Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 3/2015

2015-11-24

Bästa kollegor,

kristina aakesson

En hektisk höst är på väg in på upploppet med jul- och nyårshelger som rycker allt närmare.

Jag vill tacka alla för det gångna året även om det är lite kvar ännu. Det har varit ett år av förändringar på många plan – från den pågående omgestaltningen av sjukhusområdet till omorganisation av kansliet. Vid årets sista forskargruppsledarmöte den 17 november gästades vi bl.a. av vicerektor Stacey Sörensen som belyste flera viktiga framtidsfrågor för oss på IKVM och universitetet.

Det gäller bl.a. regeringens kommande forskningsproposition som Lunds universitet lämnat inspel till. Anställningsmöjligheter och karriärvägar för våra forskare och en ökning av de direkta forsknings- och utbildningsanslagen till universiteten är viktiga delar här.

Likaså berördes Vetenskapsrådets nya upplägg för nationella infrastruktursatsningar, som innebär längre ansöknings- och beredningstider samt en koncentration på färre projekt. Men vi behöver även beredskap för satsningar som inte kan vänta flera år in i framtiden, en ännu olöst fråga.

Framtiden för de strategiska forskningsområdena och Linnémiljöerna är andra stora utmaningar, där det i nuläget inte finns några långsiktiga åtaganden från staten.

Dagen bjöd också på en spännande inblick i byggplanerna för Skånes universitetssjukhus som nu konkretiseras. Det flesta av oss har nog noterat att det händer en hel del på sjukhusområdet i Malmö, där evakueringsbyggnaderna nu reser sig flera våningar höga.

Hälsningar

Kristina Åkesson

 


Karriär och CEO - läs intervjuer i nyhetsbrevet!

 


Vårens program för forskargruppsledare

Våren 2016 planeras två frukostar för forskargruppsledare: Onsdagen den 3 februari kl 07.30-08.45 och tisdagen den 10 maj, samma klockslag. Mer info kommer. Boka in i kalendern redan nu och varmt välkommen!

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Här är institutionens nya styrelse

Höstens elektroniska omröstning för att utse en ny institutionsstyrelse är slutförd. Valet gällde kommande period 1 jan 2016 – 31 dec 2018. Valberedningens förslag fick flest röster och därmed blir sammansättningen följande:

Ordinarie lärarrepresentanter:
Kristina Åkesson, Mats Lindström, Holger Luthman, Olle Melander, Lennart Minthon, Gunilla Nordin Fredrikson, Kristina Sundqvist, Cecilia Svedman

Suppleanter lärarrepresentanter:
Boel Bengtsson, Gunnar Engström, Ulla Westin

Ordinarie representanter för övrig personal:
Rasmus Bennet, Mahnaz Moghaddassi, Jaqueline Postma

Suppleanter representanter för övrig personal:
Nils Wierup

 


Eget kansli efter årsskiftet

Som tidigare meddelats har institutionen från och med årsskiftet eget kansli med funktioner för personal, ekonomi och kommunikation.

Förberedelserna pågår som bäst för att göra övergången så smidig som möjligt. Det blir bekanta ansikten som efter årsskiftet kommer att serva oss, och vi passar samtidigt på att presentera några nya personer, som finns på kansliet sedan en tid:

  • Emma Linnér- personaladministratör, bl.a. personalplaner och reseräkningar (50 procent).
  • Susanne Larsson – ekonominadministratör (vik)
  • Maria Öhlin – ekonomiadministratör (vik)

Kanslipersonalen kommer att finnas kvar i samma lokaler som tidigare på CRC.

Mer information: elsa.warkander@med.lu.se


Porträttfoto av Lena Eliasson. Foto: Kennet Ruona
Lena Eliasson ny bitr. prefekt med forskarutbildningsansvar

Lena Eliasson ersätter Inga Odenholt som biträdande prefekt med forskarutbildningsansvar från och med den 1 januari 2016. Vi tackar Inga för lång och trogen tjänst! Inga har löst alla frågor kring doktorander, disputationer m.m. under hela tolv år.

 


Utbildning – ny organisation för grundutbildning

Arbetet med att ta fram ett förslag till en ny grundutbildningsorganisation har pågått sedan våren 2014 och varit föremål för två remissomgångar. I oktober beslöt fakultetsstyrelsen att delegera till dekanus att fatta beslutet om en ny organisation, efter att MBL-förhandlingen med facket är avslutad.

Den nya organisationen ska sedan gälla från och med den 1 januari 2016. Arbetet har presenterats vid tidigare forskargruppsledarmöte i våras.


Utbildning – nyheter på läkarprogrammet

  • Arbete pågår för att göra utbildningen mer likvärdig på fakultetens tre studieorter, framför allt berörs terminer med klinisk inriktning.
  • En särskild person utses som examinationsansvarig för respektive termin på läkarprogrammet, bl.a. med målet att säkerställa likvärdighet.
  • Anpassningar av utbildningen enligt inriktningen i Stefan Lindgrens förslag till nytt upplägg för läkarprogrammet, bl.a. ny kurs i akutmedicin och längre, sammanhållna klinikplaceringar.

Ändringarna påbörjas vid årsskiftet.

Mer information: olle.melander@med.lu.se


crc labbhus
CRC, Malmö
CRC fyller 10 år!

I augusti 2016 fyller Clinical Research Centre tio år, något som kommer att firas med aktiviteter för både medarbetare och allmänhet. Erik Renström har utsetts till projektledare för jubileumsaktiviteterna.

Datum för firandet fastställs inom kort. Mer information kring jubileet följer, som säkerligen kommer att engagera ett flertal personer på institutionen i förberedelser och genomförande.

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se


Nytt ekonomisystem införs 2016

Vårt nuvarande ekonomisystem Orfi utvecklas inte längre och ett nytt ekonomisystem har upphandlats. 2016 införs både en ny ekonomimodell och ett nytt ekonomisystem som heter Raindance. Detta medför bland annat en ny kodplan.

Forskargruppsledare och ekonomiansvariga i forskargrupper kommer att få stöd och hjälp från kansliet så att handläggningen fungerar bra även framgent.

Mer information: elsa.warkander@med.lu.se


Nya forskningspresentationer i LUCRIS

Med start i februari ska det enligt tidsplanen vara möjligt att börja mata in uppgifter i LUCRIS (Lund University Current Research and Information System).

LUCRIS är en databas med ett webbgränssnitt som gör det möjligt att använda det till presentation av t.ex. CV, publikationer och forskningsprojekt. Lunds universitets kommande cancerportal är pilotprojekt, och portalen ska lanseras under våren. På sikt kommer systemet att ersätta medicinska fakultetens forskningsdatabas.

Mer information: bjorn.martinsson@med.lu.se


Forskningens dag och Hans Rosling på nätet

Forskningens dag 2015 logotyp

Missade du årets upplaga av Forskningens dag som ägde rum 3-4 november, kan du ta del av innehållet i videoinspelning på webben. Temat var denna gång ”Vikten av vikten – fetma som hälsofara”.

Likaså finns det möjlighet att i efterhand titta på Sandblomsdagen 2015, där Hans Rosling berättade om ”Faktabaserad världsbild”.


Grattis till…

Ulf Jakobsson har befordats till  en professur i hälso- och vårdvetenskap.

Nya docenturer: Emily Sonestedt, nutritionsepidemiologi, Martin Stafström, global hälsa, Thorarinn Kristmundsson, kärlkirurgi, Katarina Nägga, klinisk neurovetenskap, Malin Fex, experimentell metabolism

Universitetslektor Elisabet Londos disponerar en ny donation om 1 miljon kronor avsedd för forskning kring Lewy body-sjukdom (LBD) och annan kognitiv sjukdom. Pengarna kommer från Expandia Moduler AB.

Universitetslektor Oskar Hansson har tilldelats ett pris om 100 000 kr från Eric K. Fernströms stiftelse för sin forskning kring Alzheimers sjukdom.

Docent Daniel Agardh har fått Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga ansökan, 100 000 kronor, för ett projekt om celiaki.

Docent Gustav Smith vid systerinstitutionen i Lund har tilldelats ett ERC-anslag om 15 miljoner kr som han kommer att disponera vid IKVM.


Aktuella disputationer

27 nov, Mehrsa Kherad, ” The clinical relevance of vertebral fractures and low back pain in elderly men”

4 dec, Kristina Hansen, “A life-course perspective on health in childhood and adulthood with special focus on health effects of smoking”

11 dec, Vishal Ashok Salunkhe, “Effects of Ca2+, microRNAs, and statin on insulin-secreting beta cell function”

17 dec, Amra Jujic, “Avhandlingens titel: The endocrine heart – metabolic actions of atrial natriuretic peptide”

18 dec, Eva-Lotta Andersson, “Endocrine cell models and stimulus secretion coupling”

Med reservation för tillkommande disputationer och sena ändringar. Mer information finns på Intramed. Läs också artiklar om aktuella avhandlingar och doktorander på institutionens hemsida.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida. 


Ung forskare? Fakultetens karriärcentrum kan ge dig extra fart framåt!

Hjälp och stöd till karriärvägar för dig som är doktorand eller ung forskare är ett fortsatt prioriterat område för både institutionen och fakulteten.

Porträttfoto av Pernilla Carlsson

Hösten 2013 anställdes en person, Pernilla Carlsson, vid Medicinska fakultetens kansli för att planera och ansvara för verksamheter relaterade till unga forskares karriärplanering, under namnet Karriärcentrum.

Karriärcentrums främsta syfte är att stödja individers egna utveckling samt verka för ökad kännedom om olika karriäralternativ. En primär uppgift är också att fungera som ett informationsnav där olika karriärfrämjande aktiviteter och initiativ samlas på ett och samma ställe. Därtill ingår att lyfta strategiska frågor upp till fakultetsledningen samt att erbjuda personlig rådgivning och coachning.

Målgruppen är alla som påbörjat sin doktorandutbildning, är postdok eller har annan forskartjänst som inte är på lektorsnivå eller högre.

Pernilla Carlsson har själv disputerat och är certifierad coach, och vill gärna erbjuda fler rådgivning och personlig utveckling framöver:

- Coachning ger möjlighet till fördjupning och att komma vidare rent praktiskt i sin karriär. Jag anpassar efter behoven, det kan handla både om ett enskilt konsultationstillfälle till ett personligt program med flera besök, berättar Pernilla Carlsson.

För doktorander finns också möjlighet att ansöka om olika mentorsprogram som t.ex. Medstar. För doktorander som tänker sig en framtid inom näringslivet finns ytterligare ett alternativ genom programmet Mentlife.

Karriärcentrumet har ambitionen att stärka kontakterna med life science-industrin och inför våren 2016 planeras seminarier och aktiviteter som involverar branschföreträdare och personer som är yrkesverksamma på olika företag.

- I samverkan med MentLife arrangeras i februari ett översiktsseminarium med inriktning på life science-sektorn och vilka tjänster som unga forskare vid Medicinska fakulteten kan söka. Förutom översikten hoppas jag kunna anordna besök från enskilda medarbetare i olika roller, t.ex. en medical writer eller en säljare, som kan berätta mer om yrket och hur företagen tänker i sin rekrytering, berättar Pernilla Carlsson.

Vad är din viktigaste slutsats eller erfarenhet efter två års arbete på karriärcentrumet?
- Att tidigt börja fundera kring och ta reda på mer om framtida jobb inom akademien och life science-sektorn! Redan vid starten på doktorandutbildningen ska ett frö sås: vad ska jag göra sedan?

På hemsidan finns kontaktuppgifter och mer information, bl.a. om de populära träffarna Time2Talk som under 2016 kommer att äga rum både i Lund och Malmö. Varje tillfälle har ett eget tema, t.ex. finansiering av utlandsvistelser eller time managment.

Text: Björn Martinsson

 

Tillbaka till sidans topp