Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 4/2019

2019-06-18

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Nu när sommar- och semesterperioden står för dörren kan vi se tillbaka på en händelserik vår samtidigt som vi blickar framåt mot höstens arbete. 

Institutionens verksamhetsberättelse klar

Under våren har vår verksamhetsberättelse för 2018 färdigställts. Den är viktig för att presentera institutionens verksamheter internt såväl som externt. Verksamhetsberättelsen är inte heltäckande men den kan nästan bli det, om vi alla är och fortsätter vara flitiga med att rapportera till kansliet vad som har hänt under året. Vår kommunikatör Tove Gilvad håller i arbetet även med kommande berättelse, och när hon senare i år skickar ut förfrågan till dig som är forskargruppsledare om viktiga händelser och aktiviteter att lyfta för året 2019 är det viktigt att du är med och svarar. Hur som helst är jag väldigt tacksam för 2018 års verksamhetsberättelse och ser gärna att den sprids.

Välkomstdag för nya medarbetare

En liten, men given målgrupp för vår verksamhetsberättelse, är även nya medarbetare. Och för nya medarbetare håller Lunds universitet en välkomstdag den 2 oktober, så om du har en ny medarbetare i din grupp – tipsa gärna om välkomstdagen.

Docenter kan söka det nya ledarskapsprogrammet Prep!

Prep kallas fakultetens nya ledarskapsprogram som docenter kan söka. Prep står för Peer support and career development towards professorship – och riktar sig till dig som har uppnått docentur och siktar på att bli universitetslektor eller professor. Jag uppmanar dig som är docent och intresserad att söka programmet, och forskargruppsledare att uppmuntra den medarbetare du ser som lämplig. Ansökningstiden har förlängts, men är ändå rätt snart – du söker senast 30 juni, så vänta inte. 

Enkät för psykosocial arbetsmiljö

Vårens psykosociala arbetsmiljöenkät visade överlag positiva resultat. Dock är det svårt att dra några slutsatser eftersom svarsfrekvensen endast var drygt 40 procent. För att vi ska kunna förbättra vår arbetsmiljö är det viktigt att identifiera eventuell dålig arbetsmiljö eller potentiella riskfaktorer för dålig arbetsmiljö. Med andra ord hoppas jag att fler medarbetare ska svara vid kommande enkäter. Naturligtvis är det inte enbart i form av enkäter vi identifierar problem. Ta gärna upp dålig arbetsmiljö direkt med din närmaste chef. 

Fakulteten har ny gemensam rutin för anmälan av tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka eller tillbud

Den nya rutinen beskriver hur anmälan av tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka eller tillbud ska ske vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Dessa tre typer av händelser på arbetsplatsen representerar stigande allvarlighetsgrad och därmed olika handläggning.

HR-nytt från kansliet

Våra personalsamordnare på kansliet, Anton Lagerbäck, Claes Moreau och Sara Tvermoes, skickar ut information inte minst inför sommar och höst. Ta för vana att alltid läsa informationen från HR noga så blir arbetet med dessa frågor så mycket lättare. 

Introduktionsdag för nya chefer

Du som är ny chef vid Lunds universitet kan i början av november gå en halvdags introduktion för nya chefer. Introduktionen hålls i Lund på Skissernas museum och du läser mer om detta i HR-nytt i detta nyhetsbrev.

Redan nu kan du anmäla dig, och detta är ett bra tillfälle för dig som är ny chef i vår verksamhet att större förståelse för ditt uppdrag som chef. Så om du är ny chef verksam vid vår institution, se gärna till att  ta dig tid för att gå introduktionsdagen för nya chefer!

När: Onsdag 6 november 2019 klockan 9–13
Var: Skissernas museum, Finngatan 2, 223 62 Lund
Anmälan senast: Onsdag 9 oktober 2019

Du anmäler dig själv till introduktionsdagen för nya chefer i Kompetensportalen senast 9 oktober.

Uppdatera dina publikationer i Lucris för forskningsutvärdering i RQ20

Ingen har väl undgått den utvärdering som ska göras av vår forskning inom RQ20. För att underlätta det arbetet är det mycket viktigt att alla uppdaterar sin personliga information kring publikationer som ska finnas tillgängliga i Lucris. Information om detta har skickats ut vid upprepade tillfällen och det är viktigt att du som är forskare har uppdaterat dina publikationer i Lucris senast 1 juli.

Bibliotek & IT har meddelat att på grund av ökad arbetsbelastning inför RQ20 tar det längre tid än vanligt för biblioteket att validera de poster som har registrerats i Lucris, och det kan komma att ta flera veckor innan de blir synliga i forskningsportalen.Biblioteket kommer dock ha validerat alla publikationer som är relevanta för RQ20 senast 23 augusti. 

Fakultetens webbplats har nytt domännamn

Den externa webbplatsen för vår medicinska fakultet och institutionerna har nu gått över till en ny webbplattform (Drupal) och byter därmed också webbadress till www.medicin.lu.se (svenska sajten) och www.medicine.lu.se (engelska sajten). Om du använder den tidigare webbadressen med.lu.se i något sammanhang, exempelvis i din e-postsignatur, kan det vara lämpligt att tänka på att byta ut den. 

Ny hedersdoktor

Under våren har som brukligt hedersdoktorer utsetts. En av dessa, Bo Hjelt, har synnerligen stor betydelse för vår framgångsrika diabetesforskning på institutionen och du kan läsa mer om honom i detta nyhetsbrev. 

Tack Mats Lindström och välkommen Elisabet Londos!

Jag vill i vårens sista nyhetsbrev tacka Mats Lindström för hans insatser som biträdande prefekt med ansvar för grund- och avancerad utbildning och som en viktig del av institutionens ledningsgrupp. Mats har med stor entusiasm tagit sig an dessa uppgifter, och samarbetet med honom har varit både trevligt och effektivt, stort tack! 

Samtidigt hälsar vi en ny biträdande prefekt med ansvar för frågor som rör grund- och avancerad utbildning välkommen. Elisabet Londos tillträder som biträdande prefekt från 1 juli 2019. 

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för era insatser under våren och jag önskar er en skön och avkopplande sommar.

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Nytt om läkarutbildningen

Läkarutbildning i akutvård på Practicum. Foto: Björn Martinsson

En viktig förutsättning för att grund- och avancerad utbildning vid medicinska fakultetens utbildningsprogram ska hålla hög kvalitet är att det finns universitetslärartjänster (med eller utan förenad anställning i sjukvården), som representerar utbildningarnas olika ämnen och kurser. 

Dessa tjänster måste givetvis också vara besatta. Universitetslärare med övergripande ämnes- och kursansvar behövs för optimal överblick, långsiktig planering och samordning av undervisningen. Det ger bäst förutsättningar för kontinuitet, stabilitet och god samverkan med det stora antal kliniker, forskare och sjukvårdspersonal, utan vars medverkan en fullgod utbildning inte kan ges. Det skapar också betingelser för fortlöpande utveckling och förbättringsarbete, vilket är nödvändigt för att hålla optimal kvalitet på utbildningarna. 

Äskade lärartjänster

Under våren har institutionens ledningsgrupp verkat för detta genom att dels äska nya lärartjänster, dels betona vikten av att beslutade och befintliga tjänster blir tillsatta. Detta krävs för att vår institution även framöver ska kunna bidra med undervisning av hög kvalitet på fakultetens utbildningar, där läkarprogrammet och internationella mastersprogrammet i folkhälsa involverar ett stort antal lärare, forskare, kliniker och administratörer knutna till institutionen. 

Ny examensordning med sexårig läkarutbildning

Under våren har regeringen fattat beslut om examensordning för en ny sexårig och legitimationsgrundande läkarutbildning med start höstterminen 2021. Medicinska fakulteten och läkarprogrammet måste ansöka om tillstånd hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att kunna bedriva läkarutbildning enligt den nya examensordningen. Under kommande läsår kommer sannolikt flera av institutionens lärare, forskare och administratörer att bli engagerade i detta viktiga och omfattande arbete, vilket helt säkert också kommer att erbjuda mycket intressanta och stimulerande utmaningar. 

Den kliniska handledningen måste utvecklas och förbättras, särskilt med tanke på att läkarprogrammet ska leda till legitimation. Det finns därför anledning att ännu en gång påminna om kursen specialisering i klinisk handledning av läkarstudenter, som utvecklats av MedCUL i samarbete med läkarprogrammet, Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. Kursen ges nästa gång i höst. 

Amanuensuppdrag sökbara inför hösten

Flera lärare och forskare vid institutionen medverkar även som PBL-tutorer på läkarprogrammets första fem terminer. Fördelningen av tutor-uppdrag inför höstterminen har skett i samråd mellan kursansvariga för T1-T5 och institutionernas biträdande prefekter med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. En nyhet inför kommande läsår är att institutionens doktorander har fått möjlighet att ansöka om amanuensuppdrag på T1-T5. 

Uppdragsutbildningar och kompletterande utbildning

Institutionen kliniska vetenskaper i Malmö genomför även flera uppdragsutbildningar. Dessutom medverkar lärare, läkare och personal på kliniker i Malmö och på vårdcentraler i en två terminer lång kompletteringsutbildning för läkare med examen utanför EU och EES som går under namnet KUL. Utbildningen programdirektör är Ulla Westin, universitetslektor vid institutionen och överläkare vid öronkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Den andra omgången av KUL startade i januari i år och fortsätter under höstterminen. Godkänd kurs ger deltagarna möjlighet att söka AT-läkartjänst i Sverige. 

Kursadministrationen från 1 juni 2019

Från 1 juni 2019 är kursadministrationen med utbildningsadministratörerna organiserad som en egen enhet vid medicinska fakulteten. Rikke Barthélemy är tillsatt som ny chef för den samlade kursadministrationen som nu får ett eget kansli, och framöver sker ytterligare utveckling av administrativa arbetssätt.

Tack för gott samarbete

Porträttfoto av Mats Lindström.

Eftersom undertecknad inför pensionsavgång nu avslutar uppdraget som biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå, vill jag passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla de lärare, forskare, läkare och administratörer knutna till institutionen, som jag har haft förmånen att få samarbeta med kring olika GA-utbildningsärenden. För min del har det varit intressant, lärorikt och positivt på många sätt. 

Den 1 juli tar Elisabet Londos, professor vid institutionen på klinisk minnesforskning och överläkare vid minneskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö, över uppdraget. Elisabet Londos har lång och gedigen erfarenhet av undervisning och är dessutom ledamot i nämnden för läkarprogrammet och medlem av Pedagogiska Akademin. Du kan läsa mer om Elisabet Londos i detta nyhetsbrev. 

Jag önskar Elisabet Londos stort lycka till i sitt kommande arbete som biträdande prefekt vid institutionen! 

Mats Lindström, avgående biträdande prefekt, ansvar för utbildning grund- och avancerad nivå, IKVM


Elisabet Londos ny biträdande prefekt vid institutionen

Porträttbild på Elisabet Londos som har ljust hår, glasögon.
Foto: Kennet Ruona

Från 1 juli tar Elisabet Londos över stafettpinnen från Mats Lindström som biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. Hon ingår därmed även i ledningsgruppen för institutionen kliniska vetenskaper i Malmö. Mats Lindström, som haft uppdraget sedan den 1 januari 2018, väljer nu att trappa ner inför en kommande pension. 

Elisabet Londos är professor, överläkare och verksam forskare på Minneskliniken. Hon har en högskoleexamen i pedagogik och var lärare innan hon senare utbildade sig till rehab-läkare och psykiater. I början av sin läkarbana arbetade hon främst med skallskador men sedan mer än 20 år tillbaka med minnes- och demenssjukdomar.


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt från institutionen kliniska vetenskaper i Malmö

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på institutionens kansli ge dig relevant information och stöd, och kontakta oss gärna om du har frågor.

Resultat från enkät om psykosocial arbetsmiljö 

Institutionen genomförde under april en anonym enkät där samtliga anställda fick möjlighet att tycka till om den psykosociala arbetsmiljön. Svarsprocenten var 42 procent och det var första gången denna enkät genomfördes med institutionens medarbetare som målgrupp. Dessa två faktorer gör att det är svårt att dra några konkreta slutsatser. För att kunna dra bättre slutsatser behöver vi få jämförbara resultat över tid ihop med en högre svarsfrekvens. Det ger oss därför en god anledning att utföra undersökningen igen under 2020.

Bland enkätens 37 frågor, där respondenter fick rangordna från 1–5 i hur stor utsträckning de höll med om påståendet, var variationen mellan svaren 3,1 och 4,1 med ett medelvärde på 3,7. 

Institutionen för translationell medicin har också genomfört samma enkät, och de fick liknande resultat. En jämförelse mellan de både institutionernas resultat visade att kollegialiteten är god men även betydelsen av att fokusera på återkommande och konstruktiva personalmöten.

Nya rutiner för friskvård, läkarvård och läkemedel

cold pixabay

Från och med 1 juli är det sektionen HR som ska slutgodkänna samtliga ärenden om ersättning för friskvård, läkarvård och läkemedel. Det innebär att du som är anställd, efter att du har rapporterat i Primula, framöver alltid skickar underlaget till sektionen HR istället för till din granskare på din institution/enhet. 

Anledningen är att avlasta granskarna i verksamheten eftersom deras arbetsbelastning ökat i samband med övergången till Statens servicecenter (SSC).

Från 1 juli skickar du ditt underlagt tillsammans med originalkvitto med internpost till sektionen HR, HS 31 och märk internposten med ”Granskning”. 

Skulle du mot förmodan skicka underlaget till kansliet skickar vi på HR det vidare till sektionen HR  för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Fakulteten får nya rutiner för anmälan av tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka eller tillbud

Medicinska fakulteten har fått en ny rutin för hur anmälan av tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka eller tillbud ska ske vid fakulteten. Dessa tre typer av händelser på arbetsplatsen representerar stigande allvarlighetsgrad och därmed olika handläggning. 

Tillbud: Arbetstagaren anmäler tillbud. Anmälan gör arbetstagaren enligt instruktioner på HR-webben och webbsidan Tillbud och arbetsskada. Närmaste chef med personalansvar utreder behov av åtgärder och återkopplar till sina medarbetare.

Arbetsskada: Närmaste chef med personalansvar anmäler arbetsskador till Försäkringskassan. 

Allvarlig olycka eller tillbud: Anmälan ska göras skyndsamt, det vill säga inom 24 timmar. 

Vid allvarlig olycka eller tillbud är rutinen vid medicinska fakulteten följande:

 1. Närmsta chef med personalansvar informerar omedelbart prefekt/motsvarande. Ifall prefekt/motsvarande inte ar tillgänglig informeras ställföreträdande prefekt/motsvarande.
 2. Prefekt/motsvarande alternativt ställföreträdande prefekt/motsvarande anmäler olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket. 
  Anmälan görs enligt instruktioner på HR-webben och webbsidan Tillbud och arbetsskada och ska samtidigt göras även till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.
 3. Prefekt/motsvarande alternativt ställföreträdande prefekt/motsvarande informerar närmaste arbetsmiljösamordnare/HR-stöd, dekan, HR-chef och skyddsorganisation.
 4. Prefekt/motsvarande ansvarar för utredning av den allvarliga olyckan eller tillbudet.

Mer information på Intramed om vad som gäller kring fakultetens nya rutiner för tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka eller tillbud.

Introduktionsdag för nya chefer

I höst, onsdag 6 november, får du som är ny chef vid Lunds universitet en halvdags introduktion för nya chefer på Skissernas museum i Lund. Uppdragen som chef och ledare skiljer sig åt beroende på var i verksamheten man befinner sig men det finns också universitetsgemensamma förväntningar på ett chefsuppdrag.

Att vara chef på Lunds universitet innebär att du har ett viktigt uppdrag i dina tre roller som arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. Ett gott ledarskap spelar stor roll för universitetets möjligheter till framgångar inom forskning och utbildning. 

Under dagen kommer du att få möjlighet att höra mer om vad chefsrollen på Lunds universitet innebär, Lunds universitets uppdrag och hur några chefer vid universitetet upplever sitt uppdrag.

Du får även möjlighet att nätverka med andra chefer vid universitetet. 

När: Onsdag 6 november 2019 klockan 9–13
Var: Skissernas museum, Finngatan 2, 223 62 Lund
Anmälan senast: Onsdag 9 oktober 2019

Du anmäler dig själv till introduktionsdagen för nya chefer i Kompetensportalen senast 9 oktober.

Påminnelse om workshop i höst om kränkande särbehandling och trakasserier för dig som är chef 

Utbildningen om kränkande särbehandling och trakasserier tar upp begreppsdefinitioner, reder ut arbetsgivarens och medarbetarens rättigheter och skyldigheter och ger ett par exempel på hur vi som arbetsgivare kan arbeta med förebyggande insatser. Den ger även kunskap om det skriftliga chefsstöd som finns för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Målgrupp för workshoppen är chefer med personalansvar. Workshoppen ges vid två tillfällen:

 • Onsdag 13 november kl 10–12
 • Onsdag 11 december kl 10–12

Anmälan till workshoppen kränkande särbehandling och trakasserier gör du i Kompetensportalen.

Kontaktpersoner: Anna Sjösten och Lena Lindell, sektionen HR


Vår verksamhetsberättelse för 2018

Försättsbladet till institutionens verksamhetsberättelse visar ett kollage av bilder.

Institutionens verksamhetsberättelse 2018 är klar och finns publicerad på vår nya webbplats! Nu kan du läsa den och se ett sammanfattande urval av alla de aktiviteter och händelser som pågick i våra verksamheter under förra året. Dela gärna med dig av vår verksamhetsberättelse för 2018 till dina kollegor och andra som kan vara intresserade av att veta mer om vår institution. 

Vi på kansliet som har arbetat med verksamhetsberättelsen vill tacka alla som har bidragit. 


Sommaröppet på kansliet

sommar

Nu närmar sig semestertider och i sommar är kansliet mindre bemannat än vanligt med start från 1 juli fram till och med 9 augusti. 

Under vecka 31 finns endast personalsamordnare Anton Lagerbäck på kansliet. Du når honom på mejl och telefon. 

Observera att kansliet i sommar går på sparlåga och att det under några veckor inte finns ekonomimedarbetare på plats för att svara på frågor. 

Som regel kan du via kanslimedarbetares e-postsignaturer avgöra varje enskild medarbetares inplanerade semester och frånvaro.

Akuta ärenden i sommar

Vid akuta ärenden kan du under sommaren alltid kontakta administrativ chef Katarina Westrin Sjöberg på e-post och telefon: katarina.westrin_sjoberg@med.lu.se och 0722-24 05 60. 


Reminder RQ20: Make sure to register your publications in LUCRIS before 1 July 2019!

lucris

As a part om the research quality evaluation at Lund University, RQ20 (blogg for RQ20), all researchers are asked to make sure their publications are registered in LUCRIS. Deadline: 1 July 2019.

Delayed visibility of new publication records in LUCRIS

Due to increased RQ20 work load it will take longer time than usual for the library to validate the records you have registered in LUCRIS. It can take several weeks before they become visible in the research portal. Still, the library will validate all publications relevant for RQ20 by August 23rd at the latest. 


Höstens möten för forskargruppsledare och styrelsen

I höst välkomnar vi institutionens alla forskargruppsledare till två möten. Notera och lägg in tiderna i din kalender redan nu!

 • Onsdag 2 oktober 2019 klockan 7.30–9
 • Onsdag 11 december 2019 klockan 13–16.30

Höstens möten för institutionsstyrelsen äger rum:

 • Torsdag 3 oktober 2019 klockan 13.30–15
 • Torsdag 5 december 2019 klockan 13.30–15

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Sök fakultetens nya ledarskapsprogram Prep!

superman leader pixabay

Prep kallas fakultetens nya ledarskapsprogram som docenter kan söka. Prep står för Peer support and career development towards professorship – och riktar sig till dig som har uppnått docentur och siktar på att bli universitetslektor eller professor. Programmet är finansierat av fakulteten och nämnden för jämställdhet och likabehandling.

Observera att ansökningstiden har förlängts och du söker senast 30 juni.


Stor sekvensstudie kopplar sällsynta DNA-förändringar till typ 2-diabetes

stor sekvensstudie dna diabetes

Ett internationellt konsortium av forskare, bland andra från Lunds universitet, har granskat och analyserat proteinkodande gener från nästan 46 000 personer och kopplat sällsynta DNA-förändringar till typ 2-diabetes. Studien, som är en av de största kända i sitt slag, innehåller data från personer med europeiskt, afroamerikanskt, latinamerikanskt och latinskt, östasiatiskt och sydasiatiskt ursprung. Studien publicerades 22 maj 2019 i Nature.

Från denna stora kohort där cirka 21 000 individer med typ 2-diabetes och 25 000 friska kontroller studerades, identifierade forskarna fyra nya ovanliga men viktiga gener med sällsynta varianter som påverkar risken för typ 2-diabetes. Med ett stort och brett underlag av en diversifierad befolkning kan forskarna i studien dessutom generalisera resultaten för att gälla globalt.

Peter M Nilsson, Leif Groop och Valeriya Lyssenko, alla tre professorer knutna till Lunds universitet, är några av de svenska forskare som har medverkat i studien. Från Lunds universitet har man bidragit med DNA-material och data från en av de stora Malmö-kohorterna som sedan har bearbetats av det internationella forskarkonsortiet.

Nya genetiska markörer kan bidra till läkemedelsutveckling 

Porträttfoto av Peter M Nilsson. Foto: Kennet Ruona

– Genom upptäckten av fyra nya genvarianter har vi fått bättre förståelse för de specifika mekanismer som bidrar till typ 2-diabetes. En tillämpning av denna nya kunskap kan vara att om de farliga generna i vissa fall är genetiskt avstängda genom mutationer, så kallad loss of function, minskar sjukdomsrisken. Om det då inte heller uppträder några farliga medicinska symptom hos människor med dessa loss of function-varianter kan man dra slutsatsen att en behandling som riktar sig mot just denna mekanism, till exempel ett protein eller en receptor som kodas av genen i fråga, sannolikt inte heller behöver ha några farliga biverkningar. Resultaten ger oss därför hopp om att finna nya lovande behandlingsmål för nya läkemedel, vilket vi redan sett är möjligt genom bland annat blodfettssänkande läkemedel som har utvecklats utifrån observationer på loss of function, säger Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning.


Reseanslag att söka ur John och Augusta Perssons stiftelse

Nu kan du söka reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet ur Johan och Augusta Perssons stiftelse. Anslagen är i första hand för dig som är yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post i tre exemplar. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast senast 1 oktober 2019.

Ansökan inklusive bilagor ska vara häftade och sorterade. Observera, inga gem!

Adress: John & Augusta Perssons stiftelse, Prennegatan 6E, 223 53 Lund 

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. 


Doktorand, registrera dig i studentportalen inför HT-19!

studenter paa crc

Vi påminner redan nu om att du som är doktorand även ska registrera dig inför höstterminen 2019. Denna registrering gör du via Studentportalen. En påminnelse kommer att skickas ut längre fram av Kerstin Troein. 

Har du frågor? Kontakta Kerstin Troein på kerstin.troein@med.lu.se


Utbildning för universitetsanställda om GDPR

Vinjettbild med ett grafiskt svart lås och texten GDPR.

Nu finns det digitala utbildningar om dataskyddsförordningen, framtagna av bland andra Chalmers och KTH och med kompletterande kommentarer från Lunds universitets dataskyddsfunktion. Utbildningen vänder sig till alla på universitet och innehåller korta filmsnuttar där varje avsnitt är några minuter långt och ger svar på frågor som:

 • Vad är en personuppgift och hur får vi behandla dessa?
 • Hur sker personuppgiftsbehandling inom forskning, utbildning och administration – och vem bär yttersta ansvaret?

För att gå utbildningen loggar du in med ditt Lucat-id på Lunds universitets lärplattform Canvas.


Välkomstdag för nya medarbetare 2 oktober

Alla nyanställda på Lunds universitet är inbjudna till Välkomstdagen för nya medarbetare onsdagen den 2 oktober. Under dagen presenteras universitetets olika delar – vision, organisation och aktiviteter.

Welcome day for new employees October 16th – in English 

All new employees at Lund University are invited to the Welcome Day in English for new employees on Wednesday October 16th. Here, the University will be presented – vision, organization and activities.


Fakulteten har ny webbplats och webbadress

ny webbplats medfak

Den externa webbplatsen för medicinska fakulteten och institutionerna har numera en ny webbadress, så kallad URL. Måndagen den 10 juni 2019 ersattes adressen www.med.lu.se av www.medicin.lu.se, och för de engelska sidorna gäller adressen www.medicine.lu.se.

Tänk därför på att uppdatera med fakultetens nya webbadress om du har eventuellt informationsmaterial, e-postsignatur et cetera där du använder den tidigare webbadressen. Fakultetens gamla webbadress www.med.lu.se pekar numera om besökaren till den nya webbadressen. 

Den 10 juni bytte vi även publiceringsverktyg från Ez-publish till Lunds universitets gemensamma webblösning Drupal. För våra besökare är skillnaden inte så stor. Webbplatsen ser ungefär likadan ut som tidigare. Nytt är att Bibliotek & IKT flyttat in på webbplatsen i stället för att som tidigare ha haft en egen webbplats. Fakultetens interna webbsidor på Intramed berörs inte i nuläget av dessa förändringar utan finns tills vidare kvar i eZ-Publish.

Din e-postadress påverkas inte alls av adressbytet, utan principen med förnamn.efternamn@med.lu.se gäller fortfarande.


Wallenberglaboratoriet i Malmö fyller 25 år

wallenberglaboratoriet kennet ruona

Tisdagen den 11 juni firades Wallenberglaboratoriet, det avancerade forskningslaboratorium som sedan 1994 finns på sjukhusområdet i Malmö. Forskare verksamma vid Lunds universitets medicinska fakultet och Skånes universitetssjukhus i Malmö har sedan starten delat lokaler i det höga huset som 1996 fick Malmö stads stadsbyggnadspris.

Ett 30-tal gäster var samlade under tisdagseftermiddagen den 11 juni för att fira en relativt pigg 25-åring med trumpeter, tårta och tal. Medicinska fakultetens dekan Erik Renström var på plats, liksom de två professorerna i klinisk kemi, Björn Dahlbäck och Johan Stenflo, som sedan starten har huserat i Wallenberglaboratoriet.


Grattis till ...

Porträttfoto av Emily Sonestedt. Foto: Privat

Emily Sonestedt, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper Malmö och en av de två Lundaforskare som i slutet av maj tilldelades Håkanssonpriset 2019. Hon får 500 000 kronor för sin forskning om hur skillnader i individers saliv kan ge svar på kostens effekter och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes.

Kristina Sundquist, professor vid Centrum för primärvårdsforskning, som i maj beviljades ett nytt anslag från National Institutes of Health – närmare 20 miljoner kronor – för att studera suicid i förhållande till alkohol- och drogmissbruk. 

Alexander Santillo och Victoria Larsson som i maj fick Bundy Academy-anslag till forskning på hjärnans sjukdomar med nya sätt att tidigt diagnosticera Parkinsons sjukdom och frontotemporal demens.

Björn Rosengren, ny professor i ämnet ortopedi – klinisk och molekylär osteoporosforskning vid institutionen för kliniska vetenskaper Malmö.

Och stort grattis till ...

bo hjelt

Vår nye hedersdoktor Bo Hjelt. Företagsbyggaren och mecenaten Bo Hjelt som under lång tid har stöttat diabetesforskningen vid Lunds universitet. Den 24 maj 2019 promoverades han i Lunds domkyrka till hedersdoktor vid Lunds universitets medicinska fakultet.

Bo Hjelt, född i Finland och uppvuxen i Sverige, är en entreprenör som framgångsrikt byggt upp det multinationella företaget Corporate Development. Vid sidan av sitt värv inom näringslivet har Bo Hjelt ett genuint intresse för forskning. Han bildade 1986 stiftelsen The Bo Hjelt Foundation for Spina Bifida in memory of Madeleine Hjelt, vars syfte är att stödja forskning som förebygger ryggmärgsbråck (spina bifida). Den numera världsomfattande rekommendationen att ge folsyra till gravida kvinnor för att förebygga ryggmärgsbråck på fostret, är sprungen ur forskning som stöttats av stiftelsen.

Stöd till diabetesforskningen

Under de senaste tio åren har han genom stiftelsen The Bo and Kerstin Hjelt Diabetes Foundation stöttat diabetesforskningen vid Lunds universitet. Unga forskare vid universitetet har fått värdefullt finansiellt stöd till forskning om sjukdomen och dess komplikationer med det långsiktiga målet att förebygga och bota diabetes.

Brinner för forskningen

- Bo Hjelt brinner för akademisk forskning som syftar till botandet och preventionen av sjukdomar. Han är också grundare av en konststiftelse, Allan and Bo Hjelt Art Foundation. Titeln som hedersdoktor knyter humanisten och världsmedborgaren Bo Hjelt närmare till Sverige och Lunds universitet, konstaterar professor emeritus Claes Wollheim.

Källa: Pressmeddelande från Lunds universitet


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta IKVM:s kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp