Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 4/2017

2017-06-07 

Bästa kolleger,

 

Sommaren är på gång. När vi nu planerar semestern gäller det också att försöka komma ihåg allt det som måste avslutas, besvaras eller förberedas innan ledigheten tar vid.

Med anknytning till ämnet finner du i detta nyhetsbrev en länk till kansliets sommarbemanning. Även om det finns kanslimedarbetare på plats under hela sommaren är det en begränsad personalstyrka. Jag ber dig därför att inte vänta med ärenden som kan lösas redan nu. Flagga gärna också upp för kansliet eventuella frågor som måste lösas under semesterperioden.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Samtidigt som vi förbereder vår egen sommar pågår också planeringen inför nästa år i större och mer strategiska frågor. Jag tänker här särskilt på ekonomin och institutionens framtida försörjning av akademisk kompetens som är knuten till fakultetens gemensamma budgetarbete. Fakultetsledningen och vi prefekter har nyligen träffats inför årets budgetäskande samt fortsatt diskussionen kring fakultetens tjänstestrategi.

Forskargruppledarna på institutionen har fått ett utskick från mig i detta ärende, och vi i ledningen arbetar vidare med inkomna svar som en viktig del i underlaget.

Med vänlig hälsning

Kristina Åkesson
prefekt


Jämställdhet, likabehandling och mångfald - vad händer?

Rekrytering och karriärvägar är alltjämt framträdande delar i fakultetens jämställdhetsarbete, men i fokus finns också andra frågor. Läs intervjun i slutet av detta nyhetsbrev med Anna Maria Drake, vicedekan med särskilt ansvar för jämställdhet och likabehandling.


Kommande styrelsemöten

Datum för institutionens styrelsemöten under hösten 2017 är 27 september och 22 november. Mötesprotokoll publiceras i vanlig ordning på institutionens hemsida.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Sommaröppet på kansliet

sol

Nu närmar sig semestertider, och det är dags att tänka på att fakturor, personalärenden m.m. inte blir liggande i onödan.

Kansliet är bemannat hela sommaren, men går på sparlåga under framför allt juli månad. Kontakta gärna ansvarig handläggare redan nu för att dina ärenden ska kunna hanteras så smidigt som möjligt.

Kontaktinformation för sommarveckorna hittar du på tavlan vid kansliets entré samt på IKVM:s hemsida:

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se eller bjorn.martinsson@med.lu.se


Vår närvaro i LUCRIS behöver stärkas

Arbetet med IKVM:s presentation i forskningsportalen LUCRIS fortsätter. För att säkerställa att vår forskning är synlig och sökbar, behöver vi liksom övriga institutioner vid fakulteten, ha uppdaterad information både på forskargrupp- och personnivå.

Du som är PI bör, om du inte redan gjort det, snarast fylla i och skicka in den mall som tidigare skickats från prefekten (finns även på länken nedan).

Även övriga med anställning eller anknytning till institutionen uppmanas att uppdatera sin profil.

Under sommaren blir också forskargrupper som ännu inte har lämnat in text och bild om gruppens forskning kontaktade på nytt av vår kommunikatör.

Kontakta institutionens kommunikatör om du har frågor kring LUCRIS eller behöver hjälp med uppdateringar: Björn Martinsson, 040-39 10 60, 072-723 44 99, bjorn.martinsson@med.lu.se


Städning av gamla uppgifter i LUCAT

Under sommaren får IKVM hjälp med att städa bort gamla uppgifter i personalkatalogen LUCAT. Dåligt uppdaterad information betyder att katalogen inte längre stämmer överens med forskargruppernas aktuella sammansättning, vilket försvårar för alla internt och externt som söker kontaktuppgifter till oss. Felaktiga uppgifter i LUCAT påverkar och följer också med in i andra system som t.ex. forskningsportalen LUCRIS.

Uppdateringen utförs av Christel Ekstrand, som tidigare arbetat som administratör på IKVL i Lund. Arbetet sker i dialog med och stäms av med forskargruppcheferna och forskargruppens administratör (ifall det finns i gruppen).

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se 


Viktig info om försäkringshantering under sommaren

Under perioden 10 juli till 6 augusti är bemanningen gällande försäkringshantering vid sektionen Personal begränsad. Det är därför extra viktigt att vara ute i god tid med era försäkringsärenden.

Se till att du som resenär har med dig Kammarkollegiets försäkringskort som du i första hand får via din personaladministratör på IKVM:s kansli. Annars kan försäkringskortet samt intyg på att man är försäkrad (krävs t ex vid visum-ansökan till Ryssland och USA), beställas via forsakringskortet@pers.lu.se

Se över försäkringsskyddet inför kommande resor och även eventuella tjänsteresor som sker i samband med semester.

 Vid resor inom EU/EES är det också bra att ha med sig ett s k European Health Insurance Card (EHIC).

Det finns sedan några år tillbaka en kollektiv samlingsförsäkring för ”gäster som medverkar i vår verksamhet”, (GIF/SPS) tänk på att prefekt/motsvarande ska ha godkänt att gästen är hos oss.

Har du några frågor så hör av dig till antingen Sara Tvermoes, personsalsamordnare , 040-39 10 54, 072-719 92 89, Sara.Tvermoes@med.lu.se, eller Claes Moreau, personaladministratör, 040-39 10 55, Claes.Moreau@med.lu.se 


På kansliet – Johan Lind

Porträttfoto av Johan Lind. Foto: Björn Martinsson

Johan Lind är ekonomiadministratör och handhar ekonomin för ett tiotal forskargrupper. Han har också särskild inriktning mot administration av internationella projekt samt utformning av avtal.

När var första gången du jobbade med ett internationellt projekt, och hur har det arbetet utvecklats över tid?

- Jag var delaktig i ett svenskt-danskt EU Interreg-projekt redan på 1990-talet. Det var inom socialmedicin, i den forskargrupp som numera leds av Anette Agardh. Sedan dess har de internationella anslagen och projekten, framför allt med koppling till EU och amerikanska National Institute of Health (NIH) ökat kraftigt. IKVM är den institution på fakulteten som har i särklass mest finansiering från NIH.

Du har arbetat med forskargruppernas ekonomi i 21 år – först i regionen och sedan 2006 på universitetet. Vad är det som förändrats mest genom åren?

- Kraven i all redovisning har ökat och blivit mycket högre med tiden, såväl internt som externt. Och det är bra, det har bidragit till en mer professionell verksamhet. På ett mer personligt plan innebär min långa erfarenhet att jag numera kan arbeta betydligt mer proaktivt för att leda administrationen åt rätt håll.

Du arbetar också med avtal?

- Ja, både med utformning och granskning av innehållet. Alla som är på gång med ett avtal är välkomna att höra av sig till mig och mina kolleger på kansliet som handlägger forskargruppernas ekonomi. Innan det är dags för prefektunderskrift måste avtalet först ha passerat kansliet eller jurist vid LU för granskning.


Välkommen till workshop om framtidens sjukvård

Framtidens nivåstrukturering av sjukvården och samarbetsytorna mellan hälso- och sjukvård, universitet och högskolor samt kommunal vård och omsorg är några av de frågor  står i centrum för en workshop med rubriken "Idéprogram för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård".

Det är ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Region Skåne som äger rum den 19 juni 2017 i Malmö. Bland annat dekanus, regiondirektören och SUS chef närvarar. Varmt välkommen!


Fakulteten siktar mot gemensam hemsida

Fakulteten inleder inom kort tillsammans med IKVM och övriga institutioner ett arbete där målet är att ta fram en gemensam extern hemsida. Den ska ersätta nuvarande fakultets- och institutionswebbplatser.

Arbetet med den nya webbplatsen sammanfaller med att fakulteten går över till webbverktyget Drupal som redan till stor del används på Lunds universitet.

Institutionerna kommer att ha egna sidor även på den nya webbplatsen. Att samsas om en webbplats innebär dock fördelar, bland annat möjliggör det en mer enhetlig struktur och navigering som underlättar för besökaren. Mer information om arbetet med hemsidan kommer senare under 2017.

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se eller sofia.b.liljedahl@med.lu.se


Anslag - temapengar för yngre forskare

Pufendorfinstitutet har öppnat ett anslag för yngre forskare med möjlighet att söka upp till 700 000 SEK att använda under en tolvmånadersperiod. Sista ansökningsdag är den 1 juli 2017.


SCAPIS håller öppet på övertid

Nu har Malmö bidragit med sin överenskomna kohort i forskningsprojektet SCAPIS – 5 000 deltagare. Mottagningen vid SUS i Malmö håller dock öppet ett tag till för att ta emot ytterligare 1 250 deltagare eftersom andra orter som deltar i projektet har svårt att fylla sin kvot.


Solen lyser upp i höstmörkret

Forskningens dag 2017 har temat ”Solen på gott och ont” och äger rum tisdagen den 7 november i Malmö (på kvällen) samt onsdagen den 8 november i Lund (på eftermiddagen).  Mer information efter sommaren.

Kontakt: anna.mansfeld@med.lu.se


Grattis till…

Oskar Hansson, klinisk minnesforskning, som befordrats till professor i neurologi med särskild inriktning mot minnesforskning fr.o.m. den 11 maj 2017.

Anders Christensson, har fr.o.m. den 1 maj anställts som adjungerad professor i njurmedicin.

Porträttfoto av Francis Ashcroft.

Frances Ashcroft (bilden), professor vid universitetet i Oxford och som den 2 juni promoverades till hedersdoktor vid Lunds universitet. I sin forskning intresserar sig professor Dame Frances Ashcroft för hur vårt blodsocker kontrolleras och vad som går fel vid diabetes.

Sara Hall, klinisk minnesforskning, som försöker hitta nya sätt att tidigare diagnostisera Parkinsons sjukdom och även få mer information om sjukdomens prognos. Den 18 maj 2017 mottog hon Bundy-stiftelsens pris om 400 000 kr.

Alla som erhållit pengar från donationer och stiftelser via Skånes universitetssjukhus.


Disputationer

7 juni, Nivetha Natarajan Gavriilidou (klinisk medicin med inriktning på geriatrik) “Evolving geriatric anthropometrics- an interplay with lifestyle changes, birth cohort effects, and survival implications. Results from the general population study, Good Aging in Skåne, Sweden.” Huvudhandledare: professor Sölve Elmståhl

7 juni, Annika Axelsson (biomedicin med inriktning experimentell endokrinologi och genetik) ”Identification of new disease mechanisms and treatments for type 2 diabetes based on genetic variants and gene expression networks” Huvudhandledare: docent Anders Rosengren

8 juni, Sara Halldén (klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär forskning) ”Inherited smoking behaviour and Human Epididymis Protein 4 predict smoking-related morbidity and mortality diseases.” Huvudhandledare: professor Olle Melander

17 juni, Annika Kragh Ekstam (klinisk medicin med inriktning på geriatrik) “ Medication in older hip fracture patients – falls, mortality and osteoporosis.” Huvudhandledare: professor Sölve Elmståhl


Intervju

Bra karriärvägar och bredare studentrekrytering ökar jämställdhet

Rekrytering och karriärvägar har spelat en viktig roll i fakultetens jämställdhetsarbete i flera år. Även i fortsättningen är det viktigt, men i fokus finns också andra frågor. Till exempel ett breddat studentunderlag som bättre speglar samhället samt fortsatt arbete mot diskriminering.

anna maria drake

Det berättar Anna Maria Drake, vicedekan med särskilt ansvar för jämställdhet och likabehandling. Det har nu hunnit gå närmare två valperioder sedan hon tillträdde 2012.

Vid en återblick på den gångna tiden lyfter hon fram de förbättrade uppföljningsmöjligheterna. De är en viktig grund för att synliggöra bland annat könsfördelningen inom fakultetens olika befattningar.

Jämställda karriärvägar viktigt
I den årliga statistiken syns det tydligt att andelen kvinnliga professorer ökar, om än långsamt. Även rektor är aktiv i denna fråga.

- Jag hoppas att vi ska kunna ta större kliv framåt kommande år. Vi är inne i en generationsväxling och rekryteringsbasen är bättre än tidigare med en god kvinnorepresentation. Men det gäller också att underlätta karriärvägar och att säkerställa en rättvis rekryteringsprocess för att uppnå resultat, säger Anna Maria Drake.

Satsningar på mentorprogram, karriärcentrum för yngre och nätverk som t.ex. Wings är viktiga delar i arbetet.

Även bland TA-personalen råder stora skillnader i könsfördelningen. Här har fakulteten och institutionerna inte kommit lika långt. Det finns ett påbörjat arbete på LU centralt som Anna Maria Drake följer på nära håll, i sin roll som ordförande för universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling.

Anslag till forskare på fakulteten undersöks
På senare tid har också fokus ökat på genusperspektivet vid fördelning av forskningsanslag. En rapport från Statskontoret har påvisat brister, och även Vetenskapsrådet (VR) har i sina egna s.k. jämställdhetsobservationer tagit fram åtgärdsförslag för att säkerställa att behandlingen av alla sökande är jämställd.

- Det är bra att VR jobbar med frågan. Även vi på Medicinska fakulteten har påbörjat att arbete där vi samlar in data från VR, Forte och andra anslagsgivare för att undersöka om fördelningen av forskningsmedel bland våra forskare är jämställd. Arbetet ska vara klart i december 2017. Beroende på vad vi kommer fram till, kommer vi eventuellt att uppvakta statsmakterna i frågan.

Det har med tiden blivit vanligare med ett bredare könsperspektiv. Hur tänker du och fakultetsledningen kring en vidare syn på könsidentitet, t.ex. HBTQ eller HBTQIA+- ?
- Vi är medvetna om frågan, även om vi skulle kunnat vara mer aktiva. Något som anknyter hit är att vi på fakulteten har ett beslut om nolltolerans mot diskriminering. Det är viktigt att skapa kännedom om beslutet och att ha tydliga rutiner för hantering av övertramp. Det finns nu en ny handläggningsordning för diskriminering och trakasserier, som bl.a. anknyter till ny lagstiftning på området. Som en bottenplatta för alltihop finns också vår värdegrund.

Det finns därtill en rad andra viktiga perspektiv på jämställdhet och likabehandling som Anna Maria Drake gärna vill lyfta fram. Det gäller t.ex. socioekonomisk och kulturell bakgrund samt hänsyn till funktionsvariationer. Inte minst inom utbildningarna återstår mycket arbete:

- Vi har för få studenter med utländsk bakgrund, och har därför bland annat gjort riktade insatser bland gymnasieelever i Landskrona och Malmö.  Samverkan med skolan och andra delar av samhället är en förutsättning för att vi ska få unga med olika bakgrund motiverade att sikta mot en universitetsutbildning inom medicin eller hälsovetenskap.

Text: Björn Martinsson
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

 

Jämställdhetsstatistik Medicinska fakulteten och institutionerna
Ny statistik om jämställdhet på Medicinska fakulteten väntas i juni 2017, men var ännu inte klar i samband med publiceringen av detta nyhetsbrev.

Tidigare statistik visar att andelen kvinnliga professorer vid fakulteten ökar och att den är mellan 25 och 30 procent. Det råder stora skillnader mellan institutionerna. Fakultetens medelvärde för andelen kvinnliga professorer dras upp av att Institutionen för hälsovetenskaper har ett omvänt förhållande med få män bland professorerna.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.