Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 4/2020

2020-06-15

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Vårterminen är i stort till ända och det är en termin som på många sätt varit väldigt annorlunda. Förhållningsregler avseende Covid-19 kan ändras snabbt, så för aktuell information rekommenderar jag att du går in på universitetets informationssida för att hålla dig uppdaterad

Det är bra att alla har en beredskap för såväl digitalt som sedvanligt arbetssätt. Oavsett hur det ser ut till hösten så hoppas jag att vi överväger möjligheterna till fortsatta digitala möten när detta är lämpligt. 

Lönerevision klar

Nya löner är nu klara för samtliga medarbetare och i juni kommer den nya lönen. Om du ännu inte har fått reda på din nya lön kan du fråga din lönesättande chef. En del i lönesättningsprocessen är utvecklingssamtal, och om du inte har haft ett sådant samtal är det hög tid nu. Senast 30 juni ska alla medarbetare ha haft utvecklingssamtal. Påminn din chef om du ännu inte har haft ett utvecklingssamtal med denne. 

Status RQ20

Mitt i pågående coronakris har de externa utvärderarna inom RQ20 under våren intervjuat panelerna och samlat in information. 1 september kan vi förvänta oss att utvärderarna återkommer med sina rapporter om vårt arbete vid universitetet. Lena Eliasson, som är panelordförande i panel 6, menar att intervjuerna sammantaget verkar ha gått bra. Du kan läsa mer om RQ20 på den engelska projektbloggen och även se den detaljerade tidplanen.

Grattis till våra forskare!

Även i dessa märkliga tider finns det anledning att glädjas åt olika framgångar. Jag vill uppmärksamma och gratulera Malin Fex som är vinnare av Minerva Leadership Award. Stort grattis även till Andreas Edsfeldt som är en av tre nya forskare till Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM). Du kan läsa mer om dem i detta nyhetsbrev.

Tack till alla medarbetare

Alltjämt påverkas vårt arbete mycket av pandemin och jag vill tacka er alla som varit snabba och flexibla när det gällt att ställa om undervisning och forskning liksom all stödverksamhet!

Är du trött på corona i nyhetsflödet? Passa på under sommaren att läsa vår verksamhetsberättelse för 2019!

verksamhetsberaetttelse ikvm 2019

Slutligen vill jag tipsa om vår verksamhetsberättelse för 2019. I stället för nulägets coronarapportering erbjuder verksamhetsberättelsen en läsning om tiden före corona. Aktivieter och händelser från våra verksamheters med höjdpunkter och highlights från förra året. Så ta dig tid att läsa den under din sommarledighet för att reflektera över tiden som varit och de möjligheter som kommer framöver. 

Varma sommarhälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Nytt om läkarutbildningen

pulsen pixabay

UKÄ ansökningsprocess om sexårig läkarutbildning fortsätter. Under maj har intervjuer genomförts och återkoppling sker i september. Planerad start är höstterminen 2021. 

Under höstterminen 2020 ska entrustable professional activities (EPA) introduceras systematiskt i läkarutbildningen. EPA är en internationell modell för att träna och bedöma dagligt läkarjobb, de uppgifter en läkare ska kunna göra i sin yrkesvardag. 

De tio entrustable professional activities (EPA) är att:

 1.  Inhämta anamnes och genomföra relevant statusundersökning
 2. Prioritera arbetsdiagnos bland relevanta differentialdiagnoser
 3. Upprätta en initial utredningsplan
 4. Formulera en initial åtgärdsplan och genomföra behandling
 5. Identifiera behov av och initiera preventiva åtgärder
 6. Genomföra allmänna medicinska procedurer
 7. Identifiera patienter i behov av akut vård och genomföra ett primärt omhändertagande
 8. Dokumentera samt utfärda recept och intyg
 9. Samarbeta inom hälso- och sjukvården och med professioner i andra delar av samhället
 10. Bidra till säkerhetskultur inom vården

Bästa hälsningar
Elisabet Londos, biträdande prefekt ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på medicinska institutionskansliet i Malmö ge dig relevant information och stöd. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

De nya lönerna klara för utbetalning i juni

Nya löner i samband med lönerevisionen är nu klara för utbetalning i juni, retroaktivt från den 1 april.

För medarbetare som får ersättning från Försäkringskassan med anledning av till exempel sjukskrivning eller föräldraledighet, tänk på att rapportera in förändring av inkomst till Försäkringskassan. 

Nya checklistor som stöd i arbetet

Nu finns fakultetens uppdaterade checklistor och dokument för arbetsmiljö, hot och våld. 

Påminnelse om utvecklingssamtal

Det är dags att genomföra utvecklingssamtal, som ligger till grund för nästa års lönerevision. Utvecklingssamtalet skall vara genomfört och dokumenterat senast den 30 juni. Dokumentet ska signeras av båda parter, och samtalsunderlagen sparas och behålls av chefen. För att minska smittorisk med anledning av covid-19 bör samtalen fortsatt hållas digitalt varför underskrifter av båda parter hanteras genom mejl (och eventuell skanning). Chefen mejlar underlaget till den anställde. Den anställde bekräftar via ett mejl att underlaget stämmer med vad som överenskommits. 

Introduktion för nyanställda

Introduktionsmötet i vår ställdes in med anledning av covid-19. Vår förhoppning är att kunna genomföra det i höst. Mer information kommer efter sommaren.

Nya rutiner för friskvårdsersättning 2020

Tidigare har friskvårdsersättning betalats ut för kvitton som är daterade max ett år tillbaka i tiden, förutsatt att du söker ersättning för det året som inköpet gjorts. Endast inköp gjorda i november eller december kan föras över på nästkommande år. 

2020 införs nya regler som innebär att du måste ha lagt upp ditt ärende i Primula senast den 15 januari 2021 för att kunna söka ersättning för aktiviteter som är inhandlade och betalda under 2020.

Därefter upphör möjligheten att söka ersättning för 2020 års aktiviteter. Efter registrering av ärendet i Primula ska du skriva ut utläggsbilagan och skicka bilagan tillsammans med originalkvitto till Sektionen HR. Skicka med internposten till Sektionen HR, hämtställe 31. Märk internposten med ”Granskning”.

När internpost inte kan användas, skicka till Lunds universitet, sektionen HR, Box 117, 221 00 LUND. Märk kuvertet med ”Granskning”. Du skickar in kvittona till  sektionen HR direkt när du har kommit upp till maxbeloppet 1 870 kronor. Om du väntar ända till december med att skicka in dina kvitton så kan utbetalningen av ersättning dröja, eftersom belastningen är hög i slutet av året. 

Påminnelse till dig som hanterar fakturor i Lupin/Proceedo 

Tänk på att du behöver lägga in delegering i Lupin/Proceedo så att  fakturor inte blir liggandes under din semester.

Guider och lathundar för Lupin (Proceedo) hittar du här:

Innan du går på din semester – töm din Lupin-inkorg så att det inte finns något kvar att hantera. 


Tillgänglighet på kansliet i sommar

sommar

Nu närmar sig sommar- och semestertider, och det är dags att tänka på att fakturor, personalärenden med mera inte blir liggande i onödan. Kansliet är bemannat av någon under hela sommaren men går på sparlåga, framför allt veckorna 29–32.  Flera av våra medarbetare arbetar på distans även under sommaren.

Kontakta gärna ansvarig handläggare redan nu för att dina ärenden ska kunna hanteras så smidigt som möjligt.

Mer detaljerad kontaktinformation för sommarveckorna lägger vi snart upp på institutionens kontaksida på externwebben.

Akuta ärenden i sommar

Vid akuta ärenden kan du under sommaren alltid kontakta administrativ chef Katarina Westrin Sjöberg på e-post och telefon: katarina.westrin_sjoberg@med.lu.se och 0722-24 05 60. 


Karriärutveckling för akademisk personal: Anmälan öppen inför höstterminen

Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som bidrar till karriärutveckling för akademisk personal, antingen inom akademin eller utanför. Det finns aktiviteter som är anpassade dels för doktorander, dels för postdoktorala medarbetare och dels för forskargruppsledare.

Nu är anmälan öppen för aktiviteterna under hösten 2020. De karriärutvecklande aktiviteterna ges på engelska och är kostnadsfria för individerna och institutionerna. Läs mer om vilka aktiviteter som erbjuds när och hur du registrerar dig på Medarbetarwebben.

Career development for academic staff: Registration open for autumn term 

Lund University offers a broad range of activities that contribute to career development for academic staff, either within academia or outside it. Some activities are suitable for doctoral students, some for postdocs and others for research team leaders. Registration is now open activities during autumn term 2020.

The career development activities are offered in English and are free of charge, both for individuals and departments. Read more about which activities we offer when and how to register at Staff Pages.


Angående Zoom vid LU och säkerhet

Lunds universitet använder, liksom övriga nordiska lärosäten, tjänsten Zoom av Sunet/NORDUnet, med servrar i Danmark. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU. 

LU-Zoom skiljer sig från den gratisversion av Zoom som också finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varnat för säkerhetsrisker med Zoom, observera att det inte gäller LU-zoom via NORDUnet.

Läs mer om LU Zoom och säkerhet, på Canvas sidor (logga in med ditt Lucat-id).


Så sprids giftigt protein vid alzheimer

oskar hansson medium
Oskar Hansson. Photo: Linnéa Jeschke

Det är den giftiga varianten av proteinet tau som tros vara orsaken till att nervceller i hjärnan dör vid Alzheimers sjukdom. Nu visar en ny studie att spridningen av giftigt tau i hjärnan hos äldre människor sker via kopplingen mellan nervcellerna och att det är proteinet beta-amyloid som påverkar och underlättar spridningen av tau. Forskarna tror att dessa fynd kan ha stor betydelse för behandlingen av alzheimer.

Studien är publicerad i Nature Communications.

– Fynden visar att giftigt tau sprider sig genom olika hjärnregioner via direkta neuronala anslutningar, på liknande sätt som infektionssjukdomar kan sprida sig till olika städer genom skilda smittvägar. Spridningen är begränsad under ett normalt åldrande. Men vid alzheimer däremot underlättar beta-amyloid spridningen av tau, vilket leder till att nervcellerna i hjärnan dör och slutligen får individen demens, säger Jacob Vogel från McGill University som är försteförfattare till studien.

– Dessa nya kunskaper tror vi har stor betydelse för behandlingar och för att i tidigt skede kunna stoppa spridningen av tau, och därmed även stoppa utvecklingen av sjukdomen, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet som har varit med och lett studien.


Går det att äta sig till ett friskare blod?

emily sonestedt

För att vi ska må bra behöver kroppens blodflöde fungera och ge syre och näring till kroppens övriga organ. Blodet behöver rensas och goda kolesterolnivåer upprätthållas. Ett friskt blod behöver också en bra produktion av vita blodkroppar, röda blodkroppar och trombocyter, de ämnen som skapar vårt blod. Man kan ju undra om det vi äter också påverkar vår blodhälsa? 

 ”Det finns samband mellan maten vi äter och de riskfaktorer som går att se i blodet”, berättar nutritionsforskare Emily Sonestedt. Ett friskt blod kan motverka vissa sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom som i dag är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen. Kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är tobaksrökning, övervikt, dåliga matvanor, höga blodfetter och högt blodtryck. Diabetes och ärftlighet ökar också sannolikheten att drabbas av kärlsjukdom. 

Blodtema på webben!

Inför den internationella blodgivardagen 14 juni 2020 har vi sammanställt artiklar med flera forskare från vår fakultet. Temat blod har genomlysts på olika sätt utifrån olika delar inom vår medicinska forskning.

Från Malmö har IKVM:s docent Emily Sonestedt berättat om kostens påverkan på blodet och professor Peter J Svensson vid ITM har förklarat vad blodproppar är, ett livsfarligt stopp i kroppen


SOPHIA ska förbättra behandlingen och ändra synen på fetma

Porträttfoto av Paul Franks.

Lunds universitets Diabetescentrum, LUDC, medverkar ett nytt IMI-projekt - SOPHIA – som ska bidra till en mer patientcentrerad vård av patienter med fetma, att ändra synen på fetma och hur den påverkar den drabbade individen socialt och medicinskt. Projektet ska klassificera markörer för fetmarelaterade följdsjukdomar och indikatorer som visar hur väl man svarar på en behandling.

Fetma är en kronisk sjukdom, inte något som människor väljer att leva med. Det är en sjukdom som drabbar cirka 150 miljoner människor i Europa och 650 miljoner människor över hela världen.

– Fetma drabbar många människor i Sverige och på andra håll i världen, inklusive många barn. Tillståndet kan orsaka stor oro för personer som drabbas och leder ofta till andra sjukdomar såsom typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vårt arbete i SOPHIA syftar till att förbättra vår förståelse för de biologiska och miljömässiga faktorer som orsakar fetma och dess följdsjukdomar, säger professor Paul Franks, akademisk ledare för SOPHIA-projektet och vice-koordinator för LUDC.


Hindrik Mulder ny chefredaktör för Diabetologia

hindrik

Forskning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia ska uppfylla högt ställda kvalitetskrav. Merparten av insända manuskript refuseras. Från och med årsskiftet tar Hindrik Mulder, läkare och professor vid Lunds universitets Diabetescentrum, över rollen som chefredaktör för tidskriften.

Efter drygt tio år som European och Senior editor, biträdande chefredaktör, på Journal of Endocrinology avslutade Hindrik Mulder sitt uppdrag i somras. Kort därpå fick han frågan om han ville efterträda nuvarande chefredaktören för Diabetologia, Sally Marshall, som lämnar posten vid årsskiftet 2020/2021.

– Det är stort att som forskare få ett sånt här förtroende. Det är också på ett sätt ett erkännande av diabetesforskningen i Sverige generellt och vid Lunds universitet i synnerhet som har ett gott renommé ute i världen. Det faktum att jag verkar vid Lunds universitets Diabetescentrum, där vi skapat en stark miljö för klinisk, genetisk och experimentell forskning, har antagligen gjort att jag är en lämplig kandidat, säger han.


Läs nytt nummer av Vetenskap & hälsa: Strategier mot smärta

omslag vetenskap o haelsa vaar 2020

Smärta är ett ord som rymmer mycket. Vi känner den akut om vi bränner handen, den kan utgöra ett långvarigt problem som hindrar oss i vardagen och vi kan uppleva själslig smärta när vi står inför avsked. Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker sjukvård och den orsakar personligt lidande och omfattande kostnader för samhället.

Men hur skiljer sig långvarig smärta från den akuta och vad händer när smärtan ”sätter sig” i kroppen? Hur ska man träna vid smärta och går det att bryta den negativa spiralen som kan uppstå om man utvecklar rörelserädsla på grund av att det gör ont?

Detta, och mycket mer, har vi frågar forskarna inom området.

Vi har även med ett kortare tema om risker i vårens tidning, där du kan läsa mer om vad som är bra att tänka på när du läser eller hör om olika hälsolarm. VI tittar även närmre på hur bra vi egentligen är på att fatta beslut i vår vardag.

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne. Tidskriften Vetenskap & hälsa är tematisk och kommer ut två gånger per år. Temat för det senaste numret är Strategier mot smärta.

OBS nedladdningen fungerar dåligt i Explorer, använd annan webbläsare)


Universitetsstyrelsens ledamöter utsedda

Ledamöter i universitetsstyrelsen har utsetts för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Fyra av ledamöterna är nya jämfört med föregående mandatperiod.

Ordförande och externa ledamöter utsedda av regeringen:

 • F. ambassadör Jonas Hafström (ordförande)
 • Lagman Gudrun Antemar (ny)
 • Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec
 • FoU-direktör Torbjörn Lundahl (ny)
 • Vice ordförande Wanja Lundby-Wedin
 • Professor Jens Oddershede
 • Författare Gunnar Wetterberg
 • Chefsekonom Annika Winsth

Ledamöter utsedda av universitetskollegiet:

 • Professor Anne L’Huillier
 • Professor Christofer Edling (ny)
 • Professor Lars Dahlin (ny)

Därutöver ingår i styrelsen även universitetets rektor samt tre representanter för studenterna.


Vem har rätten till undervisningsmaterial vid distansundervisning?

Övergången till undervisning på distans har ställt stora krav på verksamheten, inte minst genom behovet att anpassa och ta fram undervisningsmaterial för användning på lärplattformar och andra digitala verktyg. I en sådan situation kan frågor uppkomma om vem som har rättigheter till materialet.  

Lärare som skapar undervisningsmaterial har upphovsrätt till det skapade, om det är tillräckligt originellt. Det kan vara exempelvis övningsuppgifter, läsanvisningar, tentamensfrågor och –svar. Eftersom materialet kommit fram som ett resultat av anställningen vid universitetet, så har universitetet rätt att använda det för att kunna tillhandahålla en kontinuerlig och effektiv undervisning. Universitetets rätt till användning omfattar också sådant som gjorts tillgängligt till exempel genom en lärplattform eller annat digitalt verktyg. Det kan vara anteckningar, föreläsningsunderlag eller presentationer. Universitetets användning kräver inget särskilt samtycke från eller ersättning till läraren.  

Läs mer om upphovsrätt på Medarbetarwebben, och i PM Vem har rätten till undervisningsmaterial vid distansundervisning.

Universitetet har beslutat om Allmänna råd om universitetets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material, dnr STYR 2015/542, där en mer ingående beskrivning finns. Beslutet finns i Regelverket

Vid frågor, kontakta gärna avdelningen Juridik på sektionen Juridik och dokumenthantering.

Who owns the rights to teaching material in remote education?

The transition to remote teaching has placed considerable demands on the organisation, not least through the need to adapt and produce teaching material for use in virtual learning environments and other digital tools. In such a situation, questions may arise about who owns the rights to the material.

Teaching staff who produce teaching material own the copyright to what they have created, if it is sufficiently original. This may include exercise assignments, reading instructions, and exam questions and answers. As the material was produced as a result of being employed at the University, the University has the right to use it in order to provide continuous and efficient teaching. The University’s right to use also includes that which has been made available e.g. through a virtual learning environment or other digital tool. This may include notes, material for lectures, or presentations. The University’s use requires no specific consent from, or compensation to, the teaching staff member.

Read more on the Staff Pages about copyright and in the memorandum Who owns the rights to teaching material in remote education? 

The University has decided on General recommendations on Lund University’s right to use copyrighted material, reg. no STYR 2015/542, which includes more details on the matter. The decision is in LU’s rules and regulations.

If you have any questions, contact the Legal Division. 


Att tänka på om du vill bedriva forskning på/om Covid-19/SARS-CoV-2

corona
Illustration: Catrin Jakobsson

Intresset för att påbörja forskning med inriktning mot den pågående covid-19-pandemin och det virus (SARS-CoV-2) som ligger bakom sjukdomen är för närvarande mycket stort. Institutionerna IKVL, ILM, och EMV har gemensamt tagit fram en sammanställning med några saker du behöver beakta innan du påbörjar sådan verksamhet.

Här På inramed hittar du sammanställning: Att tänka på om du vill bedriva forskning på/om Covid-19/SARS-CoV-2


Påminnelse om LU:s sju principer för forskningskommunikation

När du som forskare eller kommunikatör förmedlar forskning via medier, sociala medier, evenemang eller i andra publika sammanhang, bör du alltid sträva efter att följa våra sju principer för god publik forskningskommunikation.

Därför behövs riktlinjer

Som universitet har vi som uppgift att samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet samt verka för att våra forskningsresultat kommer till nytta. Det ligger i forskarnas, universitetets och samhällets intresse att resultat och även insikter i forskningens metodik och begränsningar görs tillgängliga för den offentliga debatten, för politiska beslut, för näringslivet och samhället som helhet.

verktygslaadan foer forskningskommunikation

Behöver du tips för hur du kan kommunicera forskning? Använd verktygslådan för forskningskommunikation!

Verktygslådan är gjord av Vetenskap & Allmänhet (VA) med stöd av Vetenskapsrådet och EU-kommissionen. Verktygslådan vill ge dig som forskar inspiration och förslag på olika aktiviteter på hur du kan kommunicera din forskning.

VA är en ideell förening som vill främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet – särskilt unga. De vill åstadkomma samtal i nya former om frågor kring forskning som engagerar människor. Grundtanken är att dialogen bör utgå från folks frågor, intressen och oro, snarare än från vad forskarna vill föra ut.


Nominations of candidates for the Scheele Award 2021 before September 15th

It’s time to nominate your candidate for the 2021 Scheele Award – marking the 50th time for one of Sweden’s most prestigious prize in the field of pharmaceutical research to be awarded.

The Swedish Pharmaceutical Society biannually bestows the Scheele Award on a prominent scientist in the field of drug research or related disciplines. The award was named after Carl Wilhelm Scheele, the world-renowned Swedish 18th century chemist and pharmacist.

In addition to the excellent lectures traditionally held at the Scheele Symposium, the celebration of the 50th award since the start in 1961 will be something out of the ordinary.


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen till handa senast 1 oktober 2020. 

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan ditt brev når fram.

Har du frågor? Kontakta jap-stiftelsen@outlook.com 


Nominera till Hilda och Alfred Erikssons pris 2021: Senast 1 oktober

Kungliga vetenskapsakademien inbjuder härmed professorer och universitetslektorer vid medicinska, odontologiska och veterinärmedicinska fakulteter vid universitet och högskolor i Sverige,
att senast den 1 oktober 2020 inkomma med skriftligt, motiverat förslag om utdelning av Hilda och Alfred Erikssons pris år 2021.

Nominering görs via bifogad nomineringsblankett.
Nominering skickas till priskoordinator Gunilla Hallersjö via e-post gunilla.hallersjo@kva.se eller via post till Kungliga Vetenskapsakademien, Box 50005, 104 05 Stockholm.


Ny guide för kommunikation

lu kommunikationsguide

I dagarna skickas ”Lunds universitets kommunikationsguide” ut till institutioner och avdelningar.

Den är den första universitetsövergripande guiden i sitt slag och riktar sig till samtliga medarbetare vid universitetet, inte bara de som uttalat arbetar med kommunikation.

Guiden ger en överblick över riktlinjer och rekommendationer för hur man kommunicerar internt och externt som anställd vid universitetet. 

Om du vill beställa tryckta versioner av guiderna kontakta media-tryck@service.lu.se. Vänligen ange antal, språk (svensk eller engelsk), ditt namn, avdelning och hämtställe.


Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Med anledning av utbrottet av coronavirus följer universitetet utvecklingen kontinuerligt via de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att du som student och medarbetare håller dig informerad om läget löpande via deras webbplatser och håller koll på universitetets information som uppdateras kontinuerligt på Medarbetarwebben. Där hittar du även relevanta länkar till andra myndigheter och interna sidor. 

Tillsammans och goda initiativ från LU

På lu.se samlar Lunds universitets nyhetsartiklar och goda initiativ från studenter och medarbetare som berör coronakrisen. Se också vår expertlista med forskare som kan kommentera och bidra med kunskaper kring coronaviruset ur olika aspekter.


Grattis: Andreas Edsfeldt en av tre nya forskare vid WCMM!

andreas edsfeldt
Andreas Edsfeldt.

Under våren knyts tre nya forskare till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds universitet (WCMM LU) och Andreas Edsfeldt från IKVM är en av dem. 

Totalt är det nu 24 forskargruppledare knutna till WCMM i Lund – 14 kliniska forskare och 10 grundforskare. Tillsammans driver de forskningen inom regenerativ medicin framåt – från molekyl till människa.

Andreas Edsfeldt är ST-läkare i kardiologi på Skånes universitetssjukhus som vid IKVM forskar inom kardiovaskulär medicin och mer specifikt kring varför aterosklerotiska plack (åderförkalkningsplack) tenderar att brista oftare hos personer som har typ 2-diabetes. Han är en del av Isabel Gonçalves forskargrupp. 


Grattis till ...

malin fex
Malin Fex.

Malin Fex, vinnare av årets Minerwa leadarship award. Hon får Minervapriset för sitt goda akademiska ledarskap.

Motiveringen löd: Malin Fex Malin is an Associate professor at LU, interested in diabetes and metabolic research. She has been at LU for 19 years (including PhD) and supervised students at all levels. For her, academic leadership means encouraging and supporting young scientists to inspire them to be their best. Positive reinforcement and “open door” mentality is key. "My door is always open for scientific discussion, academic progress and life itself.”

Boel Bengtsson, ny professor i experimentell oftalmologi med särskild inriktning mot glaukomforskning från 7 maj 2020.

Isabel Gonçalves, som har fått anslag från Swelife för forskningsprojekt inriktat mot ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt.

Enming Zang, som blivit befordrad och till forskare.

Nyanställda

Roman Sattarov – doktorand, forskargruppen för klinisk minnesforskning från 1 juni

Anja Schmidt-Christensen, biträdande forskare som började hos Maria Gomez den 1 juni. Gruppen för Diabetiska komplikationer


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Halvtidskontroller

15 juni, klockan 13, Clara Nilholm, "The effect of diet on inflammation, microbiota and gastrointestinal symptoms in type 2-diabetes and irritable bowel syndrome"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp