Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 2/2020

2020-03-16

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Tillvaron på IKVM liksom för samhället i övrigt präglas just nu av covid-19. Eftersom förhållningsregler ändras i rasande takt är det bästa vi kan göra att hålla oss uppdaterade via universitetets information på Medarbetarwebben för både medarbetare och studenter

På Medarbetarwebben kan du även ta del av praktiska tips till medarbetare och studenter angående för vad du kan göra för att undvika smitta och sköta arbete och studier under coronatider.

I nuvarande situation hoppas jag att alla läser informationen här dagligen. Det är synnerligen viktigt att vi följer de förhållningsregler som gäller.

Till följd av covid-19 är många konferenser och möten inställda eller uppskjutna. Glöm inte bort möjligheten att i stället genomföra e-möten via LU Zoom.

Jag vet att man även inom undervisningen provar olika digitala lösningar.

Nya representationsregler

Jag vill påminna alla om att vi sedan 1 januari 2020 har nya representationsregler. Det är viktigt att vi alla följer dessa regler. Se mer information om representation och vad som gäller på Medarbetarwebben 

Ny rektor för universitetet

Lunds universitet får från 1 januari 2021 en ny rektor och nu har man kommit så långt i processen att det återstår åtta kandidater som har kallats till den första omgången av intervjuer. På Medarbetarwebben kan du se vilka samtliga åtta kandidater är.

Välkomstdagar på engelska för nya medarbetare

Påminner igen om att det för våra nya engelskspråkiga medarbetare hålls en välkomstdag på engelska den 25 mars. Medarbetare anmäler sig själva i kompetensportalen. 

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på medicinska institutionskansliet i Malmö ge dig relevant information och stöd. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Förtydligande och e-postadress kring friskvård, sjukvård och läkemedel

Har du frågor kring ersättningar för friskvård, sjukvård och läkemedel kontaktar du sektionen HR på e-postadressen friskvard@hr.lu.se 

Ett förtydligande har gjorts på Medarbetarwebben om att Lunds universitet enbart godkänner de aktiviteter som finns upptagna på Skatteverkets friskvårdsaktiveter A-Ö.

Senast 15 januari 2021 ska anställda ha registrerat sitt ärende i primula för att kunna få friskvårdsersättning för aktiviteter år 2020.

Anmäl din bisyssla senast 31 mars

Du ska anmäla och registrera bisyssla i Primula senast 31 mars 2020. Observera att du anmäler även om du inte har någon bisyssla. 

Enligt Lunds universitets föreskrifter om bisysslor ska samtliga lärare och chefer som omfattas av avtal om lokal chefskrets årligen anmäla om de har bisysslor eller inte. 

TA-personal och forskaranställda: Planera din semester före 1 april

Kansliet påminner om att det är dags för semesterplanering för teknisk och administrativ personal, doktorander och lärare. Senast 1 april ska semester vara ansökt om och attesterad i Primula av närmaste chef.

Har du frågor, kontakta Sara Tvermoes på kansliet.

Påminnelse om välkomstdag för nya medarbetare på engelska

Nya medarbetare är välkomna till en inspirationshalvdag om Lunds universitet på engelska under förmiddagen den 25 mars.


Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Med anledning av utbrottet av coronavirus följer universitetet utvecklingen kontinuerligt via de ansvariga myndigheterna, främst UD och Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att du som student och medarbetare håller dig informerad om läget löpande via deras webbplatser och håller koll på universitetets information som uppdateras kontinuerligt på Medarbetarwebben. Där hittar du även relevanta länkar till andra myndigheter och interna sidor. 


Arbetsmiljödagen 28 april

Det universitetsgemensamma SAM-teamet anordnar för andra året i rad en arbetsmiljödag, öppen för chefer, skyddsombud, studerandeskyddsombud, HR och alla andra medarbetare vid LU som har intresse för arbetsmiljöfrågor. Tema för årets arbetsmiljödag är Samverkan.

Tisdag 28 april, 8.30–12, Palaestra hörsal nedre, Universitetsplatsen

Mer information om arbetsmiljödagen 28 april hittar du i kalendariet på Medarbetarwebben.

Kontakt: anna.sjosten@hr.lu.se


Universitetets årsredovisning 2019 klar!

Årsredovisningen för 2019 sammanfattar det år som har gått. Den ger en bra bild av universitetets stora och fantastiska bredd och hjälper oss att se de olika delarna som bitar i ett större sammanhang. I årsredovisningen presenteras resultatredovisning, ekonomisk redovisning och finansiella rapporter. Därutöver lyfts viktiga händelser fram som skett under året vid fakulteterna och inom förvaltningen.

Årsredovisningen består dels av de uppgifter som universitetet måste rapportera om och dels av axplock av aktiviteter, vilket ska ge en mer samlad och rättvisande bild av vår verksamhet. De uppgifter som presenteras är därmed de som universitetet använder för att beskriva sin verksamhet i olika sammanhang och i andra underlag.


Njurfunktion och benskörhet på äldre dar

linnea malmgren
Linnea Malmgren. Foto: Victor Sandberg

Med ökande ålder sker en generell förlust av funktioner i alla kroppens organ. Bland annat är nedsatt njurfunktion och benskörhet vanligare hos äldre. Det senare i högre grad hos kvinnor. En ny avhandling från Lunds universitet sätter ljuset på kvinnors åldrande och undersöker sambandet mellan två vanliga sjukdomar som kan följa på åldrandet – njursvikt och benskörhet.

Njurarna renar vårt blod genom att ta bort restprodukter, de bildar urin och reglerar urinens salthalt, surhetsgrad och volym. Njurarna har fler funktioner i kroppen och är även tätt sammankopplade med blodtrycksreglering, vätskebalans och bildandet av röda blodkroppar. En sviktande njure är sämre på att bilda aktivt vitamin D som har betydelse för kalkupptaget i tarmen. Men även andra biomarkörer kopplade till skelettet, som parathormon och fosfat, påverkas av försämrad njurfunktion, vilket på sikt kan leda till ett skört skelett. Osteoporos, eller benskörhet, drabbar oftare kvinnor än män och leder till en ökad risk för frakturer. Drygt hälften av alla kvinnor över 80 år lider av benskörhet.

– Eftersom sjukdom ofta definieras som funktionsförlust i ett organ kan det ibland vara svårt att skilja sjukdom från normalt åldrande. Och när det gäller njurfunktionen hos äldre personer kan det komplicera bilden ytterligare eftersom det finns många olika formler för att skatta njurfunktionen och de flesta av dessa skattade mätmetoder är inte utvecklade för äldre personer. Trots att det är just äldre som konsumerar mest vård, säger Linnea Malmgren, doktorand vid Lunds universitet och ST-läkare i geriatrik på Skånes universitetssjukhus i Malmö och som nu lägger fram sin avhandling ”Kidney Function During Ageing and its Association with Bone Mass, Fracture and Mortality”.


Sju principer för forskningskommunikation

När du som forskare eller kommunikatör förmedlar forskning via medier, sociala medier, evenemang eller i andra publika sammanhang, bör du alltid sträva efter att följa våra sju principer för god publik forskningskommunikation.

Därför behövs riktlinjer

Som universitet har vi som uppgift att samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet samt verka för att våra forskningsresultat kommer till nytta. Det ligger i forskarnas, universitetets och samhällets intresse att resultat och även insikter i forskningens metodik och begränsningar görs tillgängliga för den offentliga debatten, för politiska beslut, för näringslivet och samhället som helhet.

verktygslaadan foer forskningskommunikation

Behöver du tips för hur du kan kommunicera forskning? Använd verktygslådan för forskningskommunikation!

Verktygslådan är gjord av Vetenskap & Allmänhet (VA) med stöd av Vetenskapsrådet och EU-kommissionen. Verktygslådan vill ge dig som forskar inspiration och förslag på olika aktiviteter på hur du kan kommunicera din forskning.

VA är en ideell förening som vill främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet – särskilt unga. De vill åstadkomma samtal i nya former om frågor kring forskning som engagerar människor. Grundtanken är att dialogen bör utgå från folks frågor, intressen och oro, snarare än från vad forskarna vill föra ut.


Diabetesforskning vid Lunds universitet topprankad i nationell utvärdering

Maria Gomez
Maria Gomez

I Vetenskapsrådets/Formas slutgiltiga utvärdering av Linnémiljöer rankas Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC) som en av Sveriges tre bästa forskningsmiljöer på det medicinska området.
– Det var otroligt glädjande att läsa rapporten. Vi är mycket stolta över det långsiktiga arbetet som har positionerat LUDC bland de högst rankade Centres of Excellence i Sverige, både när det gäller vetenskapliga prestationer och samhällsrelevans, säger professor Maria Gomez som är koordinator för LUDC.

Vetenskapsrådet/Formas har utsett Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC) till en av de tre bästa forskningsmiljöerna inom medicin tillsammans med centra från Karolinska Institutet och Umeå universitet. Miljöerna utvärderas på två områden; vetenskaplig prestation och social relevans. Rapporten konstaterar att Linnémiljöerna under en tioårsperiod har utvecklats till framgångsrika forskningsmiljöer som bidragit till banbrytande forskning och som präglas av tvärvetenskaplighet och såväl nationella som internationella samarbeten och blivit erkända internationellt av forskarsamhället.

- Linnéstödet har haft stor betydelse för etableringen av en hållbar forskningsmiljö. Med fokus på excellens, flexibilitet och framför allt långsiktighet har Linnéstödet möjliggjort mer vågad ”high risk/high gain” forskning. Det har också varit instrumentalt för rekrytering och utbildning av en ny generation av mycket starka forskare och ledare. Linnéstödet har definitivt stärkt Sveriges ställning som en av de ledande forskningsnationerna inom diabetes, säger Maria Gomez.

Paul Franks koordinator för nytt IMI-projekt vid LUDC

IMI står för Innovative Medicines Initiatives och är en form av EU-projekt som finansieras häften/hälften av EU och farma-/läkemedelsindustrin.

Vid LUDC koordineras flera IMI-projekt, bland annat ett  om diabetes och njurkomplikationer, och ett om diabetesprogression. Ett nytt IMI-projekt vid LUDC som snart startar och där Paul Franks är koordinator, kallas SOPHIA. Det nya projektet handlar om fetma och patientstratifiering. Forskningen siktar på personalised medicine.

ludc nyhetsbrev laenkar

Vill du veta mer om diabetes och följa forskningen vid LUDC? Prenumerera på LUDC:s nyhetsbrev!

LUDC har nyligen gått och blivit med nyhetsbrev. Vill du följa forskarnas arbete?

Anäl dit till nyhetsbrevet LUDC Newsletter. När du prenumerar på LUDC Newsletter kan du ta del av nyheter och information om forskningen vid LUDC och även andra nyheter och intresssanta resultat från omvärlden på området diabetes. 

Gör så här:

 1. Gå till sidan med nyhetsarkivet för LUDC
 2. På sidan hittar du länkar till att anmäla eller avanmäla dig till och från nyhetsbrevet som är gjort i plattformen Ungapped. (Se bilden i marginalen!) Du kan även ta del av arkivet för samtliga nyhetsbrev:

Lucris: Föreslå infrastrukturer i infrastrukturmodulen

lucris

Lucris infrastruktursmodul innehåller över 200 infrastrukturer. Vill du inkludera fler kontaktar du Kajsa M Paulsson, fakultetens infrastrukturskoordinator.

Lunds universitet uppmanar alla forskare att aktivt använda sig av och regelbundet uppdatera sina Lucris-profiler, och det är forskaren själv som lägger in informationen i Lucris. Uppdatera gärna med information om både forskningslinje och vilka metoder du har uppsatta och använder i ditt lab. 

Lucris infrastruktursmodul innehåller redan över 200 infrastrukturer. Förslag på ytterligare infrastrukturer du vill inkludera skickar du till fakultetens infrastrukturskoordinator Kajsa M Paulsson, kajsa_m.paulsson@med.lu.se 


Utlysning av universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur 2020

Lunds universitet har avsatt medel för universitetsgemensam finansiering av infrastruktur. Sista dag för ansökan är 1 april 2020.

Dessa medel utlyses årligen av den universitetsgemensamma forskningsnämnden. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med särskild strategisk betydelse för universitetet är i fokus för utlysningen. Har dessa även förankring i flera fakulteter anses detta vara positivt. Högsta summa möjlig att söka är 10 miljoner kronor, och infrastrukturen kan som längst beviljas stöd under fem år.


Nyheter inom fakultetens kvalitetsarbete

Interna kvalitetsdialoger med programnämnderna, pilotutvärderingar och fakultetens egen kvalitetskonferens. Det är lite av det som är på gång under våren inom utbildningarnas kvalitetsarbete.


Symposium 25–27 mars: Medicinska utmaningar i Östersjöregionen

Mycket tyder på att samarbetet mellan forskare i Östersjöregionen aldrig varit starkare. Budskapet styrks av Global Innovation Index 2019 som på tio i topp-listan nämner Sverige, Finland, Danmark och Tyskland. Hundratals miljoner kronor investeras för att ytterliga stärka forskningsregionen, exempelvis genom forskningsnätverk som Hanseatic League of Science, HALOS. Enheten för medicinens historia vid Lunds universitet anordnar i samarbete med universiteten i Düsseldorf och Riga symposiet “Medicine in the Baltic Sea Region since the early 20th Century: Networks, transfers, consequences” den 25–27 mars 2020 i Lund.

peter nilsson

– Det är av stor betydelse att symposier som detta arrangeras för att dra historiska lärdomar inför analyser av den framtida utvecklingen i Östersjöregionen, säger professor Peter M Nilsson, chef för Enheten för medicinens historia vid Lunds universitet.


Blodprov ger tillförlitlig och tidig diagnos av Alzheimers sjukdom

oskar hansson
Oskar Hansson. Photo: Linnéa Jeschke

Alzheimers sjukdom är en komplex och svårdiagnostiserad sjukdom eftersom symtomen överlappar med andra liknande sjukdomar. Men nu har forskare funnit en markör i blodet som mer exakt kan diagnostisera Alzheimer i de tidiga stadierna av sjukdomen.
– Detta är ett stort genombrott och jag tror att detta blodprov kan användas kliniskt inom bara några år, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och den som lett det internationella forskningssamarbetet.

Studien baserar sig på 580 individer och publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Förutom forskare från Sverige deltog forskare från Banner Alzheimers Institute och Eli Lilly i USA i studien.

Det finns två kända proteiner som kan kopplas till Alzheimers sjukdom: beta-amyloid, som bildar vad som kan beskrivas som plack i hjärnan, och tau som bildas i hjärncellerna. Blodprovet som utvecklats upptäcker en speciell variant av tau som är fosforylerad (P-tau181), det vill säga proteinet tau är som ett nystan eller trådliknande trassel, och kan därmed exakt påvisa ansamlingar av tauproteinet hos individer i ett tidigt skede av sjukdomen.


Hur påverkar Brexit Lunds universitet?

Övergångsperioden inleddes den 1 februari 2020 och pågår till den 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller i stort sett samma regler som före utträdet.

Under övergångsperioden ska ett avtal om den framtida relationen med EU förhandlas fram. Om förhandlingen avslutas i tid kommer detta avtal att träda i kraft den 1 januari 2021.

How does Brexit affect Lund University?

The United Kingdom has left the EU with a withdrawel agreement. The transition period began on 1 February 2020 and will end on 31 December 2020. During the transition period, the rules will be essentially the same as before the UK left. 

An agreement on the UK’s future relationship with the EU will be negotiated during the transition period. If the negotiations are finalised in time, the agreement will enter into force on 1 January 2021.


Kursutbud från medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (Medcul)

Medculs kurser erbjuder utbildning för lärare, doktorander och handledare inom olika områden. Kurserna ger högskolepedagogisk kompetens på olika nivåer, de utgår ifrån SUHFs nationella mål och ligger på avancerad nivå (se länk i högerspalten). Kurserna är av olika omfattning och kan vara utsträckta över tid. Antal timmar anger totalt antal arbetstimmar. Vissa kurser ges inte varje termin.

Är du sugen på att kompetensutveckla dig internt med behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser?

Högskolepedagogiska kurser hösten 2020

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) har öppnat upp för anmälan till de högskolepedagogiska kurserna för hösten 2020. 

Ny chans att söka till pedagogiska akademin!

pedagogisk akademi

Vill du tillhöra en grupp av excellenta lärare vid medicinska fakulteten, och har du särskilt intresse för lärande och pedagogisk utveckling? Ansök till Pedagogisk akademi!

Vem kan söka?

Du som är lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet, bred erfarenhet inom utbildning och stort intresse för pedagogisk utveckling kan ansöka om medlemskap i den Pedagogiska akademin. Du behöver även ha en definierad och långsiktig anknytning till Medicinska fakulteten, till exempel genom en tillsvidareanställning, eventuellt i kombination med tjänst inom Region Skåne. Dessutom behöver du ha visat djupt engagemang i fakultetens utbildningsverksamhet över en längre tidsperiod. För att vara behörig att söka ska du ha forskningskompetens som motsvarar licentiat- eller doktorsexamen.

När kan jag söka?

Ansökningar till Pedagogisk akademi tas emot löpande. Granskning av inkomna ansökningar sker en gång per år under sommar och tidig höst. För att vara med i årets granskningsomgång ansök senast 31 maj. Ansökan skickar du elektroniskt till handläggare.

Om du vill bli bedömd i årets omgång ansöker du senast 31 maj.


Agenda 2030: Free course open to all PhD students

agenda 2030 en

The Agenda 2030 graduate school at Lund University offer interdisciplinary courses based upon societal challenges and the sustainability goals of Agenda 2030. All courses are free and open to all PhD students at Lund University and each faculty has received funding to be able to give one course per year (eight courses in total per year) of 7.5 ECTS each.

The course which is still open for registration this semester:

Digital monies for a sustainable future (2020-04-14 – 2020-06-16)
Growing inequality, apocalyptic environmental damage, and the protracted effects of a global financial crisis have resulted in a discussion on the role of our monetary system for the organization of society. At the same time, new technological and financial developments are giving rise to much experimentation on new forms of money. This PhD course looks at how the new technologies are rethinking money. It explores opportunities for addressing big societal challenges and asks in particular how new forms of money can contribute to developing more just and equal societies.

Last day to apply is 27th of March 2020 by sending an e-mail to Charlina Lunvald (charlina.lunvald@fek.lu.se). The course is given at the School of Economics and Management.


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen till handa senast 30 april 2020. 

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.


nordic society of human genetics and precision medicine 2nd biennial conference

19–20 May: Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine 2nd Biennial Conference

Join the Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine's (NSHG-PM 2020) 2nd biennial meeting, that will take place 19–20 May at the Institute for Molecular Medicine Finland FIMM in Helsinki, Finland.

The plenary sessions will focus on:
- National overviews of large initiatives, research and clinical sequencing, health and other register data, major projects
- Issues in the return of results from genetics studies

Register by March 15 for the early-bird discount, and save even more by joining NSHG-PM when you register.


Anslag: Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) öppen för ansökan 15 mars–15 april

SSMF:s Stora anslag: Etableringsstöd till yngre forskare

Svenska sällskapet för medicinsk forskning utlyser ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.

 • Etableringsstödet tilldelas för två år med förlängning ytterligare två år efter godkänd forskningsrapport.
 • Syftet är att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare.
 • Stödet är inriktat mot disputerade forskare med post-doktoral meritering.
 • Heltidstjänsten kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänst. 

Antalet forskartjänster är inte fastställt, men var vid förra ansökningstillfället fyra heltid- och fyra halvtidstjänster. 

SSMF Large Grant: Start-up grants for young researchers

The Swedish Society for Medical Research (Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF) announces 4-year start-up grants to support young researchers working full- or half-time. Half-time grants are intended for clinically active researchers; both grants include a sum to cover running expenses. Application is open 15 March to 15 April.

 • Start-up support is awarded for 2 years with a 2-year extension after approval of a scientific report.
 • The objective is to offer promising young scientists an opportunity to establish themselves as independent researchers. The support is aimed toward PhDs with post-doctoral qualifications.
 • Full-time positions may be combined with a part-time sideline (maximum 20%), for instance clinical work. 

The number of research positions is not predetermined, but after the most recent call, 4 full-time and 4 half-time positions were awarded. 


Utlysning: Medel för infrastruktursatsningar inom fakulteten

Medlen är främst avsedda att stödja satsningar på forskningsinfrastruktur som:

 • har potential att leda till vetenskap av hög kvalitet
 • utgörs av ny infrastruktur eller ökar tillgängligheten av existerande infrastrukturer för forskare vid Lunds universitet
 • är av relevans för flera brukare och har en transparent tillgänglighetspolicy för fakultetens forskare
 • är strategiskt viktigt för medicinska fakulteten

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 april.


Sara Modig

Grattis till ...

Sara Modig, ny docent i allmän- och samhällsmedicin.


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Mohammed Abdulrasak i ämnet klinisk medicin med inriktning kärlkirurgi
Startar: 18 mars, klockan 9
Avhandlingens titel: EVAR of AAA: Long term outcomes, disease progression and risk stratification.

Disputation: Michael Rose i ämnet  klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi
Startar: 19 mars, klockan 13
Avhandlingens titel: Oncoplastic Breast Surgery - Surgical Strategy, oncological and Patient-reported Outcome

Disputation: Magnus Lindgren i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin
Startar: 26 mars, klockan 9
Avhandlingens titel: Familial Risks of Heart Failure in Sweden

Disputation: Eliana Garcia-Vaz i ämnet biomedicin med inriktning experimentell kardiovaskulär forskning
Startar: 25 mars, klockan 9
Avhandlingens titel: Novel molecular mechanisms underlying endothelial and kidney dysfunction in diabetes

Disputation: Hedvig Krona i ämnet klinisk medicin med inriktning psykiatri
Startar: 22 april, klockan 13
Avhandlingens titel: On lifetime violent criminality in a Swedish forensic psychiatric cohort

Disputation: Therese Sterner i ämnet klinisk medicin med inriktning barn- och ungdomsallergologi
Startar: 29 april, klockan 9
Avhandlingens titel: Adolescents – allergic disease, IgE sensitization, physical activity and health-related quality of life

Disputation: Yingying Ye i ämnet biomedicin
Startar: 30 april, klockan 9
Avhandlingens titel: Environmental input to the pancreatic beta-cells - the role of mechano-sensitive and other ion channels

Halvtidskontroller

17 april, klockan 13, Liana Xhakollari"The cardiorenal syndrome"

18 mars, klockan 9, Elin Malmberg Hård af Segerstad, "Infant diet on the risk of childhood celiac disease"

24 mars, klockan 14,Lisbeth Rosholm Comstedt, ”Clinical and epidemiological studies of contact allergy to nickel and palladium”

17 april, klockan 13, Liana Xhakollari, "The cardiorenal syndrome"

7 maj, klockan 13, Halldora Ögmundsdottir Michelsen, "Evaluation and improvement of secondary prevention after myocardial infarction"

12 maj, klockan 8.30, Agnes Andersson Svärd, "Immunological markers of the type 1 diabetes pathogenesis priorto the clinical diagnosis"

14 maj, klockan 14, Raein Ghazvinian, "Evaluation of low risk patients with pulmonary embolism"

4 juni, klockan 9, Wuqing Huang, “Health status and academic achievement among offspring of central nervous system tumor survivors”


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp