Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 3/2018

2018-05-04

Bästa kolleger,

 

Våren på IKVM kännetecknas av febril aktivitet inom både forskning och utbildning. Som vanligt är det tätt mellan disputationer och examinationer.

Samfinansiering
Forskargruppschefer har fått information om det beslut Institutionsstyrelsen fattade i höstas om att samfinansiering av indirekta kostnader fr o m 2018-01-01 hanteras inom respektive forskargrupp. Det innebär att samfinansiering från institutionen av OH-kostnader helt har upphört från och med den 1 januari 2018. 

Samarbete med ITM
De två Malmö-baserade institutionerna, IKVM och ITM, kommer i olika sammanhang att utöka samarbetet. Det kan handla innebära att vi breddar vissa informationsmöten så att båda institutionerna bjuds in men även andra former av gemensamma aktiviteter.

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Prefekter och biträdande prefekter för ITM och IKVM träffas nu regelbundet för att underlätta samarbetet på alla plan.

e-hälsa specialområde för institutionen
Dekanus har beslutat om Strategiska utvecklingsområden för fakultetens institutioner. IKVM har tilldelats e-hälsa som strategiskt utvecklingsområde. Med anledning av detta vill vi nu göra en kartläggning av vad om pågår inom IKVM eller i samarbete mellan IKVM och andra institutioner inom e-hälsa. Om ni medverkar i forskning eller utbildning där e-hälsa ingår skicka gärna ett mail till kerstin.troein@med.lu.se där ni kort (max en A4) beskriver vad ni gör och vilka som medverkar.

Varma hälsningar

Patrik Midlöv
prefekt IKVM


Forskargruppsledarmöte

Innovationer, GDPR och LU:s arbete mot sexuella trakasserier. Det var några av programpunkterna den 27 april då det var dags för vårens andra och avslutande forskargruppsledarmöte.

 

Viktoria Petri och Sara Tvermoes. Foto: Björn Martinsson

Viktoria Petri, controller, och Sara Tvermoes, personalsamordnare.

Överflytt av lönehantering följer planen

Viktoria Petri och Sara Tvermoes från institutionens kansli informerade om överflytten av universitetets löneadministration till SSC (Statens Service Center) fortsätter planenligt. Personalövergången till SSC ägde rum den 1 april 2018 och nu pågår förberedelser inför det nya webbsystemet som tas i bruk i samband med att SSC tar över hela ansvaret för lönehanteringen i oktober 2018.

På grund av övergången och kommande sommarsemestrar måste också alla anställningsärenden - både nyanställningar och ändringar/förlängningar - vara kansliet tillhanda med nödvändiga underlag senast den 1 juni 2018.

Kontakt: viktoria.petri@med.lu.se

 

LU Innovation kan hjälpa med goda råd och pengar

Annie George Chandy, affärsutvecklare vid LU innovation samt LUDC, berättade om möjligheterna att få hjälp med att ta forskningsresultat från universitetet till en användbar produkt eller tjänst på marknaden.

Som konkret exempel lyftes Abarceo Pharma om bygger vidare på forskning av bl.a. docent Albert Salehi vid IKVM. Forskarna har tack vare samarbete med LU Innovation kunnat få ihop kapital som möjliggjort bildandet av företaget som fokuserar på nya behandlingsmetoder för diabetes. Länk till Abarceo Pharmas hemsida: https://www.abarceo.com/

Via LU Innovation finns möjlighet till rådgivning samt att söka pengar för forskare med innovationsidéer. Det gäller bl.a:

  • Finansiering av test av innovationsidé, affärsutveckling, marknadsanalys, patentsituation, verifikation av projekt m.m.
  • Hjälp att bilda företag eller att licensiera ut rättigheter till innovation
  • Kontakter med universitetets holdingbolag LU Holding som investerar genom att gå in som delägare i nybildade företag. LU Holding har hittills investerat i ett 80-tal bolag.
  • Hjälp att få tillgång till kontaktnät inom life science med bl.a. inkubatorer, startups samt läkemedelsbolag och andra etablerade aktörer inom life science.

Kontakt: annie.chandy@innovation.lu.se

 

Forskning ska stärka arbete mot sexuella trakasserier

bild anette agardh

Anette Agardh, professor i global hälsa, berättade om Tellus – universitetets nya forskningssatsning för att motverka sexuella trakasserier som startade i april 2018. Tellus syftar inledningsvis framför allt till att öka kunskapen om sexuella trakasserier i akademiska miljöer och vid Lunds universitet. Tidigare forskning inom fältet är mycket begränsad.

- Målet är att stärka organisationen och det systematiska arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier vid Lunds universitet, berättade Anette Agardh.

En kvalitetsstudie med intervjuer samt en större enkätstudie är viktiga delar i forskningen. Tellus har inledningsvis en finansiering under tre år.

 

GDPR – frågetecken kvar kring forskning

Vi närmar oss den 25 maj då EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla. Så sent som den 24 april publicerades också en ny svensk lag som kompletterar förordningen.

Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskninginternmedicin, har följt utvecklingen inför förändringen med särskilt fokus på epidemiologisk forskning. Det gäller inte minst vilka konsekvenserna kan bli för registerforskning och de stora forskningsinfrastrukturer som fakultetens befolkningsstudier utgör.

En av de viktigaste frågorna gäller krav på och tolkning av regelverk kring samtycke. Mycket är ännu oklart, och det är också svårt att innan lag- och regelförändringarna veta exakt hur den lagstiftande makten kommer att förhålla sig till olika situationer. Den som har aktuella studier eller planerar studier kan vända sig till LU:s jurister för rådgivning.

Kontakt: peter.nilsson@med.lu.se

GDPR – se filmad föreläsning

Den 5 april 2018 hölls ett informationsmöte på CRC om GDPR och vad det innebär för forskningen och för dig som forskar. Representanter för Region Skåne och för Lunds universitet fanns på plats och svarade på frågor.


Kommande möten för styrelsen och forskargruppsledare

Nästa institutionsstyrelsemöte vid IKVM äger rum den 18 maj 2018.

Datum för höstens forskargruppsledarmöten är ännu ej fastställda – mötestiderna kommuniceras före semestrarna.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


doktorshatt
Doktorspromotion 2018

Årets gemensamma doktorspromotion för universitetets fakulteter äger rum den 25 maj i Lunds domkyrka.


Nytt om läkarutbildningen

Nyhetsbrev
Läkarprogrammet informerar om pågående arbete och planerade förändringar via ett nyhetsbrev som publiceras några gånger per termin. Eftersom läkarprogrammet involverar många av IKVM:s lärare, forskare och läkare rekommenderas detta nyhetsbrev.”

PBL-tutor
Möjlighet för intresserade lärare att undervisa som PBL-tutor på läkarprogrammet utannonseras av de kursansvariga lärarna två gånger per år. Undervisning ger dels ekonomisk ersättning, dels akademisk meritering (av värde vid ansökan om docentur, vid tjänstetillsättning, m.m.). Fördelning av tutor-uppdrag görs av kursansvariga i samråd med bitr GA-prefekter på Medfak. Om någon forskargruppchef på IKVM upplever svårighet att få tilldelning av tutor-uppdrag eller annan GA-undervisning på läkarprogrammet för gruppens medarbetare uppmanar programledningen att GA-prefekten (dvs. undetecknad) informeras.

Amanuens HT-18/VT-19
Är du doktorand och vill anmäla intresse för att vara amanuens HT-18 och VT-19 är det dags att göra det nu. Bifogade länkar gäller amanuenser till moment på T2-T5, där finns också info om vad som behöver fyllas i. Deadline för ansökan är måndag 21 maj 2018. 

Intresseanmälan för uppdrag som obduktions- eller histologi-amanuens på T4/T5, HT-18

Intresseanmälan för uppdrag som laborations-amanuens på T3 HT 2018

Intresseanmälan för uppdrag som histologi-amanuens på T2/T3 HT 2018
 
Intresseanmälan för uppdrag som anatomi-amanuens på T2/T3 Ht 2018
 

Hälsningar

Mats Lindström, bitr prefekt, utbildning grund- och avancerad nivå, IKVM


Ny chef till kansliet – rekrytering pågår

Kansliets chef Mats Roxendal har sedan en tid önskat att trappa ner sin arbetstid och har efter sommaren erbjudits möjlighet till en halvtidstjänst som kanslichef vid Institutionen för translationell medicin.

Rekrytering av en ny kanslichef till IKVM pågår. Målsättningen är att avsluta rekryteringsarbetet före semestrarna och att en ny chef ska tillträda i början av hösten.

Kontakt: patrik.midlov@med.lu.se eller sara.tvermoes@med.lu.se


Påminnelse – lönesättande samtal

Utropstecken!

Som vi tidigare informerat om är en större förändring under 2018 att samtliga Saco-anslutna samt icke-anslutna medarbetare ska få sin lön fastställd genom lönesättande samtal. Det innebär att forskargruppschefer måste förbereda dig genom att delta i universitetets kurs i lönesättande samtal.

Deltagandet från institutionen vid de utbildningstillfällen som hittills ägt rum har varit mycket lågt. Det planeras nu för ytterligare ett utbildningstillfälle förlagt till Malmö – närmare information kommer om detta inom kort.

Kontakt: sara.tvermoes@med.lu.se


Ny policy för webben

Dekanus har nyligen beslutat om en ny webbpolicy för fakulteten. Policyn innebär i stora drag en fortsatt utveckling mot tydligare målgrupper och färre men bättre uppdaterade webbplattformar.

LUDC webbsida

Satsningen på att utveckla forskningsportalen LUCRIS för information om forskargrupper och enskilda medarbetares forskning fortsätter. En av målsättningarna är att LUCRIS ska motsvara flertalet forskargruppers behov och på så vis kunna ersätta egna webbplatser. Senare under året kommer även institutionernas webbplatser att försvinna för att istället samsas om utrymmet på en fakultetsgemensam webbplats.

Förutom att kunna erbjuda uppdaterad och kvalitetssäkrad information är det ett mål att med färre webbplatser kunna satsa mer på innehåll, webbutveckling och uppföljning.

Mer information: bjorn.martinsson@med.lu.se


IKVM:s nya LUCAT-struktur klar att införas

Institutionens uppdaterade katalogstruktur i LUCAT har varit på remiss hos samtliga forskargrupper. Svaren har gett anledning till att genomföra en del mindre justeringar. De praktiska ändringarna i katalogen genomförs före sommarsemestrarna.

Ändringarna innebär bland annat att avdelningarna (som saknar motsvarighet i verkligheten) försvinner i LUCAT. Ändringarna slår även igenom i organisationsträdet i forskningsportalen LUCRIS.

Mer information: bjorn.martinsson@med.lu.se


Påminnelse - tid att planera sommarsemestern

sommar

Institutionens HR-ansvariga Sara Tvermoes påminner dig med anställning att – om du inte redan gjort det - planera årets sommarsemester tillsammans med din forskargruppchef. Betald semester är en förmån för alla som är anställda vid universitetet. Det är också obligatoriskt av hälsoskäl att ta ut semester då syftet med semestern är att man ska få möjlighet till vila och rekreation.

Reglerna för semesteruttag varierar beroende på anställningskategori, anställningsperiod och ålder. Notera också att ifall du är stipendiat gäller särskilda regler.

Har du specifika frågor kring din eller dina kollegers semesteruttag talar du med din forskargruppchef.

Mer information: sara.tvermoes@med.lu.se


Missa inte att anmäla dig vid sjukdom

Institutionen har problem med dold sjukfrånvaro pga. att komptid och semesterdagar utnyttjas istället för sjukanmälan och sjukpenning.

Den dolda sjukfrånvaron bidrar till att ge en felaktig bild av våra medarbetares hälsa och försvårar dessutom möjligheterna att upptäcka och åtgärda arbetsmiljöproblem.

Som medarbetare får du inte heller den återhämtning och ledighet som du har rätt till när du istället använder intjänade timmar eller semesterdagar i samband med sjukdom.

Kontakt: sara.tvermoes@med.lu.se


Forskning vid Psykiatri Skåne byter namn

Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri vid Psykiatri Skåne kommer inom kort att byta namn till Enhet för psykiatriforskning Skåne, ett namn som bättre beskriver vilken typ av arbete som bedrivs inom verksamheten. I övrigt är det inga förändringar i verksamheten.


Utlysningar & anslag

Utlysning av ALF-medel 2018

Ansökningsperioden för ALF-medel öppnade den 16 april. Ansökan kan göras t.o.m. den 28 maj. De medel som kan sökas är:

  • ALF Projekt 2019-2022
  • ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2019-2021
  • ALF forskningsutrymme för ST-läkare 2019-2021

Mer information om ALF-anslagen

 

VR-utlysningar ännu öppna

Vetenskapsrådet (VR) har ett antal utlysningar som inbegriper medicin och hälsa med deadline den 8 respektive 22 maj 2018. Här återfinns bl.a. Proof of  Concept inom livsvetenskaper (8 maj) och bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (22 maj).

 

Aktuellt ERC-anslag

ERC 2018 Advanced Grant – öppnas 17 maj 2018 med deadline den 30 augusti 2018


Artificiell intelligens i Almedalen

Planering pågår av Medicinska fakultetens närvaro i Visby/Almedalen 2018. Årets tema kommer att vara AI (artificiell intelligens) och seminariet kommer att äga rum den 4 juli. Även LUDC planerar att närvara med arrangemang vid årets upplaga av Almedalsveckan.

Mer detaljer kring programmet och medverkande publiceras under våren och försommaren.

Kontakt: johanna.sandahl@med.lu.se


Hedersdoktorsföreläsning med Jeffrey P Krischer och John Chalmers

Två av 2018 års hedersdoktorer – som nominerats av IKVM-medarbetare -  är professor Jeffrey P Krischer, vid University of South Florida, USA och professor John Chalmers, vid The George Institute for Global Health, Sydney och University of New South Wales, Sydney. Dessa båda mycket framstående forskare kommer att hålla öppen föreläsning den 23 maj.

Jeffrey P Krischer är en av världens främsta experter på mekanismerna bakom autoimmuna sjukdomar som diabetes och celiaki medan John Chalmers är världsledande forskare inom högt blodtryck och stroke.

Program:
Professor John Chalmers: “ADVANCE, a factorial trial of blood pressure lowering and glucose control in patients with type 2 diabetes. Results over ten years.”

Professor Jeffrey Krischer: “Predicting islet cell autoimmunity and type 1 diabetes in the TEDDY study: What we thought we knew and what we know now.”

Tid: 2018-05-23 Kl 10:00-12:00
Plats: Agardhsalen, CRC, Malmö

Varmt välkommen!

Kontakt: Katrin Ståhl, katrin.stahl@med.lu.se


Berzeliussymposium:  Diabetes and the cardiovascular risk challenge

Nya studier och data presenteras under detta Berzeliussymposium som har fokus på relationen mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Både bakomliggande mekanismer och kliniska aspekter belsyses.

Arrangör är Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Lunds universitet (genom Peter M Nilsson) och Karolinska Institutet.

Tid: 2018-05-23 Kl 11:00 -- 2018-05-25 Kl 12:40
Plats: Jubileumsaulan, SUS Malmö


Grattis till…

jan sundquist
Jan Sundquist. Foto: Bertil Kjellberg

… professor Jan Sundquist som har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsanslagen i Europa, ERC Advanced Grant. Jan Sundquist forskar bland annat på sjukdomsmekanismer och behandling av depression, ångest och stressrelaterade besvär.

… professor Oskar Hansson som utnämnts till Wallenberg Clinical Scholar (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse). Hans forskning syftar till att hitta markörer som på ett tidigt stadium avslöjar Alzheimers och Parkinsons sjukdomar.


Aktuella disputationer

4 maj, Ensieh Memarian (klinisk medicin med inriktning allmänmedicin) ”Obesity and bariatric surgery in Sweden. Sociodemographic aspects and neighbourhood deprivation.“ Huvudhandledare: docent Xinjun Li

4 maj, Karin Werner (klinisk medicin med inriktning geriatrik) ”Estimated glomerular filtration rate in older adults: validation, correlations and implications. Data from the general population study “Good Aging in Skåne” Huvudhandledare: professor Sölve Elmståhl

11 maj, Vasileios Lempesis (klinisk medicin med inriktning ortopedi) ”The Epidemiology and Etiology of fractures in Children.” Huvudhandledare: professor Magnus Karlsson

11 maj, Julia Ellbrant (klinisk medicin med inriktning akutsjukvård) ”Avhandlingens titel: Paediatric emergency care. Seeking, triage and management. Huvudhandledare: professor Jonas Åkeson

17 maj, Delshad Akrawi (klinisk medicin med inriktning epidemiologi) ”Epidemiology of kidney failure and glomerulonephritis in Sweden: Hereditary and non-hereditary factors.”  Huvudhandledare: docent Bengt Zöller

18 maj, Anna KM Persson (klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård) ”Predicting postoperative pain. Clinical and genetic studies of relationships between individual pain sensitivity and pain surgery.“ Huvudhandledare: professor Jonas Åkeson

23 maj, Madelaine Törnquist Agosti (folkhälsovetenskap) ”Att finna sin egen kraft” Hälsopromotion på arbetsplatsen utifrån BELE – ett program inriktat på att stärka resurser som relaterar till främjandet av ett salutogent livspussel bland vård-, stöd- och omsorgspersonal. Huvudhandledare: bitr professor Ann-Christin Janlöv

23 maj, Rasmus Waehrens (klinisk medicin med inriktning epidemiologi) ”Epidemiology of irritable bowel syndrome in Sweden: hereditary and non –hereditary factors.”Huvudhandledare: docent Bengt Zöller

1 juni, Maria Fridh (folkhälsovetenskap med inriktning socialmedicin) ”Mental distress, bullying, and violence among young people – cross-sectional population-based studies in Scania, Sweden.” Huvudhandledare: professor Maria Rosvall


Halvtidskontroller

15 maj, Alexander Lind (pediatrisk endokrinologi) "Immunology of Pandemrix®-induced narcolepsy" Handledare: Helena Elding Larsson, Lars Palm samt Åke Lernmark

4 juni, Lina Ejlertsson (allmänmedcin och samhällsmedicn), "Återhämtning i arbetet - ett interventionsprojekt för bättre hälsa bland medarbetare i primärvården"


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60 Erbjudandet gäller dig som har e-postadress vid Lunds universitet.

 

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Patrik Midlöv eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp