Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 2/2019

2019-03-28

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Mitt i vårterminen har vi i princip avslutat (förra) årets löneförhandlingar. Har du inte fått reda på din nya lön ännu, prata med din närmaste chef. 

Tid för utvecklingssamtal

För att processen med lönesättning ska fungera är det viktigt att alla anställda har ett utvecklingssamtal med lönesättande chef. Dessa utvecklingssamtal ska i år hållas under perioden 1 april–30 juni. Det kan vara på sin plats att påpeka att utvecklingssamtal är värdefullt för arbetsgivare såväl som arbetstagare och dessutom obligatoriskt. 

Semesterplanering och uttag

Med anledning av Riksrevisionens granskning av Lunds universitets hantering och registrering av semesteruttag, har HR vid universitetet tvingats strama upp hanteringen kring hur våra anställda tar ut semester. Det är viktigt att du som chef med personalansvar ser till att semester tas ut av anställda enligt regelverket.

Mer information om semesterplanering och annat som rör din anställning eller ditt chefsuppdrag kan du läsa om längre ner i detta nyhetsbrev i HR-nytt – viktig information till dig som anställd från institutionskansliets HR-medarbetare.

Enkät om psykosocial arbetsmiljö

För övrigt slår jag åter ett slag för vårt viktiga arbete med arbetsmiljön. Som ett led i detta arbete kommer det inom kort från centralt håll en enkät om den psykosociala arbetsmiljön. Den tar inte lång tid att svara på enkäten och det är viktigt att så många som möjligt gör det för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om universitetets psykosociala arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet

I december 2018 fattade rektor beslut om ny arbetsmiljöpolicy vid Lunds universitet. Du som är chef med personalansvar och verksam vid institutionen kommer snart få en skrift om universitetets arbetsmiljöpolicy.

Broschyren beskriver vår vision, förutsättningar, mål, hur vi arbetar med systematiskt arbetsmiljö och vem som ansvara för vad. Du kan läsa mer i detta nyhetsbrev om detta. Och är du chef – håll utkik i ditt postfack de närmaste veckorna!

På HR-webben kan alla verksamma vid Lunds universitet läsa mer om vår arbetsmiljöpolicy och ladda ner skriften som pdf.

Riktlinjer för chefsuppdrag vid Lunds universitet

Nu finns det nya riktlinjer för chefsuppdrag beslutade av rektor den 14 februari. De nya riktlinjerna tydliggör chefsuppdraget på universitetet och de roller som innefattas, oavsett typ av chefsuppdrag, organisatorisk nivå eller organisatorisk tillhörighet. Läs mer om universitetets nya riktlinjer för chefsuppdrag längre ner i detta nyhetsbrev.

I Regelverket på Medarbetarwebben kan du även ladda ner de nya riktlinjerna under sidan Regler – personal: Riktlinjer för chefsuppdrag vid Lunds universitet 2019.

Avlyft myndighetskapital för IKVM

Eftersom institutionen har för mycket myndighetskapital har det nu blivit dags för ett så kallat avlyft. För vår institutions del handlar det om 1 667 000 kronor som vi ska betala in centralt till Lunds universitet. Av dessa betalas 800 000 kronor av institutionen centralt (huvudkostnadsstället). Övriga 867 000 kr har fördelats mellan de forskargrupper som har myndighetskapital överstigande 15 procent av omsättningen.

Avlyftet vid vår institution har fördelats proportionerligt efter hur mycket överstigande myndighetskapital respektive grupp har. Pengarna som Lunds universitet får in på detta sätt ska användas till en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2013. 

Viktigt att notera i sammanhanget är att avlyft myndighetskapital kommer att gälla även detta år för forskargrupper vars myndighetskapital överstiger 15 procent.

Läs nyhet på lu.se: Lunds universitet satsar 64 miljoner på forskarskola inom Agenda 2030.

Sök till fakultetens pedagogiska akademi

Ett annat sätt att uppmärksamma excellenta lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet är genom medicinska fakultetens Pedagogisk akademi. Har du bred erfarenhet inom utbildning och stort intresse för pedagogisk utveckling? Då kan du ansöka om medlemskap i Pedagogisk akademi som nu är öppen för ansökan till senast den 31 maj. Vår institution är väl representerad i Pedagogisk akademi och det vill vi gärna fortsätta vara – så sök! 

Mer information på Intramed om Pedagogisk akademi och hur du ansöker.

Tipsa om nya publikationer och priser

Vi har många framstående forskare som får utmärkelser av olika slag vilket vi meddelar här i våra nyhetsbrev och i andra sammanhang. Det pågår ett intensivt arbete ibland våra forskare som återkommande publicerar vetenskapliga artiklar.

Vi har även utmärkelser som delas ut av studenter som bland annat Mästerpriset eller pris för bästa handledning vid vårdcentral – som du för övrigt kan läsa om i detta nyhetsbrev – eller studenternas årliga pedagogiska pris till en uppskattad och engagerad lärare.

En som flera gånger har fått det sistnämnda priset är Peter Krantz, docent i rättsmedicin, som dessutom i början av mars avtackades för sina mångåriga insatser inom läkarutbildningen. Peter har varit mycket uppskattad av studenter såväl som av sina kollegor. 

Har du fått en utmärkelse eller ett vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet? Tipsa gärna vår kommunikatör Tove Gilvad om kommande publikationer och priser. 

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Förändringar på kansliet

harriett lindahl thumbnail

Tack till Harriett Lindahl 
På institutionens kansli går vår controller Harriett Lindahl i pension under våren och har den senaste tiden arbetat halvtid. Främst med ekonomifrågor och ekonomisk hantering för en del av institutionens forskargruppsledare, men även för CRC. 

Forskargruppsledare vid institutionen som haft Harriett som ekonomikontakt vänder sig framöver till Emma Hamrefors.
Uppdraget för CRC tar Henrik Steen på institutionen för translationell medicin över.

Närmast ska Harriett ha en lång semester och först efter det blir hon pensionär, och har många planer och projekt hon vill förverkliga. Vi önskar Harriett stort lycka till med allt hon tar sig för framöver när hon nu njuter av det goda livet. 


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt från institutionen kliniska vetenskaper i Malmö

Våren är på frammarsch och sommaren närmar sig med stormsteg, vilket innebär att det börjar bli hög tid att planera inför sommarens aktiviteter. Vi som arbetar med HR på institutionens kansli använder återkommande nyhetsbreven som en kanal för information och nyheter från HR.

Med HR-nytt vill vi ge dig relevant information och stöd, och kontakta oss gärna om du har frågor.

Anställningar till HR

Eftersom bemanningen på institutionens HR går ner under sommaren vill vi redan nu flagga för att vi behöver ha in alla eventuella underlag, för exempelvis anställningar, senast 31 maj. 

Får vi på HR in underlag senare än 31 maj kan vi inte garantera att vi hinner handlägga ärendet i tid till lönekörning. Vissa ärenden har lång handläggningstid, och i dessa fall behöver vi därför ha in underlagen snarast. Exempel på ärenden som tar längre tid att hantera är:

 • postdoc-stipendium
 • anställning av personer från tredjeland
 • ansökan om SINK med mera

Behöver du som är chef hjälp med anställningar inför sommaren? Vi på kansliets HR, tillsammans med forskargruppens ekonom, hjälper dig gärna att planeringen av hantering före sommaren.

Årshjulet HR

arshjul hr ikvm 2019

För att enkelt visa vilka processer vi på institutionens HR hanterar under året har vi tagit fram ett årshjul för HR-arbetet. Det visar hur året inom HR-området är fördelat och illustrerar årliga återkommande processer vilka perioder som HR på institutionen är extra tungt belastad (rödmarkerade månader). 

Uppgifterna i HR-årshjulet är fördelade över de fyra kvartalen och vid varje arbetsuppgift finns en vägledning: vad vi på HR och verksamheterna ska göra och vad du som chef bör tänka på. Årshjulet är ett verktyg för effektivare HR-processer och ska vara ett stöd för verksamheterna vid vår institution.

Semester 

sommar

Med anledning av Riksrevisionens granskning av Lunds universitets hantering och registrering av semesteruttag, har HR vid universitetet tvingats strama upp hanteringen kring hur anställda tar ut semester. Därför kommer en uppföljning av semesterplanering och semesteruttag att ske igen under maj månad. 

Alla anställda vid Lunds universitet tjänar in semesterdagar. Att ta ut semester är både en rättighet och en skyldighet. Semestern syftar till att ge viktig återkoppling och rekreation för den anställda, vilket också leder till en mer effektiv och hälsosam arbetsplats. 

Den som är anställd måste ta ut 20 semesterdagar under kalenderåret – detta kallas ”huvudsemester”. Huvudsemestern ska normalt tas under perioden juni–augusti, men om du önskar och är överens med din chef kan de tas ut under en annan del av året. 

Som anställd har du rätt att ta ut en sammanhängande semester på 20 dagar, men du kan även i samförstånd med din chef, dela upp dessa dagar på flera tillfällen. Detta är något som endast du som anställd kan välja. Det ligger inte hos chef att besluta om att semestern ska eller måste delas upp.

Sparade semesterdagar

Vid Lunds universitet får du spara de semesterdagar som är kvar, utöver de 20 dagar som måste tas ut varje kalenderår. Dock får du inte ha fler än 30 dagar sparade semesterdagar, sammanlagt. 

Lärarsemester förläggs automatiskt efter midsommar. Önskar du annan semester, kontakta SSC snarast! 

Detta gäller vid semesterregistrering för läraranställda

Lärarsemester (inte doktorand, forskare, amanuens och klinisk assistent)

 • Årssemestern förlägger du i en följd till sommaren med början måndagen som infaller efter midsommarhelgen, såvida inte annat skriftligen är överenskommet mellan prefekt och enskild arbetstagare senast den 30 april.
 • Överenskommelsen ska du göra i form av en beviljad semesteransökan före den 31 maj.
 • SSC registrerar med början i juni.
 • Har semester beviljats och tagits ut före midsommar läggs resterande semester ut enligt schablonen.

Registrera semesterplanering senast 15 april

Senast 15 april 2019 ska alla anställda vid institutionen ha registrerat sin semester i Primula. 

Om du som är anställd önskar och är överens med chef om att du tar ut din semester vid ett annat tillfälle under året än vid sommarsemestern, ska du också ha registrerat detta senast den 15 april 2019.

Alla eventuella undantag ska du meddela din personalsamordnare på institutionskansliet.

Semesterplanering 2019 – Register annual leave 2019

Psykosocial enkät till anställda vid Lunds universitet

Inom kort får du som är medarbetare vid institutionen en enkät från oss på HR om vår psykosociala miljö skickad till dig. Det är angeläget att du svarar på enkäten för att vi ska få en så hög svarsfrekvens som möjligt, och på så vis kunna analysera och utvärdera resultatet på bästa sätt. 

Det tar bara cirka 5–10 minuter att svara på enkäten, och dina svar är viktiga för oss. Ju högre deltagande vi har desto större möjlighet är det för arbetsgivaren att få fram data som är tillförlitlig och som ger möjlighet att följa upp och åtgärda eventuella problem. 

Så snart det är möjligt skickar HR under mars–april ut den psykosociala enkäten till anställda vid institutionen.

Om löneförhandlingar

RALS börjar närma sig sitt slut, och förhandlingarna har varit en lång process för många. En förändring som skett är att revisionsåret nu är omförhandlat till revisionsdatum 1 april. Nästa gång arbetsgivaren gör en ny lönerevision är således 1 april 2020. 

För att kompensera arbetstagaren för utebliven revision hösten 2019, kommer ca 0,8 procent att läggas på 2017 års lön. Även anställda som har placerats in i 2018 års lön kommer att inkluderas av detta såvida du har blivit anställd före 1 september 2018. 

Anställda efter detta 1 september 2018 kompenseras inte med 0,8 procent. Beloppen beräknas retroaktivt från 1 oktober 2018 och kommer att betalas ut i mars för dig som är oorganiserad eller OFR-medlem, och i april för dig som är SACO-medlem. 

Utvecklingssamtal

Från och med 2019 lägger universitetet för samtliga anställda om revisionsåret för att kunna anpassa det till revisionsdatum 1 april, vilket medför att verksamheterna kan ha en individuell planering utifrån läsår i stället för nuvarande kalenderår. Dessa förändringar innebär även att utvecklingssamtal ska vara klara senast under årets andra kvartal.

Alla anställda ska alltså ha haft sitt utvecklingssamtal med ansvarig chef allra senast den 30 juni. 

Mer information om utvecklingssamtal skickar vi på HR inom kort ut via e-post till dig som är direkt berörd och ska hålla i medarbetarsamtal.


Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet

arbetsmiljopolicy omslag

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att en arbetsgivare med fler än tio anställda ska ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska också klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. 

Rektor fattade beslut om en ny arbetsmiljöpolicy 20 december 2018. Lunds universitets arbetsmiljöpolicy omfattar medarbetare såväl som studenter. 

Den skriftliga arbetsmiljöpolicyn för Lunds universitet beskriver visionen: Vi ska vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 

Den talar även om ansvar och förutsättningar för att kunna genomföra ett gott arbetsmiljöarbete. En god arbets- och studiemiljö är förutsättning för en framgångsrik verksamhet som är utvecklande, stimulerande, säker och trygg. Vårt arbetsmiljöarbete ska bedrivas förebyggande i linje med arbetsmiljölagstiftning och med en strävan efter att ständigt förbättra arbets- och studiemiljön. 

Ansvar för arbetsmiljön

Chefer ansvarar för att arbetsmiljöarbetet följer gällande lagstiftning och för uppgiftsfördelningar inom arbetsmiljöområdet. Prefekter har motsvarande ansvar gällande studiemiljön. 

Medarbetare och studerande medverkar i arbetsmiljöarbetet genom att ta ansvar för eget beteende, följa instruktioner och påtala risker. De får även möjlighet att engagera sig i gemensamma arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombud och studerandeskyddsombud företräder medarbetare respektive studerande. Skyddsombud har rätt att kräva åtgärder i de fall då arbetsgivaren inte uppfyller kraven i arbetsmiljölagstiftningen. 


lil valentin
Lil Valentin. Foto: Tove Gilvad

Operera inte äggstockarna i onödan

Forskare har följt närmare 2 000 kvinnor för att se hur godartade förändringar i äggstockarna utvecklas om de inte behandlas. Resultaten, publicerade i Lancet Oncology, visar att uppföljning med ultraljud i stället för operation inte leder till ökade risker för följdsjukdomar. Forskarna bakom studien menar att resultaten ger anledning att se över hur man behandlar äggstocksförändringar.

– En minskning av antalet kvinnor som opereras för godartade äggstocksförändringar kan leda till att färre kvinnor drabbas av kirurgiska komplikationer, ibland mycket allvarliga, och medföljande obehag. Dessutom skulle sjukvårdskostnaderna minska, säger Lil Valentin, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.


Universitetets personaldirektör om SSC

ann silbersky isaksson

Övergången av löne- och personaladministrationen till Statens servicecenter, SSC, är inte smärtfri. Efter drygt fyra månader råder fortfarande osäkerhet bland administratörer och chefer kring hanteringen av ärenden i Primula.

– Vi kommer gärna ut och hjälper till där det finns behov av det, säger personaldirektör Ann Silbersky Isaksson.

Hon menar att övergången till SSC är en väldigt stor förändring och att det inte är så konstigt att det både tar tid och ger upphov till viss frustration innan allt kommer på plats.

Läs hela nyheten på lu.se om SSC: Personaldirektören lovar hjälp med trasslande lönehantering.


Nominera kandidater till Eric K. Fernströms priser 2019 

Eric K. Fernströms nordiska pris

eric k fernstroem

Professorer och lektorer vid de medicinska fakulteterna i Norden är inbjudna att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms nordiska pris. Handlingarna ska vara inlämnade senast den 30 april 2019. 

Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

Professorer och lektorer vid de svenska medicinska fakulteterna är även inbjudna att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Nomineringar  för Lunds universitet ska vara inlämnade senast den 13 augusti 2019. 

Anvisningar för nominering och blanketter finns på Eric K. Fernströms stiftelses webbplats med.lu.se.


Nominera deltagare till LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden 2019

Sedan 2009 bjuder LMK-stiftelsen i samverkan med Pufendorfinstitutet in till ett årligt Idéforum i Björkliden. I år firar institutet 10-års jubileum! 

Tid: 6–9 september 2019
 Plats: Björkliden Fjällby 

Hantering vid Medicinska fakulteten

 Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har blivit inbjuden att nominera högst tre deltagare till LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden 2019. Verksamma vid institutionerna och de strategiska forskningsområdena (SFO:erna) bjuds in till att nominera deltagare. Det finns ingen begränsning för antal nomineringar. Är du intresserad av att bli nominerad kontaktar du din prefekt/koordinator för institutionen eller för SFO. 

Skicka din nominering till fakultetskansliet senast 15 april

Den nominerades CV, en motivering från institutionen/SFO:n och en självpresentation på max en sida från den nominerade skickar du senast 15 april klockan 9 till Birgitta Larsson, birgitta.larsson@med.lu.se

Beslut om vem som nomineras tas den 17 april, och därför behöver du vara medveten om att det inte finns något utrymme för förseningar. Observera att anmälan är bindande.


Sök SSMF:s etableringsstöd för yngre forskare 15 april–15 maj

ssmf

Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) utlyser ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid. De senare är avsedda för klinisk verksamma forskare, och ett tillhörande driftskostnadsanslag.

Etableringsstödet tilldelas för två år med förlängning ytterligare två efter godkänd forskningsrapport.

Syftet är att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare. Stödet är inriktat mot disputerade forskare med post-doktoral meritering. Heltidstjänsten kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänst. 

Observera att ansökningsperioden pågår från 15 april till 15 maj. Ansökan sker elektroniskt. 


Medicinska fakultetens infrastrukturutlysning

Utlysning av medel för infrastruktursatsningar inom Medicinska fakulteten och föreskrifter för hantering av ansökningar. 

Bakgrund

Sedan ett antal år har de nationella förutsättningarna för finansiering av forskningsinfrastruktur inneburit att en stor del av dessa måste finansieras av enskilda lärosäten och därför oftast inom ramen för fakulteternas budget. 

För den aktuella ansökningsomgången har medicinska fakulteten avsatt 9 miljoner kronor. 

Syfte och kriterier

Medlen är främst avsedda att stödja satsningar på forskningsinfrastruktur som: 

 • har potential att leda till vetenskap av hög kvalitet.
 • utgörs av ny infrastruktur eller ökar tillgängligheten av existerande infrastrukturer för forskare vid Lunds universitet.
 • är av relevans för flera brukare och har en transparent tillgänglighetspolicy för fakultetens forskare.
 • är strategiskt viktigt för medicinska fakulteten. 

När ansöker jag?

Din ansökan ska vara inkommen senast måndag 15 april 2019. 

Din ansökan ska vara skriven på engelska och du ska använda ansökningsblanketten. Alla delar av din ansökan ska du sätta samman i en digital sökbar pdf-fil (inte folder!). Du skickar den till Birgitta Larsson, birgitta.larsson@med.lu.se

Frågor

Eventuella frågor kring ansökan ställer du till fakultetskansliets infrastrukturkoordinator, Kajsa M. Paulsson, kajsa_m.paulsson@med.lu.se, 046‑222 41 67 

Utlysning av universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur

Lunds universitet har avsatt medel för universitetsgemensam finansiering av infrastruktur. Dessa medel utlyses årligen av den universitetsgemensamma forskningsnämnden. Sedan tidigare är också NMT-fakulteternas utlysningar för infrastruktur öppna.

Om du planerar att söka medel från både fakultet(er) och LU centralt är det viktigt att notera att fakulteterna har den 15 april som deadline, medan LU centralt har deadline den 29 april. 

Det finns även skillnader kring vad som ska ingå i ansökan och vilka bilagor du ska bifoga i din ansökan.

Har du frågor kring de olika ansökningarna vid fakulteterna och LU centralt? Kontakta:


lennart nilsson award ki

Nominate candidates for the Lennart Nilsson Award 2019

The Committee for Research at Karolinska Institutet hereby invites nominations to the Lennart Nilsson Award 2019.

The Lennart Nilsson foundation was established in 1998 in order to bestow an award in recognition of the world-renowned Swedish photographer Lennart Nilsson and his extraordinary body of work. Its main aim is to promote education, training and research within the medical, biological and engineering sciences through the use of images. This is achieved through the Lennart Nilsson Award, an international award bestowed annually upon an individual in recognition of outstanding contributions within the realm of scientific photography.

Nominate before May 3

Please attach the material as one PDF-file if possible and send to fonder@ki.se no later than Friday May 3 2019. If you need to submit a larger file, you can send an e-mail to us for assistance.

The awarded amount is SEK 100 000 and the prize ceremony will take place in connection with the installation ceremony for new professors at Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden October 17th.


Nytt avtal för frakttjänster

relocation pixabay

Lunds universitet har nu ett avtal för frakttjänster. Avtalet avser frakttjänster avseende dokument och gods som ingår i Lunds universitets forsknings- och utbildningsverksamhet. Avtalstiden är två år och kan förlängas med ett plus ytterligare ett år. 

Uppdraget är indelat följande avtalsområden:

 • A: Försändelser utan särskilda krav på leveranstid inom och utom Sverige
 • B: Försändelser med krav på kort leveranstid inom och utom Sverige 

Observera att samtliga rutiner kring frakt av farligt gods i nuläget inte är fastställda. Mer information gällande farligt gods kommer så fort allting är klart. 

Avtal är tecknat enligt följande rangordning (gällande för både avtalsområde A och B).

 1. DHL Express
 2. Your Special Delivery Service
 3. World Courier 

Vid beställning ska den leverantör som är rankad som Nr 1 på ramavtalet tillfrågas. Om leverantör rankad som Nr 1 är förhindrad att utföra tjänsten skall detta snarast (i samband med uppdragsbeställning) meddelas beställaren. Förfrågan går då vidare till leverantör rankad som Nr 2 på ramavtalet et cetera. 

Mer information om bokningsrutiner m m kommer inom kort att finnas i Lupin där avtal och bilagor håller på att läggas upp. 

Observera att kundnummer, boknings- och inloggningsuppgifter m m är endast avsedda för bruk av LU:s anställda, tänk därför på att hantera dessa med försiktighet. 

Vid frågor kontakta, hakan.ericsson@eken.lu.se


Riktlinjer för chefsuppdrag vid Lunds universitet

riktlinjer chef pixabay

Rektor fattade den 14 februari beslut om riktlinjer för chefsuppdrag.

Dessa riktlinjer tydliggör att ett chefsuppdrag på universitetet innefattar tre grundläggande roller som är lika oavsett typ av chefsuppdrag, organisatorisk nivå eller organisatorisk tillhörighet: 

 • Arbetsgivarrollen
 • Ledarrollen
 • Rollen som verksamhetsansvarig 

Hur stor andel av tid som en chef lägger på respektive roll kan se olika ut men samtliga ingår alltid i ett chefsuppdrag. Riktlinjerna kommer i fortsättningen bland annat att ligga till grund för utveckling av aktiviteter som syftar till stöd för chefs- och ledarskap inom Lunds universitet, såsom exempelvis introduktion av nya chefer och chefsutbildningar.


Universitetets vecka om hållbarhet 8–13 april

Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun, organisationer och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! I år går veckan av stapeln den 8 till 13 april på temat "Transforming our World" - med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Det blir en vecka med både diskussion och aktion, både allvarliga frågeställningar och hoppfulla framtidsvisioner. 


Hållbarare resande vid Lunds universitet!

hallbart resande

Universitetet ska arbeta mot att minska sitt klimatavtryck. Nya föreskrifter har tagits fram för alla resor som betalas av Lunds universitet, och dess gäller för medarbetare, externa gäster och studenter.

De nya reglerna är ett led i Lunds universitets ansvar att minska sin klimatpåverkan och värna om medarbetares säkerhet och statens resurser. Den gäller från och med 31 januari 2019 och målet är att alla resor i tjänsten ska planeras utifrån arbetsmiljö- och miljöhänsyn samt kostnadseffektivitet. 

Som medarbetare vänder du dig till närmsta chef vid frågor om tolkningar av föreskrifterna och de allmänna råden. Du som är chef kan skicka dina frågor till resor@lu.se.


Två bästa vårdcentralerna enligt läkarstudenterna

Varje termin sedan 2005 utser läkarstudenter som går den sista terminen på läkarutbildningen två vårdcentraler som utmärker sig särskilt när det gäller handledning.

basta handledning vardcentral skurup
Glada mottagare av priset. Från vänster, handledare Per Olsson och verksamhetschef Charlotte Thrane vid vårdcentralen Skurup.

Från studenter på läkarutbildningen under höstterminen 2018 går priserna för bästa handledning till vårdcentralen Lunden i Malmö och till vårdcentralen Skurup. 

Vid prisutdelningen som hölls torsdagen den 7 mars belönade Examinator Anders Beckman  från institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, de båda vinnarna med, förutom äran,  diplom med studenternas motiveringar och en bokcheck. 


Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

at sign pixabay

Från och med den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura. Kravet utgör ett led i ett arbete att effektivisera offentlig förvaltning inom hela EU. 

Lunds universitet klarar sedan tidigare av både att skicka och ta emot e-fakturor, och vid centrala upphandlingar ställer vi sedan lång tid tillbaka krav på både e-handel och e-fakturering. Hänvisning till kravet på e-faktura måste nu göras i alla upphandlingar, och av alla medarbetare vid universitetet som gör inköp. Även vid till exempel köp i butik med rekvisition. 

Observera att en pdf-faktura inte räknas som e-faktura. 

Hänvisa leverantörer till webben

Informera alltid din leverantör vid upphandling om det nya lagkravet. Hänvisa leverantörer till webbsidan med adressen www.lu.se/leverantör. Sidan finns även med inforamtion på engelska med adressen: www.lunduniversity.lu.se/about/contact-us/supplier-entrance

Mer information, inklusive frågor och svar hittar du på Medarbetarwebben. Även denna kommer inom kort på engelska Medarbetarwebben (Staff Pages) 

Nya lagen gäller inte retroaktivt

Observera att den nya lagen inte gäller retroaktivt och att det kan finnas avtal från före 1 april 2019 där krav på e-faktura inte ställdes. I dessa fall är det okej att leverantören inte skickar e-faktura, men vi kan alltid påtala att vi ändå gärna ser att de börjar e-fakturera. För alla nya affärer de gör med offentlig förvaltning så gäller kravet på e-faktura, och de har själva mycket att vinna på att gå över till e-fakturering så snart som möjligt. 

Ditt ansvar att informera

Ditt ansvar är att vid upphandling informera leverantören om kravet på e-faktura och ta med kravet i inköpsavtal. Sedan är det upp till leverantören att efterleva lagen och sektionen Ekonomi kommer att följa upp hur det går.


Informationsmöte om skattedeklaration för internationella medarbetare

megafon pixabay

Informationsmöte för internationella medarbetare – Information meeting on how to declare taxes in Sweden – där representanter från Skatteverket kommer att guida dig som deltar genom allt du behöver veta för att kunna lämna in dina deklarationer.

Målgrupp: Internationella medarbetare
Datum: Fredag 12 april, klockan 13.15–16

More information on the Staff pages: Information meeting on how to declare taxes in Sweden.


brown bag crc 2 april

Händer på CRC 2 april 

Brown Bag: Single particle cryo-electron microscopy

When & where?
April 2, 12:00 | "Balkongen" CRC, Jan Waldenströms gata 35, Malmö 

What?
Are you curious about the Nature Method of the year 2015, the technique behind the Nobel Prize in Chemistry 2017 and the method that triggered an on-going revolution in how to understand molecular structures such as proteins, protein complexes, and protein-ribonucleic acid associations with potential for wide scale pharmaceutical solutions for treating diseases and disorders? 

Join us at CRC to learn more about the potential of the method and about the opportunities for single-particle cryo-electron microscopy at Lund University and SciLifeLab!

Presenters: Presenters: Lotta Happonen, Jens Lagerstedt, Karin Lindkvist & Pål Stenmark.

About
A new ’Brown bag’ series for researchers about research infrastructure at Lund University. Welcome to join in for short presentations and learn how to access in-house resources!

Sandwiches and drinks will be served on a first come, first served basis. No registration required.

With support from The Faculty of Medicine and MoReLife, Lund University 

Who's it for?
The series is open to all researchers (PhD students, post-docs, visiting staff, permanent staff) at Lund University and aims to be a learning platform about accessible in-house infrastructure resources such as labs, facilities and expertise. Researchers from all faculties and centers are welcome to join.


Medicinska fakulteten meddelar om anslag

Forskningsmedel och priser från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta – sista dag för ansökan 30 april 2019. Läs mer på Intramed.

Research grants and prizes from Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta – apply at the latest 30 April 2019. More information in English on Intramed.

Utlysning av medel för infrastruktursatsningar vid Medicinska fakulteten – ansökan senast 15 april. Läs mer på Intramed.

Call for applications for funding for infrastructure investments – apply at the latest 15 April. More information in English on Intramed.


Diabetesföreläsningar 24 april

Vårens diabeteskväll med populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten om aktuell forskning hålls den 24 april 2019 kl 17.30–20 i Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö.


Sök till Pedagogiska akademin senast 31 maj

pedagogisk akademi

Du som är lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet, bred erfarenhet inom utbildning och stort intresse för pedagogisk utveckling kan ansöka om medlemskap i den Pedagogiska akademin.

Vad innebär det?

Om du antas till den Pedagogiska akademin får du titeln ETP – Excellent Teaching Practitioner (excellent lärare) – och en löneförhöjning motsvarande den som fås för docentur. ETP-titeln är en kvalitetsstämpel på din skicklighet som lärare vid Medicinska fakulteten. Som ETP bidrar du dessutom till den pedagogiska utvecklingen inom fakulteten för att uppfylla dess strategier och mål.

När kan jag söka?

Ansökningar till Pedagogisk akademi tas emot löpande. Granskning av inkomna ansökningar sker en gång per år under sommar och tidig höst. För att vara med i årets granskningsomgång ansök senast 31 maj.


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons Stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen till handa senast 30 april 2019. Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.

Ansökan ska du göra på särskilt formulär som finns på Medarbetarwebben på sidan för externa utlysningar av stipendier och bidrag.


Tack till Peter Krantz på läkarutbildningen

peter krantz avtack

Vid en sammankomst den 7 mars för aktörer inom läkarutbildningen blev Peter Krantz, docent i rättsmedicin, avtackad för för sina mångåriga insatser inom läkarutbildningen. Anders Beckman, universitetslektor i allmän- och samhällsmedicin och även examinator vid läkarutbildningen, lämnade över blommor och presentkort.


Grattis till …

Anna Lindgren, ST-läkare/forskare affilierad till institutionen för kliniska vetenskaper Malmö. Anna är vinnare av årets artikel i Läkartidningen 2018 i kategorin övrigt. 

Peter Åsman, som har fått utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst. Torsdagen den 7 mars vid den årliga ceremonin uppmärksammades medarbetare som varit anställda i rikets tjänst i 30 år, eller i 25 år vid pension. Utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst har funnits sedan 1803 och tilldelas arbetstagare som under sin anställning hos staten skött sig korrekt. All arbetstid i staten räknas in i de 30 år som krävs för att bli tilldelad NOR. Arbetstagaren kan alltså ha varit anställd vid flera olika myndigheter.


Aktuella disputationer

Disputation: Artur Németh i ämnet klinisk medicin med inriktning gastroenterologi och hepatologi
Startar: 29 mars 2019, klockan 9
Avhandlingens titel: Role of capsule endoscopy in small bowel management

Disputation: Filip Ottosson i ämnet klinisk medicin med inriktning experimentell medicin
Startar: 29 mars 2019, klockan 9
Avhandlingens titel: Metabolomics in Cardiometabolic Disease - A population-based perspective

Disputation: Anna-Märta Gustavsson i ämnet klinisk medicin med inriktning klinisk neurovetenskap
Startar: 12 april, klockan 9
Avhandlingens titel: Risk factors for development of neurocognitive disorders

Disputation: Kristina Önnerhag i ämnet klinisk medicin med inriktning gastroenterologi och hepatologi
Startar: 23 april, klockan 13 
Avhandlingens titel: Liver-related complications and metabolic comorbidities during long-term follow-up of patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Disputation: Mehreen Zaigham i ämnet klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi 
Startar: 26 april, klockan 9 
Avhandlingens titel: Informative Fetal Blood: Umbilical Cord Blood Analytes to Predict Neonatal Problems and Diseases occurring later in life

Disputation: Nils Hamnerius i ämnet klinisk medicin med inriktning dermatologi 
Startar: 3 maj, klockan 9.15 
Avhandlingens titel: Hand Eczema and Contact Allergy in Health Care Workers

Disputation: Johan Thelin i ämnet klinisk medicin med inriktning internmedicin 
Startar: 17 maj, klockan 13 
Avhandlingens titel: Biomarker assisted improvement in the assessment of coronary artery disease, with special attention to high-sensitivity troponin T

Disputation: Cecilia Dahlbäck i ämnet klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi 
Startar: 29 maj, klockan 9 
Avhandlingens titel: Breast-conserving surgery in the treatment of breast cancer Aesthetic results, shared decision-making and health-related quality of life

Halvtidskontroller

Fredag 29 mars klockan 10, Henrik Jutesten, "On complications and functional outcome after anterior resection for rectal cancer"

Fredag 12 april klockan 13, Helena Kornfält Isberg, "Urinary tract infections in Primary Health Care"

Fredag 26 april klockan 10, Malte Sandsveden, ”Epidemiologic studies of serum selenium and female breast cancer” 


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp