Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 3/2019

2019-04-29

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Med påsken kom våren med sol och pollenallergi, som sig bör. Vår utomhusmiljö just nu har vi svårt att påverka. Däremot kan vi påverka vår arbetsmiljö. 

Svara på enkäten om vår psykosociala arbetsmiljö

Nyligen skickade vi från institutionskansliet ut en enkät om den psykosociala arbetsmiljön, och vi beklagar att det första utskicket var något kryptiskt. Som jag har påpekat tidigare är det mycket viktigt att alla medarbetare svarar på denna enkät. En god arbetsmiljö är högsta prioritet, och för att åstadkomma det behöver vi identifiera problem – och kanske även sådant som är bra.

Anmäl forskningsprojekt och studentarbeten som hanterar personuppgifter till Pulu

Det har dykt upp en del frågor kring PULU, står för Personuppgifter Lunds universitet, dit alla med forskningsprojekt som hanterar personuppgifter ska anmäla sina projekt. Även studentarbeten där personuppgifter hanteras ska anmälas. 

För forskargruppsledare kommer vi att ta upp dessa frågor vid vårt kommande eftermiddagsmöte torsdagen den 16 maj. Har du frågor kring forskningsprojekt och personuppgiftshantering inom Lunds universitet kan du således fråga din forskargruppsledare som efter den 16 maj ska vara välinformerad om vad som gäller. 

RQ 20 – universitetets långsiktiga kvalitetsutveckling

Förra gången Lunds universitet gjorde en kvalitetsutvärdering av forskningen var 2008. Nu påbörjas arbetet med RQ20, som ska innehålla självvärderingar såväl som bedömningar med externa paneler, och syftar till att ge en bild av hur väl forskningen vid Lunds universitet står sig i en internationell jämförelse. Målet är att skapa ett rådgivande underlag för framtiden på basis av en genomlysning av villkoren inom universitetets olika forskningsmiljöer. Mer information om RQ20 kommer längre fram. 

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt från institutionen kliniska vetenskaper i Malmö

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på institutionens kansli ge dig relevant information och stöd, och kontakta oss gärna om du har frågor.

Planering inför sommaren

Sommaren närmar sig snabbt och det börjar bli hög tid att planera inför kommande aktiviteter som till exempel anställningar och stipendier. 
Sista dag för att lämna in underlag inför sommaren är fredag 31 maj.

Underlag du skickar in efter den 30 maj tar vi emot men kan inte garantera direkt handläggning, utan det sker i mån av tid. Har du några funderingar kring detta? Kontakta din ekonom och personalsamordnare som hjälper dig. 

Så gör du för att få din friskvårds- och sjukvårdsersättning

cold pixabay

För att du ska kunna få din ersättning utbetald måste du först lägga in det som ett ärende i Primula. Du skriver ut blanketten och fäster dina originalkvitton på den. Blankett och kvitton ska du sedan lämna via internposten till den personalsamordnare som ansvarar för din forskargrupp och som finns på institutionens kansli. Vet du inte vilken personalsamordnare du vänder dig till? Fråga din forskargruppsledare.

Tänk på att om din ersättningsansökan inte är kompletterad med originalkvitton kommer ärendet att returneras åter till dig som ofullständigt och du får ingen ersättning utbetald. Dessutom måste du i så fall skapa ett nytt ärende i Primula och skicka blanketten igen. Detta eftersom ett returnerat ärende i Primula inte går att justera utan endast går att kasta.

Utbildning i intermittent anställning och anställningar

Nu kan du lära dig mer om anställningar! Måndag 13 maj anordnar HR på kansliet i Malmö ett utbildningstillfälle i de processer som rör intermittent anställning och övriga anställningar. Utbildningen riktar sig till dig som har personalansvar, är administratör eller som i arbetet handlägger anställningar på något sätt. 

När: Måndag 13 maj klockan 10–11.30
Var: 37:an på CRC 

Vill du vara med?
Anmäl dig till Sara Tvermoes på e-post sara.tvermoes@med.lu.se. Du kan även meddela Sara om du är väldigt intresserade av att gå utbildningen men inte kan närvara vid just detta tillfälle. I så fall kallar kansliets HR dig till ett återsamlingstillfälle efter sommaren.

Mer information om utvecklingssamtal

Vi på HR vill vi komplettera tidigare information om utvecklingssamtal som vi har meddelat tidigare i HR-nytt (mars 2019). Enligt våra nya rutiner är det under kvartal två dags att planera och utföra utvecklingssamtal.

Introduktionskurs för chefer om utvecklingssamtal

Du har fått en enkät om vår psykosociala arbetsmiljö

time sam pixabay

Du som är anställd vid institutionen ska nu ha fått enkäten om vår psykosociala arbetsmiljö direkt i din e-post. Enkäten är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid medicinska fakulteten och Lunds universitet, ett arbete som ska bedrivas i samverkan mellan chefer, medarbetare och studerande.

Förutsättningar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att arbetsgivaren regelbundet gör undersökningar, som exempelvis vår psykosociala enkät, riskbedömningar, kontroller och uppföljningar när det gäller den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Från att enkäten skickades ut den 15 april har alla anställda tre veckor på sig att svara på enkäten. Den som inte har svarat får dessutom ett par påminnelser. Detta för att alla ska ha chans att medverka och svara på enkäten.

Dina svar är anonyma

Eftersom vi vill garantera samtliga respondenters anonymitet har vi valt att genomföra enkäten på institutionsnivå och har inte delat in den efter forskargrupp. Samtliga enkätsvar kommer på så vis att ge en helhetsbild av den psykosociala arbetsmiljön på institutionen, och inte mer specifikt än så.

Att svara går snabbt

Enkäten består av nio avsnitt med cirka 30 frågor och den tar ungefär tio minuter att besvara. Efter att enkäten är slutförd kommer samtliga svar att analyseras och vi på HR kommer att återkoppla resultatet till alla anställda. Om det visar sig behövas kommer även lämpliga åtgärder att vidtas för förbättringar.


Doktorander och handledare: Rapportera aktivitet och försörjning vårterminen 2019

student

Snart är det dags för doktorander och handledare att rapportera in aktivitet och försörjning för vårterminen 2019 till Kerstin Troein. Du som är berörd får i mitten av maj ett utskick via e-post från Kerstin Troein med frågor om din aktivitet och försörjning. Du kan svara i vändande mejl, och svara gärna så snart som möjligt. 

Registrera dig i studentportalen inför HT-19

Redan nu påminner vi om att du som är doktorand även ska registrera dig inför höstterminen 2019. Denna registrering gör du via Studentportalen. En påminnelse kommer att skickas ut längre fram av Kerstin Troein. 

Har du frågor? Kontakta Kerstin Troein på kerstin.troein@med.lu.se


RQ20: Forskningen utvärderas utan betyg och guldstjärnor

Nu drar den nya stora forsknings­utvärderingen RQ20 igång! Den bygger på självvärderingar och kommer att beröra runt 5.000 medarbetare. Till skillnad mot förra gången, 2008, är inga extra pengar knutna till de forskningsområden som kommer bäst ut. Det blir inga betyg eller guldstjärnor. Däremot blir utvärderingen en stor hjälp till självhjälp, lovar projektledarna Freddy Ståhlberg och Mats Benner.


Om universitetets hantering av personuppgifter inom forskningsprojekt

Du som arbetar med forskningsprojekt där personuppgifter hanteras ska alltid anmäla dessa till PULU – Personuppgifter Lunds universitet. Detta gäller också om du har anmält ditt forskningsprojekt tidigare. Även studentarbeten där personuppgifter hanteras ska du anmäla.

Lunds universitet har valt denna hantering av personuppgifter inom våra forskningsprojekt för att kunna upprätthålla allmänhetens förtroende och universitetets trovärdighet. Människor som deltar i forskningsprojekt måste kunna lita på att universitetet hanterar deras personuppgifter i enlighet med de lagar och regler som finns.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kräver att universitetet har ett register över all behandling av personuppgifter. Kravet på ett register har funnits länge, men med införandet av GDPR har kraven på registret skärpts i hela Europa. Lever universitetet inte upp till kraven kan vi därför dömas till sanktionsavgift.  

Du anmäler ditt forskningsprojekt på pulu.adm.lu.se. Observera att du behöver ha uppkoppling till LU:s nätverk eller via VPN för att komma åt formuläret. 


Porträttfoto av Niklas Mattsson. Foto: Björn Martinsson

Enkelt blodprov ger svar om nervcellsskador vid Alzheimers sjukdom

En ny studie bekräftar att ett enkelt blodprov kan ge svar på accelererande nervcellsskador i hjärnan. Proteinet neurofilament light (NFL) i blodprover, insamlade vid olika tillfällen över flera år, från patienter med Alzheimers sjukdom har analyserats. I studien deltog 1 182 patienter med olika grad av kognitiv svikt och 401 friska i kontrollgruppen. Studien som publiceras i JAMA Neurology visar att NFL-koncentrationen i blodet skulle kunna tala om ifall ett läkemedel faktiskt påverkar förlusten av nervceller.

– Vanliga metoder för att påvisa nervcellsskador är att mäta patientens nivå av olika ämnen med ett ryggvätskeprov eller så avbildar vi hjärnan med magnetkamera. Dessa metoder är komplicerade, tar tid och är kostsamma. Att mäta NFL i blodet kan vara billigare och dessutom enklare för patienten, säger Niklas Mattsson, forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, som lett studien som är ett samarbete med bland andra Henrik Zetterberg och Kaj Blennow vid Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset, Neurokemilaboratoriet i Mölndal.


Tellus lanserar artikelserie om forskning och aktiviteter relaterat till sexuella trakasserier 

tellus

Tellus är ett treårigt projekt med syfte att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. I väntan på resultaten från de egna studierna lanserar projektet en artikelserie som ur olika perspektiv belyser forskning och förebyggande aktiviteter relaterat till sexuella trakasserier som bedrivs runtom på universitetet. 

Syftet med artikelserien är att skapa en kunskapsbank som kan användas av anställda och studenter dels för att bredda den egna kunskapen om frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering, och dels bidra med konkreta exempel på vilka resurser vid universitetet som i dag finns att tillgå i det preventiva arbetet. Nya intervjuer kommer sedan att publiceras varje vecka fram till sommaren.


Om webbplatser för forskare vid fakulteten

lucris

Funderar du på att starta en webbplats? Medicinska fakulteten har beslutat att forskningsportalen Lucris, som har webbgränssnitt, ska vara förstahandsvalet för vår forskande verksamhet. Portalen erbjuder presentationsmöjligheter som är tillräckliga för flertalet. 

Om Lucris däremot inte motsvarar behoven finns möjlighet till egen webbplats efter godkännande av prefekt och fakultetens kommunikationschef. 

Börja med att kontakta din institutionskommunikatör för att diskutera syfte, behov och målgrupper. Du lämnar därefter in en kortfattad ansökan och målgruppsanalys. För att din ansökan ska beviljas krävs att du har resurser avsatta för att uppdatera webbplatsen. Du ska också ha behov som inte kan uppfyllas av forskningsportalen Lucris. 


SAMverkansdag Lunds universitet

Tisdag 14 maj anordnar SAM-teamet en så kallad SAMverkansdag. I SAM-teamet ingår medarbetare från Företagshälsovården, LU Byggnad, Sektionen HR och Student och utbildning. Dagen består av en rad olika intressanta föreläsningspass som genomförs av medlemmar i SAM-teamet. Förutom föreläsningspassen presenteras SAM-teamet och det kommer finnas möjlighet till mingel och samverkan under fikapauserna. Kontaktuppgifter till SAM-teamet med flera hittar du på HR-webben.

Vad: SAMverkansdag
När: Tisdag 14 maj 2019
Var: Genetikhusets Aula, Sölvegatan 29 B

SAMverkansdagen riktar sig till dig som arbetar med:

 • Arbetsmiljö
 • HR-frågor
 • Brandskydd
 • Kemikaliesäkerhet
 • Strålsäkerhet
 • Fysisk säkerhet

Du anmäler dig till SAMverkansdagen genom att leta upp utbildningstillfället i Kompetensportalen.


brown bag crc 2 april

Brown Bag Lunch May 7: "Computational resources for life sciences at LUNARC"

The series is open to all researchers (PhD students, post-docs, visiting staff, permanent staff) at Lund University and aims to be a learning platform about accessible in-house infrastructure resources such as labs, facilities and expertise. Researchers from all faculties and centers are welcome to join!

Date and time: MAY 7 // 12:00 – Hyllan (above Stamstället), BMC, Sölvegatan 19 Lund 

What?
Computational resources for life sciences at LUNARC provide tools, workflows, and liberate researchers from doing system administration to do research instead. LUNARC and hosted infrastructures provides easy access to your large datasets, enables faster analysis, and provides supported software for e.g. bioinformatics, structural biology and image analysis. Presenters Anders Sjöström, LUNARC, Shamit Soneji, Sonja Aits and Lotta Happonen. 

About 

 • Short presentations + Q & A
 • Bring your questions and research ideas
 • Sandwiches and drinks will be served on a first come, first served basis
 • No registration required. 

Questions?

Contact Anna Hellgren, anna.hellgren@med.lu.se 


Lika möjligheter – samma rättigheter: 17 maj om transpersoners möten med vården

Lika möjligheter – samma rättigheter är en seminarieserie om människans möten med vården med utgång från de sju diskrimineringsgrunderna. I samband med Idahot, International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, den 17 maj anordnar medicinska fakulteten ett seminarium som belyser transpersoners möten med vården, både möten med den kliniska vården och i vårdmöten som rör könsdysfori. 

Datum, tid och plats: 17 maj 2019, klockan 9.30–12, Palaestra, Paradisgatan 4, Lund

Deltagare: Saga Becker, skådespelare och första öppet transidentifierade person att både nomineras och vinna Guldbaggen, Chris Schenlaer, kulturprofil och kulturchef för Copenhagen 2021, World Pride och Eurogames, Maja Lastavica, enhetschef BUP:s regionala könsidentitetsteam (KIM), Signe Bremer Gagnesjö, forskare vid genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 

Samtalet modereras av Cecilia Nebel. Ingen föranmälan. Obs! Fika serveras klockan 9.30 och seminariet börjar klockan 10.


Lund University’s Teaching and Learning Conference 7 Nov – registration and call for abstracts now open!

Welcome to register to the University Teaching and Learning Conference – a forum for dialogue, inspiration and critical discussion on learning, teaching and teaching excellence! The theme of the 2019 conference is Interdisciplinary pedagogy in higher education – the educational challenges and opportunities involved in teaching interdisciplinary subjects or on multi-disciplinary programmes.

You can be part of shaping the content of the conference by submitting a contribution – abstracts will be accepted for assessment until 9 September. Refer to the website for abstract instructions.

When: 7 November 2019 
Where: Faculty of Social Sciences, Lund
Registration: Registration for Lund University’s Teaching and Learning Conference is now open: Please register at lu.se. Deadline 22 October!
Abstracts deadline: 9 September!

The conference is intended for all employees at Lund University who are interested and committed to teaching and educational development issues. The conference will be held in English and is free of charge for all Lund University employees.

Invited key note speaker is Carl Gombrich, leader of the academic mission of a brand new interdisciplinary university, The London Interdisciplinary School (LIS). Previously, he was Professor of Interdisciplinary Education at University College London. He is a regular speaker at various events on interdisciplinarity. (In addition to Carl Gombrich, one more key note speaker is yet to be announced.)

All information concerning the conference can be found at the conference webpage at lu.se. The page will be regularly updated with additional conference details during the autumn semester.


Utlysning av Alf-medel 2019

pengar

Ansökningsperioden för Alf-medel öppnar måndagen den 29 april. Ansökan kan du sedan göra till och med den 3 juni. Informationsmöten hålls 29 april och 15 maj. 

De medel som kan sökas är:

 • Alf forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2020–2022
 • Alf forskningsutrymme för ST-läkare 2020–2022

Informationsmöten inför årets ansökningsomgång av Alf-medel anordnas vid två tillfällen, 29 april i Lund och 15 maj i Malmö. 

 • 29 april: informationsmöte i Lund i Segerfalksalen på BMC (A-huset) klockan 17–18.
 • 15 maj: informationsmöte i Malmö i 93-10-006 på CRC (bakom aulan) klockan 17–18. 

Mer information och anvisningar om Alf-ansökningar 2019 på Intramed.


Grattis till ...

gabriel strandberg gelinfonden
Gabriel Strandberg. Foto: Gelinfonden.

Gabriel Strandberg som får forskningsbidrag från Gelinfonden. Stiftelsen professor Lars-Erik Gelins minnesfond, även kallad Gelinfonden, delade i slutet av april 2019 ut totalt 425 000 kronor till forskning inom transplantationsområdet. I år gick ett av bidragen till Gabriel Strandberg, forskarstuderande vid Lunds universitet.

Gabriel Strandberg är läkare vid Skånes universitetssjukhus och forskarstuderande vid Medicinska fakulteten och institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Han får 100 000 kronor från Gelinfonden för sitt forskningsprojekt Aktivering av det medfödda immunförsvaret och dess inflytande på cellrekrytering vid organtransplantation. 

Toralph Ruge, ny docent i ämnet akutsjukvård vid institutionen för kliniska vetenskaper Malmö.

Also congratulations to ...

David Nicholls, professor emeritus of Mitochondrial Physiology at the Buck Institute in Novato, California and mentor at the Lund University Diabetes Centre, has become a member of the British Royal Society. The society’s fellows include many of the world’s most eminent scientists. “I feel immensely honoured!” says David Nicholls.


Aktuella disputationer

Disputation: Nils Hamnerius i ämnet klinisk medicin med inriktning dermatologi 
Startar: 3 maj, klockan 9.15 
Avhandlingens titel: Hand Eczema and Contact Allergy in Health Care Workers

Disputation: Johan Thelin i ämnet klinisk medicin med inriktning internmedicin
Startar: 17 maj, klockan 13 
Avhandlingens titel: Biomarker assisted improvement in the assessment of coronary artery disease, with special attention to high-sensitivity troponin T

Disputation: Cecilia Dahlbäck i ämnet klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi
Startar: 29 maj, klockan 9 
Avhandlingens titel: Breast-conserving surgery in the treatment of breast cancer Aesthetic results, shared decision-making and health-related quality of life

Disputation: Sophie Schön Persson i ämnet folkhälsovetenskap
Startar: 10 juni klockan 9
Avhandlingens titel: Workplace relationships - as health promoting resources at work

Disputation: Cheng Luan i ämnet klinisk medicin med inriktning diabetologi
Startar: 13 juni klockan 9
Avhandlingens titel: Essential role of the transcription factor MafA for maintaining pancreatic beta-cell function

Disputation: Louise Brunkwall i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning nutritions- och genetisk epidemiologi
Startar: 14 juni klockan 13
Avhandlingens titel: Obesity, with a focus on diet quality and gut microbiota in population

Halvtidskontroller

Måndag 13 maj klockan 13, Per-Ola Forsberg, "Neighborhood effects on cardiovascular health"

Fredag 24 maj klockan 13, Troels Yndigegn, "The prognostic role of novel plasma biomarkers and coronary physiology in acute coronary syndrome patients"

Tisdag 28 maj klockan 13, Stina Ramne, ”Sugar consumption and cardiometabolic risk" 

Onsdag 29 maj klockan 16, Helena Grauen Larsen, "Neutrophil mediators in the pathogenesis and prognosis of cardiovascular disease"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp