Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 3/2020

2020-04-27

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Tillvaron på vår institution liksom i samhället i övrigt präglas alltjämt av covid-19. Eftersom förhållningsregler ändras i rasande takt är det bästa vi kan göra att hålla oss uppdaterade, bland annat genom universitetets webbplats där det finns övergripande coronainformation till olika målgrupper med länkar vidare. I nuvarande situation hoppas jag att alla läser informationen där dagligen. Det är synnerligen viktigt att vi följer de förhållningsregler som gäller.

Lönerevision pågår

Lönerevisionen närmar sig slutskedet och i dagsläget står tidsplanen fast. Ambitionen är att utbetalning av nya förhandlade löner sker den 25 juni, med retroaktivitet från 1 april 2020. Vill du ha mer information om din nya lön kontaktar du din närmaste chef.

Utvecklingssamtal perioden april–juni

Jag påminner nu om att utvecklingssamtal ska hållas under april–juni. Under rådande omständigheter rekommenderar jag att dessa görs via Teams eller annat videosamtal. Förutom att utvecklingssamtal är viktiga för uppföljning och planering av arbetet för varje anställd, är de även viktiga för att uppmärksamma potentiella problem med fysisk eller psykisk arbetsmiljö. Glöm därför inte bort att ta upp även sådana frågor vid dessa tillfällen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid distansarbete

Du som är chef ska ha samtal med medarbetare som arbetar hemifrån. Som chef ansvarar du för arbetsmiljön även när en anställd arbetar hemifrån, till exempel på grund av risk för smittspridning. 

Arbetsvardag på distans

Även om många av oss arbetar hemma så är verksamheten igång. Det innebär att de stödfunktioner som finns på vårt kansli nås precis som vanligt så tveka inte att höra av dig vid behov.

Institutionens verksamhetsberättelse är klar

Verksamhetsberättelsen för IKVM 2019 är nu klar. Jag uppmanar alla att läsa den, och gärna sprida eller använda den som information för externa samarbetspartners. Verksamhetsberättelsen finns publicerad på fakultetens externa webbplats på institutionens sida.

Sök till pedagogisk akademi senast 31 maj!

Jag vill återigen slå ett slag för att söka till pedagogisk akademi, denna gång senast 31 maj. Det är viktigt att ta tillvara och premiera pedagogisk kompetens.

Grattis till våra forskare!

Slutligen vill jag uppmärksamma och gratulera Olle Melander som får det Europeiska forskningsrådets (ERC) Advanced Grant, och Niklas Mattsson-Carlgren som får Bundy Academy’s nyinstiftade stora pris. Grattis!

Mer information om dessa framgångar hittar du längre ner i detta nyhetsbrev.

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Vår verksamhetsberättelse för 2019 är klar!

verksamhetsberaetttelse ikvm 2019

Verksamhetsberättelsen sammanfattar en del av året som gått. I årets berättelse kan du läsa om delar av allt våra verksamheter har lyckats genomföra och åstadkomma under 2019, vilket minst sagt är en hel del. 

Verksamhetsberättelsen ger en bild av institutionens stora spännvidd och visar samtidigt att vi har en enormt aktiv och spännande produktion inom forskning, utbildning och den tredje uppgiften. 

Läs och dela institutionens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen finns publicerad på fakultetens externa webbplats på institutionens sida. Du hittar den under rubriken institutionsfakta och kan själv läsa berättelsen online eller ladda ner den från sidan.

Det är också enkelt för dig att dela verksamhetsberättelsen till intressenter som en PDF-länk. Dessa kan som exempel vara finansiärer, samarbetspartners, nyanställda och befintliga medarbetare. Så dela! 

Årets verksamhetsberättelse består dels av forskares inlämnade uppgifter, och dels av axplock av aktiviteter där vi strävar efter att ge en mer samlad och rättvisande bild av institutionens verksamhet. 

Tack för ditt bidrag

Vi på kansliet som har arbetat med verksamhetsberättelsen vill tacka alla som har bidragit med värdefull input. Tack! Tillsammans förenas vi i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor – vi finns för människors liv och hälsa.


Information till tutorer inför HT-20

pulsen pixabay

Förberedelser för tillsättning av tutorer till höstterminen 2020 är i full gång. Under de senaste terminerna har vi haft tutorer som har hoppat av sitt uppdrag med kort, och ibland, mycket kort varsel. Detta har lett till en ökad arbetsbelastning för kursansvariga och i vissa fall även en försämrad PBL-undervisning. Dessutom påverkar det de som har anmält intresse av att vara tutor men ännu inte fått plats.

Inför tutortillsättningen höstterminen 2020 ber vi därför dig att noga tänka igenom dina planer framåt och att tidigt diskutera igenom ett eventuellt uppdrag som tutor med din chef/grupp. Allt för att alla kursansvariga ska kunna ge sina studenterna en så bra undervisning som möjligt."

Bästa hälsningar
Elisabet Londos, biträdande prefekt ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på medicinska institutionskansliet i Malmö ge dig relevant information och stöd. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Planering inför sommaren

Sommaren närmar sig snabbt och det börjar bli hög tid att planera inför kommande aktiviteter som till exempel anställningar och stipendier.

Sista dag för att lämna in underlag till kansliet inför sommaren är 31 maj.

Underlag du skickar in efter den 31 maj tar vi emot, fast vi kan inte garantera direkt handläggning utan det sker i mån av tid. Har du funderingar kring detta? Kontakta din ekonom och personalsamordnare som hjälper dig.

Att arbeta hemifrån med anledning av covid-19

Medarbetare bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. Det är din närmsta chef som bedömer om detta är möjligt. 

Om arbete kommer att utföras hemifrån ska följande samtalsmall fyllas i och undertecknas av medarbetare och dennes chef.

Din chef har arbetsmiljöansvar för dig även är du arbetar hemifrån, så det är viktigt med löpande kontakt om dina arbetsförhållanden.

How to file your tax return

Are you new in Sweden and about to submit your income tax return for the first time? Welcome to the Swedish Tax Agency’s web seminar, where we will tell you more about how to do it.

Dates for the webinars:

  • April 27th at 14.00 – 15.15
  • April 28th at 14.00 – 15.15
  • April 29th at 10.00 – 11.15
  • April 30th at 10.00 – 11.15

Read more on the Swedish Tax Agency website and register. Scroll down on the web page to find information and links to the webinars!

Ny rutin för reseprofiler hos resebyrån Egencia

En ny rutin införs när det gäller behörighet att få en reseprofil hos resebyrån Egencia. Det finns två behörigheter och båda söker du via Lucat:

  • Resenär – att kunna boka resa åt dig själv (denna får du automatiskt om du redan har en reseprofil, du behöver alltså inte ansöka på nytt)
  • Resebokare – att kunna boka resa åt andra universitetsanställda och externa gäster.

Om du ska boka resor åt andra måste du göra en ansökan om detta i Lucat. Det gäller även dig som har den behörigheten i dagsläget.

Är du ny resenär? Under en tvåveckorsperiod (24 april–10 maj) måste du ansöka om ny reseprofil både via Lucat och via den nuvarande rutinen. Från och med 11 maj är det endast i Lucat du ansöker om behörigheterna för din reseprofil. Behörigheterna läses dagligen över från Lucat till Egencia

Kansliet igång som vanligt – på distans och på plats!

Trots covid-19 och dess påverkan på våra verksamheter arbetar vi på kansliet i samma omfattning som vanligt. Våra medarbetare befinner sig antingen på kansliet eller jobbar på distans från hemmet. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta dina respektive kontaktpersoner på kansliet, i nuläget med fördel på mejl eller telefon. 

Arbetar du eller din kontaktperson på kansliet hemifrån? Möten kan vid behov hållas online i Microsoft Teams.


Angående Zoom vid LU och säkerhet

Lunds universitet använder, liksom övriga nordiska lärosäten, tjänsten Zoom av Sunet/NORDUnet, med servrar i Danmark. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU. 

LU-Zoom skiljer sig från den gratisversion av Zoom som också finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varnat för säkerhetsrisker med Zoom, observera att det inte gäller LU-zoom via NORDUnet.

Läs mer om LU Zoom och säkerhet, på Canvas sidor (logga in med ditt Lucat-id).


Forskarkommentar om hälsoutgifter kopplade till global hälsa och välbefinnande

jesper sundewall foto privat
Jesper Sundewall. Foto: Privat

Hur finansierar vi hälso- och sjukvård för att bekämpa globala hälsohot? Jesper Sundewall, forskare i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet, diskuterar i The Lancet om vikten av användbara studier på hälsoutgifter kopplade till det globala utvecklingsmålet för hälsa.

I det senaste numret av The Lancet kommenterar Jesper Sundewall en artikel där Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington presenterar nya data kring globala hälsoutgifter som är specifikt kopplade till det globala utvecklingsmålet för hälsa (SDG 3). Resultaten visar att utgifterna kopplade till SDG 3 överlag ökar, vilket är positivt, men att ökningen kraftigt varierar mellan länder.

I en kommentar, också den publicerad i The Lancet, diskuterar Jesper Sundewall kring resultaten som Washingtonforskarna har kommit fram till. Han menar att det finns ett stort värde av att studera trender kring hur globala hälsoutgifter utvecklas över tid. Samtidigt anser Jesper Sundewall att författarna kunde ha gjort mer för att göra sina resultat mer användbara och tillgängliga för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård.

– Den här typen av stora studier får inte bara vara en intressant akademisk övning utan forskarna har också ett ansvar att bidra med användbara kunskapsunderlag för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, säger Jesper Sundewall.

Han förklarar vidare att artikeln i ljuset av covid-19-pandemin också belyser hur underfinansierat det internationella systemet är för att hantera globala sjukdomsutbrott.

– Detta har lyfts tidigare. Och det är bra att diskussionen kring hur vi gemensamt finansierar och bekämpar globala hälsohot nu kan föras utifrån ett mer gediget kunskapsunderlag, avslutar Jesper Sundewall.

Artikeln av Institute for Health Metrics and Evaluation och Jesper Sundewalls kommentar finns att läsa i det senaste numret av The Lancet.

Denna artikel är även publicerad på medicin.lu.se: Forskarkommentar om hälsoutgifter kopplade till global hälsa och välbefinnande


Hitta aktuella avhandlingar för fakulteten och varje institution!

Nu kan du via fakultetens webbplats hitta länkar till de senaste doktorsavhandlingarna filtrerade i forskningsportalen Lucris. Via länkarna som leder till Lucris hittar du avhandlingar som är filtrerade och sorterade för varje institution eller samlade för hela fakulteten.


ERC Advanced Grant till Olle Melander

olle melander
Olle Melander. Photo: Apelöga

Olle Melander, professor i internmedicin vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, får det Europeiska forskningsrådets (ERC) Advanced Grant. Ett personligt forskningsanslag på cirka 25 miljoner kronor för forskning om nya förebyggande behandlingar mot diabetes och hjärt‑kärlsjukdom.

– Det känns otroligt inspirerande att Europeiska forskningsrådet på detta sätt ger högsta betyg till vår forskning, och visar att vi tillhör det absoluta toppskiktet inom life science i Europa. Att få detta anslag har stor betydelse för vår forskning. Det möjliggör under de närmaste fem åren kostsamma, men för fältet otroligt viktiga behandlingsstudier.

Olle Melander har tidigare haft ett ERC Starting Grant 2012–2016. Han får ERC Advanced Grant för projektet “PREVENT-2024”: Moving from biomarkers to mechanism-oriented prevention of cardiometabolic disease”.

I sin forskning har Olle Melander visat att flera olika hormonella störningar av till exempel hormonerna vasopressin, neurotensin och adrenomedullin är kopplade till en kraftfullt ökad risk för diabetes och hjärt‑kärlsjukdom.

Pengarna från Europeiska forskningsrådet ska främst användas för att stärka forskning på individanpassade behandlingsåtgärder för att normalisera dessa hormonrubbningar. Eftersom de hormonella orsakerna till diabetes och hjärt‑kärlsjukdom varierar från individ till individ, kartlägger forskarna först vilka hormonsystem som är överaktiva hos olika individer och inleder därefter individanpassade behandlingar. Genom att kombinera specifika livsstilsåtgärder och nya läkemedel normaliserar forskarna individens hormonrubbningar i syfte att på så sätt sänka risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Ytterligare en forskare vid Lunds universitet erhöll ERC Advanced Grant  - Anne L’Huillier, professor i atomfysik vid LTH.


Nytt stort medicinpris till alzheimerforskaren Niklas Mattsson-Carlgren

niklas mattsson
Niklas Mattsson, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Foto: Björn Martinsson.

Våren 2020 är det premiär för Bundy Academy’s nyinstiftade stora pris. Prissumman om tre miljoner kronor går till medicinsk forskning med koppling till hjärta eller hjärna vid Lunds universitet. Första mottagare av priset är Niklas Mattsson-Carlgren. Han forskar kring blodprover som kan indikera Alzheimers sjukdom, och hör till den internationella frontlinjen inom området.

Bundy Academy har sedan 2014 delat ut priser till unga disputerade läkare inom neurologi och kardiologi vid Lunds universitet. Nu delas för första gången Bundy Academy’s stora pris ut, om tre miljoner kronor. Samtidigt höjs prissummorna för de tidigare priskategorierna inom neurologi respektive kardiologi till en halv miljon kronor vardera (lilla priset).

– Jag blev oerhört glad över Bundy Academy’s stora pris. Det ger verkligen en enorm energikick och är en fin bekräftelse på att vår forskning går åt rätt håll. Jag är också väldigt glad över att jobba tillsammans med många fantastiskt duktiga kolleger. Det är en förutsättning för att kunna göra den här typen av studier, säger Niklas Mattsson-Carlgren.


Vår arbetsvardag i coronatider: Om medarbetarskap och ledarskap under kris

Utmaningar och möjligheter med medarbetarskap under kris

medarbetare jobbar hemma diana emma
Diana Vaduva och Emma Hamrefors är två av fakultetens alla administrativa medarbetare som i coronatider arbetar hemma. Foto: Collage av privata bilder.

Vad händer med medarbetarskapet när arbetet och vardagen plötsligt ser helt annorlunda ut och när världen går igenom en global kris där ingen vet hur det slutar? Vad behövs för att arbetet och det sociala ska fungera? Två medarbetare vid det nya medicinska institutionskansliet i Malmö ger sin syn på saken.

Två av fakultetens administrativa medarbetare, som till vardags har sin arbetsplats på Clinical Research Centre (CRC) på Skånes universitetssjukhus i Malmö, är ekonomen Emma Hamrefors och institutionsadministratören Diana Vaduva. Båda har arbetat hemifrån de senaste veckorna, och att ställa om till distansarbete och nya sätt att kommunicera har inte varit särskilt svårt, trots vissa utmaningar.

Går det att ställa om ledarskapet under coronakrisen?

katarina westrin sjoeberg
Katarina Westrin Sjöberg. Foto: Tove Gilvad

Dramatiska åtgärder sker i samhället omkring oss som påverkar både vardag och arbete. I tider av kris när osäkerhet råder, aktiveras vårt system i hjärnan som hanterar hot och rädsla och vi agerar inte alltid rationellt. Situationen är märklig och kan vara svår att hantera, inte minst för den chef som ska leda medarbetare genom krisen.

Som administrativ chef vid medicinska institutionskansliet i Malmö leder Katarina Westrin Sjöberg medarbetare på distans och på plats. Hon menar att det är extra viktigt att hålla ihop med dagliga möten och avstämningar där information delas inom gruppen och alla kan berätta hur de mår. I en kris som denna där förändringar sker ständigt ställs ledarskapet ibland på sin spets.

Ingen vet hur länge omställningen i Sverige pågår eller hur den globala krisen påverkar omvärlden, och vilka konsekvenserna blir för fakultetens verksamheter. Så i all osäkerhet och oro som råder just nu, går det att vara förberedd på det oförutsägbara? Vad är egentligen viktigast för verksamheten?


Sju principer för forskningskommunikation

När du som forskare eller kommunikatör förmedlar forskning via medier, sociala medier, evenemang eller i andra publika sammanhang, bör du alltid sträva efter att följa våra sju principer för god publik forskningskommunikation.

Därför behövs riktlinjer

Som universitet har vi som uppgift att samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet samt verka för att våra forskningsresultat kommer till nytta. Det ligger i forskarnas, universitetets och samhällets intresse att resultat och även insikter i forskningens metodik och begränsningar görs tillgängliga för den offentliga debatten, för politiska beslut, för näringslivet och samhället som helhet.

verktygslaadan foer forskningskommunikation

Behöver du tips för hur du kan kommunicera forskning? Använd verktygslådan för forskningskommunikation!

Verktygslådan är gjord av Vetenskap & Allmänhet (VA) med stöd av Vetenskapsrådet och EU-kommissionen. Verktygslådan vill ge dig som forskar inspiration och förslag på olika aktiviteter på hur du kan kommunicera din forskning.

VA är en ideell förening som vill främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet – särskilt unga. De vill åstadkomma samtal i nya former om frågor kring forskning som engagerar människor. Grundtanken är att dialogen bör utgå från folks frågor, intressen och oro, snarare än från vad forskarna vill föra ut.


Lucris: Föreslå infrastrukturer i infrastrukturmodulen

lucris

Lucris infrastruktursmodul innehåller över 200 infrastrukturer. Vill du inkludera fler kontaktar du Kajsa M Paulsson, fakultetens infrastrukturskoordinator.

Lunds universitet uppmanar alla forskare att aktivt använda sig av och regelbundet uppdatera sina Lucris-profiler, och det är forskaren själv som lägger in informationen i Lucris. Uppdatera gärna med information om både forskningslinje och vilka metoder du har uppsatta och använder i ditt lab. 

Lucris infrastruktursmodul innehåller redan över 200 infrastrukturer. Förslag på ytterligare infrastrukturer du vill inkludera skickar du till fakultetens infrastrukturskoordinator Kajsa M Paulsson, kajsa_m.paulsson@med.lu.se 


Dags för årets utlysning av ALF-medel!

Ansökningsperioden för ALF-medel våren 2020 är öppen mellan 27 april och 2 juni. 

Följande ALF-medel utlyses:

ALF forskningsutrymme för ST-läkare 2021–2023
ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2021–2023
ALF Projekt 2021–2022 

Har du frågor?

Kontakta Karin Frankel som är ALF-samordnare vid Lunds universitet.

Kontakt: karin.frankel@med.lu.se, 046-222 14 35


Föreläsningsserien Framtidens arbetsliv – nu på nätet

Nu finns möjlighet att via nätet ta del av tankesmedjan LU Futuras välbesökta föreläsningsserie från hösten 2019. Den baserade sig på tre samhällsomdanande trender av betydelse för arbetsmarknad och arbetsliv: digitalisering, en åldrande befolkning och ökad globalisering. I viss mån är dessa fenomen relaterade. Det är dock oklart vilka konsekvenser de har för framtidens arbetsliv.


Sök till pedagogiska akademin senast 31 maj!

pedagogisk akademi

Vill du tillhöra en grupp av excellenta lärare vid medicinska fakulteten, och har du särskilt intresse för lärande och pedagogisk utveckling? Ansök till Pedagogisk akademi!

Vem kan söka?

Du som är lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet, bred erfarenhet inom utbildning och stort intresse för pedagogisk utveckling kan ansöka om medlemskap i den Pedagogiska akademin. Du behöver även ha en definierad och långsiktig anknytning till Medicinska fakulteten, till exempel genom en tillsvidareanställning, eventuellt i kombination med tjänst inom Region Skåne. Dessutom behöver du ha visat djupt engagemang i fakultetens utbildningsverksamhet över en längre tidsperiod. För att vara behörig att söka ska du ha forskningskompetens som motsvarar licentiat- eller doktorsexamen.

När kan jag söka?

Ansökningar till Pedagogisk akademi tas emot löpande. Granskning av inkomna ansökningar sker en gång per år under sommar och tidig höst. För att vara med i årets granskningsomgång ansök senast 31 maj. Ansökan skickar du elektroniskt till handläggare.

Om du vill bli bedömd i årets omgång ansöker du senast 31 maj.


Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Med anledning av utbrottet av coronavirus följer universitetet utvecklingen kontinuerligt via de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att du som student och medarbetare håller dig informerad om läget löpande via deras webbplatser och håller koll på universitetets information som uppdateras kontinuerligt på Medarbetarwebben. Där hittar du även relevanta länkar till andra myndigheter och interna sidor. 

Tillsammans och goda initiativ från LU

På lu.se samlar Lunds universitets nyhetsartiklar och goda initiativ från studenter och medarbetare som berör coronakrisen. Se också vår expertlista med forskare som kan kommentera och bidra med kunskaper kring coronaviruset ur olika aspekter.


Debatt: ”Falska läkemedel lovar skydd mot corona”

margareta troein toellborn

På nätet är det enkelt att köpa falska mediciner och icke fungerande skyddsutrustning mot covid-19. Allmänheten måste göras mer uppmärksamma på att de kan bli lurade, skriver forskarna Margareta Troein och Susanne Landin i Svenska Dagbladet.


Grattis till ...

Carl Turesson, ny universitetslektor i reumatologi från 1 april 2020.

Ashfaque Memon, ny universitetslektor i kardiovaskulär epidemiologi och levnadsvanor från 1 april 2020.

Simon Timpka, som från 1 april är ny forskargruppsledare för perinatal och kardiovaskulär epidemiologi.


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Therese Sterner i ämnet klinisk medicin med inriktning barn- och ungdomsallergologi
Startar: 29 april, klockan 9
Avhandlingens titel: Adolescents – allergic disease, IgE sensitization, physical activity and health-related quality of life

Disputation: Yingying Ye i ämnet biomedicin
Startar: 30 april, klockan 9
Avhandlingens titel: Environmental input to the pancreatic beta-cells - the role of mechano-sensitive and other ion channels

Disputation: Ammar Jobory i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi
Startar: 8 maj, klockan 9
Avhandlingens titel: EVAR of AAA: Dislocation after hip fracture related arthroplasty - Incidence, risk factors and prevention

Disputation: Sixten Borg i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi
Startar: 14 maj, klockan 13.15
Avhandlingens titel: Individual perspectives on outcomes in Diabetes

Disputation: Helena Grauen Larsen i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiologi
Startar: 15 maj, klockan 13
Avhandlingens titel: Neutrophil mediators and their receptors in the pathogenesis and prognosis of cardiovascular disease

Disputation: Brynja Jónsdóttir i ämnet klinisk medicin med inriktning medicin
Startar: 30 maj, klockan 9
Avhandlingens titel: Biomarkers that predict outcome in Acute Hypercapnic Respiratory Failure and Acute Dyspnea and their predictive value on the diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the general population

Disputation: Saman Salim i ämnet klinisk medicin med inriktning kärlkirurgi
Startar: 30 maj, klockan 9.30
Avhandlingens titel: On mesenteric venous thrombosis

Disputation: Anastasios Koulaouzidis i ämnet klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi
Startar: 9 juni, klockan 9
Avhandlingens titel: Optimising performance of clinical capsule endoscopy

Disputation: Lisa Egund i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi
Startar: 12 juni, klockan 9
Avhandlingens titel: Distal radius fracture in men from working age to the oldest – bone mass and patient-related outcome

Halvtidskontroller

7 maj, klockan 13, Halldora Ögmundsdottir Michelsen, "Evaluation and improvement of secondary prevention after myocardial infarction"

12 maj, klockan 8.30, Agnes Andersson Svärd, "Immunological markers of the type 1 diabetes pathogenesis priorto the clinical diagnosis"

14 maj, klockan 14, Raein Ghazvinian, "Evaluation of low risk patients with pulmonary embolism"

15 maj, klockan 9, Lisa Theander, "Extra-articular manifestations and comorbidities in Rheumatoid Arthritis – incidence, risk factors and relation to treatment"

4 juni, klockan 9, Wuqing Huang, “Health status and academic achievement among offspring of central nervous system tumor survivors”


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp