du välkommen på öppet hus och prova-på-aktiviteter. Evenemanget streamas den 6 november och eftersänds.


Världsdiabetesdagen i Skåne

Den 9 november uppmärksammar vi Världsdiabetesdagen i Skåne med ett stort evenemang för allmänheten på temat Mat & livsstil. Flertal forskare från Lunds universitet och även från vår institution medverkar. Det blir föreläsningar om aktuell forskning, utställningar med den senaste tekniken inom diabetes och prova-på-stationer av olika slag samt utdelning av Medeonstipendiet.

Dagens arrangeras av Diabetesföreningen i Skåne län, Lunds universitets Diabetescentrum, Medeon och Diabetessamverkan Sverige.

Vad: Världsdiabetesdagen 2019
Var: Quality HotelView, Hyllie station, Malmö 
När: Lördag 9 november klockan 9.30–16


Ansök till Pia Ståhls stiftelse

Årets ansökningsperiod till Pia Ståhls stiftelse är nu öppen. Inriktningen på anslagen för 2019 kommer företrädesvis att vara mot barn och ungdomars utveckling i föreningsverksamhet och till mindre forskningsprojekt. 

Observera att stiftelsen har ett nytt ansökningsförfarande från och med i år. Sista ansökningsdatum är 30 september 2019. 

Ansök till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse – anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential 2020

Observera att ansökningarna ska gå via respektive prefekt för kännedom och förankring och vara fakulteten tillhanda senast den 27 september 2019, klockan 9.

Projekten ska vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Projektanslag ska primärt inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt.


Välkomstdag för nya medarbetare 2 oktober

Alla nyanställda på Lunds universitet är inbjudna till Välkomstdagen för nya medarbetare onsdagen den 2 oktober. Under dagen presenteras universitetets olika delar – vision, organisation och aktiviteter.

Welcome day for new employees October 16th – in English 

All new employees at Lund University are invited to the Welcome Day in English for new employees on Wednesday October 16th. Here, the University will be presented – vision, organization and activities.


Imaging in Congenital Heart Interventions – internationell konferens i Lund

Vår systerinstitution kliniska vetenskaper i Lund anordnar  den 2–3 oktober 2019 en stor internationell konferens tillsammans med pediatrik och Region Skåne. Konferensen hålls för tredje gången och i år går den av stapeln i Lund. Petru Liuba från Lunds universitet är värd, och under de två dagarna ges tillfälle att lyssna på ett flertal internationellt erkända föreläsare.

Du som är intresserad är välkommen att delta. Du kan anmäla dig till konferensen i förväg och på plats. Arrangörer är Lunds universitet och Region Skåne.

Har du frågor? Kontakta Eva Nordin, forskningsadministratör, på e-post eva.nordin@skane.se


Grattis till ...

Bengt Zöller, ny professor i ämnet allmänmedicin – kardiovaskulär medicin och genetik.

Och stort grattis till ...

Åke Lernmark, seniorprofessor vid Lunds universitet, som blivit prisad för epokgörande insatser för barn med typ 1-diabetes. Svenska Läkaresällskapet belönar Åke Lernmark med Oscar Medins pris och 25 000 kronor.

aake lernmark

Motivering: ”Åke Lernmark belönas för sina epokgörande insatser för förståelsen av patogenesen vid autoimmun (typ 1) diabetes hos barn. Han har kartlagt den immunologiska och genetiska bakgrunden till sjukdomen, och även visat på viktiga kopplingar till patogenesen vid andra autoimmuna sjukdomar hos barn som exempelvis celiaki.” 

Prisutdelningen äger rum rum vid Svenska Läkaresällskapets årshögtid den 12 november 2019.


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Julien Hasselman i ämnet klinisk medicin med inriktning kärlkirurgi
Startar: 13 september 2019, klockan 13
Avhandlingens titel: Prevention of surgical wound complications after peripheral vascular surgery

Disputation: Peter Olsson i ämnet klinisk medicin med inriktning reumatologi
Startar: 20 september 2019, klockan 13
Avhandlingens titel: Sjögren's syndrome: epidemiological risk factors and biomarkers

Disputation: Morten Kraen i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiologi
Startar: 26 september 2019, klockan 9
Avhandlingens titel: Chronic obstructive pulmonary disease, aspects of smoking, biomarkers and cardiovascular disease

Disputation: Hannes Holm i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär forskning
Startar: 26 september 2019, klockan 13
Avhandlingens titel: Association of cardiovascular risk factors and biomarkers with cognitive function and dementia

Disputation: Carl Antonson i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin
Startar: 27 september 2019, klockan 13
Avhandlingens titel: Macro-social stressors, perceived stress, psychiatric symptoms, and self-esteem in adolescents and the feasibility of an internet-based mindfulness intervention

Disputation: Amanda Lahti i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi
Startar: 4 oktober, klockan 9
Avhandlingens titel: Physical Activity in Childhood and Adolescence

Disputation: Emma Nilsson i ämnet klinisk medicin med inriktning gastroenterologi och hepatologi
Startar: 11 oktober, klockan 13
Avhandlingens titel: Liver cirrhosis in southern Sweden; Epidemiology and clinical course

Disputation: Iris Zahirovic i ämnet klinisk medicin med inriktning klinisk neurovetenskap
Startar: 11 oktober, klockan 13
Avhandlingens titel: Recognition of Dementia with Lewy Bodies; Prevalence, medical treatments & survival in Swedish Nursing and Short-Term Homes

Disputation: Lukas Tomas i ämnet biomedicin med inriktning kardiovaskulär forskning
Startar: 18 oktober, klockan 9
Avhandlingens titel: Immuno-metabolic and Cellular Traits in Cardiovascular Disease

Disputation: Carl-Fredrik Rönnow i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi
Startar: 18 oktober, klockan 13
Avhandlingens titel: Implementation of colorectal ESD in a western institution

Halvtidskontroller

fredag 20 september, klockan 13, Saman Salim, Improved Prognosis and Low Failure Rate with Anticoagulation as First-Line Therapy in Mesenteric Venous Thrombosis

Onsdag 2 oktober, klockan 9, Henrik Axelson, "Essays in global public health: Effectiveness and distribution of health financing in low- and middle income countries"

Torsdag 17 oktober klockan 13, Peter Nymberg, "Prevention in primary healthcare with mindfulness, physical activity and self-rated health"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp