Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 3/2021

2021-04-26

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

När våren står i blom ser vi normalt fram emot alla högtider som hör denna period till. Tyvärr präglas tillvaron alltjämt av covid-19, vilket påverkar möjligheten till högtidsfirande såväl som det dagliga praktiska arbetet här på universitetet.

Håll ut och håll avstånd!

Många kliniska studier är pausade eller uppskjutna. Experimentella studier i laboratoriemiljö påverkas också av de restriktioner som gäller, och undervisningen bedrivs fortsatt huvudsakligen digitalt.

Jag kan bara upprepa uppmaningen från de styrande, håll ut! Det finns glädjeämnen som att vaccinationen har påbörjats en bit ner i åldersgrupperna och förhoppningsvis ska detta så småningom leda till att vi kan återgå till en alltmer normal verksamhet. Dock är det nu synnerligen viktigt att vi alla, både i privatlivet och på universitetet, följer de riktlinjer som gäller så att smittspridning fortsatt begränsas.

Val till valberedning pågår

Just nu pågår val av ledamöter till valberedning, och jag hoppas att du som har fått valsedel via din e-post utnyttjar din röst. Det är sammanlagt fem personer i valberedning som ska väljas, tre lärare, två övriga och utöver det även två suppleanter.

Håll utvecklingssamtal innan 30 juni

Under april–juni ska alla medarbetare ha haft sina utvecklingssamtal. Om du inte redan har bokat tid för detta så fråga din chef.

I år har vi med en särskild mall för att ta upp arbetsmiljöfrågor i samband med utvecklingssamtalet. Förhoppningen är att arbetsmiljöfrågor mer systematiskt tas upp vid varje utvecklingssamtal.

Rapport från RQ20

RQ20 har slutförts och resultaten har presenterats i olika sammanhang. Vi hoppas att RQ20 ska leda till förbättringar inom universitetet framåt – fast allt utvecklingsarbete beror helt på oss själva. Det sker inte med automatik utan är en process där vi alla kan vara med och påverka. 

Grattis till våra forskare

Till sist stort grattis till Iram Faqir Muhammad som av Svensk förening för diabetologi har fått utmärkelsen ”Årets kliniska avhandling”. 

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på medicinska institutionskansliet i Malmö ge dig relevant information och stöd. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Lägg in årets 20 semesterdagar!

Som informerats i tidigare nyhetsbrev skulle årets semester, minst 20 dagar, ha registrerats och attesterats senast 1 april. Vid en genomgång visade det sig att endast 42 procent av institutionens alla anställda hade lagt inom om semester. 

Uttag av minst 20 semesterdagar regleras i semesterlagen och det finns i princip inga undantag. Semesterlagen tar heller ingen hänsyn till den rådande covid-pandemin, utan 20 dagar ska registreras. Riksrevisionen gör årliga kontroller av Lunds universitet för att se till att detta efterlevs. 

Du som inte har lagt in minst 20 semesterdagar för i år – gå in i Primula och gör det genast!

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Sara Tvermoes på kansliet. 

Ha utvecklingssamtal före 30 juni

Som tidigare informerat så har årets löneförhandling blivit försenad. Trots detta ska arbetet med utvecklingssamtalen gå vidare. Utgångspunkten för Lunds universitet är att utvecklingssamtalen ska vara genomförda innan 30 Juni. 

När det gäller genomförande av lönerevisionen finns ingen ny information, eftersom förhandlingar ännu pågår.

Företagshälsovården informerar

Litet gör stor skillnad vid hemarbete

Kroppen är till för att röra på sig. Vid hemarbete har kanske miljön ändrat sig, men kroppen har fortfarande samma behov utav rörelse och variation. Tänk på att strukturera upp dagarna, och gör plats för rörelse. Ett sätt kan vara börja och avsluta dagen med en rask promenad, det ger dessutom dagsljus och ramar in arbetsdagen. 

Fundera på vilka arbetsuppgifter som skulle kunna göras i stående, sittande eller till och med gående. 

Du kan till exempel läsa ett dokument liggande i soffan, och avlasta nacke och rygg. Tänk variation och flexibilitet, och utnyttja hemmet alla möjligheter. 

Planera in din friskvårdstimme varje vecka – kanske kan du stycka upp den i kortare delar, och ta en rask promenad 20 minuter, tre gånger i veckan. Ägna dig åt något du tycker känns bra för dig och din kropp! 

The occupational health service informs you

A little goes a long way when working from home

The body is designed to move. The environment may have changed while working from home, but the body still has the same need for movement and variety. Remember to structure your days and make time for exercise. One way could be to start and end the day with a brisk walk, as this also offers you daylight and gives the working day a structure.

Think about which tasks could be done standing, sitting or even walking. For example, you could read a document lying on the sofa, thus relieving your neck and back. Think variety and flexibility, and take advantage of all the opportunities afforded by your home. 

Plan a health promotion hour each week. You could perhaps divide it up into shorter parts, for example taking a brisk 20-minute walk three times a week. Dedicate yourself to something that feels good for you and your body! 


charlotte ling o johanna saell sernevi
Charlotte Ling och Johanna Säll Sernevi har arbetat med i studien som pågått i nästan elva år. Foto: Sara Liedholm och Tove Gilvad

Muskelgen kopplas till typ 2-diabetes

Personer med typ 2-diabetes har sämre muskelfunktion än friska personer. Nu har forskare sett att vid typ 2-diabetes har genen VPS39 stor betydelse för muskelfunktionen och muskelstamcellernas förmåga att bygga nya muskelceller. Det framkommer i en ny internationell studie ledd från Lunds universitet. Studien är publicerad i Nature Communications.

– Hos personer med typ 2-diabetes är genen VPS39 betydligt mindre aktiv i muskelcellerna än den är hos friska personer, och stamcellerna med mindre VPS39 bildar heller inte nya muskelceller i lika hög grad. Samtidigt har VPS39 stor betydelse för muskelcellernas förmåga att ta upp socker och bygga nya muskler. Vår studie är den första någonsin som kopplar genen VPS39 till typ 2-diabetes, säger Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitets diabetescentrum som lett studien.

Den aktuella studien är den första någonsin som kopplar genen VPS39 till typ 2-diabetes.

Muscle gene linked to type 2 diabetes

People with type 2 diabetes tend to have poorer muscle function than others. Now a research team at Lund University in Sweden has discovered that in type 2 diabetes, a specific gene is of great importance for the ability of muscle stem cells to create new mature muscle cells. The findings are published in Nature Communications.

“In people with type 2 diabetes, the VPS39 gene is significantly less active in the muscle cells than it is in other people, and the stem cells with less activity of the gene do not form new muscle cells to the same degree. The gene is important when muscle cells absorb sugar from blood and build new muscle. Our study is the first ever to link this gene to type 2 diabetes”, says Charlotte Ling, professor of epigenetics at Lund University who led the study.

The current study is the first ever to link the VPS39 gene to type 2 diabetes.


Pris till forskning om aggressiv leukemi respektive ovanlig cancer i nässvalget

Det är läkarna Niklas Landberg och Johan Nilsson som får Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2020.

Anna-Greta Crafoords pris instiftades 1982 och delas ut årligen av Stiftelsen Locus Medicus med hjälp av Läkarsällskapet i Lund.

– Det är en stor glädje att kunna tilldela Niklas Landberg och Johan Nilsson pris för bästa avhandling i en mycket hård konkurrens, säger Margareta Troein, ordförande i Läkarsällskapet i Lund och professor i allmänmedicin vid Lunds universitet.


Berzelius symposium 2021 om fetma

berzelius symposium 2021

Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med det strategiska forskningsområdet Epidemiologi för hälsa (SFO EpiHealth) vid Lunds och Uppsalas universitet, Region Skåne och Svensk förening för obesitasforskning (SFO) bjuder in till Berzelius symposium 104 om fetma. Symposiet 2021 pågår från 20 maj klockan 9 till 21 maj klockan 13.15.

Fetma utgör ett folkhälsoproblem med ökad risk för flera olika sjukdomar. Trots detta finns det många aspekter av fetma på individnivå som inte är klarlagda.

Ett exempel är att det finns olika typer av fettväv med olika effekter på skiftande anatomiska lokalisationer. Ett annat är att det verkar finnas individer med fetma som undgår eller senarelägger de förväntade komplikationerna, så kallad metabolt frisk fetma. Till detta kommer olika kliniska problem med behandling (livsstil, läkemedel, kirurgi) och långtidsresultat, och man bör därför även ta hänsyn till eventuella sidoeffekter och biverkningar.


Utlysning av ALF-medel 2021

Ansökningsperioden för ALF-medel 2021 är 29 april–2 juni.

Medel som kan sökas är:

  • ALF forskningsutrymme för ST-läkare 2022-2025 
  • ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2022–2024

Anvisningar för årets utlysning 2021 hittar du på Intramed på sidan Utlysning/ansökan.


Plus och minus i RQ20

Den 26 mars 2021 presenterades resultaten från RQ20. Det är flera år sedan Lunds universitet senast genomförde en stor forskningsutvärdering av detta slag.

I två år har all forskning vid Lunds universitet utvärderats i sammanlagt 162 enheter. Drygt 4 700 medarbetare har varit involverade i utvärderingen RQ20 och 37 externa paneler med 220 rådgivare från hela världen.

De har tillsammans undersökt, diskuterat och värderat universitetets långsiktiga kapacitet att stärka sin position som ett av världens toppuniversitet.

Läs mer om RQ20


Biomedical Service Division (BMSD) blir Centre for Comparative Medicine (CCM)

Fakultetens största infrastruktur har bytt namn från Biomedical Service Division (BMSD) till Centre for Comparative Medicine (CCM). Namnbytet gjordes för att bättre kunna kommunicera vad infrastrukturen erbjuder och för att förenkla internationella samarbeten. 

CCM gör det möjligt för forskare att utföra avancerad medicinsk forskning med hjälp av djurmodeller. Djurmodeller är viktiga för biomedicinsk forskning för att utveckla säkra och effektiva sätt att förebygga eller behandla sjukdomar hos människor. Ungefär 60 procent av budgeten på nästan 90 Mkr står Medicinska fakulteten och Region Skåne för, resterande belopp kommer från forskarna som betalar för sina djurstudier.

Caroline Bäck, chef för CCM berättar att organisationen gjort en betydande resa de senaste åren och att CCM nu är en professionell organisation med 50-talet anställda. 

- Vi ville att det nya namnet skulle signalera vad vi är i dag. En modern djurhusorganisation med personal som har stor erfarenhet och kunskap som kommer forskarna till gagn. Det gamla namnet var gammeldags och service begreppet passade inte längre. Dessutom är CCM mer i linje med vad andra liknande infrastrukturer kallar sig internationellt, säger Caroline Bäck.


Information utlysning Sus stiftelser och donationer 2021

För år 2021 kommer utlysning att ske preliminärt 1 september med utdelningsbeslutet kommunicerat senast november 2021 och medlen tilldelade från januari 2022.

Utlysning för ansökan om forskningsmedel ur Sus stiftelser och donationer har normalt skett under första kvartalet varje år och beslut om tilldelning meddelats före sommaren. Under 2020 ledde konsekvenserna av pandemin till att utdelningsbeslutet kommunicerades i oktober 2020 och medlen är nu tilldelade från januari 2021.

För år 2021 kommer utlysning att ske preliminärt 1 september med utdelningsbeslutet kommunicerat senast november 2021 och medlen tilldelade från januari 2022. Orsaken till detta är dels en fortsatt påverkan av pandemin under 2021, dels att det pågår en översyn av processerna avseende Sus stiftelser och donationer.

Vid eventuella frågor kontakta forskningschef Ingemar Petersson, Sus, ingemar.petersson@skane.se


Skype for business upphör under april

Under april slutar universitetets Skype for business att fungera. Detta för att Microsofts till sommaren stänger ner tjänsten Skype for Business online till sommaren. Efter omläggningen är det Microsft Teams vi fortsatt använder för arbete inom Lund universitet.

Alla anställda och studenter har möjlighet att kommunicera via Teams. All chatt, samtal och möten kommer att hanteras av Teams. Finns klientprogrammet Skype for business installerat på din datorn plockas det inte bort, utan programmet kommer att hänvisa dig till Teams för kommunikation.

Som mötesorganisatör rekommenderas du att försöka lägga om tidigare bokade möten i Skype for Business till Teams istället. Om du är inbjuden till ett möte i Skype for Business kan du ansluta via din Skype for Business klient som vanligt.


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen tillhanda senast 29 april 2021. 

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.

Adress: John och Augusta Perssons stiftelse, Prennegatan 6 E, 223 53 Lund.

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan ditt brev når fram.

Har du frågor? Kontakta jap-stiftelsen@outlook.com 


Grattis till ...

Iram Faqir Muhammad som av Svensk förening för diabetologi har fått utmärkelsen ”Årets kliniska avhandling”. 

Nyanställda

  • Suzanne Janzi, doktorand inom forskargruppen nutritionsepidemiologi från 1 april
  • Nicola Spotorno, biträdande forskare inom forskargruppen klinisk minnesforskning från 1 april

Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Lina Ejlertsson i ämnet folkhälsovetenskap
Startar: 7 maj, klockan 13
Avhandlingens titel: Recovery at work as a health-promoting process

Disputation: Karin Olsson i ämnet klinisk medicin med inriktning akutmedicin
Startar: 12 maj, klockan 8.30
Avhandlingens titel: Hyponatremia – Early differential diagnosis, management and prognosis

Disputation: Soumia Taimour i ämnet klinisk medicin med inriktning kärlmedicin
Startar: 17 maj april, klockan 13
Avhandlingens titel: Stiffness and aneurysm of the aorta – relations to vascular aging, hyperglycaemia, and inflammation

Disputation: Erika Bergman i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi
Startar: 20 maj, klockan 9
Avhandlingens titel: Time Trends in Bone Mass and Fracture Incidence in Children

Disputation: Philip Insel i ämnet klinisk medicin med inriktning klinisk neurovetenskap
Startar: 21 maj, klockan 13
Avhandlingens titel: Models of Neuroimaging, Biomarkers, and Cognitive Change in Alzheimer’s Disease: Implications for Clinical Trial Design

Disputation: Magnus Sveinsson i ämnet klinisk medicin med inriktning kärlkirurgi
Startar: 22 maj, klockan 9
Avhandlingens titel: Endovaskulär behandling av komplexa aorta aneurysm

Disputation: Erik Lindgren i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi
Startar: 26 maj, klockan 9
Avhandlingens titel: Skeletal Development During the First Three Decades in Life

Disputation: Wuqing Huang i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi
Startar: 26 maj, klockan 13
Avhandlingens titel: Health status and academic performance in offspring of central nervous system tumor survivors

Disputation: Halla Vidarsdottir i ämnet klinisk medicin med inriktning onkologisk patologi och kirurgi
Startar: 4 juni, klockan 13
Avhandlingens titel:  Lung metastases – Diagnostic, prognostic and molecular aspects with focus on colorectal cancer

Disputation: Bushra Shahida i ämnet klinisk medicin med inriktning experimentell endokrinologi
Startar: 9 juni, klockan 9
Avhandlingens titel: Molecular Etiology of Graves’ Opthalmopathy. A focus on smoking

Disputation: Anwar Algaber i ämnet klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi
Startar: 10 juni, klockan 13
Avhandlingens titel: MicroRNA-Mediated Migration of Colon Cancer Cells

Disputation: Widet Gallo i ämnet klinisk medicin med inriktning internmedicin
Startar: 11 juni, klockan 9
Avhandlingens titel: MicroRNAs in Cardiometabolic Disease

Disputation: Talha Butt i ämnet klinisk medicin med inriktning kärlkirurgi
Startar: 12 juni, klockan 9
Avhandlingens titel: Aspects on vascular and endovascular surgery in patients with diabetes mellitus and lower limb ischaemia

Disputation: Peter Nymberg i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin
Startar: 17 september, klockan 9
Avhandlingens titel: Promoting physical activity and lifestyle changes in primary health care – Interviews, randomized controlled trial and cohort studies examining lifestyle factors and venous thromboembolism

Halvtidskontroller


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp