Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 3/2017

2017-04-27

Bästa kolleger,

 

Nu stundar maj – förhoppningsvis med vårvärme inom räckhåll. Samtidigt är vi på väg in i den tid då det gäller att detaljplanera vårens återstående arbetsveckor för att hinna med de alla uppgifter som måste lösas före midsommar.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Jag vill i detta brev också nämna något om en fråga som på nytt diskuteras: myndighetskapitalet. Universitetsledningen och universitetstyrelsen har åter lyft frågan. Senast den var aktuell beslutades att myndighetskapitalet skulle vara nere på femton procent men vi väntar nu att man vill minska ytterligare och under några få år. Vid vår fakultet finns dessa medel huvudsakligen ute i forskargrupperna. Liksom övriga prefekter för jag en dialog med fakultetsledningen kring hur vi ligger till på IKVM samt hur vi kan arbeta för att vi inte ska ansamla för mycket kapital – det är en balansgång där många aspekter måste vägas in. Inte minst är det en utmaning att förklara för utomstående varför det finns stora medel kvar, medan vi ändå behöver mer.

Läs också mer om de viktiga infrastrukturfrågorna, som är av stor betydelse för vår framtid på institutionen. Vi verkar i en konkurrensutsatt värld där vår forskning i många fall tillhör det internationella toppskiktet. Vidareutveckling av forskningsinfrastrukturen samt samverkan för att dela på kompetens och kostnader är och blir en allt viktigare framgångsfaktor.

Med vänlig hälsning

Kristina Åkesson
prefekt


Porträttfoto av Lena Eliasson. Foto: Kennet Ruona
Hur arbetar vi med forskning och infrastruktur?

Fundamentalt och strategiskt viktigt för att utveckla forskningen. Det handlar om infrastruktur. Professor Lena Eliasson är en av ledamöterna i fakultetens Forskning- och infrastrukturnämnd - läs mer om hennes egna tankar och nämndens arbete.

Forskning och infrastruktur (länk t slutet av nyhetsbrevet)


Kommande styrelsemöte och forskargruppledarmöte

Institutionsstyrelsens andra och sista möte före sommaren äger rum onsdagen den 24 maj. Vårens tredje och avslutande möten för forskargruppledare äger rum samma datum - onsdagen den 24 maj (frukostmöte).

Boka gärna in frukostmötet i kalendern redan nu, inbjudan kommer via e-post. Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Välkommen till träff för alla administratörer på IKVM

Vårt kansli bjuder in institutionens administratörer till en träff den 17 maj klockan 09.30-11.45, lokal 37:an på CRC. Ambitionen är sedan att återuppta de återkommande administratörsmötena som tidigare funnits. För mer information, anmälan och önskemål om vad som ska vara med på agendan, kontakta personalsamordnare Sara Tvermoes senast den 3 maj.

Kontakt: Sara Tvermoes, 040-39 10 54,  sara.tvermoes@med.lu.se


LUCRIS – hög tid att uppdatera din profil

Utropstecken!

Det återstår ännu för många att uppdatera sin forskningsprofil i LUCRIS. Förutom att portalen synliggör dig och din forskning blir det efterhand viktigt av flera andra skäl att institutionens närvaro i LUCRIS är god.

Senare under året byggs hemsidorna om både för fakultet och institutioner, och behovet ökar då av en bra forskningspresentation i LUCRIS. Universitetet strävar också efter att så småningom använda LUCRIS vid anslagsansökningar samt rapportering och uppföljning.

Du som är PI bör fylla i och skicka in den mall som tidigare skickats från prefekten.

Även övriga med anställning eller anknytning till institutionen uppmanas att uppdatera sin profil.

Kontakta institutionens kommunikatör om du har frågor kring LUCRIS: Björn Martinsson, 040-39 10 60, 072-723 44 99, bjorn.martinsson@med.lu.se

Länk till LUCRIS forskningsportal: http://portal.research.lu.se/portal/


Sökes - hjälp till uppdrag inom läkarprogrammet

Intresserad av ett stimulerande uppdrag med både vetenskaplig och klinisk anknytning inom läkarprogrammet?

Om du är disputerad och har klinisk kompetens vill vi engagera dig som bedömare/examinator på kursen Examensarbete 2, T10, där en majoritet av uppsatserna är baserade på kliniska studier.

Vänligen hör av dig till kursansvarig, professor Bodil Ohlsson, bodil.ohlsson@med.lu.se med cc till kursadministratör kerstin.troein@med.lu.se


Medicinhistoria seminarium Alexandra Nicolaidis. Foto: Björn Martinsson

Alexandra Nicolaidis kastade ljus över fakultetens kvinnor genom tiderna.

LU 350 i Malmö med inblick i fakultetens historia

Hade fakulteten endast en medicine studerande ”intill år 1870”? Varför havererade systemet i vilket präster skulle utföra läkarsysslor i landsorten? Och vad var medikofilen för något? 

Många spännande infallsvinklar och frågor avhandlades när Medicinska fakultetens historia stod i centrum under eftermiddagen den 26 april. Seminariet var en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och arrangerades av professor Peter M Nilsson som förutom sin verksamhet vid institutionen också är chef för Enheten för medicinsk historia.

Porträttfoto av Erik Lundin. Foto: Björn Martinsson

En av besökarna var Erik Lundin, student på läkarprogrammet (T4) i Lund.

Varför besöker du seminariet?

- Jag planerar att göra ett projektarbete inom medicinsk humaniora, och blev tipsad om att komma hit. Jag har ännu inte avgränsat mitt ämne, men någonting kring läkaryrkets roll eller synen på läkaryrket som en av föreläsarna här idag (doktoranden Jonatan Wistrand) studerar vore väldigt spännande.


Utlysning av ALF-medel 2017

De ALF-medel som utlyses i år är följande:

  • ALF Forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2018-2020
  • ALF Forskningsutrymme för ST-läkare 2018-2020

ALF-ansökan kan i år göras från den 18 april till den 29 maj 2017.

På grund av ett oförutsett problem kommer inte CV-funktionen i LUCRIS att användas till årets ALF-ansökan, som tidigare hade planerats. ¨


Cutting Edge Rheumatology Symposium

Reumatologerna vid Lunds universitet organiserar heldagssymposiet Cutting Edge Rheumatology med lokala och internationella föredragshållare på programmet.

Symposiets program vänder sig både till dig som är kliniskt verksam och dig som sysslar med grundforskning.

Tid: 2017-05-11 Kl 09:00
Plats: LUX at Helgonavägen 3, Lund
OBS! Sista anmälningsdatum 30 april

Varmt välkommen!
önskar Carl Turesson, adjungerad professor vid IKVM och medansvarig för det vetenskapliga programmet


LUDC webbsida
Ny webbplats för LUDC

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) har förnyat sin webbplats. Hemsidan har både nytt innehåll och nytt utseende. 

Notera också att webbadressen är ny - www.ludc.lu.se Välkommen att besöka den nya webben!

Kontakt: sara.liedholm@med.lu.se


Se webbvideor från ERC-vecka

LUDC arrangerade som en del av ERC-veckan 13-19 mars två seminarier. Nu kan du ta del av några av seminariepresentationerna på webben.

Kontakt: sara.liedholm@med.lu.se


Porträttfoto av Anette Agardh.
Grattis till…

Anette Agardh (bilden t.h.), Enheten för socialmedicin och global hälsa, har befordrats till professor i global hälsa.

Céline Fernandez, Hypertoni och hjärt-kärl sjukdom, har förordnats till oavlönad docent i integrativ molekylär medicin.


Disputationer

5 maj, Cecilia Lenander (klinisk medicin med inriktning experimentell medicin) “ Interventions to improve medication use in elderly primary care patients.” Huvudhandledare: professor Patrik Midlöv

5 maj, Mikael Gottsäter (klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär forskning) ”Epidemiological, mechanistic and genetic aspects of vascular ageing and arterial stiffness in the population. ” Huvudhandledare: professor Peter M Nilsson

24 maj, Tony Lavesson (klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi) ”Continuous Intrapartum Maternal and Fetal Temperature Monitoring” Huvudhandledare: professor emeritus Per Olofsson

30 maj Terese Lindberg (klinisk medicin med inriktning geriatrik) ”Arrhythmias in older people- focusing atrial fibrillation. Epidemiology and impact on daily life.” Huvudhandledare: professor Sölve Elmståhl

1 juni, Marie Köhler (folkhälsovetenskap med inriktning socialpediatrik) ”Vulnerable children. A social perspective on health, illustrated by four studies in Scania, Sweden.” Huvudhandledare: professor Maria Rosvall


Intervju

Rätt infrastruktur centralt för att lyckas i forskning

Professor Lena Eliasson är forskare och biträdande prefekt vid IKVM men har ytterligare en viktig position -  som ledamot i fakultetens forsknings- och infrastrukturnämnd.

Porträttfoto av Lena Eliasson. Foto: Kennet Ruona

Under begreppet infrastruktur samlas en mängd fysiska och virtuella stöd som är nödvändiga för att kunna forska. Djurhus, bibliotek, högteknologisk laboratorieutrustning och databaser med statistik och forskningsdata är några exempel.

Infrastrukturfrågorna anser numera så viktiga att de 2014 fick en egen nämnd, Forsknings- och infrastrukturnämnden, som bereder frågor och fungerar som expertis åt fakultetens ledning och styrelse.

ESS och MAX IV
En av nämndens inledande uppgifter har varit att skapa struktur och överblick. Den samlade kunskapen om vilka infrastrukturer som finns på fakulteten har haft luckor och brister, berättar Lena Eliasson och fortsätter:
- Förutom att vi behöver ha ordning och kunskap för att själva utnyttja tillgångarna bättre blir vår infrastruktur också allt viktigare i externa kontakter, till exempel när vi söker anslag och presenterar Lunds universitet i olika sammanhang.

Nämnden följer också med i och påverkar utvecklingen av de nationella infrastrukturerna, bland annat genom att bereda remissvar och yttranden. En annan viktig roll gäller ansökningar om infrastrukturpengar både inom och utom universitetet. Ytterligare en fråga som är högaktuell nu är nyttjandet av ESS och MAX IV där universitetet har en uttalad strategi att medicinsk forskning ska vara ett bland flera framträdande områden.

Informationssatsning med mässa till hösten
Lena Eliasson ser liksom andra en tydlig trend i forskarvärlden, som går mot mer samutnyttjande och utveckling av gemensamma plattformar för dyr och avancerad infrastruktur.

- I forskningens toppskikt och de ledande tidskrifterna har kraven ökat på att det ska finnas en mångfacetterad och flerdimensionell analys av de problemställningar som presenteras. Som forskare behöver man därför ha tillgång till infrastrukturer som är både dyra och komplicerade att sköta på egen hand.

Anser du att staten gör tillräckligt för att främja konkurrenskraftiga infrastrukturer inom den medicinska forskningen?
- Det kommer alltid att finnas angelägna projekt som pengarna inte räcker till, men ett större kommande problem som det enligt min åsikt behöver planeras för är drift och underhåll av redan genomförda infrastruktursatsningar. Många infrastrukturer är dyra att upprätthålla och utveckla.

På IKVM är användningen av infrastrukturer stor och bred. Finns det någon särskilt viktig fråga för oss?
- Vi har en omfattande klinisk forskning, och våra kliniska forskare är till stor del beroende av infrastrukturer som tillhör Region Skåne. Vi samtalar därför även med regionen kring hur vi kan förbättra och optimera användningen av infrastrukturer, berättar Lena Eliasson.

Ett led i synliggörandet av fakultetens infrastrukturer har varit att satsa på information och kommunikation. En samlad information finns på fakultetens webbplats, och efter sommaren arrangeras också infrastrukturmässor på CRC i Malmö respektive BMC i Lund. Förutom presentation av infrastruktur blir det också möjlighet till möten och att knyta kontakter med forskare och annan expertis.

Vill du på tala med någon på institutionen angående infrastrukturfrågor är du varmt välkommen att kontakta Lena Eliasson, 040-39 11 53, 070-522 54 14, lena.eliasson@med.lu.se

Text: Björn Martinsson
Foto: Kennet Ruona


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.